Search result for

focu

(89 entries)
(0.0163 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -focu-, *focu*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
focus[N] จุดรวมแสง, See also: จุดโฟกัส, จุดรวมแสงจากเลนส์, Syn. focal point
focus[N] จุดสนใจ, See also: จุดศูนย์รวม, จุดสำคัญ, จุดหลัก, หัวใจ, Syn. centre, heart, hub
focus[VT] เพ่งความสนใจ, See also: สนใจ, Syn. concentrate, spotlight
focus[VT] ปรับ (ภาพ) ให้เห็นชัดเจน, See also: เพ่ง, เล็ง, โฟกัส, Syn. zoom in, centre
focus on[PHRV] รวมแสงไปยัง
focus on[PHRV] มุ่งความคิดไปที่, See also: มีสมาธิอยู่กับ, ให้ความสนใจกับ, Syn. concentrate on, keep on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
focus(โฟ'คัส) {focused,focusing,focuses} n.โฟกัส,จุดรวมแสง,จุดความสนใจ,จุดศูนย์รวม,จุดแรกเริ่มของโรค. vt. ทำให้รวมกันที่จุดหนึ่ง,ทำให้รวมแสง,เพ่งความคิด. vi. รวมกันที่จุดหนึ่ง,รวมแสง, Syn. hub,center,eye,heart -pl. focuses,foci
defocus(ดีโฟ'คัส) vt. ทำให้จุดรวมแสงกระจาย

English-Thai: Nontri Dictionary
focus(n) จุดโฟกัส,จุดรวมแสง,จุดศูนย์รวม,จุดสนใจ
focus(vt) ทำให้รวมแสง,สำรวม,เพ่งความคิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
focus๑. จุดรวม๒. จุดแหล่งโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
focusโฟกัส [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
focus controlตัวควบคุมโฟกัส [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
focus; seismic focusศูนย์เกิดแผ่นดินไหว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
focusing collectorตัวเก็บรังสีแบบโฟกัส [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
focusing lensเลนส์โฟกัส [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Focusปุ่มยื่นออกมาเพื่อปรับภาพให้ชัด,โฟกัส,ปรับภาพให้คม [การแพทย์]
focusโฟกัส, จุดคงที่ของพาราโบลา วงรีหรือไฮเพอร์โบลา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Focus of Infectionการก่อตัวเพิ่มจำนวนอยู่ตรงตำแหน่งนั้น [การแพทย์]
Focus orderลำดับจุดสนใจ
การท่องเว็บให้เป็นไปอย่างมีลำดับ [Assistive Technology]
Focus Spotจุดโฟคัส [การแพทย์]
focus [focal point]โฟกัส, จุดโฟกัส, จุดรวมของรังสีขนานของแสงที่เกิดการหักเหเมื่อผ่านเลนส์ หรือเกิดการสะท้อนของรังสีขนานของแสงเมื่อตกกระทบกระจกโค้ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Focus, Sharpภาพที่มีความคมชัด [การแพทย์]
Focused group interviewingการจัดสนทนากลุ่ม [TU Subject Heading]
Focusing Controlปรับภาพคมชัด [การแพทย์]
Focusing Knobsปุ่มปรับความชัดของภาพ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You didn't focus on school, and you got what you wanted for a while.พ่อไม่สนใจเรื่องเรียน แต่พ่อก็ทำมันสำเร็จ The Serena Also Rises (2008)
I couldn't focus. You'll get no letter of recommendation from me.ผมจดจ่อกับมันไม่ได้เลย เธอจะไม่ได้รับจดหมายรับรองการทำงานจากฉัน New Haven Can Wait (2008)
And focus on what really matters--และให้ความสนใจกับสิ่งที่ต้องการจริงๆ New Haven Can Wait (2008)
You're not that smart. You lack focus and discipline.ว่าเธอหนะ ทั้งไม่ฉลาด ขาดสมาธิ ไร้ระเบียบวินัย New Haven Can Wait (2008)
Ancient, unimportant history. Focus, serena.ประวัติศาสตร์เก่าแก่ที่ไม่สำคัญ มีสมาธิหน่อย เซรีน่า There Might be Blood (2008)
- We need to focus on the medicine.เราต้องมุ่งไปที่ยา Birthmarks (2008)
That's what we should be focusing on.นั่นคือที่เราจะโฟกัส Birthmarks (2008)
The indicator is the increased electrical activity focused around the abnormality.ตัวชี้วัดคือการเพิ่มขึ้นของกระแสไฟฟ้า ดูความผิดปกติไปรอบๆ The Itch (2008)
We do an EEG, see the focus, see where the problem is, which tells us what the problem is.เราทำ อีอี จีดูจุดสำคัญ ดูว่าปัญหาอยู่ที่ไหน ซึ่งจะบอกเราว่าปัญหาคืออะไร The Itch (2008)
Couldn't focus.โดยยังหาสาเหตุไม่ได้ Last Resort (2008)
Don't worry about this Mayan shit. You need to focus on your family.ไม่ต้องกังวลเรื่องมายันฉิบหายนี้ นายจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับครอบครัวของนาย Pilot (2008)
Rys, always focuse on the enemy, are you.ริส เจ้าจดจ่ออยู่แต่กับข้าศึกเสมอ Ambush (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
focuA committee should apply the focus to the more concrete problem.
focuThe environment was the focus of student council activities.
focuThis chapter will focus on the concepts of geometry.
focuThe picture of the tower was out of focus.
focuWe must focus on building a solid grass-roots movement.
focuHe has given up running in order to focus on the long jump.
focuShe tried to bring the flowers into focus.
focuIn fact, an artist lacking in confidence and fortitude would lose focus after 2 or 3 hours.
focuThe image is out of focus.
focuThis chapter will focus on the riddles of the planets.
focuPlease just focus it.
focuSet the focus of a microscope.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขั้วกระจก[N] focus of glass, Example: เมื่อแสงแดดมากระทบขั้วกระจกอุณหภูมิจะสูงขึ้น, Count unit: ขั้ว, Thai definition: จุดกึ่งกลางของผิวกระจกโค้งทรงกลม
การพุ่ง[N] focusing, See also: tending, concentration, consolidation, attending, aiming, leaning, Syn. การมุ่ง, Thai definition: การมุ่งตรงไป เช่น การพุ่งความสนใจ
จุดโฟกัส[N] focus, See also: focal point, Count unit: จุด, Thai definition: จุดที่แนวแสงลู่เข้าทั้งหมดไปตัดกัน หรือจุดที่แนวแสงลู่ออกทั้งหมดต่อย้อนหลังไปตัดกัน
หนัก[V] focus, See also: emphasize, center, Syn. เน้น, ให้ความสำคัญ, Example: การศึกษาของไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาหนักไปทางวิชาอักษรศาสตร์และวิชาช่างเป็นส่วนใหญ่, Thai definition: เน้น, ให้ความสำคัญ
โฟกัส[N] focus, Syn. จุดโฟกัส, Example: การมองภาพสีที่เป็นสีเดียวล้วนจะต้องมีการปรับโฟกัสของเลนส์ตาเพื่อให้มองเห็นชัด, Thai definition: จุดที่รังสีของแสงลู่เข้าไปตัดกัน หรือจุดที่แนวแสงลู่ออกทั้งหมดต่อย้อนหลังไปตัดกัน, Notes: (อังกฤษ)
เข้าเรื่อง[V] focus on, See also: point to, be straight to (the topic), Ant. นอกเรื่อง, Example: หลังจากนี้เราจะเข้าเรื่องหัวข้อที่จะถกเถียงกันในที่ประชุมหลังจากพูดเกริ่นมาเสียนาน, Thai definition: เข้าสู่หัวเรื่องที่สำคัญ, เข้าสู่ประเด็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ให้ความสนใจกับ ...[v. exp.] (hai khwām sonjai kap …) EN: pay attention ; target ... ; focus on ... ; zero in on ...   FR: se préocupper de ... ; viser ... ; se focaliser sur ... ; accorder de l'intérêt à ... ; montrer de l'intérêt pour ...
จุดโฟกัส[n. exp.] (jut fōkat) EN: focus   FR: point focal [m]
จุดหมาย[n.] (jutmāi) EN: aim ; destination ; objective ; end ; goal ; focus ; purpose ; intention ; target   FR: but [m] ; objectif [m] ; intention [f] ; fin [f] ; destination [f]
จุดรวม[n. exp.] (jut rūam) EN: center ; hub ; middle point ; focal point ; focus   FR: point focal [m]
ขั้วกระจก[n. exp.] (khūa krajok) EN: focus of glass   
หนัก[v.] (nak) EN: lean ; tend ; be inclined to ; be apt to ; focus ; emphasize; center   

CMU English Pronouncing Dictionary
FOCUS    F OW1 K AH0 S
FOCUSED    F OW1 K AH0 S T
FOCUSES    F OW1 K AH0 S AH0 Z
FOCUSING    F OW1 K AH0 S IH0 NG
FOCUSSED    F OW1 K AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
focus    (v) (f ou1 k @ s)
focused    (v) (f ou1 k @ s t)
focuses    (v) (f ou1 k @ s i z)
focusing    (v) (f ou1 k @ s i ng)
focussed    (v) (f ou1 k @ s t)
focussing    (v) (f ou1 k @ s i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
いいとこ取り[いいとこどり, iitokodori] (n,vs) focusing on only the good points or strong points; incorporating the benefits (while ignoring the drawbacks); picking the best of both (everything); cherrypicking (e.g. information) [Add to Longdo]
かゆいところに手が届く;痒いところに手が届く;かゆい所に手が届く;痒い所に手が届く[かゆいところにてがとどく, kayuitokoronitegatodoku] (exp,v5k) to be extremely thorough, focusing on even the finest of details [Add to Longdo]
アウトフォーカス[, autofo-kasu] (n) soft focus (photography, film) (wasei [Add to Longdo]
オートフォーカス[, o-tofo-kasu] (n) auto focus [Add to Longdo]
ジャスピン[, jasupin] (n) (abbr) in perfect focus [Add to Longdo]
ソフトフォーカス[, sofutofo-kasu] (n) soft focus [Add to Longdo]
ニューシングル;ニュー・シングル[, nyu-shinguru ; nyu-. shinguru] (n) (1) new single (by a recording artist); (2) person of marriageable age who remains single (e.g. to focus on their career) (wasei [Add to Longdo]
パンフォーカス[, panfo-kasu] (n) pan-focus [Add to Longdo]
ピンぼけ[, pin boke] (n) out of focus; off the point [Add to Longdo]
ピント[, pinto] (n) focus point (dut [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一意[yī yì, ㄧ ㄧˋ, ] focus; with complete devotion; stubbornly [Add to Longdo]
焦点[jiāo diǎn, ㄐㄧㄠ ㄉㄧㄢˇ, / ] focus; focal point [Add to Longdo]
病灶[bìng zào, ㄅㄧㄥˋ ㄗㄠˋ, ] focus (of infection) [Add to Longdo]
集中的策略[jí zhōng de cè, ㄐㄧˊ ㄓㄨㄥ ㄉㄜ˙ ㄘㄜˋlu:e4, ] focus strategy [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フォーカス[ふぉーかす, fo-kasu] focus [Add to Longdo]
焦点[しょうてん, shouten] focus, focal point, (photographic) focus [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top