หรือคุณหมายถึง friendleß?
Search result for

friendless

(19 entries)
(1.1514 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -friendless-, *friendless*, friendles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
friendless[ADJ] ซึ่งไร้เพื่อน, See also: ซึ่งไม่มีเพื่อน, ซึ่งหัวเดียวกระเทียมลีบ, ซึ่งไม่มีพวกพ้อง, Syn. companionless, forlorn, lonely

English-Thai: Nontri Dictionary
friendless(adj) ไม่มีเพื่อน,ไม่มีพวกพ้อง,ไม่มีพรรคพวก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Friendless. Brainless.ไร้เพื่อน ไร้สมอง The Princess Bride (1987)
Why would any young man form a design against a girl who is not unprotected or friendless, and who is staying in the Colonel's family?ทำไมชายหนุ่มจึงปรารถนาในตัวหญิงสาว ที่ปกป้องตนเองมิได้และเป็นคนไม่มีเพื่อนเลย แล้วใครจะอยากไปอยู่กับครอบครัวท่านพันเอกกันล่ะ Episode #1.5 (1995)
Do you know that he died completely friendless?นายรู้มั้ยว่าเขาตายอย่างไม่มีเพื่อนสักคน? The End of the World as We Knew It (2011)
Turns out I'm friendless at the moment.ฉันไม่มีเพื่อนตอนนี้ Putting It Together (2011)
Friendless...ไร้มิตร Desperate Souls (2012)
To labor amongst the wretched and the friendless.ทำงานท่ามกลางผู้ที่น่าเวทนาและไร้เพื่อน Stonehearst Asylum (2014)
You are a worthless friendless faggot-lipped little piece of shitแกมันแค่ไอ้กากเพื่อนไม่คบ ที่โดนแม่ทิ้ง Whiplash (2014)
Ruined, penniless, friendless and forgotten.เจ๊งหมดตัว, พวกพ้องและลืม Sin City: A Dame to Kill For (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
friendlessSoon you will find yourself friendless.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หัวเดียวกระเทียมลีบ[ADJ] friendless, See also: lonely and helpless, alone, lonely, Syn. ไม่มีพวก, โดดเดี่ยว, ลำพัง, Example: เขาเป็นคนหัวเดียวกระเทียมลีบไม่มีใครเข้าข้างเลย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวเดียว[adj.] (hūadīo) EN: friendless ; lonely and helpless ; alone ; lonely   
หัวเดียวกระเทียมลีบ[n. exp.] (hūadīo krathīem līp) EN: alone ; friendless   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
friendless    (j) (f r e1 n d l @ s)
friendlessness    (n) (f r e1 n d l @ s n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
孤立[こりつ, koritsu] (n,vs) isolation; being alone; being friendless; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Friendless \Friend"less\, a. [AS. fre['o]ndle['a]s.]
     Destitute of friends; forsaken. -- {Friend"less*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  friendless
      adj 1: excluded from a society [syn: {friendless}, {outcast}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top