Search result for

mull

(88 entries)
(0.0199 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mull-, *mull*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mull[VI] ครุ่นคิด, Syn. meditate, ponder, reflect
mull[VT] ครุ่นคิด
mullah[N] ผู้สอนศาสนาอิสลาม
mulled[ADJ] เหล้าองุ่นที่มีส่วนผสมของน้ำตาลและเครื่องเทศ
mullet[N] ปลาจำพวกปลากระบอก, See also: ปลากระบอก
mullion[N] หิน ไม้หรือโลหะที่ใช้แบ่งหน้าต่างเป็นสองส่วน
mullock[N] กากแร่, See also: ขี้แร่, Syn. waste products
mullered[SL] เมาเหล้า
mull over[PHRV] ครุ่นคิด, See also: ใคร่ครวญ, Syn. think about
mulligatawny[N] ซุปเผ็ดร้อนของอินเดีย

English-Thai: Nontri Dictionary
mullet(n) ปลาชนิดหนึ่ง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Muller Musclesกล้ามเนื้อมูลเลอร์ [การแพทย์]
Muller Platesแผ่นโลหะดามกระดูกข้อตะโพกชนิดมีแขนแบบมูลเล่อร์ [การแพทย์]
Mullerian Ductsท่อมัลเลเรียน, ท่อมูลเลอเรี่ยน, ท่อมุลเลอเรี่ยน, ท่อมูเลอเรียน [การแพทย์]
Mullerian Inhibitory Factorsแฟคเตอร์ยับยั้งการเจริญเติบโตของระบบสืบพันธุ์หญิง [การแพทย์]
Mullerian Regression Factorsองค์ประกอบมูลเลอเรี่ยนเสื่อมลง [การแพทย์]
Mullerian Tumorsก้อนทูมมูลเลอเรี่ยน [การแพทย์]
Mullerian Tumors, Heterologous Mixedเฮเตอโรโลกัสมิ๊กซ์มูลเลอเรี่ยนทูเมอร์ [การแพทย์]
Mullerian Tumors, Homologous Mixedโฮโมโลกัสมิ๊กซด์มูลเลอเรี่ยนทูเมอร์ [การแพทย์]
Mulletsปลากระบอก [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
mulled cider[มัลด์ ไซเดอร์] น้ำผลไม้ปรุงรส
mulled wine[มัลด-ไวน์] (n ) ไวน์ผสมเครื่องเทศ เป็นเครื่องดื่มที่มักจะทำจากไวน์แดงอุ่นให้ร้อนผสมเครื่องเทศ น้ำตาลเล็กน้อย และผลไม้เช่นส้มฝานบาง เสิร์ฟร้อนหรืออุ่น นิยมดื่มกันระหว่างฤดูหนาวในหลายประเทศโดยเฉพาะในเยอรมนีและประเทศต่างๆ ในยุโรป (ข้อมูลจาก wikipedia.org)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I haven't heard a wind like that since I left Mullingar!ผมไม่ได้เห็นลมแรงขนาดนั้น ตั้งแต่ผมย้ายจากมัลลิงการ์ล Doubt (2008)
WITH A MULLET AND A GIRLFRIEND, ARE YOU?พร้อมกับผมม้ายุค80's กับแฟนผู้หญิงใช่มั้ย? Valley Girls (2009)
It's just... you've been able to mull this over for who knows how long....... คุณคิดเรื่องนี้มานาน,ใครจะรู้ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ Pilot (2009)
A man named herbert mullin.ชายที่ชื่อว่า เฮอร์เบอร์ท มัลลิน The Eyes Have It (2009)
- Mulligan.No. - Mulligan. Hot Tub Time Machine (2010)
- No mulligan.- No mulligan. Hot Tub Time Machine (2010)
- You had, like, five mulligans.- You had, like, five mulligans. Hot Tub Time Machine (2010)
It's quiet; there's no sign of Mullins.เงียบเชียบ ไม่เห็นมัลลิน Day 8: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2010)
Command, Mullins is down, sir.ศูนย์ มัลลินอยู่ข้างล่าง Day 8: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2010)
Repeat: Mullins is down.ย้ำ มัลลินอยู่ข้างล่าง Day 8: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2010)
First we overthrew the local mullah, instituted a new regime, then we built the hospital.ตอนแรกเราต้องล้มล้างอำนาจ ของพวกหมอศาสนาในพื้นที่ สร้างระบบสังคมใหม่ จากนั้นค่อยสร้างโรงพยาบาล Ilsa Pucci (2010)
But my notes say Karen had a husband named Lee Mullens.แต่ในบันทึกของผมบอกว่า คาเรนมีสามี/Nชื่อว่า ลี มูลเลนส์ Remembrance of Things Past (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mullRed Mulligan has announced that he'll fight Rocky Luciano next month.
mullMulligan has been riding high since he seized the crown in a come-from-behind victory 14 months ago.
mullHe'd better watch out, or Mulligan is going to wipe the floor with him.
mullI need time to mull things over before I decide what to do.
mullMulligan says he'll sleep easy until the fight.
mullEasy money is on Mulligan.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระบอก[n.] (krabøk) EN: sea mullet ; Mugil tade   
มะแขว่น = มะแข่น = บ่าแข่น[n.] (makhaen = mākhaen = makhwaen ) EN: zanthoxylum limonella ; mullilam ; Indian prickly ash-tree ; Indian ivy-rue   
ปลาชะโด[n. prop.] (plā chadō) EN: large snakehead mullet   
ปลาช่อน[n.] (plāchǿn) EN: snake-head fish ; serpent head ; serpent-headed fish ; snakehead ; snakehead mullet   

CMU English Pronouncing Dictionary
MULL    M AH1 L
MULLS    M AH1 L Z
MULLAH    M AH1 L AH0
MULLOY    M AH1 L OY0
MULLEN    M AH1 L AH0 N
MULLET    M AH1 L AH0 T
MULLAN    M AH1 L AH0 N
MULLIN    M AH1 L IH2 N
MULLER    M AH1 L ER0
MULLIS    M AH1 L IH2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mull    (v) (m uh1 l)
mulls    (v) (m uh1 l z)
mullah    (n) (m uh1 l @)
mulled    (v) (m uh1 l d)
mullet    (n) (m uh1 l i t)
mullahs    (n) (m uh1 l @ z)
mullein    (n) (m uh1 l i n)
mullets    (n) (m uh1 l i t s)
mulling    (v) (m uh1 l i ng)
mullion    (n) (m uh1 l i@ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mull {m}lint [Add to Longdo]
Mull {m}; Verbandsmull {m}mull [Add to Longdo]
Mullah {m} [relig.]Mullah [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごった煮[ごったに, gottani] (n) various foods cooked together; hodgepodge; hotchpotch; mulligan stew [Add to Longdo]
アカヒメジ[, akahimeji] (n) yellowfin goatfish (Mulloidichthys vanciolensis) [Add to Longdo]
ウミヒゴイ属[ウミヒゴイぞく, umihigoi zoku] (n) Parupeneus (genus of goatfishes of the family Mullidae) [Add to Longdo]
テンションマリオン構法[テンションマリオンこうほう, tenshonmarion kouhou] (n) tension-mullion glazing system [Add to Longdo]
ブラックフィンコーラルフィッシュ[, burakkufinko-rarufisshu] (n) blackfin coralfish (Chelmon muelleri); Muller's coralfish; Müller's coralfish [Add to Longdo]
マレット[, maretto] (n) mullet (hairstyle) [Add to Longdo]
ミュラー[, myura-] (n) Muller; (P) [Add to Longdo]
ムライト[, muraito] (n) mullite [Add to Longdo]
モンツキアカヒメジ[, montsukiakahimeji] (n) yellowstripe goatfish (Mulloidichthys flavolineatus) [Add to Longdo]
阿部沙魚[あべはぜ;アベハゼ, abehaze ; abehaze] (n) (uk) Samoan mullet goby (Mugilogobius abei) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
毛拉[máo lā, ㄇㄠˊ ㄌㄚ, ] Mullah (religious leader in Islam) [Add to Longdo]
胭脂鱼[yān zhī yú, ㄧㄢ ㄓ ㄩˊ, / ] mullet [Add to Longdo]
酝酿[yùn niàng, ㄩㄣˋ ㄋㄧㄤˋ, / ] mull over (an issue); carry on a preliminary round of exploratory discussions [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mull \Mull\ (m[u^]l), n. [Perh. contr. fr. mossul. See
   {Muslin}.]
   A thin, soft kind of muslin.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mull \Mull\, n. [Icel. m[=u]li a snout, muzzle, projecting crag;
   or cf. Ir. & Gael. meall a heap of earth, a mound, a hill or
   eminence, W. moel. Cf. {Mouth}.]
   1. A promontory; as, the Mull of Cantyre. [Scot.]
    [1913 Webster]
 
   2. A snuffbox made of the small end of a horn.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mull \Mull\, n. [Prob. akin to mold. [root]108. See {Mold}.]
   Dirt; rubbish. [Obs.] --Gower.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mull \Mull\, v. t. [OE. mullen. See 2d {Muller}.]
   To powder; to pulverize. [Prov. Eng.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mull \Mull\, v. i.
   To work (over) mentally; to cogitate; to ruminate; -- usually
   with over; as, to mull over a thought or a problem. [Colloq.
   U.S.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mull \Mull\, n.
   An inferior kind of madder prepared from the smaller roots or
   the peelings and refuse of the larger.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mull \Mull\, v. t. [imp. & p. p. {Mulled} (m[u^]ld); p. pr. &
   vb. n. {Mulling}.] [From mulled, for mold, taken as a p. p.;
   OE. mold-ale funeral ale or banquet. See {Mold} soil.]
   1. To heat, sweeten, and enrich with spices; as, to mull
    wine.
    [1913 Webster]
 
       New cider, mulled with ginger warm.  --Gay.
    [1913 Webster]
 
   2. To dispirit or deaden; to dull or blunt. --Shak.
    [1913 Webster] Mulla

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mull
   n 1: a term used in Scottish names of promontories; "the Mull of
      Kintyre"
   2: an island in western Scotland in the Inner Hebrides
   v 1: reflect deeply on a subject; "I mulled over the events of
      the afternoon"; "philosophers have speculated on the
      question of God for thousands of years"; "The scientist
      must stop to observe and start to excogitate" [syn: {chew
      over}, {think over}, {meditate}, {ponder}, {excogitate},
      {contemplate}, {muse}, {reflect}, {mull}, {mull over},
      {ruminate}, {speculate}]
   2: heat with sugar and spices to make a hot drink; "mulled
     cider"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top