Search result for

luxe

(52 entries)
(0.0201 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -luxe-, *luxe*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Luxembourg[N] ประเทศลักเซมเบิร์ก
Luxembourg[N] ลักเซมเบิร์ก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
luxembourg(ลัค' ซัมเบิร์ก) n. ชื่อประเทศเล็ก ๆ ที่อยู่ระหว่างเยอรมันนีฝรั่งเศสและเบลเยี่ยม,ชื่อเมืองหลวงของประเทศดังกล่าว
deluxe(ดะลูคซฺ') adj. หรูหรา -adv. อย่างหรูหรา, Syn. luxurious

English-Thai: Nontri Dictionary
deluxe(adj) หรูหรา,ฟู่ฟ่า,วิลิศมาหรา,ดีเป็นพิเศษ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Three-quarters of a billion dollars in a numerical account in Luxembourg.750 ล้านเหรียญ ในบัญชี ที่ลักเซมเบิร์ก Cowboys and Indians (2009)
I just want to withdraw the $10,000 so I can be sure the Luxembourg account is properly set up.ฉันต้องการถอนเงิน 10,000 เหรียญ เพื่อให้ฉันสามารถมั่นใจได้ว่า เปิดบัญชีที่ลักเซมเบิร์กเรียบร้อยแล้ว Cowboys and Indians (2009)
Three-quarters of a billion dollars in a numerical account in Luxembourg.750 ล้านดอลลาร์ ในบัญชีที่อยู่ในลักเซมเบิร์ก Rates of Exchange (2009)
About two years ago, we began receiving correlated intelligence regarding the illicit activities of a bank based out of Luxembourg the International Bank of Business and Credit.ซักสองปีก่อน,เราเริ่มได้รับข้อมูลที่เชื่อได้ว่า มีการไหลเวียนของเงินที่ไม่ปกติผ่านธนาคารนอกลักเซมเบิร์ก ธนาคารเพื่อธุรกิจและการค้ำประกันระหว่างประเทศหรือIBBC The International (2009)
Luxembourg high society in shock at death of André Clémentสังคมผู้ดีลักเซมเบิร์กตะลึง ข่าวการตายอังเดร คเลมองท์ The International (2009)
He was killed in a road accident just outside Luxembourg approximately nine hours after Schumer's death.เขาตายในอุบัติเหตุ ข้างนอก ลักซ์เซมเบิร์ก ประมาณเก้าชั่วโมง หลังการตายของชูเมอร์ The International (2009)
M on Luxair, Flight 9871 from Luxembourg.โดยสายการบิน ลักซ์แอร์ ไฟลท์ 9871 จากลักซ์เซมเบิร์ก The International (2009)
What doesn't track is in his statement, the IBBC chairman, Jonas Skarssen claims that Clément had been with him in Luxembourg since 10 a.ซึ่งไม่ตรงกับคำกล่าวอ้าง ของประธานIBBC,โจนาส สการ์สเซ่น ที่บอกว่าคเลมองท์อยู่กับเขา ที่ลักเซมเบิร์กตั้งแต่ 10 โมงเช้า The International (2009)
I wanna go to Luxembourg and question Skarssen myself.ผมอยากไปลักเซมเบิร์ก ถามสการ์สเซ่นเองกับปาก The International (2009)
I go to Luxembourg, Skarssen confirms that statement I catch him in that lie, I can build...ผมจะไปลักเซมเบิร์ก ถ้าสการ์สเซ่นยังยืนยันเรื่องนี้ ผมจะจับเขาข้อหาให้การเท็จ ผมหาหลักฐานได้ The International (2009)
I don't know, but I saw him at the bank's headquarters in Luxembourg.ไม่รู้จัก แต่เคยเห็นในสำนักงานใหญ่ของIBBCที่ลักเซมเบอร์ก The International (2009)
They're in Luxembourg.พวกเขาอยู่ที่ลักเซมเบิร์ก Consequences (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
luxeCorrect the mistake and return the file to Mr Luxemburg.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้องดีลักซ์[n. exp.] (hǿng dīlak) EN: Deluxe Room   FR: chambre de luxe [f]
ห้องสวีท [n. exp.] (hǿng sawīt) EN: suite   FR: suite [f] ; chambre de luxe [f]
ของฟุ่มเฟือย[n.] (khøng fumfeūay) EN: luxurious ; luxury ; kuxury goods   FR: luxe [m] ; objet de luxe [m] ; produit de luxe [m]
ลักเซมเบิร์ก[n. prop.] (Laksēmboē) EN: Luxembourg   FR: Luxembourg
นิสัยฟุ่มเฟือย[n. exp.] (nisai fumfeūay) EN: luxurious habits   FR: goût du luxe [m]
ภาษีสิ่งฟุ่มเฟือย[n. exp.] (phāsī sing fumfeūay) EN: luxury tax   FR: taxe de luxe [f]
ประเทศลักเซมเบิร์ก[n. prop.] (Prathēt Laksēmboē) EN: Luxembourg   FR: Luxembourg
รถ วิ.ไอ.พี.[n. exp.] (rot Wi.Ai.Phī.) FR: autocar de luxe [m] ; autocar VIP [m]
หรู[X] (rū) EN: luxurious ; fancy ; magnificent ; gorgeous ; deluxe ; expensive ; costly ; sumptuous   FR: fastueux ; luxueux ; majestueux ; magnifique ; somptueux ; splendide ; de luxe ; pompeux
หรูหรา[X] (rūrā) EN: luxurious ; fancy ; magnificent ; gorgeous ; deluxe ; expensive ; costly ; sumptuous ; smart ; showy ; in great style   FR: fastueux ; luxueux ; majestueux ; magnifique ; somptueux ; splendide ; de luxe ; pompeux

CMU English Pronouncing Dictionary
LUXEMBOURG    L AH1 K S AH0 M B AO2 R G
LUXEMBOURG    L AH1 K S AH0 M B ER1 G

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
luxe    (j) (l uh1 k s)
Luxemburg    (n) (l uh1 k s @ m b @@ g)
Luxembourg    (n) (l uh1 k s @ m b @@ g)
Luxemburger    (n) (l uh1 k s @ m b @@ g @ r)
Luxemburgers    (n) (l uh1 k s @ m b @@ g @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Luxemburg [geogr.]Luxembourg; Luxemburg (lu) [Add to Longdo]
Luxemburger {m}; Luxemburgerin {f}Luxemburger [Add to Longdo]
luxemburgisch {adj}Luxemburgian; Luxembourgian; from Luxembourg [Add to Longdo]
Luxemburg (Hauptstadt von Luxemburg)Luxembourg (capital of Luxembourg) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
デラックス[, derakkusu] (adj-na,n) deluxe; (P) [Add to Longdo]
ベネルックス[, benerukkusu] (n) Benelux; Benelux countries (Belgium, the Netherlands, Luxembourg) [Add to Longdo]
ルクセンブルク;リュクサンブール[, rukusenburuku ; ryukusanbu-ru] (n) Luxembourg; Luxemburg [Add to Longdo]
ロマンスカー[, romansuka-] (n) romance car; deluxe train [Add to Longdo]
豪華版[ごうかばん, goukaban] (n) deluxe edition [Add to Longdo]
上製本[じょうせいぼん;じょうせいほん, jouseibon ; jouseihon] (n) best binding; deluxe edition [Add to Longdo]
特製[とくせい, tokusei] (n,vs,adj-no) special make; deluxe; (P) [Add to Longdo]
特別室[とくべつしつ, tokubetsushitsu] (n) deluxe suite [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卢森堡[Lú sēn bǎo, ㄌㄨˊ ㄙㄣ ㄅㄠˇ, / ] Luxembourg [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Luxe \Luxe\, n. [L. luxus: cf. F. luxe.]
   Luxury. [Obs.] --Shenstone.
   [1913 Webster]
 
   {['E]dition de luxe}n. [F.] (Printing) A sumptuous edition as
    regards paper, illustrations, binding, etc.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 luxe
   adj 1: elegant and sumptuous; "a deluxe car"; "luxe
       accommodations" [syn: {deluxe}, {de luxe}, {luxe}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 luxe [lyks]
   luxury
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 luxe [lyksə]
   luxury
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top