Search result for

havé

(94 entries)
(0.0351 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -havé-, *havé*
English-Thai: Longdo Dictionary
have a crush on so.หลงรักหรือคลั่งใครคนใดคนหนึ่ง เช่น I had a crush on you in high school.
have a go (at)พยายาม, พยายามทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น You have a go at designing a synthesis of it.
have a go at someone(phrase) วิจารณ์ใครบางคน หรือบ่นเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง
have it coming(phrase) สมควรแล้ว, สมแล้ว (ที่จะได้รับสิ่งนั้น หรือ ที่จะเป็นเช่นนั้น ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ดี หรือ เลว ก็ได้) เช่น It's too bad he got fired, but he sure had it coming.
have one's feet on the groundยืนบนลำแข้งของตนเอง เช่น Don't worry about him. He has his feet on the ground.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
have[VT] คลอด, See also: ให้กำเนิด
have[VT] จัด, See also: เตรียมการ
have[VT] ได้รับ, See also: ได้, Syn. get, obtain, receive
have[VT] เป็นโรค, See also: ป่วยเป็นโรค
have[VT] มี, See also: ประกอบด้วย, เป็นเจ้าของ
have[VT] มีแขก, See also: ให้การต้อนรับแขก
have[VT] รับประทาน, See also: กิน, ทาน
haven[VT] จัดที่หลบภัย, See also: จัดที่พักอาศัย
haven[N] ท่าเรือ, See also: ที่จอดเรือ
haven[N] ที่หลบภัย, See also: ที่พักอาศัย, Syn. sanctuary, shelter

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
have(แฮฟว) {have,had,had,having,has} vt. มี,ประกอบด้วย,ได้รับ,เป็น (โรค) ,เอา,เอาได้,ประสบการณ์,ผ่าน,แสดง,ดำเนินการ,ม' (ลูก) , vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ), Syn. possess,own,suffer
have come out of the arkเป็นคนหัวโบราณเอามาก ๆ ทีเดียว
havelockn. หมวกแก๊ปกันแดดกันฝนชนิดหนึ่ง
haven(เฮ'เวิน) n. ท่าเรือ,ที่พำนักอาศัย,ที่หลบภัย. vt. พักอาศัย, Syn. refuge,asylum
haven't(แฮฟ'เวินทฺ) have not
haver(แฮฟ'เวอะ) n. ดูoats vi. พูดโง่ ๆ
haversackn. กระเป๋าสะพาย ผ้าใบบนไหล่เดียว
haversian canalร่องจิ๋วในกระดูก เป็นทางเดินของเส้นโลหิต
behave(บิเฮฟว์') {behaved,behaving,behaves} vi.,vt. ปฎิบัติตัว,ประพฤติ,กระทำตัว, Syn. conduct
clean-shavenadj. ซึ่งโกนหนวด,โกนเคราเสียเกลี้ยง

English-Thai: Nontri Dictionary
have(vt) มี,ได้,เป็น,รับประทาน,ดื่ม,กล่าว,ยืนยัน,ใช้
haven(n) ท่าเรือ,ร่มไม้ชายคา,ที่พัก,ที่กำบัง,ที่หลบภัย
haversack(n) เป้ทหาร,กระเป๋าสะพาย,เครื่องหลัง
behave(vi,vt) ประพฤติ,ปฏิบัติตัว,ทำตัว,กระทำ
misbehave(vi) ซุกซน,ประพฤติผิด,ประพฤติเลว
shave(n) การไสไม้,การโกน,เครื่องขูด
shave(vt) เฉียด,โกน,แฉลบ,ทำให้โกร๋น,ขูด,ลอก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Haversian systemระบบฮาเวอร์เซียน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
have a good day (phrase ) saying this phrase after conversation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ด้อยโอกาส[V] have no chance, Example: การพัฒนาชุมชนมักมุ่งสู่ชุมชนชนบทอันเป็นชุมชนที่ด้อยโอกาสทางสังคมหรือเสียเปรียบสังคม, Thai definition: ไม่มีโอกาส
ปวดแปลบ[V] have shocking pain, See also: have shooting pain, Syn. เจ็บแปลบ, Example: ผมรู้สึกตัวอีกครั้งตอนที่ฟ้าเริ่มสาง รู้สึกปวดแปลบที่ข้อเท้าและยอกขัดไปทั่วร่าง, Thai definition: อาการที่รู้สึกเจ็บแวบแล่นเข้าไปในกาย, อาการที่รู้สึกวาบเข้าไปในหัวใจ, อาการที่สะดุ้งวับขึ้น
มวน[V] be colicky, See also: have angina, Example: พอรับประทานน้ำมันละหุ่งเข้าไป ผมก็รู้สึกมวนท้องขึ้นมาทันที, Thai definition: รู้สึกปวดป่วนอยู่ในท้อง
มองโลก[V] have the perspective of, See also: have a (e.g. happy) outlook, Example: การมีสุขภาพจิตที่ดี มองโลกในแง่ดีเสมอๆ ส่งผลให้ใบหน้าแลดูผ่องใสไปด้วย
มีแผน[V] plan, See also: have a plan, Example: เขาสงสัยว่าที่หลานชายทำดีกับเขานั้น ต้องมีแผนอะไรสักอย่าง, Thai definition: กำหนดสิ่งที่จะกระทำไว้ล่วงหน้า
มีเส้นมีสาย[V] have a circle of friends, See also: have a group of helpers, have insiders, Syn. มีเส้นสาย, Ant. ไร้เส้นสาย, Example: คนพวกนี้ร่ำรวยมาจากอาชีพนอกกฎหมายคน มีเส้นมีสายผูกพันอยู่กับตำรวจ, Thai definition: มีพวกพ้องหรือผู้ช่วยเหลือที่อยู่วงใน
มีเหตุมีผล[V] reason, See also: have reason, be reasonable, Syn. มีเหตุผล, Ant. ไร้เหตุผล, Example: พ่อแม่ควรสอนให้ลูกรู้จักคิด มีเหตุมีผล
ลอยตัว[V] have no obligation, Example: เขาลอยตัวไปคนเดียวแล้ว ปล่อยให้ฉันกับพี่สาวต้องแบกรับหนี้สิ้นทั้งหมดแทน, Thai definition: หมดภาระหรือพ้นข้อผูกพัน
ลัดเลาะ[V] have a short cut, Syn. ลัด, Ant. เดินตรง, Example: เธอเดินลัดเลาะไปยังอีกฝากหนึ่งเพื่อเก็บดอกบัวได้ง่ายขึ้น, Thai definition: เดินลัดตัดทางไปเพื่อย่นระยะทางให้ใกล้ขึ้น
คาใจ[V] be doubtful, See also: have doubts, be under in one's mind, Example: ประเด็นเหล่านี้ยังคาใจระหว่างกันและกันอยู่ ไม่มีทางออกอันใดมาคลี่คลายได้, Thai definition: ยังข้องใจอยู่, ยังติดใจอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอ[v.] (ai) EN: cough ; have a cough   FR: tousser ; toussoter
อาฆาต[v.] (ākhāt) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against   FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
อาฆาตมาดร้าย[v.] (ākhātmatrāi) EN: have a great malice   
เอาใจ[v.] (aojai) EN: please ; pamper ; make happy ; try to please ; behave well   FR: faire plaisir ; dorloter ; flatter ; amadouer ; contenter
อาบแดด[v. exp.] (āpdaēt) EN: sunbathe ; have a sunbath   FR: prendre un bain de soleil ; bronzer au soleil ; se chauffer au soleil
อับจน[v.] (apjon) EN: be at a loss ; be at one's wit's end ; have no way out ; be at an impasse ; be in a helpless situation ; be in dire straits ; be hard up   FR: être en situation de détresse ; être au bout du rouleau ; se trouver dans une impasse
อารมณ์ดี[v.] (ārom dī) EN: be in a good temper ; be in a happy mood ; have one's mind at ease ; be cheerful ; be in a good frame of mind   FR: être de bonne humeur ; être bien disposé ; être de bon poil (fam.)
อารมณ์เสีย[v.] (ārom sīa) EN: have a bad temper ; be in a bad mood ; be upset ; be cranky ; loose one's temper   FR: être d'humeur massacrante
ใบหน้ามีราศี[n. exp.] (bainā mī rāsī) EN: have an inward radiance ; have a glow radiance ; have presence   
บำเพ็ญ[v.] (bamphen) EN: behave ; conduct oneself ; act   FR: se comporter ; se conduire ; agir

CMU English Pronouncing Dictionary
HAVE    HH AE1 V
HAVEN    HH EY1 V AH0 N
HAVES    HH AE1 V Z
HAVER    HH EH1 V ER0
HAVEY    HH EY1 V IY0
HAVEL    HH AE1 V AH0 L
HAVENS    HH EY1 V AH0 N Z
HAVEMAN    HH EY1 V M AH0 N
HAVEN'T    HH AE1 V AH0 N T
HAVEN'T    HH AE1 V AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
have    (v) (h a v)
haven    (n) (h ei1 v n)
haves    (n) (h a1 v z)
havens    (n) (h ei1 v n z)
haven't    (v) (h a1 v n t)
Havering    (n) (h ei1 v @ r i ng)
Haverhill    (n) (h ei1 v @ r i l)
haversack    (n) (h a1 v @ s a k)
haversacks    (n) (h a1 v @ s a k s)
Haverfordwest    (n) (h a2 v @ f @ d w e1 s t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
H;h[エッチ(P);エイチ, ecchi (P); eichi] (n) (1) H; h; (adj-na,n) (2) (uk) (from 変態) (See 変態・へんたい・2) indecent; lewd; frisky; sexy; (vs) (3) (uk) to have sex; (P) [Add to Longdo]
ああ言えばこう言う[ああいえばこういう, aaiebakouiu] (exp) to have a comeback (i.e. a reason, or rationalization) for every remark [Add to Longdo]
あるらしい[, arurashii] (exp) seems to be; appears to have; supposed to be [Add to Longdo]
いく[, iku] (v5k-s,vi) (X) (col) (See 行く) to have an orgasm; to come; to cum [Add to Longdo]
うざがる[, uzagaru] (exp,v5r) (from うざい and がる) to behave annoyed; to feel annoyed [Add to Longdo]
うまく行く(P);上手くいく(P);上手く行く;旨くいく;旨く行く[うまくいく, umakuiku] (v5k-s) to go smoothly; to turn out well; to do the trick; to have peaceful relations; (P) [Add to Longdo]
おなかを壊す;お腹を壊す;お腹をこわす[おなかをこわす, onakawokowasu] (exp,v5s) to get an upset stomach; to have a stomach ache [Add to Longdo]
お掛け下さい;おかけ下さい;御掛け下さい[おかけください, okakekudasai] (exp) (uk) (and many other meanings of 掛ける) please sit down; please have a seat [Add to Longdo]
お見舞い申し上げる[おみまいもうしあげる, omimaimoushiageru] (exp,v1) (hum) you have my deepest sympathy [Add to Longdo]
お手;御手[おて, ote] (n) (1) (pol) (See 手・1) hand; arm; (2) (hon) handwriting; penmanship; (int) (3) (See お代わり・2) 'shake' (command to have a dog place its paw in your hand) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一路顺风[yī lù shùn fēng, ㄧ ㄌㄨˋ ㄕㄨㄣˋ ㄈㄥ, / ] have a pleasant journey [Add to Longdo]
不得不[bù dé bù, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄅㄨˋ, ] have no choice or option but to; cannot but; have to; can't help it; can't avoid [Add to Longdo]
不暇[bù xiá, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄚˊ, ] have no time (for sth); be too busy (to do sth) [Add to Longdo]
不能不[bù néng bù, ㄅㄨˋ ㄋㄥˊ ㄅㄨˋ, ] have to; cannot but [Add to Longdo]
不要脸[bù yào liǎn, ㄅㄨˋ ㄧㄠˋ ㄌㄧㄢˇ, / ] have no sense of shame; shameless [Add to Longdo]
倒霉[dǎo méi, ㄉㄠˇ ㄇㄟˊ, ] have bad luck; be out of luck [Add to Longdo]
备而不用[bèi ér bù yòng, ㄅㄟˋ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄩㄥˋ, / ] have sth ready just in case; keep sth for possible future use [Add to Longdo]
具有[jù yǒu, ㄐㄩˋ ㄧㄡˇ, ] have; possess [Add to Longdo]
出事[chū shì, ㄔㄨ ㄕˋ, ] have an accident; meet with a mishap [Add to Longdo]
别无[bié wú, ㄅㄧㄝˊ ˊ, / ] have no other (choice, alternative etc) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top