Search result for

first floor

(26 entries)
(0.0126 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -first floor-, *first floor*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
None on the first floor?ไม่มีชั้นล่างเลยเหรอ? My Sassy Girl (2008)
Come to the southwest corner of the first floor.เดินไปทางหัวมุมตะวันตกเฉียงใต้ ของชั้นหนึ่ง The Art of the Deal (2008)
A server that's on the first floor,เซอเวอร์จึงต้องอยู่ในชั้นแรก Shut Down (2008)
We need to secure her in the first floor lockdown.เราต้องคุ้มกันท่าน ไปที่ห้องล็อคดาวน์ชั้นที่หนึ่ง Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
We confronted them in one of the first floor corridors.เราปะทะกับกลุ่มของมันในพื้นที่ชั้นหนึ่ง Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
Weeed to secure her in the first floor lockdown.เราต้องคุ้มกันท่านไปที่ ห้องล็อกดาวน์ชั้นล่าง Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
I should probably go make sure the first floor is still there.ฉันควรไปดูให้แน่ใจว่าพื้นชั้นล่างยังอยู่ Bargaining (2009)
We thought he'd appear on the second floor but he reappeared on the first floor, in the hallway by the south stairs.เราคิดว่าเขาจะออกมาที่ชั้น 2.. แต่เขากลับไปโผล่ที่ชั้น 1 ตรงทางเดินของบันไดทางใต้ Episode #1.3 (2009)
First floor boiler room.ชั้นหนึ่ง ห้องหม้อไอน้ำ Episode #1.8 (2009)
Oh,thank god we were on the first floor.โอ้, ขอบคุณพระเจ้าที่พวกเราอยู่ชั้น 1 ผมกลัว I Saw What I Saw (2009)
Mobile HQ is being set up on the first floor, adjacent to the high commissioner's offices.ศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่จะเตรียมการที่ชั้นหนึ่ง ติดกับที่ทำการของเจ้าหน้าที่ระดับสูง Day 8: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2010)
Somewhere above the first floor.คงไม่ได้อยู่ชั้นหนึ่ง Day 8: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
first floorA fire broke out on the first floor.
first floorI'd like seats on the first floor.
first floorIt's on the first floor of that building.
first floor"That's right. At the least I wish they'd add one to the first floor as well ... Wait a mo! Why are you here!?" "'Why' is obvious isn't it? It's so we can go to the toilet together."

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชั้นล่าง[N] ground floor, See also: first floor, Syn. ชั้นหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั้นล่าง [n.] (chan lāng) EN: downstairs ; ground floor ; first floor   FR: rez-de-chaussée [m]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erdgeschoss {n} (EG) | Erdgeschosse {pl} | im Erdgeschossfirst floor [Am.]; ground floor | first floors; ground floors | on the first floor; on the ground floor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ホテイチ[, hoteichi] (n) (abbr) shops on the first floor of a hotel [Add to Longdo]
一階[いっかい, ikkai] (n) one floor; first floor; (P) [Add to Longdo]
下駄履き住宅[げたばきじゅうたく, getabakijuutaku] (n) a residential building, the first floor of which is occupied by businesses [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 ground \ground\ (ground), n. [OE. ground, grund, AS. grund; akin
   to D. grond, OS., G., Sw., & Dan. grund, Icel. grunnr bottom,
   Goth. grundus (in composition); perh. orig. meaning, dust,
   gravel, and if so perh. akin to E. grind.]
   1. The surface of the earth; the outer crust of the globe, or
    some indefinite portion of it.
    [1913 Webster]
 
       There was not a man to till the ground. --Gen. ii.
                          5.
    [1913 Webster]
 
       The fire ran along upon the ground.  --Ex. ix. 23.
    Hence: A floor or pavement supposed to rest upon the
    earth.
    [1913 Webster]
 
   2. Any definite portion of the earth's surface; region;
    territory; country. Hence: A territory appropriated to, or
    resorted to, for a particular purpose; the field or place
    of action; as, a hunting or fishing ground; a play ground.
    [1913 Webster]
 
       From . . . old Euphrates, to the brook that parts
       Egypt from Syrian ground.       --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Land; estate; possession; field; esp. (pl.), the gardens,
    lawns, fields, etc., belonging to a homestead; as, the
    grounds of the estate are well kept.
    [1913 Webster]
 
       Thy next design is on thy neighbor's grounds.
                          --Dryden. 4.
    [1913 Webster]
 
   4. The basis on which anything rests; foundation. Hence: The
    foundation of knowledge, belief, or conviction; a premise,
    reason, or datum; ultimate or first principle; cause of
    existence or occurrence; originating force or agency; as,
    the ground of my hope.
    [1913 Webster]
 
   5. (Paint. & Decorative Art)
    (a) That surface upon which the figures of a composition
      are set, and which relieves them by its plainness,
      being either of one tint or of tints but slightly
      contrasted with one another; as, crimson Bowers on a
      white ground. See {Background}, {Foreground}, and
      {Middle-ground}.
    (b) In sculpture, a flat surface upon which figures are
      raised in relief.
    (c) In point lace, the net of small meshes upon which the
      embroidered pattern is applied; as, Brussels ground.
      See {Brussels lace}, under {Brussels}.
      [1913 Webster]
 
   6. (Etching) A gummy composition spread over the surface of a
    metal to be etched, to prevent the acid from eating except
    where an opening is made by the needle.
    [1913 Webster]
 
   7. (Arch.) One of the pieces of wood, flush with the
    plastering, to which moldings, etc., are attached; --
    usually in the plural.
    [1913 Webster]
 
   Note: Grounds are usually put up first and the plastering
      floated flush with them.
      [1913 Webster]
 
   8. (Mus.)
    (a) A composition in which the bass, consisting of a few
      bars of independent notes, is continually repeated to
      a varying melody.
    (b) The tune on which descants are raised; the plain song.
      --Moore (Encyc.).
      [1913 Webster]
 
         On that ground I'll build a holy descant.
                          --Shak.
      [1913 Webster]
 
   9. (Elec.) A conducting connection with the earth, whereby
    the earth is made part of an electrical circuit.
    [1913 Webster]
 
   10. pl. Sediment at the bottom of liquors or liquids; dregs;
     lees; feces; as, coffee grounds.
     [1913 Webster]
 
   11. The pit of a theater. [Obs.] --B. Jonson.
     [1913 Webster]
 
   {Ground angling}, angling with a weighted line without a
    float.
 
   {Ground annual} (Scots Law), an estate created in land by a
    vassal who instead of selling his land outright reserves
    an annual ground rent, which becomes a perpetual charge
    upon the land.
 
   {Ground ash}. (Bot.) See {Groutweed}.
 
   {Ground bailiff} (Mining), a superintendent of mines.
    --Simmonds.
 
   {Ground bait}, bits of bread, boiled barley or worms, etc.,
    thrown into the water to collect the fish, --Wallon.
 
   {Ground bass} or {Ground base} (Mus.), fundamental base; a
    fundamental base continually repeated to a varied melody.
    
 
   {Ground beetle} (Zool.), one of numerous species of
    carnivorous beetles of the family {Carabid[ae]}, living
    mostly in burrows or under stones, etc.
 
   {Ground chamber}, a room on the ground floor.
 
   {Ground cherry}. (Bot.)
     (a) A genus ({Physalis}) of herbaceous plants having an
       inflated calyx for a seed pod: esp., the strawberry
       tomato ({Physalis Alkekengi}). See {Alkekengl}.
     (b) A European shrub ({Prunus Cham[ae]cerasus}), with
       small, very acid fruit.
 
   {Ground cuckoo}. (Zool.) See {Chaparral cock}.
 
   {Ground cypress}. (Bot.) See {Lavender cotton}.
 
   {Ground dove} (Zool.), one of several small American pigeons
    of the genus {Columbigallina}, esp. {C. passerina} of the
    Southern United States, Mexico, etc. They live chiefly on
    the ground.
 
   {Ground fish} (Zool.), any fish which constantly lives on the
    botton of the sea, as the sole, turbot, halibut.
 
   {Ground floor}, the floor of a house most nearly on a level
    with the ground; -- called also in America, but not in
    England, the {first floor}.
 
   {Ground form} (Gram.), the stem or basis of a word, to which
    the other parts are added in declension or conjugation. It
    is sometimes, but not always, the same as the root.
 
   {Ground furze} (Bot.), a low slightly thorny, leguminous
    shrub ({Ononis arvensis}) of Europe and Central Asia,; --
    called also {rest-harrow}.
 
   {Ground game}, hares, rabbits, etc., as distinguished from
    winged game.
 
   {Ground hele} (Bot.), a perennial herb ({Veronica
    officinalis}) with small blue flowers, common in Europe
    and America, formerly thought to have curative properties.
    
 
   {Ground of the heavens} (Astron.), the surface of any part of
    the celestial sphere upon which the stars may be regarded
    as projected.
 
   {Ground hemlock} (Bot.), the yew ({Taxus baccata} var.
    Canadensisi) of eastern North America, distinguished from
    that of Europe by its low, straggling stems.
 
   {Ground hog}. (Zool.)
     (a) The woodchuck or American marmot ({Arctomys monax}).
       See {Woodchuck}.
     (b) The aardvark.
 
   {Ground hold} (Naut.), ground tackle. [Obs.] --Spenser.
 
   {Ground ice}, ice formed at the bottom of a body of water
    before it forms on the surface.
 
   {Ground ivy}. (Bot.) A trailing plant; alehoof. See {Gill}.
    
 
   {Ground joist}, a joist for a basement or ground floor; a.
    sleeper.
 
   {Ground lark} (Zool.), the European pipit. See {Pipit}.
 
   {Ground laurel} (Bot.). See {Trailing arbutus}, under
    {Arbutus}.
 
   {Ground line} (Descriptive Geom.), the line of intersection
    of the horizontal and vertical planes of projection.
 
   {Ground liverwort} (Bot.), a flowerless plant with a broad
    flat forking thallus and the fruit raised on peduncled and
    radiated receptacles ({Marchantia polymorpha}).
 
   {Ground mail}, in Scotland, the fee paid for interment in a
    churchyard.
 
   {Ground mass} (Geol.), the fine-grained or glassy base of a
    rock, in which distinct crystals of its constituents are
    embedded.
 
   {Ground parrakeet} (Zool.), one of several Australian
    parrakeets, of the genera {Callipsittacus} and
    {Geopsittacus}, which live mainly upon the ground.
 
   {Ground pearl} (Zool.), an insect of the family {Coccid[ae]}
    ({Margarodes formicarum}), found in ants' nests in the
    Bahamas, and having a shelly covering. They are strung
    like beads, and made into necklaces by the natives.
 
   {Ground pig} (Zool.), a large, burrowing, African rodent
    ({Aulacodus Swinderianus}) about two feet long, allied to
    the porcupines but with harsh, bristly hair, and no
    spines; -- called also {ground rat}.
 
   {Ground pigeon} (Zool.), one of numerous species of pigeons
    which live largely upon the ground, as the tooth-billed
    pigeon ({Didunculus strigirostris}), of the Samoan
    Islands, and the crowned pigeon, or goura. See {Goura},
    and {Ground dove} (above).
 
   {Ground pine}. (Bot.)
     (a) A blue-flowered herb of the genus {Ajuga} ({A.
       Cham[ae]pitys}), formerly included in the genus
       {Teucrium} or germander, and named from its resinous
       smell. --Sir J. Hill.
     (b) A long, creeping, evergreen plant of the genus
       {Lycopodium} ({L. clavatum}); -- called also {club
       moss}.
     (c) A tree-shaped evergreen plant about eight inches in
       height, of the same genus ({L. dendroideum}) found in
       moist, dark woods in the northern part of the United
       States. --Gray.
 
   {Ground plan} (Arch.), a plan of the ground floor of any
    building, or of any floor, as distinguished from an
    elevation or perpendicular section.
 
   {Ground plane}, the horizontal plane of projection in
    perspective drawing.
 
   {Ground plate}.
     (a) (Arch.) One of the chief pieces of framing of a
       building; a timber laid horizontally on or near the
       ground to support the uprights; a ground sill or
       groundsel.
     (b) (Railroads) A bed plate for sleepers or ties; a
       mudsill.
     (c) (Teleg.) A metallic plate buried in the earth to
       conduct the electric current thereto. Connection to
       the pipes of a gas or water main is usual in cities.
       --Knight.
 
   {Ground plot}, the ground upon which any structure is
    erected; hence, any basis or foundation; also, a ground
    plan.
 
   {Ground plum} (Bot.), a leguminous plant ({Astragalus
    caryocarpus}) occurring from the Saskatchewan to Texas,
    and having a succulent plum-shaped pod.
 
   {Ground rat}. (Zool.) See {Ground pig} (above).
 
   {Ground rent}, rent paid for the privilege of building on
    another man's land.
 
   {Ground robin}. (Zool.) See {Chewink}.
 
   {Ground room}, a room on the ground floor; a lower room.
    --Tatler.
 
   {Ground sea}, the West Indian name for a swell of the ocean,
    which occurs in calm weather and without obvious cause,
    breaking on the shore in heavy roaring billows; -- called
    also {rollers}, and in Jamaica, {the North sea}.
 
   {Ground sill}. See {Ground plate} (a) (above).
 
   {Ground snake} (Zool.), a small burrowing American snake
    ({Celuta am[oe]na}). It is salmon colored, and has a blunt
    tail.
 
   {Ground squirrel}. (Zool.)
     (a) One of numerous species of burrowing rodents of the
       genera {Tamias} and {Spermophilus}, having cheek
       pouches. The former genus includes the Eastern
       striped squirrel or chipmunk and some allied Western
       species; the latter includes the prairie squirrel or
       striped gopher, the gray gopher, and many allied
       Western species. See {Chipmunk}, and {Gopher}.
     (b) Any species of the African genus {Xerus}, allied to
       {Tamias}.
 
   {Ground story}. Same as {Ground floor} (above).
 
   {Ground substance} (Anat.), the intercellular substance, or
    matrix, of tissues.
 
   {Ground swell}.
     (a) (Bot.) The plant groundsel. [Obs.] --Holland.
     (b) A broad, deep swell or undulation of the ocean,
       caused by a long continued gale, and felt even at a
       remote distance after the gale has ceased.
 
   {Ground table}. (Arch.) See Earth table, under Earth.
 
   {Ground tackle} (Naut.), the tackle necessary to secure a
    vessel at anchor. --Totten.
 
   {Ground thrush} (Zool.), one of numerous species of
    bright-colored Oriental birds of the family {Pittid[ae]}.
    See {Pitta}.
 
   {Ground tier}.
     (a) The lowest tier of water casks in a vessel's hold.
       --Totten.
     (b) The lowest line of articles of any kind stowed in a
       vessel's hold.
     (c) The lowest range of boxes in a theater.
 
   {Ground timbers} (Shipbuilding) the timbers which lie on the
    keel and are bolted to the keelson; floor timbers.
    --Knight.
 
   {Ground tit}. (Zool.) See {Ground wren} (below).
 
   {Ground wheel}, that wheel of a harvester, mowing machine,
    etc., which, rolling on the ground, drives the mechanism.
    
 
   {Ground wren} (Zool.), a small California bird ({Cham[ae]a
    fasciata}) allied to the wrens and titmice. It inhabits
    the arid plains. Called also {ground tit}, and {wren tit}.
    
 
   {To bite the ground}, {To break ground}. See under {Bite},
    {Break}.
 
   {To come to the ground}, {To fall to the ground}, to come to
    nothing; to fail; to miscarry.
 
   {To gain ground}.
     (a) To advance; to proceed forward in conflict; as, an
       army in battle gains ground.
     (b) To obtain an advantage; to have some success; as, the
       army gains ground on the enemy.
     (c) To gain credit; to become more prosperous or
       influential.
 
   {To get ground}, or {To gather ground}, to gain ground. [R.]
    "Evening mist . . . gathers ground fast." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       There is no way for duty to prevail, and get ground
       of them, but by bidding higher.    --South.
 
   {To give ground}, to recede; to yield advantage.
    [1913 Webster]
 
       These nine . . . began to give me ground. --Shak.
 
   {To lose ground}, to retire; to retreat; to withdraw from the
    position taken; hence, to lose advantage; to lose credit
    or reputation; to decline.
 
   {To stand one's ground}, to stand firm; to resist attack or
    encroachment. --Atterbury.
 
   {To take the ground} to touch bottom or become stranded; --
    said of a ship.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Second \Sec"ond\, a. [F., fr. L. secundus second, properly,
   following, fr. sequi to follow. See {Sue} to follow, and cf.
   {Secund}.]
   1. Immediately following the first; next to the first in
    order of place or time; hence, occurring again; another;
    other.
    [1913 Webster]
 
       And he slept and dreamed the second time. --Gen.
                          xli. 5.
    [1913 Webster]
 
   2. Next to the first in value, power, excellence, dignity, or
    rank; secondary; subordinate; inferior.
    [1913 Webster]
 
       May the day when we become the second people upon
       earth . . . be the day of our utter extirpation.
                          --Landor.
    [1913 Webster]
 
   3. Being of the same kind as another that has preceded;
    another, like a prototype; as, a second Cato; a second
    Troy; a second deluge.
    [1913 Webster]
 
       A Daniel, still say I, a second Daniel! --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Second Adventist}. See {Adventist}.
 
   {Second cousin}, the child of a cousin.
 
   {Second-cut file}. See under {File}.
 
   {Second distance} (Art), that part of a picture between the
    foreground and the background; -- called also {middle
    ground}, or {middle distance}. [R.]
 
   {Second estate} (Eng.), the House of Peers.
 
   {Second girl}, a female house-servant who does the lighter
    work, as chamber work or waiting on table.
 
   {Second intention}. See under {Intention}.
 
   {Second story}, {Second floor}, in America, the second range
    of rooms from the street level. This, in England, is
    called the {first floor}, the one beneath being the
    {ground floor}.
 
   {Second thought} or {Second thoughts}, consideration of a
    matter following a first impulse or impression;
    reconsideration.
    [1913 Webster]
 
       On second thoughts, gentlemen, I don't wish you had
       known him.              --Dickens.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 First \First\ (f[~e]rst), a. [OE. first, furst, AS. fyrst; akin
   to Icel. fyrstr, Sw. & Dan. f["o]rste, OHG. furist, G.
   f["u]rst prince; a superlatiye form of E. for, fore. See
   {For}, {Fore}, and cf. {Formeer}, {Foremost}.]
   1. Preceding all others of a series or kind; the ordinal of
    one; earliest; as, the first day of a month; the first
    year of a reign.
    [1913 Webster]
 
   2. Foremost; in front of, or in advance of, all others.
    [1913 Webster]
 
   3. Most eminent or exalted; most excellent; chief; highest;
    as, Demosthenes was the first orator of Greece.
    [1913 Webster]
 
   {At first blush}. See under {Blush}.
 
   {At first hand}, from the first or original source; without
    the intervention of any agent.
    [1913 Webster]
 
       It is the intention of the person to reveal it at
       first hand, by way of mouth, to yourself. --Dickens.
 
   {First coat} (Plastering), the solid foundation of coarse
    stuff, on which the rest is placed; it is thick, and
    crossed with lines, so as to give a bond for the next
    coat.
 
   {First day}, Sunday; -- so called by the Friends.
 
   {First floor}.
    (a) The ground floor. [U.S.]
    (b) The floor next above the ground floor. [Eng.]
 
   {First fruit} or {First fruits}.
    (a) The fruits of the season earliest gathered.
    (b) (Feudal Law) One year's profits of lands belonging to
      the king on the death of a tenant who held directly
      from him.
    (c) (Eng. Eccl. Law) The first year's whole profits of a
      benefice or spiritual living.
    (d) The earliest effects or results.
      [1913 Webster]
 
         See, Father, what first fruits on earth are
         sprung
         From thy implanted grace in man! --Milton.
 
   {First mate}, an officer in a merchant vessel next in rank to
    the captain.
 
   {First name}, same as {Christian name}. See under {Name}, n.
    
 
   {First officer} (Naut.), in the merchant service, same as
    {First mate} (above).
 
   {First sergeant} (Mil.), the ranking non-commissioned officer
    in a company; the orderly sergeant. --Farrow.
 
   {First watch} (Naut.), the watch from eight to twelve at
    midnight; also, the men on duty during that time.
 
   {First water}, the highest quality or purest luster; -- said
    of gems, especially of diamond and pearls.
 
   Syn: Primary; primordial; primitive; primeval; pristine;
     highest; chief; principal; foremost.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 first floor
   n 1: the floor of a building that is at or nearest to the level
      of the ground around the building [syn: {ground floor},
      {first floor}, {ground level}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top