Search result for

go beyond

(31 entries)
(1.0638 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -go beyond-, *go beyond*, go beyon
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
go beyond[PHRV] อยู่ต่ำกว่า
go beyond[PHRV] เกินกว่า, See also: ยิ่งใหญ่กว่า, ดีกว่า, Syn. be beyond
go beyond[PHRV] ก้าวหน้ากว่า, See also: ไปไกลกว่า, Syn. get beyond, get past
go beyond[PHRV] ยากเกินกว่าจะทำหรือเข้าใจ, Syn. get past
go beyond[PHRV] เลิกสนใจเกี่ยวกับ, Syn. go past
go beyond[PHRV] ทนไม่ไหว, See also: ยากจะทน, Syn. get beyond
go beyond[PHRV] เอาจริงเอาจังเกินไป, See also: ไม่ตลกอีกแล้ว, Syn. be beyond

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I have to go beyond this place to go anywhere.ฉันอยากไปที่นั่นเพื่อจะไปที่อื่นต่อ Blues Harp (1998)
And you have to go beyond the interpolถ้าคุณอยากจะให้สายในของฉันตรวจสอบ Fast & Furious (2009)
Don't be too sure, Sheriff, that the Magic Man's reach doesn't go beyond the Haplin County line.อย่าแน่ใจไปนักเลยนายอำเภอ ว่าการเข้าถึงชายลึกลับได้ จะไม่ไปไกลกว่า เส้นแบ่งเขตเมืองฮาพลิน Slight of Hand (2010)
But if you're willing to go beyond those boundaries...แต่ถ้าเธออยากที่จะข้ามไป ที่ข้อจำกัดนั้น The Thing That Counts Is What's Inside (2010)
Friendships go beyond borders and race.ความเป็นเพื่อนน่ะไม่มีขอบเขตหรอก Episode #1.2 (2010)
The applications go beyond the disease.การใช้ยาเป็นไปได้กว่าแค่รักษาโรค Rise of the Planet of the Apes (2011)
Sometimes we go beyond.บางครั้งเราไปไกลกว่า Fading Gigolo (2013)
Most importantly... never go beyond those walls.และที่สำคัญที่สุด อย่าออกไปนอกกำแพง The Maze Runner (2014)
For those who are a part of my flock when that judgment arrives, their righteousness will almost certainly go beyond doubt.สำหรับบรรดาคนเหล่านั้นที่เป็นส่วนหนึ่ง ของคริสต์ศาสนิกชนในโบสถ์ของพ่อ เมื่อไหร่ที่การตัดสินนั้นได้ปรากฏขึ้น ความชอบธรรมของพวกเขา แทบจะปราศจากข้อสงสัยอย่างแน่นอน III. (2014)
If you're going to have intercourse, please go beyond the flood lamps at the perimeter of the plaza and into the Rite Aid parking lot.คืนนี้ห้ามทำลูกกันนะ อย่าทำกันในบิรษัทเชียว ถ้าอยากกินตับกัน... กรุณาเดินเลยไฟถนน ที่อยู่ในบิรเวณลานกว้างไป... Office Christmas Party (2016)
I didn't say go beyond the reef, because I want to be on the ocean.หนูไม่ได้บอกให้ข้ามปะการัง เพราะหนูอยากออกทะเล Moana (2016)
That would go beyond a new declaration of war.นั่นเท่ากับ ประกาศศึกใหม่นะพะยะค่ะ Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
go beyondDon't go beyond the speed limit.
go beyondLet not the cobbler go beyond his last.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล่วง[V] go beyond, See also: exceed, precede, pass, go in advance, overstep, Syn. ล่วงพ้น, ล่วงเลย, ผ่านพ้น, เลย, พ้น, Example: สถานการณ์ปูนซีเมนต์มีแนวโน้มว่าจะขาดแคลนอีกครั้งหลังจากล่วงผ่านหน้าฝนนี้ไปแล้ว, Thai definition: ผ่านข้ามจากจุดหนึ่งเข้าไปยังอีกจุดหนึ่ง
พ้น[V] pass, See also: go beyond, be past, be exempt from, escape, be free from, Syn. ผ่านพ้น, หลุดพ้น, ผ่าน, Example: ภรตเข้าใจชีวิตดีขึ้นก็เมื่อเขาพ้นจากความทุกข์อันแสนสาหัสในครั้งนั้น, Thai definition: นอกเขตออกไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกิน[v.] (koēn) EN: exceed ; go beyond ; surpass   FR: dépasser ; excéder ; outrepasser
ล้ำ[v.] (lam) EN: go beyond ; overstep ; encroach upon ; go ahead of ; pass over ; oustrip ; overtake ; infringe ; break ; violate ; transgress ; contravene   FR: dépasser ; déborder ; surpasser
เลย[v.] (loēi) EN: surpass ; exceed ; top ; go beyond   FR: dépasser ; excéder ; surpasser
ล่วง[v.] (lūang = luang) EN: pass ; over ; go beyond ; exceed ; precede ; go in advance ; overstep   FR: dépasser ; outrepasser

Japanese-English: EDICT Dictionary
過ぎる[すぎる, sugiru] (v1,vi) (1) to pass through; to pass by; to go beyond; (2) to pass (i.e. of time); to elapse; (3) to have expired; to have ended; to be over; (4) to exceed; to surpass; to be above; (5) (as 〜に過ぎない, etc.) to be no more than ...; (v1,vi,suf) (6) (often used after adjective stems or the -masu stems of verbs) to be excessive; to be too much; to be too ...; (P) [Add to Longdo]
限度を超える[げんどをこえる, gendowokoeru] (exp,v1) to go beyond the limit; to pass the limit [Add to Longdo]
食み出す(P);はみ出す[はみだす, hamidasu] (v5s,vi) to protrude; to stick out; to hang out; to jut out; to bulge out; to overflow; to be forced out; to be crowded out; to be pushed out; to exceed; to go over; to go beyond; (P) [Add to Longdo]
通り越す[とおりこす, toorikosu] (v5s,vi) to go past (a place or thing); to go beyond [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top