Search result for

farmer

(76 entries)
(0.0106 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -farmer-, *farmer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
farmer[N] ชาวนา, See also: ชาวไร่, คนทำนา, เจ้าของฟาร์ม, Syn. grower, breeder, agriculturist

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
farmer(ฟาร์ม'เมอะ) n. ชาวนา,ชาวไร่,เจ้าของฟาร์ม,ผู้รับเลี้ยง (เด็ก), Syn. grower

English-Thai: Nontri Dictionary
farmer(n) ชาวนา,ชาวไร่,เจ้าภาษี,เจ้าของฟาร์ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
farmerชาวไร่ชาวนา, เกษตรกร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Farmer เกษตรกร
เกษตรกรซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับที่ดินจากการปฎิ รูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม [สิ่งแวดล้อม]
Farmer's Lungฟาร์เมอร์สลัง,โรค,ฟาร์มเมอรสลังก์,โรคปอดชาวนา [การแพทย์]
Farmersเกษตรกร [TU Subject Heading]
Farmers' institutesสถาบันเกษตรกร [TU Subject Heading]
Farmers' marketsตลาดเกษตรกร [TU Subject Heading]
Farmers' spousesคู่สมรสเกษตรกร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- They're farmers...พวกเขาเป็นชาวนา.. Birthmarks (2008)
Farmers are really lost to explain.ชาวนาอธิบายได้ไม่มากนัก The Labyrinth of Gedref (2008)
I'll be back in one week, farmer, and I want to see all of it.ข้าให้เวลาอีกหนึ่งสัปดาห์ ถึงตอนนั้นข้าต้องได้เต็มๆ The Moment of Truth (2008)
Viper, gather the southern farmers. Mantis, the north.เจ้างู ไปทางทิศใต้ ตั๊กแตน ไปทางเหนือ Kung Fu Panda (2008)
The Karen people, comprised mostly of poor Christian farmers, have been singled out for extermination.ชาวกะเหรียงสวนใหญเปนชาวนายากจน ทีนับถือคริสต ตกเปนเปาของการทำลายลาง Rambo (2008)
This is news to me. I never knew farmers smoked weed.นี่มันเรื่องใหม่สำหรับผม ผมไม่เคยรู้ว่าชาวไร่สูบเนื้อด้วย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I'm sick of listening to this dirt farmer. What's the upshot?ไม่ล่ะ ฉันไม่อยากฟัง เสียงชาวไร่สกปรก ผลได้ว่าอะไร Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
What was once a block-long farmer market vibrant with color is now in ruins and covered with ash.ทำให้ตลาดการเกษตรที่เคยคึกคัก จอแจและเต็มไปด้วยสีสัน บัดนี้ต้องถูกปกคลุมไปด้วยเถ้าถ่าน Body of Lies (2008)
Mr. Farmer, you've suddenly taken an interest in chess?คุณฟามเมอร์ คุณสนใจหมากรุกหรือ WarGames: The Dead Code (2008)
- Think, Mr. Farmer.- คิดดู คุณฟามเมอร์ WarGames: The Dead Code (2008)
Of course, if you happen to be Mr. Will Farmer, maybe you should just come to Montreal if you're so curious.ถ้าเกิดว่านายเป็น คุณวิล ฟามเมอร์ นายน่าจะไปมอลทรีออล ถ้านายอยากรู้ WarGames: The Dead Code (2008)
- Looking for your friend? Will Farmer?- เรากำลังหาเพื่อนคุณ วิล ฟามเมอร์ WarGames: The Dead Code (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
farmer"Aw, come on, son!" the farmer insisted.
farmerBut the farmer smiled at him.
farmerBut the farmer was kind to him and taught him a lot.
farmerCrows all but destroyed the farmer's field of corn.
farmer"Don't say such rubbish!" said the farmer.
farmerFarmers always complain about the weather.
farmerFarmers are always at the mercy of the weather.
farmerFarmers are busy working in the field.
farmerFarmers are still sitting on the fence over which candidate to back.
farmerFarmers cultivate the soil.
farmerFarmers defaulting on loans had to auction off their land.
farmerFarmers made a lucky strike on estates.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชาวนาชาวไร่[N] farmer, See also: planter, grower, horticulturist, agriculturist, gardener, Syn. เกษตรกร, Example: ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการที่เศรษฐกิจพังทลายมากที่สุด ได้แก่ เกษตรกร ชาวนาชาวไร่ และคนยากจน, Thai definition: ผู้มีอาชีพทำนาทำไร่, ผู้ทำการเกษตรกรรม
เกษตรกร[N] agriculturist, See also: farmer, Example: การแก้ปัญหาเรื่องความแห้งแล้งของชนบทเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเกษตรกรต้องใช้น้ำในการประกอบอาชีพ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ประกอบอาชีพด้านการเพาะปลูกพืชต่างๆ รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์ การประมง และการทำป่าไม้, Notes: (สันสกฤต)
ชาวนา[N] farmer, See also: peasant, agriculturist, Syn. ชาวไร่ชาวนา, กสิกร, เกษตรกร, Example: ชาวนายุคใหม่ใช้เครื่องทุ่นแรง เช่น รถไถ รถเก็บเกี่ยว เครื่องสี เพื่อความสะดวกของขั้นตอนการผลิต, Count unit: คน
กสิกร[N] farmer, See also: stock farmer, peasant, agriculturist, planter, Syn. เกษตรกร, Example: ส่วนใหญ่กสิกรไม่มีที่ทำกินเป็นของตนเอง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ทำไร่ไถนา
ชาวไร่ชาวนา[N] farmer, See also: peasant, agriculturist, Syn. เกษตรกร, ชาวนาชาวไร่, Example: ที่ดินของชาวไร่ชาวนาถูกกว้านซื้อโดยคนต่างชาติ, Count unit: คน
ชาวไร่ชาวนา[N] farmer, See also: peasant, agriculturist, Syn. เกษตรกร, ชาวนาชาวไร่, Example: ที่ดินของชาวไร่ชาวนาถูกกว้านซื้อโดยคนต่างชาติ, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาวนา[n.] (chāonā) EN: rice-farmer ; farmer ; peasant ; agriculturist   FR: riziculteur [m] ; agriculteur [m] ; agricultrice [f] ; cultivateur [m] ; cultivatrice [f] ; fermier [m] ; fermière [f] ; paysan [m] ; paysanne [f]
ชาวนาชาวไร่[n. exp.] (chāonā-chāorai) EN: farmer ; planter ; grower ; horticulturist ; agriculturist ; gardener   FR: fermier [m] ; agriculteur [m]
ชาวไร่[n.] (chāorai) EN: vegetable gardener ; farmer ; agriculturist   FR: maraîcher [m] ; agriculteur [m] ; fermier [m]
ชาวไร่ชาวนา[n. exp.] (chāorai chāonā) EN: farmer   
ชาวสวน[n.] (chāosūan) EN: orchard farmer ; fruit gardener   FR: jardinier [m]
เกษตรกร[n.] (kasēttrakøn = kasettakon) EN: farmer ; agriculturist   FR: agriculteur [m] ; fermier [m]
กสิกร[n.] (kasikøn) EN: farmer; stock farmer; peasant; agriculturist; planter   FR: fermier [m] ; agriculteur [m] ; paysan [m] ; planteur [m] ; éleveur [m]
คนทำนา[n.] (khon tham nā) EN: rice-farmer   FR: riziculteur [m] ; agriculteur [m] ; agricultrice [f] ; ouvrier agricole [m] ; ouvrière agricole [f]
งอบ[n.] (ngøp) EN: farmer's hat (made of bamboo and palm leaves) ; peasant's hat ; traditional Khmer rice farmer's hat   FR: chapeau de paille [m]
รถอีแต๋น[n. exp.] (rot ī-taen) EN: E-taen ; E-taen farm tractor ; farmer's truck ; motorized cart   

CMU English Pronouncing Dictionary
FARMER    F AA1 R M ER0
FARMERS    F AA1 R M ER0 Z
FARMER'S    F AA1 R M ER0 Z
FARMERS'    F AA1 R M ER0 Z
FARMERS'S    F AA1 R M ER0 Z AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
farmer    (n) (f aa1 m @ r)
farmers    (n) (f aa1 m @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Farmer {m} | Farmer {pl}rancher | ranchers [Add to Longdo]
Landwirt {m}; Landwirtin {f}; Bauer {m}; Bäuerin {f} | Landwirte {pl}; Bauern {pl}farmer | farmers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お百姓さん[おひゃくしょうさん, ohyakushousan] (n) farmer [Add to Longdo]
エコファーマー[, ekofa-ma-] (n) environmentally friendly farmer (as recognized by law) (wasei [Add to Longdo]
クロソラスズメダイ[, kurosorasuzumedai] (n) dusky farmerfish (Stegastes nigricans, species of Indo-Pacific damselfish); dusky gregory [Add to Longdo]
ファーマー[, fa-ma-] (n) farmer [Add to Longdo]
永子作;永小作[えいこさく, eikosaku] (n) perpetual land lease; perpetual tenant farmer [Add to Longdo]
牛屋[うしや;ぎゅうや, ushiya ; gyuuya] (n) (1) cowshed; (2) cow farmer; (3) restaurant specializing in beef dishes; (4) store (butcher, etc.) that sells beef [Add to Longdo]
供出米[きょうしゅつまい, kyoushutsumai] (n) (farmers') rice deliveries [Add to Longdo]
兼業農家[けんぎょうのうか, kengyounouka] (n) part-time farmer [Add to Longdo]
五公五民[ごこうごみん, gokougomin] (n) (arch) land-tax system during the Edo period under which the government took half of the year's crop and the farmers kept the other half [Add to Longdo]
豪農[ごうのう, gounou] (n) wealthy farmer [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
农贸市场[nóng mào shì chǎng, ㄋㄨㄥˊ ㄇㄠˋ ㄕˋ ㄔㄤˇ, / 貿] farmer's market, #13,377 [Add to Longdo]
农会[nóng huì, ㄋㄨㄥˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] farmer's cooperative; abbr. for 農民協會|农民协会, #40,224 [Add to Longdo]
[diàn, ㄉㄧㄢˋ, ] farmer, #48,164 [Add to Longdo]
农人[nóng rén, ㄋㄨㄥˊ ㄖㄣˊ, / ] farmer, #57,117 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Farmer \Farm"er\ (f[aum]rm"[~e]r), n. [Cf. F. fermier.]
   One who farms; as:
   (a) One who hires and cultivates a farm; a cultivator of
     leased ground; a tenant. --Smart.
   (b) One who is devoted to the tillage of the soil; one who
     cultivates a farm; an agriculturist; a husbandman.
   (c) One who takes taxes, customs, excise, or other duties, to
     collect, either paying a fixed annuual rent for the
     privilege; as, a farmer of the revenues.
   (d) (Mining) The lord of the field, or one who farms the lot
     and cope of the crown.
     [1913 Webster]
 
   {Farmer-general} [F. fermier-general], one to whom the right
    of levying certain taxes, in a particular district, was
    farmed out, under the former French monarchy, for a given
    sum paid down.
 
   {Farmers' satin}, a light material of cotton and worsted,
    used for coat linings. --McElrath.
 
   {The king's farmer} (O. Eng. Law), one to whom the collection
    of a royal revenue was farmed out. --Burrill.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 farmer
   n 1: a person who operates a farm [syn: {farmer}, {husbandman},
      {granger}, {sodbuster}]
   2: United States civil rights leader who in 1942 founded the
     Congress of Racial Equality (born in 1920) [syn: {Farmer},
     {James Leonard Farmer}]
   3: an expert on cooking whose cookbook has undergone many
     editions (1857-1915) [syn: {Farmer}, {Fannie Farmer}, {Fannie
     Merritt Farmer}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Farmer [farmr] (n) , pl.
   rancher; ranchers
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top