Search result for

lallen

(50 entries)
(0.0087 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lallen-, *lallen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา lallen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *lallen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Take a beautiful sonnet I ى above I know the way.Ich komm allein raus. (singt lallend) The Millionairess (1960)
(SLURRING) My mother, Ben, is a terrible woman.(lallend:) Meine Mutter, Ben, ist eine fürchterliche Person. The Manchurian Candidate (1962)
(Babble)(LallenThe Heathens of Kummerow (1967)
It's as if, somehow, she becomes... doubIy his possession.(Lallend) Gott sei Dank ist sie weg, dieser strickende Teufel. Wie langweilig diese Frau ist. A Doll's House (1973)
It beats me how a few pounds of noise and appetite can upset a whole household, turn a bunch of sensible people into babbling idiots.Ich verstehe nicht, wie ein paar Pfund Lärm und Appetit alles auf den Kopf stellen und verständige Menschen zu lallenden Idioten machen können. The Competition (1975)
when the joy of battle won you an embrace, when the praise of heroes flowed in childish chatter from your sweet lips,"das oft ich lächelnd gekost wenn Kampfeslust ein Kuß dir lohnte wenn kindisch lallend der Helden Lob von holden Lippen dir floß Die Walküre (1980)
(FRANK SINGING INDISTINCTLY)(FRANK SINGT LALLEND) The Postman Always Rings Twice (1981)
The effusions of an uncouth restaurant owner, or the pitiful babbling of an old man, it doesn't matter to me.Könnt sie nehmen als sentimentale Ergüsse eines ungebildeten Restaurantbesitzers oder lallenden Alten elendes Gewäsch. Was kümmert's mich? Fanny and Alexander (1982)
It's knockout drops, plus causes disorientation, slurred speech, so on.- LEE: Das sind K.o.-Tropfen, es verursacht Desorientiertheit, Lallen und so weiter. One Bear Dances, One Bear Doesn't (1986)
Go back to my drunken bable?Wieder betrunken rumlallenBarfly (1987)
Oh, no. Laughing, crying, tumbling, mumbling.Lachend, weinend, fallend, lallend. Dead Poets Society (1989)
(Babbling) Hedwig, you are the hottest what I ever met between Heringsdorf and Borkum.(Lallend) Hedwig, du bist das Schärfste, was mir je zwischen Heringsdorf und Borkum begegnet ist. Attention, Papa Arrives! (1991)
I saw the child on its mother's breast, its first lisping still laughs in my ear;Ich sah das Kind an seiner Mutter Brust, sein erstes Lallen lacht mir noch im Ohr; Parsifal (1992)
After all this doubts, and all these dreams... after all this...(lallend) Und nach all diesen Ängsten und Zweifeln, nach all diesen unbeantworteten Fragen und unwirklichen Träumen The Tommyknockers (1993)
Ooh.(lallend:) Dabei hab ich kaum was getrunken! Asterix in America (1994)
Or maybe just enough time for him to say, "Londo killed..."vielleicht kann er auch nur noch lallen: ""Londo tötete. "" The Long Night (1997)
- Hey, Roger. - Now, who let you in?(lallend) Wer hat dich reingelassen? Roger Dodger (2002)
Stop babbling, idiot.Hör auf, hier rumzulallen, Idiot. My Tutor Friend (2003)
So, friends, let's all toast to Anna.(lallend:) So, Freunde! Jetzt lasst uns noch mal auf Anna anstossen. Willenbrock (2005)
Tonik...Lallend: Tonda! Something Like Happiness (2005)
Hi, Dasha.Lallend: Hallo, Dascha. Something Like Happiness (2005)
Your scarf...Lallend: Something Like Happiness (2005)
You'll never respect me again, will you?Lallend: Du hast keine Achtung mehr vor mir. Something Like Happiness (2005)
it's slurred a little.Nein, es ist nur wegen dem LallenThe Cake Eaters (2007)
He also suffers from shortness of breath, dizzy spells and a weak heart, but we wish him well and hope to report his discovery imminently... if not sooner.Auch leidet er unter Kurzatmigkeit, einer lallenden Sprache und einem schwachen Herz. aber wir wünschen ihm alles Gute, und hoffen bald seine Entdeckung bekannt geben zu können. wenn nicht noch schneller.. Episode 1: Arrival (2009)
Not bad. Oh, hey.- (lallend:) Oh, hey. Bond of Silence (2010)
Jordan?(lallend:) Jordan? Ich glaube, ich muss kotzen. Bond of Silence (2010)
Hey, hey. Hey.(lallend:) Hey, es ist Neujahr. Bond of Silence (2010)
I love you like crazy.(lallend:) Ich liebe dich wie verrückt. Bond of Silence (2010)
- unless I forgot. Ha. Oops.(lallend:) Oder ... Bond of Silence (2010)
We're gonna take you home, tell your mom to chill out, then we'll come back here and party.(lallend:) Zu blöd. Okay, komm. Wir fahren nach Hause. Bond of Silence (2010)
After the spastic hand comes the slurred speech, And then the trouble walking, and the difficulty eating, And the seizures, and the memory loss,Nach der spastischen Hand kommt das lallende Sprechen,... und die Probleme beim laufen, und die Schwierigkeiten beim Essen,... und die Krampfanfälle und der Gedächtnisverlust... und die Demenz, die so schlimm ist,... dass man nicht weiß, ob man im Supermarkt ist,... oder im Badezimmer. Can't Fight Biology (2010)
She-She wants to bake. Guys booty-call girls after 2:00 a.m. with a drunkenly slurred, "What ya doing?"Wenn Kerle Sex wollen, lallen sie nach 2:00 Uhr betrunken "Was machst du?" ins Telefon. Desperation Day (2011)
I'll be back and then you can get the rest. Stay there and you can get the rest.# Bells will ring, # ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling ... (lallend:) Ich komme gleich wieder und erzähle dir den Rest. Love Is All You Need (2012)
KEVIN [IN SLURRED VOICE]:KEVIN (LALLEND): We Need to Talk About Kevin (2012)
If it isn't...Lallend: The Big Wedding (2013)
You're slurring your words.Sie lallen sogar. Chapter 10 (2013)
An idiot with brains like Swiss cheese.Lallender Idiot mit verfaultem Hirn! Sorgfågeln (2013)
I've just been chatting to your cousin. She is such a bore.(lallend) Deine Cousine ist voll der Schnarchzapfen. Love, Rosie (2014)
[MEANINGLESS MUMBLING]- (lallend) Olgä äm eien sesasel. The Seventh Dwarf (2014)
You... you played really wonderfully.(Etwas lallend) Du hast wirklich wunderbar gespielt. Sapphire Blue (2014)
He observed, "Man has an instinctive tendency to speak... as we see in the babble of young children."Er stellte fest, dass der Mensch instinktiv spricht, was wir auch am Lallen kleiner Kinder sehen. Still Alice (2014)
You're talking me through a procedure and you slur your speech?Sie gehen mit mir einen Eingriff durch und dann fangen Sie an zu lallenCould We Start Again, Please? (2014)
I might have plied Alaric with enough alcohol to slur the news into my ear.Ich könnte Alaric mit ausreichend Alkohol bezirzt haben, um mir die Neuigkeit ins Ohr zu lallenI'd Leave My Happy Home for You (2015)
You're slurring your words.Du bist am lallenShe's No Angel (2015)
- Quiet. Get outta the water, mate.(unverständliches LallenThe BFG (2016)
You can't be saying there's nothing wrong.-Kein Lallen. -Sie sagen, alles ist ok? The Musical (2017)
What's that? - The press.(Lallend) Ein Herr von der Presse! Poison Ivy (1953)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
undeutlich sprechen; lallen; unartikuliert sprechento slur one's speech; to speak with a slur [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  lallen [lalən]
     slur one's speech
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top