หรือคุณหมายถึง greatneß?
Search result for

greatness

(29 entries)
(0.0147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -greatness-, *greatness*, greatnes
English-Thai: Nontri Dictionary
greatness(n) ความสำคัญ,ความยิ่งใหญ่,ความมีชื่อเสียง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Great leaders inspire greatness in others.สตาร์วอร์ส สงครามมนุษย์โคลน ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ คือผู้ที่สร้างแรงบัลดาลใจให้กับผู้คน Ambush (2008)
'In contrast, Merlin, your life is destined for greatness.แต่เจ้า เมอลิน ชะตากรรมเจ้าที่กำหนดไว้นั้นยิ่งใหญ่นัก Le Morte d'Arthur (2008)
He believed in him. He told him he was destined for greatness.ชื่อในตัวเขา และบอกเขาว่า จะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในอนาคต Kung Fu Panda (2008)
How do we inspire ourselves to greatness, when nothing less will do?เราจะสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเอง.. พบกับความยิ่งใหญ่ได้อย่างไร เมื่อหมดหนทาง? Invictus (2009)
This country is hungry for greatness.ประเทศนี้โหยหาความยิ่งใหญ่นะ Invictus (2009)
She is certainly not worthy of your greatness.หล่อนไม่ควรคู่กับความใหญ่ยิ่งหรอก Drag Me to Hell (2009)
Like my contract with the braves and my ligament injury, like how i tasted and came close to greatness.เธอทิ้งส่วนสำคัญไป\ เช่นผมเซ็นสัญญากับทีมเบรฟว์ และผมบาดเจ็บที่เอ็น ดังเช่นประสบการณ์และความเป็นมา กับความยิ่งใหญ่อย่างละเอียด The Pickle Jar (2009)
The charms of IPS it's greatness, and it's fearsomeness.เสน่ห์ของ IPS ก็คือ... ...ความยิ่งใหญ่ และ... ...ความน่ากลัว Episode #1.5 (2009)
I believe that you and Arthur are destined for greatness, and that your calling is to serve and protect him. It's hard.ข้าเชื่อว่าเจ้าและอาร์เธอร์ มีชะตากรรมที่ยิ่งใหญ่ มันยากเหลือเกิน The Curse of Cornelius Sigan (2009)
Think, Merlin, to have the world appreciate your greatness.คิดสิเมอร์ลิน ถึงเวลาแล้ว \ ที่โลกนี้จะได้รู้ถึงความยิ่งใหญ่ของเจ้า! The Curse of Cornelius Sigan (2009)
Now, prove your greatness and rise.แต่ตอนนี้ จงพิสูจน์ความยิ่งใหญ่ของเจ้า ...และบินขึ้น Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Because she stinks. That little girl is destined for greatness. That is why God saved her.ผมเสียใจ แต่ว่าตอนนี้คุณเสียสติไปแล้วและผมจะไม่อยู่เฉยดูคุณทำลายชีวิตลูกหรอก If... (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
greatnessHe's completely convinced of his own greatness/righteousness but to the people around him he's just a selfish jerk.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเด่นดัง[N] fame, See also: greatness, known, distinction, popularity, eminence, reputation, Syn. ความเด่น, ความดัง, Example: ดาราบางคนจัดกิจกรรมเพื่อผู้ด้อยโอกาสเป็นแล้วออกข่าวเผยแพร่ค่อนข้างใหญ่โตก็มีจุดประสงค์เพื่อความเด่นดังของตนเอง
มไหศวรรย์[N] greatness, See also: supremacy, sovereignty, Thai definition: ความเป็นใหญ่ในแผ่นดิน, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใฝ่สูง[v.] (faisūng) EN: be ambitious ; be ambitious for great achievement ; aim high ; fly high ; crave for greatness and success   FR: être ambitieux
ศรี[n.] (sī) EN: luck ; fortune ; success ; greatness   FR: chance [f] ; bonne fortune [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GREATNESS    G R EY1 T N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
greatness    (n) (g r ei1 t n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[い, i] (adj-na,n) greatness [Add to Longdo]
偉大[いだい, idai] (adj-na,n) greatness; (P) [Add to Longdo]
巨細[きょさい;こさい, kyosai ; kosai] (adj-na,n) large and small matters; particulars; details; greatness and smallness; circumstances [Add to Longdo]
上には上が有る[うえにはうえがある, uenihauegaaru] (exp) (id) Greatness is comparative [Add to Longdo]
大成[たいせい, taisei] (n,vs) completion; accomplishment; attainment of greatness or success; (P) [Add to Longdo]
巍然[ぎぜん, gizen] (adv-to,adj-t) (arch) towering (as mountains do); of outstanding greatness (as a person) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[áo, ㄠˊ, ] greatness; slander; sound of weeping [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Greatness \Great"ness\, n. [AS. gre['a]tnes.]
   1. The state, condition, or quality of being great; as,
    greatness of size, greatness of mind, power, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. Pride; haughtiness. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       It is not of pride or greatness that he cometh not
       aboard your ships.          --Bacon.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 greatness
   n 1: the property possessed by something or someone of
      outstanding importance or eminence [syn: {greatness},
      {illustriousness}]
   2: unusual largeness in size or extent or number [syn:
     {enormousness}, {grandness}, {greatness}, {immenseness},
     {immensity}, {sizeableness}, {vastness}, {wideness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top