Search result for

herben

(57 entries)
(0.0138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -herben-, *herben*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา herben มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *herben*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Or did you plan to reassemble the stoneware yourselves?Wollen Sie die Scherben etwa selbst zusammenleimen? Herbie Goes Bananas (1980)
She's put the cat food on my Mycenaean plate!Sie füllt das Katzenfutter in eine mykenische Schale. - Ich habe von diesen alten Scherben die Schnauze voll! On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
And then just when she's got me on the line she's finally going to collect, that person shows up.Gerade als sie mich am Haken hat... . ... alssieendlicherbenwird , taucht die andere Person wieder auf. Body Heat (1981)
It looked horrible in town, pieces of glass everywhere...Überall in der Stadt Glasscherben. Das ist ja... Lili Marleen (1981)
I better get the broom and make sure all the slivers are up off the floor.Ich hole besser den Besen und kehre die Scherben zusammen. A Midsummer Night's Sex Comedy (1982)
Or why they'd hang him from the R.O.T.C. Building? No.Scherben einer Styropor-Wahrheit Auf dem Bauch eines Flaschenhundes Steele Crazy After All These Years (1983)
Her life was shattered.Ihr Leben lag in ScherbenSteeling the Show (1983)
Tiny pieces of glass.Kleine Scherben... Bez svideteley (1983)
Dolores, our marriage lies broken on the floor like the shards of glass on our honeymoon suite.Dolores, unsere Ehe ist am Boden wie diese Scherben in unserer Hochzeitssuite! The Man with Two Brains (1983)
You know, when you were cleaning up the broken vase you didn't by any chance see a baseball, did you?- Wann war ich in Lees Apartment? - Francine. Als du die Scherben der Vase weggeräumt hast, hast du nicht zufällig einen Baseball gefunden? DOA: Delirious on Arrival (1985)
And finally the mean... just came up all out of him... and he started picking up the pieces of his life again.Schließlich kam all das Gemeine aus ihm heraus, und er begann, die Scherben seines Lebens wieder zusammenzusetzen. Hills of Fire (1986)
Fifteen years from now when he looks back on the ruin his life's become, he is going to remember Edward Rooney.Wenn er in 15 Jahren auf die Scherben seines Lebens zurückschaut, wird er sich an Edward Rooney erinnern. Ferris Bueller's Day Off (1986)
- Numerous fragments.Viele ScherbenShort Circuit (1986)
Four months had passed but my parents still hadn't been able to put the pieces back together again.Vier Monate waren vergangen. Aber meine Eltern waren nicht in der Lage, die Scherben wieder zusammen zu setzen. Stand by Me (1986)
Honey, you look exhausted.Ich bin so müde, ich könnte auf Glasscherben schlafen. Movin' Out (1988)
I'm at the end of the line, Cole, and I leave the world in the same shambles I found it.Ich bin am Ende des Weges, Cole, und ich verlasse die Welt in den Scherben, in denen ich sie vorfand. The Correspondent (1988)
We found some glass, but we're not sure if you hit him.Wir haben Scherben gefunden, ob er verwundet wurde, ist unklar. Amsterdamned (1988)
Ivan and I moved here a few months ago. The world around me was falling apart, and I wanted to save it and save myself. I felt like Noah.Ivan und ich zogen vor ein paar Monaten hierher die Welt um mich lag in Scherben, ich wollte sie retten, und mich selbst auch ich kam mir vor wie Noah lm Hühnerstall auf der Terrasse wollte ich ein Pärchen von jeder Tierart retten Women on the Verge of a Nervous Breakdown (1988)
Watch the glass.Vorsicht, ScherbenTie Me Up! Tie Me Down! (1989)
Uh, the only thing I noticed was broken glass.Ich sah nur GlasscherbenThe Secret Agenda of Mesmer's Bauble (1989)
I'd rather chew broken glass.Ich würde lieber Glasscherben fressen! The 'Burbs (1989)
Pay the damage. Pay your ass!- Scherben bringen Glück. Mr. Canton and Lady Rose (1989)
We were walking across by the 7-Eleven, and... he pointed out some glass for me to walk around.Wir kamen an einem Laden vorbei... und er machte mich auf Glasscherben aufmerksam, die dort lagen. Say Anything... (1989)
Just pieces of broken pottery.Nichts als große TonscherbenThe Sheltering Sky (1990)
If thou didst ever hold me in thy heart... absent thee from felicity awhile... and then in this harsh world draw thy breath in pain... to tell my story.Wenn du mich je in deinem Herzen trugst, verbanne noch dich von der Seligkeit und atm' in dieser herben Welt mit Müh, um mein Geschick zu melden. Hamlet (1990)
When it's all over you come to collect the pieces.Du kommst, wenn alles vorbei ist, und hebst die Scherben auf. La Belle Noiseuse (1991)
You know, Lieutenant, I can't help but notice that I'm doing most of the talking here, which is fine.Obwohl Munition gut wäre. Nicht, wenn ich mit der Zunge an Ihrem Auspuff hinge und nackt über Glasscherben gezogen würde. The Hard Way (1991)
I'm patching up fragments, sticking the puzzle together like a detective.Ich setze die Scherben der Vergangenheit zusammen wie ein Detektiv. Voyager (1991)
Surely ... this must offend?Scherben bringen Glück. Hudson Hawk (1991)
SWEEP UP THE SHATTERED PIECES OF HER LIFE.Ich helfe D.J., die Scherben ihres Lebens zusammenzufegen. Ol' Brown Eyes (1991)
Oh.Vorsicht! Die ScherbenUnlawful Entry (1992)
There's glass everywhere, but it's OK.Nur Scherben. Nicht schlimm! Unlawful Entry (1992)
With this variety of lighting, you and your family can romp through the back yard... pulling shards of glass out of your bloody feet.Bei dieser Beleuchtung können Sie mit Ihrer Familie den Garten durchstreifen... und sich die Scherben aus den blutigen Füßen ziehen. Al's Fair in Love and War (1992)
At his command, I would crawl on my belly through hot coals and broken glass. Why wait?Ich würde auf dem Bauch über heisse Köhlen und Glasscherben kriechen. Addams Family Values (1993)
I felt the proteins running through my body like broken glass.Ich spürte die Proteine wie Glasscherben in meinen Körper. Arizona Dream (1993)
I'm gonna take the pieces.Ich nehme die Scherben mit. Manhattan Murder Mystery (1993)
Why did we find it still... there... split on the floor... after the shooting?Warum lag sie noch... nach dem Überfall... in Scherben auf dem Boden? Menace II Society (1993)
Jean-Pierre, you're totally on time. Let's clean up.Jean-Pierre, du kommst gerade richtig, die Scherben sind so schwer. The Visitors (1993)
- Shambles.- In ScherbenUn-Alful Entry (1993)
- "Shambles."- "In Scherben." Un-Alful Entry (1993)
It sounds broken.Klingt wie ScherbenAce Ventura: Pet Detective (1994)
Thank you for living just long enough to see all your work destroyed, your students turned against you...Dafür, dass du lange genug lebst, um die Scherben deiner Arbeit zu sehen, - zu sehen, wie sich deine Schüler von dir abwenden. Children of the Corn III: Urban Harvest (1995)
All I know is a window broke and I got cut by glass.Ein Fenster ging kaputt, und die Scherben schnitten mich. Fair Game (1995)
Careful of the glass.Vorsicht, ScherbenOutbreak (1995)
It was foolish to walk across a floor full of glass.Es war dumm, durch die Glasscherben zu laufen. Tank Girl (1995)
You pick up the pieces, and then you usher in: The Age of Ross.Und nachdem du die Scherben aufgesammelt hast, leitest du das Zeitalter des Ross ein. The One with the Dozen Lasagnas (1995)
Hey! I - I think I'm lying on a broken bottle!- Ich glaube, ich liege auf ScherbenRadioactive Man (1995)
We did find some crystal shards on the body.Wir fanden Kristallscherben an der Leiche. Clyde Bruckman's Final Repose (1995)
For charitable prayers, shards, flints, and pebbles should be thrown on her.Statt christlicher Gebete sollten Scherben und Kieselsteine auf sie geworfen werden. Hamlet (1996)
And in this harsh world draw thy breath in pain to tell my story.Und atme in dieser herben Welt mit Müh, um mein Geschick zu melden. Hamlet (1996)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Glasbruch {m}; Glasscherben {pl}cullet [Add to Longdo]
Scherbe {f} | Scherben {pl}broken piece; fragment | broken fragments [Add to Longdo]
Scherbe {f} | Scherben {pl}shard; sherd | shards [Add to Longdo]
Scherbengericht {n}ostracism [Add to Longdo]
Scherbenhaufen {m}pile of broken ragments [Add to Longdo]
Scherbenhaufen {m} [übtr..]shattered remains; shambles [Add to Longdo]
Schrühscherben vollsaugen lassento saturate the biscuit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top