Search result for

narren

(67 entries)
(0.0207 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -narren-, *narren*
Possible hiragana form: なっれん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา narren มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *narren*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And men.Und NarrenThe Thief of Paris (1967)
Fools.NarrenThe 300 Spartans (1962)
Fools!NarrenEvolution: Part 2 (2003)
Fools!NarrenThe Inhuman Torch (2013)
No guns and no knives, alright?Keine Knarren und keine Messer, verstanden? The Wanderers (1979)
Those guys will show up with pieces.Die Typen werden mit Knarren antanzen. The Wanderers (1979)
No guns or knives.Keine Knarren und Messer. The Wanderers (1979)
Shit, I wish we was packed.Scheiße, ich wünschte, wir hätten KnarrenThe Warriors (1979)
You're impossible.Willst du mich zum Narren halten? Caligula (1979)
You're all fools.Ihr seid verdammte NarrenGalactica Discovers Earth: Part 3 (1980)
I'm not saying I'm not gonna act silly once in a while, but.... [SIGHS]Trotzdem werde ich mich wohl hin und wieder zum Narren machen, aber... (SEUFZT) The Last Straw (1980)
You must not help him to make a fool of himself.Sie wären ein fragwürdiger Mitarbeiter ihres Ministers, wenn Sie ihm helfen, sich zum Narren zu machen. Open Government (1980)
Is it yourjob to help Ministersmake fools of themselves?Humphrey, gehört es zu den Pflichten eines Beamten Minister dabei zu helfen, sich zum Narren zu machen? The Right to Know (1980)
I have always belonged to you well. Although she knew that you are laughing at me.Ich war immer lieb zu dir, aber du hältst mich zum NarrenLe guignolo (1980)
Now all his friends have disappeared and left him all alone.Nun haben sie ihn alle zum NarrenMoscow Does Not Believe in Tears (1980)
You damn fools.Ihr verdammten NarrenTom Horn (1980)
You damn fools.Ihr verdammten NarrenTom Horn (1980)
I will not pass for a fool!Ich lasse mich nicht zum Narren machen. The Lady Banker (1980)
For a fool!Zum NarrenThe Lady Banker (1980)
Why do you spend day after day sitting in rooms with people like that... and let them make a fool out of you?Wieso verbringst du deine Tage mit solchen Leuten... die dich zum Narren halten? Brubaker (1980)
You stick a sign in a fool's hand and say, "Follow me. I got the thing figured out.Ihr gebt einem Narren etwas und sagt: "Folge mir. Brubaker (1980)
And all because one old, damn deaf fool starts-Und alles, wegen eines alten, tauben Narren, der... Brubaker (1980)
"When one is president of the Union for Moral Order, one tries to play down any ties with La Cage aux Folles.""Wenn man Vorsitzender der Union für Moralische Ordnung ist, möchte man seine Verbindung zum Käfig voller Narren verschweigen." La Cage aux Folles II (1980)
She ain't gonna make a fool out of me.Ich lasse mich nicht von ihr zum Narren halten. Cruising (1980)
You ape!Ich lasse mich nicht zum Narren halten du weißt, was ich hier suche: We're Going to Eat You (1980)
You fools.Ihr NarrenFlash Gordon (1980)
[CREAKING](KnarrenFriday the 13th (1980)
[CREAKING](KnarrenFriday the 13th (1980)
How do you like my punches?- Du willst mich zum Narren halten? The Young Master (1980)
And you stop that squealing.Und du, hör auf zu knarrenThe Medal (1980)
I've got to admit, your disguise is nearly perfect. You had me fooled.Zugegeben, deine Maske ist fast perfekt, du hieltest mich zum NarrenSuperman II (1980)
If you are determined to make a fool of yourself, I shall oversee it.Wenn du schon einen Narren aus dir machst, dann will ich dabei sein. The Lumberjack (1981)
[CREAKING NEARBY](KNARREN NEBENAN) The Tempest (1981)
And that you were suckered by Mr Rosen here who has some peculiar ideas on how to do his job.Und dass Mr Rosen Sie zum Narren gehalten hat, weil er merkwürdige Ideen hat, was seinen Job angeht. Absence of Malice (1981)
Hope exists if someone believes the earth is not a dream... but a living body... and that sight, touch and hearing do not lie. And that everything I have found here... is like a garden, viewed from outside the garden gate.Hoffnung ist, wenn man glaubt, dass diese Erde kein Traumbild ist, sondern ein Leib voll Leben, dass uns Gehör, Gesicht, Gefühl nicht narren, und dass die Dinge, welche uns umgeben, ein Garten sind, vor dessen Tor wir harren. Man of Iron (1981)
You don't fool me, Hazelrigg, not for a minute.Ich bin nicht das Gericht, mich halten Sie nicht zum NarrenDark Night of the Scarecrow (1981)
What fools we were!Was für Narren wir waren. Ghost Story (1981)
Let these two fools fight each other to the death during dessert.Die beiden Narren sollen einander beim Nachtisch bis zum Tod bekämpfen. History of the World: Part I (1981)
- Making a horse's patoot out of me.- Ihr habt mich zum Narren gehalten. Neighbors (1981)
You know the Pope and that idiot Picasso... - Ice?Sie kennen den Papst und diesen Hofnarren, Picasso. The Skin (1981)
Oh, I know you can't wait to run off and make a fool of yourself.Ich weiß, du kannst es kaum erwarten, loszurennen und dich zum Narren zu machen. Possession (1981)
There are some fools about.Es gibt einige Narren um. Do You Remember Dolly Bell? (1981)
What you want is for me to be your buffoon, your slave, so you can make fun of my hump, because I saw a saucer...Du willst nur deinen Narren, deinen Sklaven behalten, den du auslachen kannst, weil er 'ne Untertasse gesehen hat! The Cabbage Soup (1981)
Here you go.Die Knarren weg. Stripes (1981)
Thought you could fake me out, huh?Du dachtest, du könntest mich zum Narren halten? Who Finds a Friend Finds a Treasure (1981)
...thinking he can make a fool out of me.Keiner hält mich zum Narren... Slaves (1982)
That's not fair.Solche Narren erinnern sich nie. In the Steele of the Night (1982)
If the men who installed the system cannot breech it... then I'd have to say it's foolproof.Wenn die, die das System installiert haben, es nicht überwinden können, dann ist es wohl narrensicher. Tempered Steele (1982)
Your foolproof security system lasts exactly 3 hours and 15 minutes... the Agency is looking at a ten million dollar lawsuit... I haven't got a CLUE to where that missing file is... and you drag me halfway across town to tell me he'll TURN UP? !Deine narrensichere Alarmanlage hält genau 3 Stunden, 15 Minuten, der Detektei steht eine Millionenklage ins Haus, die Dokumente sind futsch und du sagst mir, er wird auftauchen? Tempered Steele (1982)
Well, I didn't know that son of a bitch was gonna make an idiot out of me.Ich wusste nicht, dass er einen Narren aus mir machen würde. The Best Little Whorehouse in Texas (1982)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Narr {m} | Narren {pl} | ein völliger Narr | zum Narren haltenfool | fools | a born fool | to fool [Add to Longdo]
Narrenmütze {f} | Narrenmützen {pl}foolscap | foolscaps [Add to Longdo]
Spaßmacher {m}; Spaßvogel {m}; Hofnarr {m} | Spaßmacher {pl}; Spaßvögel {pl}; Hofnarren {pl}jester | jesters [Add to Longdo]
foppen; narren; einen Bären aufbinden; etw. weismachen | foppend; narrend | gefoppt; genarrt | foppt; narrt | foppte; narrteto hoax | hoaxing | hoaxed | hoaxes | hoaxed [Add to Longdo]
knarren | knarrend | knarrtto creak | creaking | creaks [Add to Longdo]
knarrend {adv}squeakily [Add to Longdo]
schnarrento buzz [Add to Longdo]
vernarren | vernarrend | vernarrt | vernarrteto become infatuated with | becoming infatuated with | becomes infatuated with | became infatuated with [Add to Longdo]
vernarren | vernarrend | vernarrtto besot | besotting | besots [Add to Longdo]
Er hat mich zum Narren gehalten.He has made a perfect fool of me. [Add to Longdo]
Kinder und Narren reden die Wahrheit. [Sprw.]Children and fools speak the truth. [Add to Longdo]
Knarrende Wagen fahren am längsten. [Sprw.]A creaking door hangs longest. [prov.] [Add to Longdo]
Nichts als Narren!None but fools! [Add to Longdo]
Sie hat an ihm einen Narren gefressen.She has a crush on him. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  narren [narən]
     to hoax
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Narren [narən] (n) , pl.
     jesters
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top