Search result for

loyalty

(52 entries)
(0.0349 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -loyalty-, *loyalty*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
loyalty[N] ความซื่อสัตย์, See also: ความจงรักภักดี, Syn. faithfulness, allegiance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
loyalty(ลอย'เอิลที) n. ความจงรักภักดี,ความซื่อสัตย์, Syn. allegiance
disloyalty(ดิสลอย'เอิลที) n. ความไม่ซื่อสัตย์,ความทุจริต, Syn. unfaithfulness,faithlessness

English-Thai: Nontri Dictionary
loyalty(n) ความซื่อสัตย์,ความภักดี,ความจงรักภักดี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
loyalty discountส่วนลดจูงใจ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
loyalty oathคำสัตย์ปฏิญาณ (แสดงความจงรักภักดี) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
loyalty oathคำสัตย์ปฏิญาณ (แสดงความจงรักภักดี) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Loyaltyความภักดี [TU Subject Heading]
Loyalty oathsปฏิญญา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I pledge my ever-ending loyalty.ฉันสัญญาความจงรักภักดีที่เคยสิ้นสุดของฉัน The Godfather (1972)
-Do I have your loyalty?- Do I have your loyaltyThe Godfather (1972)
I've already told you everything. I have no loyalty to Jones.ฉันบอกคุณทุกๆอย่างแล้ว ฉันไม่ได้ภักดีกับโจนส์ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
They see no reason to give their loyalty to rich and powerful men who simply want to take over the role of the British in the name of freedom.พวกเขาไม่เห็นว่าจะต้อง ภักดีต่อคนรวยและมีอำนาจ ผู้หวังสืบทอดบทบาทจากพวกอังกฤษ โดยอ้างเสรีภาพ Gandhi (1982)
I have a loyalty to the men I was out there with.เพราะผมจงรัก ต่อพวกพ้องที่ออกทำงานร่วมกัน Casualties of War (1989)
Only effort, discipline, loyalty earn the right to wear the dragon dogi.ความพยายามเท่านั้นวินัยความจงรักภักดี ... ... ได้รับสิทธิ์ที่จะสวมใส่ Dogi มังกร Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
We have a loyalty to The Shredder.เรามีความจงรักภักดีต่อ Shredder Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
They're just lousy with loyalty to Ali!พวกเขาต่ำต้อยแต่ก็ซื่อสัตย์ต่อเจ้าชายอาลี เจ้าชายอาลี Aladdin (1992)
He took loyalty to his country as an oath and now they treat us like strangers.เขาซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติ ดั่งคำสาบาน... . ..แต่ตอนนี้ พวกเขาทำกับเรา อย่างกับคนแปลกหน้า Squeeze (1993)
Whether or not you can maintain loyalty.หรือไม่ว่าคุณสามารถรักษาความจงรักภักดี Pulp Fiction (1994)
- That's called loyalty.เขาเรียกว่าภักดี Good Will Hunting (1997)
I cannot undermine ability to command loyalty,I cannot undermine ability to command loyaltyAnna and the King (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
loyaltyCan I count on your loyalty.
loyaltyHer loyalty to the firm compensates for her lack of talent.
loyaltyIf you have a complaint let me hear it. There's a difference between superficial obedience and honest loyalty you know.
loyaltyI pledged my loyalty to him.
loyaltyI require absolute loyalty of my employees.
loyaltyThe dictator had the absolute loyalty of all his aides.
loyaltyThis shows his loyalty to his friends.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสัตย์[N] honesty, See also: loyalty, faithfulness, fidelity, Syn. ความซื่อตรง, ความสัตย์ซื่อ, Example: การเป็นคนดีนั้น จะต้องรักษาความสัตย์ประพฤติตนอยู่ในความดีรู้จักละวางความชั่วความทุจริต
บดีพรต[N] loyalty, See also: a woman who is loyal to her husband, Syn. บดีวรดา, Thai definition: การซื่อสัตย์ต่อสามี, Notes: (สันสกฤต)
ความจงรักภักดี[N] loyalty, See also: faithfulness, allegiance, Syn. ความภักดี, ความซื่อสัตย์, Example: ความจงรักภักดีของสัตว์เลี้ยงต่อเจ้านายทำให้ย่าเหลได้รับการเชิดชู, Thai definition: ความผูกใจรักด้วยความเคารพนับถือหรือรู้คุณอย่างยิ่ง
ความภักดี[N] loyalty, See also: faithfulness, allegiance, Syn. ความจงรัก, ความจงรักภักดี, ความซื่อสัตย์, Ant. การทรยศ, Example: บ่าวไพร่มีความภักดีต่อเจ้านายเป็นอย่างยิ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความจงรักภักดี[n.] (khwām jongrakphakdī) EN: loyalty ; faithfulness ; allegiance   FR: allégeance [f] ; loyauté [f]
ความไม่ซื่อสัตย์[n. exp.] (khwām mai seūsat) EN: disloyalty   
ความซื่อสัตย์[n.] (khwām seūsat) EN: loyalty   

CMU English Pronouncing Dictionary
LOYALTY    L OY1 AH0 L T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
loyalty    (n) (l oi1 @ l t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pflichttreue {f}loyalty to one's duty [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブランドロイヤリティー[, burandoroiyaritei-] (n) brand loyalty [Add to Longdo]
ブランド志向[ブランドしこう, burando shikou] (n,adj-no) brand loyalty; brand-orientation; brand consciousness; infatuation with big-name brands [Add to Longdo]
ロイヤリティー(P);ロイヤリティ;ロイヤルティー;ローヤリティー;ローヤルティー;ロヤリティー;ロイアリティー;ロイアリティ;ロイアルティー;ロイアルティ[, roiyaritei-(P); roiyaritei ; roiyarutei-; ro-yaritei-; ro-yarutei-; royaritei-; roi] (n) (1) royalty; (2) loyalty; (P) [Add to Longdo]
愛党心[あいとうしん, aitoushin] (n) party loyalty [Add to Longdo]
確守[かくしゅ, kakushu] (n,vs) loyalty to [Add to Longdo]
学閥意識[がくばついしき, gakubatsuishiki] (n) strong feelings of loyalty to one's old school; the old school tie [Add to Longdo]
義勇[ぎゆう, giyuu] (n) heroism; loyalty and courage; (P) [Add to Longdo]
勤王攘夷;勤皇攘夷[きんのうじょうい, kinnoujoui] (n) loyalty to the emperor and expulsion of the foreigners [Add to Longdo]
順逆[じゅんぎゃく, jungyaku] (n) right and wrong; loyalty and treason; obedience and disobedience [Add to Longdo]
信義[しんぎ, shingi] (n) faith; fidelity; loyalty; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丹心[dān xīn, ㄉㄢ ㄒㄧㄣ, ] loyalty [Add to Longdo]
归属感[guī shǔ gǎn, ㄍㄨㄟ ㄕㄨˇ ㄍㄢˇ, / ] loyalty [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Loyalty \Loy"al*ty\, n. [Cf. F. loyaut['e]. See {Loyal}, and cf.
   {Legality}.]
   The state or quality of being loyal; fidelity to a superior,
   or to duty, love, etc.
   [1913 Webster]
 
      He had such loyalty to the king as the law required.
                          --Clarendon.
   [1913 Webster]
 
      Not withstanding all the subtle bait
      With which those Amazons his love still craved,
      To his one love his loyalty he saved.  --Spenser.
   [1913 Webster]
 
   Note: "Loyalty . . . expresses, properly, that fidelity which
      one owes according to law, and does not necessarily
      include that attachment to the royal person, which,
      happily, we in England have been able further to throw
      into the word." --Trench.
 
   Syn: Allegiance; fealty. See {Allegiance}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 loyalty
   n 1: the quality of being loyal [syn: {loyalty}, {trueness}]
      [ant: {disloyalty}]
   2: feelings of allegiance
   3: the act of binding yourself (intellectually or emotionally)
     to a course of action; "his long commitment to public
     service"; "they felt no loyalty to a losing team" [syn:
     {commitment}, {allegiance}, {loyalty}, {dedication}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top