Search result for

ousts

(362 entries)
(0.0046 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ousts-, *ousts*, oust
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ousts มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ousts*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oust[VT] ขับไล่, See also: ขจัดออก, บังคับให้ออกไป, Syn. expel, depose, dislodge, Ant. retain
joust[N] การต่อสู้บนหลังม้าระหว่างอัศวิน 2 คนโดยใช้ทวนเป็นอาวุธ (ยุคกลาง)
roust[VT] ขับไล่, See also: ขับออก
ouster[N] การย้ายออก, See also: การปลดออก, การไล่ออก, Syn. discharge, eviction
acoustic[N] เครื่องดนตรีซึ่งไม่ได้ผ่านการขยายเสียง (ไม่เป็นทางการ)
acoustic[ADJ] ซึ่งเกี่ยวข้องกับเสียง
acoustic[ADJ] ซึ่งไม่ได้ผ่านการขยายเสียง
acoustic[ADJ] ซึ่งออกแบบมาเพื่อการควบคุมหรือบันทึกเสียง
acoustics[N] วิชาว่าด้วยเสียง
acoustics[N] สภาพของสถานที่ซึ่งมีผลต่อการรับฟังเสียง
moustache[N] หนวด, Syn. mustache
oust from[PHRV] ขับไล่, See also: ปลดออกจาก
moustached[ADJ] ซึ่งไว้หนวด, See also: ซึ่งมีหนวด, Syn. mustached
roustabout[N] กรรมกรท่าเรือ, Syn. laborer, stevedore, longshoreman

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acoustic(อะคู' สทิค) adj. เกี่ยวกับการฟัง, เกี่ยวกับการควบคุมเสียง, ซึ่งใช้บันทึกคลื่นเสียง
acoustic couplerตัวคู่ต่อทางเสียงหมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนี่งที่ใช้เป็นตัวเปลี่ยนสัญญาณจากดิจิตอลของคอมพิวเตอร์เป็นสัญญาณโทรศัพท์ หรือจากสัญญาณโทรศัพท์เป็นสัญญาณดิจิตอลของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีการสื่อสารกันได้ ใช้วางอยู่กับเครื่องโทรศัพท์ มีลักษณะเป็นโมเด็มชนิดหนึ่ง ดู MODEM ประกอบ
acoustic memoryหน่วยความจำเชิงเสียงเป็นหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ ที่ใช้สายหน่วงเสียง (acoustic delay line) ซึ่งใช้ปรอทหรือ ควอร์ทซ์ (quartz) เป็นสื่อ
acoustician(แอคคูทิซ' เชียน) n. ผู้ชำนาญทางโสตศาสตร์, ผู้ชำนาญเกี่ยวกับเสียง
acoustics(อะคู' สทิคซฺ) n. วิชาที่ว่าด้วยเสียง, โสตศาสตร์, ประสิทธิภาพของห้องที่มีต่อเสียง
anacoustic(แอนนะคุศ' ทิค) adj. เกี่ยวกับบริเวณเหนือบรรยากาศโลกขึ้นไป ที่ซึ่งคลื่นเสียงไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ เนื่องจากสื่อที่จะเป็นตัวนำ
joust(จูสทฺ) {jousted,jousting,jousts} vt.,n. (การ) ประลองยุทธ์บนหลังม้า (ระหว่างอัศวิน) ,ต่อสู้,แข่งขัน. -S.tilt,jostle,tourney,
moustache(มัสทาช',มัส'ทาช,มัสแทช',มัส'แทช) adj. หนวด.
oust(เอาซฺทฺ) vt. ขับออก,ไล่ออก,ชิง,เบียด,แย่ง,เพิกถอน, Syn. dislodge
ouster(เอา'สเทอะ) n. การขับไล่,การขับออก,การเพิกถอน
roust(เราซฺทฺ) vt. ไล่,ขับไล่,ขับออก,กระตุ้น,ปลุกให้ตื่น,จับกุม,ค้น vi. ขยันทำงานและรวดเร็ว, Syn. abundance,plenty

English-Thai: Nontri Dictionary
acoustic(adj) เกี่ยวกับการฟัง,เกี่ยวกับการได้ยิน,เกี่ยวกับเสียง
acoustics(n) เสียงสะท้อน,การได้ยิน,วิชาเสียง
joust(n) การสู้ด้วยหอก,การแข่งขัน,การประลองยุทธ์
joust(vi) สู้ด้วยหอก,ประลองยุทธ์,แข่งขัน
moustache(n) หนวด
oust(vt) ขับไล่,ไล่ออก,ชิง,แย่ง,ปลดออก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
spot, acousticจุดรับเสียง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sonic log; acoustic logผลบันทึกทางคลื่นเสียง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ousterการขับออก, การขับไล่, การแย่ง, การถอน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ouster of jurisdictionการถอนอำนาจพิจารณาคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
oustขับออก, ขับไล่, แย่ง, ถอน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
otacoustic-การช่วยฟังเสียง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
agnosia, acoustic; agnosia, auditoryภาวะเสียการระลึกรู้ทางการได้ยิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acoustic log; sonic logผลบันทึกทางคลื่นเสียง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
acoustic memory; acoustic storeหน่วยความจำเชิงเสียง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
acoustic nerve; nerve, auditory; nerve, vestibulocochlearประสาทหู, โสตประสาท, ประสาทการได้ยิน, ประสาทสมองเส้นที่ ๘ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acoustic output(สัญญาณ)เสียงออก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acoustic phoneticsสวนสัทศาสตร์ [สะ-วะ-นะ-สัด-ทะ-สาด], กลสัทศาสตร์ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
acoustic scatteringการขจายเสียง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acoustic spotจุดรับเสียง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acoustic waveคลื่นเสียง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
acoustic wave filterเครื่องกรองคลื่นเสียง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acoustical unitหน่วยทางเสียง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acoustical well loggingการหยั่งธรณีหลุมเจาะด้วยคลื่นเสียง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
acoustically tunable optical filterเครื่องกรองแสงปรับด้วยเสียง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acousticsสวนศาสตร์ [อ่านว่า สะวะนะสาด] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acousticทางเสียง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acoustic agnosia; agnosia, auditoryภาวะเสียการระลึกรู้ทางการได้ยิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acoustic aphasia; aphasia, auditory; deafness, wordภาวะเสียการสื่อความเหตุศูนย์รับเสียง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acoustic basementฐานคลื่นไหวสะเทือน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
acoustic boardแผ่นซับเสียง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acoustic couplerตัวคู่ต่อทางเสียง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
acoustic delay lineสายหน่วงเสียง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
acoustic duct; antrum auris; duct, auditory๑. รูหู๒. ปากรูหู [มีความหมายเหมือนกับ meatus, external acoustic; meatus, external auditory] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aphasia, acoustic; aphasia, auditory; deafness, wordภาวะเสียการสื่อความเหตุศูนย์รับเสียง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aphasia, auditory; aphasia, acoustic; deafness, wordภาวะเสียการสื่อความเหตุศูนย์รับเสียง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antrum auris; duct, acoustic; duct, auditory๑. รูหู๒. ปากรูหู [มีความหมายเหมือนกับ meatus, external acoustic; meatus, external auditory] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
agnosia, auditory; agnosia, acousticภาวะเสียการระลึกรู้ทางการได้ยิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
auditory agnosia; agnosia, acousticภาวะเสียการระลึกรู้ทางการได้ยิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
auditory aphasia; aphasia, acoustic; deafness, wordภาวะเสียการสื่อความเหตุศูนย์รับเสียง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
auditory duct; antrum auris; duct, acoustic๑. รูหู๒. ปากรูหู [มีความหมายเหมือนกับ meatus, external acoustic; meatus, external auditory] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
auditory nerve; nerve, acoustic; nerve, vestibulocochlearประสาทหู, โสตประสาท, ประสาทการได้ยิน, ประสาทสมองเส้นที่ ๘ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
meatus, external acoustic; meatus, external auditoryปากรูหู [มีความหมายเหมือนกับ antrum auris; duct, acoustic; duct, auditory ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
meatus, external auditory; meatus, external acousticปากรูหู [มีความหมายเหมือนกับ antrum auris; duct, acoustic; duct, auditory ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
meatus, internal acoustic; meatus, internal auditoryปากรูประสาทหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
meatus, internal auditory; meatus, internal acousticปากรูประสาทหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
duct, acoustic; antrum auris; duct, auditory๑. รูหู๒. ปากรูหู [มีความหมายเหมือนกับ meatus, external acoustic; meatus, external auditory] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
duct, auditory; antrum auris; duct, acoustic๑. รูหู๒. ปากรูหู [มีความหมายเหมือนกับ meatus, external acoustic; meatus, external auditory] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
deafness, word; aphasia, acoustic; aphasia, auditoryภาวะเสียการสื่อความเหตุศูนย์รับเสียง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
external acoustic meatus; meatus, external auditoryปากรูหู [มีความหมายเหมือนกับ antrum auris; duct, acoustic; duct, auditory ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
external auditory meatus; meatus, external acousticปากรูหู [มีความหมายเหมือนกับ antrum auris; duct, acoustic; duct, auditory ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
internal auditory meatus; meatus, internal acousticปากรูประสาทหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
internal acoustic meatus; meatus, internal auditoryปากรูประสาทหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vestibulocochlear nerve; nerve, acoustic; nerve, auditoryประสาทหู, โสตประสาท, ประสาทการได้ยิน, ประสาทสมองเส้นที่ ๘ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nerve, acoustic; nerve, auditory; nerve, vestibulocochlearประสาทหู, โสตประสาท, ประสาทการได้ยิน, ประสาทสมองเส้นที่ ๘ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nerve, auditory; nerve, acoustic; nerve, vestibulocochlearประสาทหู, โสตประสาท, ประสาทการได้ยิน, ประสาทสมองเส้นที่ ๘ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bioacousticชีวสวนศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Roustaboutsคนงานที่ทำงานอยู่บนแท่นขุดเจาะในทะเล , คนงานที่ทำงานอยู่บนแท่นขุดเจาะในทะเล
มีหน้าที่ยกและเคลื่อนย้ายเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่ขนมาจากบนฝั่ง (Shore base) ขึ้นมาบนแท่นเจาะในทะเลสำหรับใช้ทำงาน [ปิโตรเลี่ยม]
Acoustic emission testingการทดสอบด้วยคลื่นอะคูสติก [TU Subject Heading]
Acoustic filtersเครื่องกรองเสียง [TU Subject Heading]
Acoustic localizationแหล่งกำเหนิดเสียง [TU Subject Heading]
Acoustic phenomena in natureปรากฎการณ์เสียงในธรรมชาติ [TU Subject Heading]
Acoustic propertiesคุณสมบัติของเสียง [TU Subject Heading]
Acoustical engineeringวิศวกรรมเสียง [TU Subject Heading]
Acousticsวิทยาศาสตร์เสียง [TU Subject Heading]
Acoustics and physicsวิทยาศาสตร์เสียงและฟิสิกส์ [TU Subject Heading]
Architectural acousticsสวนศาสตร์ทางสถาปัตยกรรม [TU Subject Heading]
Psychoacousticsจิตสวนศาสตร์ [TU Subject Heading]
Acoustic Fanเครื่องมือป้องกันเสียงเข้าหูรูปพัด [การแพทย์]
Acoustic Hornลำโพงขยายเสียงพูด [การแพทย์]
Acoustic Meatus, Externalช่องหู [การแพทย์]
Acoustic Nerveประสาทอะคูสติก, เส้นประสาทสมองคู่ที่ 8, เส้นประสาทสำหรับการได้ยิน, ประสาทสมองที่แปด, ประสาทที่ 8, ประสาทสมองคู่ที่ 8 [การแพทย์]
Acoustic Nerve Diseasesประสาทอะคูสติก, โรค [การแพทย์]
Acoustic Shadowเป็นจุดหรือก้อนที่สะท้อนเสียงตามด้วยเงา [การแพทย์]
Acousticsสวนะศาสตร์, เสียงสะท้อน [การแพทย์]
Agnosia, Acousticแอ็กโนเสียเกี่ยวกับการได้ยิน [การแพทย์]
Acoustic thermometerเทอร์มอมิเตอร์ระบบ เสียง [อุตุนิยมวิทยา]
acoustic doppler velocimeteracoustic doppler velocimeter, เครื่องวัดความเร็วกระแสน้ำแบบคลื่นเสียง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
acoustic bedload measureacoustic bedload measure, วิธีการวัดตะกอนท้องน้ำด้วยคลื่นเสียง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
acousticsสวนศาสตร์, วิชาฟิสิกส์ของเสียงซึ่งศึกษาเกี่ยวกับการส่งผ่าน การดูดกลืน การสะท้อน การหักเห การเลี้ยวเบน การแทรกสอด และปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของเสียงในตัวกลางและภาวะแวดล้อมต่าง ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
acoustic trademark (n ) เครื่องหมายการค้าที่อยู่ในรูปของเสียง (เช่นเสียงรถไอศรีมวอลล์)
joust (vt) การต่อสู้ระหว่างอัศวินบนหลังม้า (ภาษาโบราณ)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
they were only using a simple polyphonetically grouped 20-digit key transposed in boustrophendonic form with multiple nulls.พวกเขาใช้แค่การเข้ารหัส ด้วยคีย์ PolyPhonetically แบบง่ายๆ 20 หลัก ส่งในรูปแบบ BoustroPhendonic Spies Like Us (1985)
Tall, thin, jolly, with a nice moustache like me.สูง, ผอม, ร่าเริง, แล้วก็หนวดงามเหมือนฉันเลยเนี่ย. Cinema Paradiso (1988)
Where is Jacques Cousteau when you need him?เขาจะมาทันที ที่คุณต้องการ Mannequin: On the Move (1991)
Moustache.หนวด Léon: The Professional (1994)
- Houston to Mission Control. Come in, Control.- เฮาส์ตัน มิชชั่น คอลโทรล ทราบแล้วเปลี่ยน คอนโทรล Toy Story (1995)
- Houston.- เฮาส์ตัน Toy Story (1995)
Houston, do we have permission to launch?เฮาส์ตัน พวกเรายืนยันการ ดำเนินการหรือยัง? Toy Story (1995)
Did that investor from Houston ever get back to us?ไม่ว่านักลงทุนจากฮุสตันเคย ได้รับกลับมาให้เรา? Contact (1997)
Russell met with reporters today at his Houston home.ได้ลาออกจากการทำงาน รัสเซลพบกับผู้สื่อข่าวในวันนี้ที่ บ้านของเขาในเมืองฮุสตัน Contact (1997)
- Houston, we have a problem.- ฮุสตันเรามีปัญหา Dante's Peak (1997)
Houston passed the same recording through several filters, managed to isolate what appears to be a human voice.ฮูสตันได้ใช้เครื่องกรองหลายระดับจนได้เสียงของมนุษย์ Event Horizon (1997)
This is the single most perfect acoustic machine...นี่เป็นเครื่อดนตรีอคูสติคที่สมบูรณ์แบบที่สุด The Red Violin (1998)
Houston, we got a problem and her name is Dot!ฮุลตัน เรามีปัญหาแล้วล่ะ เพราะว่า เธอชื่อ จุด! The Story of Us (1999)
Plato, Proust, Pinter, Poe, Pound?พลาโต เพล้าสท์ พินเตอร์ โพ พาวน์เหรอ The Time Machine (2002)
- Okay, Jimi Hendrix... He plugs in an electric guitar, and he plays it like an acoustic guitar.มันแค่เสียบปลั๊กกีต้าร์ไฟฟ้า แล้วเล่นแบบอคูสติก แค่นั้นเอง The Dreamers (2003)
Parker, this is Houston.ปาร์คเกอร์ นี่ฮูสตัน The Day After Tomorrow (2004)
Send to Houston, Korolev, your weather service.ส่งไป ฮูสตัน ไคโรเลฟ สถานีอวกาศของนาย The Day After Tomorrow (2004)
Parker, this is Houston. Do you read?ปาร์คเกอร์ นี่ฮูสตัน ได้ยินมั้ย The Day After Tomorrow (2004)
You see? Your moustache scares all the girls.เห็นไหมล่ะ นายน่ะชอบทำให้ผู้หญิงกลัว Howl's Moving Castle (2004)
Traduction: Bendef et Moustouคำนำโดย เบนเดฟ เอท มูสตู Lost Son (2004)
Jousting.- ประลองยุทธ The Perfect Man (2005)
Jousting. Yes.- ใช่เลย ประลองยุทธ The Perfect Man (2005)
You should see him joust. He is like Joe Jouster.เธอน่าจะได้เห็นเขาสู้นะ อย่างกับจอมยุทธโจแน่ะ The Perfect Man (2005)
I've gotta practice my jousting."เขาก็จะว่าไม่ว่าง พวกฉันต้องซ้อมประลองยุทธ The Perfect Man (2005)
Houston, we have a problem.ฮุสตัน เรามีปัญหา The Perfect Man (2005)
Jacques Cousteau.ชาร์ค คูส์โตว์ The Constant Gardener (2005)
Hi. Elyse Houston.สวัสดีค่ะ ฉันชื่อ เอลลิส ฮูสตันค่ะ American Pie Presents: Band Camp (2005)
Excellent audition, Miss. Houston. Let's go discuss that scholarship.เยี่ยมมากๆ มิสฮูสตัน ไปกับฉันแล้วเราพูดเรื่องทุนการศึกษากัน American Pie Presents: Band Camp (2005)
I have to go to Houston for a night.ระหว่างปาร์ตี้ ผมต้องไป ฮุสตัน คืนนี้ Mission: Impossible III (2006)
- #[Acoustic Rock] - #[Man Singing]Just My Luck (2006)
- Larry Sugarman is, perhaps... the second most highly regarded Proust scholar in the U.S.นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิอันดับ 2 ของ U.S. Little Miss Sunshine (2006)
I just want everyone here to know... that I am the preeminent Proust scholar in the United States.ฉันอยากบอกทุกคนที่นี่ให้รู้ว่า... ฉันเป็นนักวิชาการทรงคุณวุฒิที่สุดในอเมริกา Little Miss Sunshine (2006)
Did I mention that I am the preeminent Proust scholar in the U. S?ฉันเคยบอกหรือยังว่าฉันเป็นนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิของอเมริกา Little Miss Sunshine (2006)
You know Marcel Proust?เธอรู้จักมาร์เซล เพราซ์หรือเปล่า Little Miss Sunshine (2006)
Hello. I am James Cousteau, explorer of the deep.ฮัลโหล ผมเจมส์โคสโต Open Water 2: Adrift (2006)
HAS AN ELECTROACOUSTIC MUSIC PROGRAM.มี ภาควิชาดนตรี กับ อีเล็กโทรนิก อคูสติก Poison Ivy (2007)
It's the acoustics. It's all about diffusion.ระบบเสียงน่ะ การดูดซับเสียง ของห้อง Spider-Man 3 (2007)
You should grow a moustache.นายน่าจะไว้หนวด Juno (2007)
This way whatever happens you've got your ass covered from here to Houstonทางนี้ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เธอจะได้รับการปกป้องแน่นอน จากนี้ถึงฮูสตันเลย My Blueberry Nights (2007)
As his young ward dived again and again to the depths of the lake... in search of the enchanted chalice, Sir Romulus twirled his luxuriant moustache.ดังทหารอารักขาของเขาดำดิ่ง ไปสู่เบื้องลึกใจกลางทะเลสาป เพื่อค้นหาถ้วยอัญมณีล้ำค่า เซอร์ โรมูลัส ม้วนหนวดงามของเขา Atonement (2007)
Really? Not even when you heard an acoustic guitar?จริงเหรอ ไม่เป็นแม้แต่ตอนที่ได้ยินเพลงกีตาร์อคูสติกเลยเหรอ Hello, Little Girl (2008)
Monsteroustickalotis.การถูกจักกะจี้โดยสัตว์ประหลาดอย่างแรง RocknRolla (2008)
We can catch a freight straight on into houston.เีราสามารถขึ้นส่วนบรรทุกสินค้าไปยังฮิวสตัน Chapter Eight 'Villains' (2008)
Once we reach houston,พอไปถึงฮิวสตัน Chapter Eight 'Villains' (2008)
I mean, the man's a total jouster.ข้าหมายถึง, พวกผู้ชายนี่บ้าอำนาจ The Dragon's Call (2008)
-David Houston.- เดวิด ฮุสตัน It Might Get Loud (2008)
You know, so if you're on an acoustic, trying to say..ดังนั้น ถ้าคุณมีกีตาร์โปร่ง แล้วพยายามบอกว่า It Might Get Loud (2008)
Stairway was done on the acoustic, with all these electric guitar string parts on it that build it up.เพลง "Stairway" แต่งไว้กับกีตาร์โปร่ง แต่ก็มีหลายท่อนที่ใช้กีตาร์ไฟฟ้า เพิ่มเข้ามา It Might Get Loud (2008)
'Cause then you could do the six-string part, the acoustic part, electric, of course, but the solo on this,เพราะคุณจะสามารถเล่นท่อนที่ใช้กีตาร์หกสาย ท่อนกีตาร์โปร่ง ใช้กีตาร์ไฟฟ้า แน่นอนล่ะ แต่เล่นโซโล่กับคอนี้ It Might Get Loud (2008)
Yes. The houston case.ใช่ เรื่องคดีที่ฮิวส์ตันน่ะ Masterpiece (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
oustIf you've got time to play around on an acoustic guitar, practice your bass!
oustSound absorbing material is called acoustic material.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องเสียง[N] stereo, See also: electroacoustic
โค่นล้ม[V] eliminate, See also: remove, oust, get rid of, Syn. โค่นอำนาจ, ล้มล้าง, ล้ม, ลบล้าง, Example: กองทหารของซีเรียจะไม่เข้าร่วมปฏิบัติการในดินแดนอิรัก หรือโค่นล้มรัฐบาลซัดดัมอย่างแน่นอน, Thai definition: ทำให้หมดสิ้นอำนาจลง
เฉดหัว[V] expel, See also: drive out, sack, kick out, oust, dismiss, Syn. ขับไล่ไสส่ง, ขับไล่, Example: ผมถูกเฉดหัวออกจากงาน
เปลี่ยนคน[V] replace, See also: take the place of, oust, substitute, Syn. เปลี่ยนตัว, Thai definition: สลับตัว, เอาคนใหม่มาแทนคนเก่า
ขุดโค่น[V] overthrow, See also: bring down, oust, overcome, overpower, topple, Syn. ขุดโค่นถอนโคน, ขุดรากถอนโคน, Example: ประชาชนยกย่องเขาราวกับพระเอกขี่ม้าขาวมาขุดโค่นถอนโคนอำนาจของผู้นำเผด็จการทิ้ง
มัสสุ[N] beard, See also: whisker, moustache, Syn. พระมัสสุ, หนวด, Count unit: เส้น, Thai definition: ขนที่ขึ้นเหนือริมฝีปากบนของคน, Notes: (บาลี)
มัสสุ[N] beard, See also: whisker, moustache, Syn. พระมัสสุ, หนวด, Count unit: เส้น, Thai definition: ขนที่ขึ้นเหนือริมฝีปากบนของคน, Notes: (บาลี)
ไว้หนวด[V] wear a moustache, See also: grow a beard/moustache, Syn. ปลูกหนวด, Example: เขาไว้หนวดยาวรุงรัง เพราะไม่มีเวลาแม้แต่จะโกนเองหรือเข้าร้าน
ตะเพิด[V] chase, See also: oust, drive, eject or expel, chase away, drive away, Syn. ไล่, ตวาดไล่, ร้องไล่, ไล่ส่ง, Ant. ร้องเรียก, เรียก, Example: เธอโกรธที่เขาเมาเหล้าเธอจึงตะเพิดเขาออกจากบ้าน, Thai definition: ตวาดให้หนีไป, ร้องให้ตกใจหนีไป, ไล่ส่งไป
ทาฐิกะ[N] beard, See also: moustache, whisker, Syn. ทาฒิกะ, เครา, หนวด, Count unit: เส้น, Notes: (บาลี/สันสกฤต), (ราชา)
กวัดไกวไสส่ง[V] chase, See also: oust, scatter, Syn. เสือกไสไล่ส่ง, ขับไล่ไสส่ง, Example: ตั้งแต่เขาติดยาเสพย์ติดพี่น้องเพื่อนฝูงก็รังเกียจกวัดไกวไสส่งเขา
ตกรอบ[V] be eliminated, See also: be defeated and ousted form the competition, Syn. ไม่เข้ารอบ, Example: เธอตกรอบแรกจากเวทีประกวดร้องเพลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉดหัว[v. exp.] (chēt hūa) EN: expel ; drive out ; sack ; kick out ; oust ; dismiss   
จิตสวนศาสตร์[n.] (jittasawanasāt) EN: psychoacoustics   
กางมุ้ง[v. exp.] (kāng mung) EN: hang up a mosquito net ; draw a mosquito curtain   FR: dresser une moustiquaire ; mettre la moustiquaire
การลบ[n.] (kānlop) EN: subtraction   FR: soustraction [f]
ขโมย[v.] (khamōi) EN: steal ; thieve ; pinch ; burglar ; filch ; pilfer ; plagiarize   FR: voler ; dérober ; subtiliser ; escamoter ; soustraire ; chaparder (fam.) ; détrousser (litt.) ; piquer (fam.) ; filouter (vx)
ขับ [v.] (khap) EN: expel ; drive away ; drive out ; chase away ; eject ; excrete ; propel ; oust ; throw off   FR: expulser ; éjecter ; propulser
เขี่ย[v.] (khīa) EN: remove ; throw away ; discard ; get rid of ; scrap off ; sack ; oust   FR: se débarasser de
คลื่นเสียง[n. exp.] (khleūn sīeng) EN: sound wave ; audio wave   FR: onde acoustique [f]
โค่นล้ม[v.] (khōnlom) EN: eliminate ; remove ; oust ; get rid of   FR: renverser ; éliminer ; se débarasser de
เครื่องเสียง[n.] (khreūangsīeng) EN: stereo ; electroacoustic   
ขริบหนวด[v. exp.] (khrip nūat) EN: trim one's moustache   
ขุดโค่น[v. exp.] (khut khōn) EN: overthrow ; bring down ; oust ; overcome ; overpower ; topple   
กระแทก[v.] (krathaēk) EN: bang ; bump ; crash ; knock ; jostle ; oust ; strike ; dash ; hit ; collide ; slam   FR: heurter ; cogner
กรอบ[adj.] (krøp) EN: crisp ; brittle ; crackling ; broken ; crispy ; friable   FR: croustillant ; croquant ; cassant ; friable
กุ้งมังกร[n. exp.] (kung mangkøn) EN: lobster   FR: langouste [f]
กุ้งทะเล[n.] (kung thalē) EN: lobster   FR: crevette de mer [f] ; langouste [f]
กุ้งทะเลใหญ่[n. exp.] (kung thalē yai) FR: langouste [f] ; homard [m]
ไล่[v.] (lai) EN: expel ; get rid of ; put out ; drive off ; drive away ; oust ; sack ; dismiss   FR: expulser ; chasser ; se débarasser de ; mettre en fuite
ล้ำ[v.] (lam) EN: go beyond ; overstep ; encroach upon ; go ahead of ; pass over ; oustrip ; overtake ; infringe ; break ; violate ; transgress ; contravene   FR: dépasser ; déborder ; surpasser
ลำโพง[n.] (lamphōng) EN: speakers ; loudspeaker ; megaphone   FR: haut-parleur [m] ; enceinte acoustique [f] ; baffle [m]
หลัง[n.] (lang) EN: [classifier : houses ; dwrellings ; mosquito nets ; rafts]   FR: [classificateur : maisons ; résidences ; moustiquaires ; radeaux]
เล็มหนวดเครา[v. exp.] (lem nūat khrao) EN: trim one's moustache   
ลบ[v.] (lop) EN: subtract ; deduct ; take away ; remove ; diminish ; take off   FR: soustraire ; ôter ; déduire ; enlever ; retirer
หลบหลีก[v.] (loplīk) EN: avoid ; evade ; shun   FR: se soustraire (à) ; éviter ; éluder ; se dérober (à) ; fuir
ลูกน้ำ[n. exp.] (lūk nām) EN: mosquito larva   FR: larve de moustique [f]
มังคุด[n.] (mangkhut) EN: mangosteen   FR: mangoustan [m]
หมี่กรอบ[n. exp.] (mī krøp) EN: fried rice noodles   FR: vermicelle croustillant [m]
มีหนวด[adj.] (mī nūat) FR: moustachu
มุ้ง[n.] (mung) EN: mosquito net   FR: moustiquaire [f]
มุ้งลวด[n. exp.] (mung lūat) EN: mosquito wire screen   FR: moustiquaire métallique [f]
งำ[v.] (ngam) EN: cover up ; conceal ; hide ; suppress ; cover from sight ; keep from sight   FR: couvrir ; cacher ; dissimuler ; soustraire ; masquer
หนี้คงค้าง[n. exp.] (nī khong khāng) EN: oustanding debts ; residual debt ; balance owing   
นกจาบปีกอ่อนเขียว[n. exp.] (nok jāp pīk øn khīo) EN: Black-headed Greenfinch   FR: Verdier d'Oustalet [m] ; Verdier à tête noire [m] ; Verdier du Yunnan [m]
นกแขกเต้า[n. exp.] (nok khaek tāo) EN: Red-breasted Parakeet   FR: Perruche à moustaches [f] ; Perruche à poitrine rose [f]
นกคัคคูเหยี่ยวเล็ก[n. exp.] (nok khakkhū yīo lek) EN: Moustached Hawk Cuckoo   FR: Coucou à moustaches [m]
นกเขียวก้านตองเล็ก[n. exp.] (nok khīo kāntøng lek) EN: Lesser Green Leafbird   FR: Verdin barbe-bleue [m] ; Verdin à moustaches bleues [m] ; Verdin mineur [m]
นกกินแมลงหัวสีน้ำตาล[n. exp.] (nok kin malaēng hūa sī nāmtān) EN: Moustached Babbler   FR: Akalat moustachu [m] ; Timalie barbue [f]
นกกระจิ๊ดปากหนา [n. exp.] (nok krajit pāk nā) EN: Radde's Warbler   FR: Pouillot de Schwarz [m] ; Pouillot à moustaches [m] ; Fauvette de Schwarz [f]
นกนางนวลแกลบเคราขาว[n. exp.] (nok nāng-nūan klaēp khrao khāo) EN: Whiskered Tern   FR: Guifette moustac [f] ; Guifette hybride [f] ; Guifette à moustaches [f]
นกโพระดกคอสีฟ้าเคราดำ[n. exp.] (nok phōradok khø sī fā khrao dam) EN: Moustached Barbet   FR: Barbu de Hume [m] ; Barbu à moustaches [m]
นกโพระดกเคราเหลือง [n. exp.] (nok phōradok khrao leūang) EN: Gold-whiskered Barbet   FR: Barbu à joues jaunes [m] ; Barbu à moustaches jaunes [m]
หนวด[n.] (nūat) EN: moustache = mustache (Am.) ; beard   FR: moustache [f]
หนวด[n.] (nūat) EN: wisker   FR: moustaches [fpl] ; vibrisses [fpl] ; antennes [fpl]
พังพอน[n.] (phangphøn) EN: mongoose   FR: mangouste [f]
เปลี่ยนคน[v. exp.] (plīen khon) EN: replace ; take the place of ; oust ; substitute   FR: remplacer;
รอยยุงกัด [n. exp.] (røi yung kat) FR: piqûre de moustique [f]
รมควันไล่ยุง [v. exp.] (rom khwan lai yung) EN: smoke out mosquitoes   FR: enfumer les moustiques
สวนศาสตร์[n.] (sawanasāt) EN: acoustics   FR: acoustique [m]
สมบัติทางเสียง[n. exp.] (sombat thāng thāng sīeng) EN: acoustic properties   
ตากยุง [v. exp.] (tāk yung) EN: expose oneself to mosquitoes   FR: s'exposer aux moustiques

CMU English Pronouncing Dictionary
OUST    AW1 S T
JOUST    JH AW1 S T
FOUST    F AW1 S T
POUST    P AW1 S T
DAOUST    D AW1 S T
OUSTED    AW1 S T AH0 D
OUSTER    AW1 S T ER0
PROUST    P R AW1 S T
PROUST    P R UW1 S T
OUSTING    AW1 S T IH0 NG
HOUSTON    HH Y UW1 S T AH0 N
JOUSTING    JH AW1 S T IH0 NG
COUSTEAU    K UW2 S T OW1
ACOUSTIC    AH0 K UW1 S T IH0 K
FALGOUST    F AA1 L G UW0 S T
BOUSTANY    B UW1 S T AH0 N IY0
HOUSTON'S    HH Y UW1 S T AH0 N Z
MOUSTACHE    M AH1 S T AE2 SH
ACOUSTICS    AH0 K UW1 S T IH0 K S
ACOUSTICAL    AH0 K UW1 S T IH0 K AH0 L
HOUSTONIAN    HH Y UW2 S T OW1 N IY0 AH0 N
HOUSTONIAN    HH UW2 S T OW1 N IY0 AH0 N
ACOUSTICALLY    AH0 K UW1 S T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
oust    (v) (au1 s t)
joust    (v) (jh au1 s t)
ousts    (v) (au1 s t s)
ouster    (n) (au1 s t @ r)
jousts    (v) (jh au1 s t s)
ousted    (v) (au1 s t i d)
Houston    (n) (h y uu1 s t n)
jousted    (v) (jh au1 s t i d)
ousting    (v) (au1 s t i ng)
acoustic    (n) (@1 k uu1 s t i k)
jousting    (v) (jh au1 s t i ng)
acoustics    (n) (@1 k uu1 s t i k s)
moustache    (n) (m @1 s t aa1 sh)
moustached    (n) (m @ s t a1 sh d)
Carnoustie    (n) (k aa1 n uu1 s t ii)
moustaches    (n) (m @1 s t aa1 sh i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Acousticophobie {f}; Phonophobie {f}; Angst vor Lärm, Geräuschen, der eigenen Stimmeacousticophobia; phonophobia [Add to Longdo]
Akustik {f}acoustic [Add to Longdo]
Akustik {f}acoustics [Add to Longdo]
Akustikkoppler {m}acoustic coupler [Add to Longdo]
Bauakustik {f}architectural acoustics [Add to Longdo]
Enteignung {f}ouster [Add to Longdo]
Geldforderung {f} | Geldforderungen {pl}outstanding debt | oustanding debts [Add to Longdo]
Klanglehre {f} [mus.]acoustics [Add to Longdo]
Rückkopplung {f}; Rückkoppelung {f} [electr.] | akustische Rückkopplungfeedback | acoustic feedback [Add to Longdo]
Schallabsorption {f}acoustical absorption; sound absorption [Add to Longdo]
Schalldämmung {f}sound insulation; acoustic insulation [Add to Longdo]
Schalldruck {m}acoustic pressure; sound pressure [Add to Longdo]
Schallleistungspegel {m}acoustic capacity; sound power level [Add to Longdo]
Schallschatten {m}acoustical shadow [Add to Longdo]
Schnauzbart {m} | Schnauzbärte {pl}walrus moustache | walrus moustaches [Add to Longdo]
Schnurrbart {m} | Schnurrbärte {pl}moustache; mustache | mustaches [Add to Longdo]
akustischacoustical [Add to Longdo]
akustisch {adv}acoustically [Add to Longdo]
akustische Steuerung {f}acoustic variable control [Add to Longdo]
akustische Verzögerungacoustic delay [Add to Longdo]
akustische Verzögerungsstrecke {f}acoustic delay line [Add to Longdo]
akustischer Speicheracoustic memory [Add to Longdo]
akustooptisch (Meldegeräte)acousto-optical [Add to Longdo]
elektroakustisches Gerätacoustoelectric device [Add to Longdo]
enteignen | enteignend | enteignet | enteignet | enteigneteto oust | ousting | ousted | ousts | ousted [Add to Longdo]
gewöhnen (an)to accoustom (to) [Add to Longdo]
schnurrbärtig {adj}moustached; mustached [Add to Longdo]
turnierendjousting [Add to Longdo]
verdrängen | verdrängend | verdrängt | verdrängt | verdrängte | jdn. von der Macht verdrängento oust | ousting | ousted | ousts | ousted | to oust somebody from power [Add to Longdo]
Mariskenrohrsänger {m} [ornith.]Moustached Warbler (Acrocephalus melanopogon) [Add to Longdo]
Rotbart-Fruchttaube {f} [ornith.]Red-moustached Fruit Dove [Add to Longdo]
Bartsittich {m} [ornith.]Moustached Parakeet [Add to Longdo]
Oustaletsalangane {f} [ornith.]Oustalet's Swiftlet [Add to Longdo]
Bartliest [ornith.]Moustached Kingfisher [Add to Longdo]
Schnurrbart-Faulvogel {m} [ornith.]Moustached Puffbird [Add to Longdo]
Bergbartvogel {m} [ornith.]Moustached Green Tinkerbird [Add to Longdo]
Bartbaumsteiger {m} [ornith.]Moustached Woodcreeper [Add to Longdo]
Bartstreif-Ameisenpitta [ornith.]Moustached Antpitta [Add to Longdo]
Bartturko [ornith.]Moustached Turka [Add to Longdo]
Wangenstreif-Zaunkönig {m} [ornith.]Moustached Wren [Add to Longdo]
Bartstreif-Zweigtimalie {f} [ornith.]Moustached Tree Babbler [Add to Longdo]
Mariskensänger {m} [ornith.]Moustached Warbler [Add to Longdo]
Bartgrassänger {m} [ornith.]Moustached Grass Warbler [Add to Longdo]
Weißbart-Buschammer {f} [ornith.]Moustached Brush Finch [Add to Longdo]
Houston (Stadt in USA)Houston (city in USA) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウスト[, ausuto] (vs) oust [Add to Longdo]
アコースティック(P);アクースティック[, ako-suteikku (P); aku-suteikku] (n,adj-na) acoustic; (P) [Add to Longdo]
アコースティックエミッション[, ako-suteikkuemisshon] (n) acoustic emission [Add to Longdo]
アコースティックギター[, ako-suteikkugita-] (n) (See アコギ) acoustic guitar [Add to Longdo]
アコースティックサウンド[, ako-suteikkusaundo] (n) acoustic sound [Add to Longdo]
アコギ[, akogi] (n) (abbr) (See アコースティックギター) acoustic guitar [Add to Longdo]
エレアコ[, ereako] (n) (abbr) electric acoustic guitar [Add to Longdo]
ヒューストン[, hyu-suton] (n) Houston; (P) [Add to Longdo]
音圧[おんあつ, on'atsu] (n) sound pressure; acoustic pressure [Add to Longdo]
音感教育[おんかんきょういく, onkankyouiku] (n) acoustic or auditory training [Add to Longdo]
音響[おんきょう, onkyou] (n,adj-no) sound; noise; echo; acoustics; (P) [Add to Longdo]
音響インピーダンス[おんきょうインピーダンス, onkyou inpi-dansu] (n) acoustic impedance [Add to Longdo]
音響カプラー[おんきょうカプラー, onkyou kapura-] (n) acoustic coupler [Add to Longdo]
音響学[おんきょうがく, onkyougaku] (n) (the study of) acoustics [Add to Longdo]
音響漁法[おんきょうぎょほう, onkyougyohou] (n) acoustic fishing method [Add to Longdo]
音響効果[おんきょうこうか, onkyoukouka] (n) (1) sound effects; (2) acoustics [Add to Longdo]
音響心理学[おんきょうしんりがく, onkyoushinrigaku] (n) psychoacoustics [Add to Longdo]
音響設計[おんきょうせっけい, onkyousekkei] (n) acoustical design [Add to Longdo]
鎌髭[かまひげ, kamahige] (n) (arch) sickle-shaped moustache (often worn by servants in the Edo period) [Add to Longdo]
吸音材[きゅうおんざい, kyuuonzai] (n) acoustic material; acoustic absorbent material [Add to Longdo]
胡麻紋殻[ごまもんがら;ゴマモンガラ, gomamongara ; gomamongara] (n) (uk) titan triggerfish (Balistoides viridescens); giant triggerfish; moustache triggerfish [Add to Longdo]
口髭;口ひげ;口髯;口鬚[くちひげ, kuchihige] (n) moustache; mustache [Add to Longdo]
口髭猿[くちひげざる;クチヒゲザル, kuchihigezaru ; kuchihigezaru] (n) (uk) mustached monkey (Cercopithecus cephus); moustached guenon [Add to Longdo]
心理音響[しんりおんきょう, shinrionkyou] (adj-na) psychoacoustic [Add to Longdo]
大髭;大鬚[おおひげ, oohige] (n) long and abundant moustache [Add to Longdo]
聴音器;聴音機[ちょうおんき, chouonki] (n) listening instrument; sound detector; sound locator; acoustic locator; hydrophone [Add to Longdo]
聴覚系[ちょうかくけい, choukakukei] (n) acoustic system; auditory system; hearing system [Add to Longdo]
聴斑[ちょうはん, chouhan] (n) acoustic spot; acoustic spots; maculae acusticae [Add to Longdo]
追い落とし;追い落し;追落とし;追落し[おいおとし, oiotoshi] (n) (1) chasing down; pushing down; deposing; ousting; (2) sacrificing to create a shortage of liberties, then capturing (in the game of go) [Add to Longdo]
追う(P);逐う[おう, ou] (v5u,vt) (1) to chase; to run after; to pursue; (2) to follow (i.e. a set order, a trend); (3) to drive out; to oust; to expel; (4) to drive (i.e. a herd); (5) (in passive voice) to be pressed (for time, etc.); (P) [Add to Longdo]
天神髭[てんじんひげ, tenjinhige] (n) goatee; drooping moustache [Add to Longdo]
電気音響[でんきおんきょう, denkionkyou] (n,pref) electro-acoustic [Add to Longdo]
電気音響設備[でんきおんきょうせつび, denkionkyousetsubi] (n) (See 音響設備) electro-acoustic equipment; audio equipment [Add to Longdo]
奴髭[やっこひげ, yakkohige] (n) (arch) (See 鎌髭) sickle-shaped moustache (often worn by servants in the Edo period) [Add to Longdo]
馬上槍試合[ばじょうやりじあい, bajouyarijiai] (n) jousting match; joust; tournament (medieval) [Add to Longdo]
白髭;白ひげ;白鬚[しろひげ, shirohige] (n,adj-no) (1) grey moustache; (2) white beard [Add to Longdo]
八字髭[はちじひげ, hachijihige] (n) finely-trimmed moustache [Add to Longdo]
鼻髭;鼻ひげ[はなひげ, hanahige] (n) (col) (See 口髭) moustache; mustache [Add to Longdo]
髭(P);鬚;髯[ひげ, hige] (n) (1) moustache; beard; whiskers; (2) extremely short pulse appearing on an electrical signal; (P) [Add to Longdo]
付け髭[つけひげ, tsukehige] (n) false moustache [Add to Longdo]
膨張度[ぼうちょうど, bouchoudo] (n) dilation (of a sound wave in acoustics) [Add to Longdo]
鯰髭[なまずひげ, namazuhige] (n) drooping moustache [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不插电[bù chā diàn, ㄅㄨˋ ㄔㄚ ㄉㄧㄢˋ, / ] unplugged (of rock musicians performing on acoustic instruments) [Add to Longdo]
休士顿[Xiū shì dùn, ㄒㄧㄡ ㄕˋ ㄉㄨㄣˋ, / ] Houston, Texas [Add to Longdo]
休斯敦[Xiū sī dūn, ㄒㄧㄡ ㄙ ㄉㄨㄣ, ] Houston, Texas [Add to Longdo]
休斯顿[xiū sī dùn, ㄒㄧㄡ ㄙ ㄉㄨㄣˋ, / ] Houston [Add to Longdo]
小龙虾[xiǎo lóng xiā, ㄒㄧㄠˇ ㄌㄨㄥˊ ㄒㄧㄚ, / ] crayfish; langoustine; chicken lobster [Add to Longdo]
弦贝斯[xián bèi sī, ㄒㄧㄢˊ ㄅㄟˋ ㄙ, / ] acoustic bass (guitar) [Add to Longdo]
[ruì, ㄖㄨㄟˋ, ] lucky; auspicious; propitious; rayl (acoustical unit) [Add to Longdo]
声学[shēng xué, ㄕㄥ ㄒㄩㄝˊ, / ] acoustics [Add to Longdo]
莫斯特[Mò sī tè, ㄇㄛˋ ㄙ ㄊㄜˋ, ] Mousterian (a Palaeolithic culture) [Add to Longdo]
音响[yīn xiǎng, ㄒㄧㄤˇ, / ] speakers or speaker (electronic); acoustics; sound field (in a room or theater) [Add to Longdo]
马上比武[mǎ shàng bǐ wǔ, ㄇㄚˇ ㄕㄤˋ ㄅㄧˇ ˇ, / ] tournament (contest in western chivalry); jousting [Add to Longdo]
胡子[hú zi, ㄏㄨˊ ㄗ˙, / ] beard; moustache or whiskers; facial hair [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
音響カプラー[おんきょうカプラー, onkyou kapura-] acoustic coupler [Add to Longdo]
ビャーン ストゥロフストゥループ[びゃーん すとうろふすとうるーぷ, bya-n sutourofusutouru-pu] Bjarne Stroustrup [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top