Search result for

entkommt

(53 entries)
(0.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -entkommt-, *entkommt*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา entkommt มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *entkommt*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There it goes.Er entkommt uns. The Atomic Submarine (1959)
It's getting away!Verdammt, er entkommtFace of the Frog (1959)
To learn how to refuse an order without be insubordinate.Ich lese nach, wie man einer Anklage aufgrund von Befehlsverweigerung entkommtThe Human Condition II: Road to Eternity (1959)
Goerman maybe leaving and we're bantering.Goerman entkommt vielleicht gerade, und wir raspeln Süßholz. - Was können wir tun? The Black Monocle (1961)
He owes me 40 grand, and nobody welshes on Big Joe.Er schuldet mir 40.000. Keiner entkommt Big Joe. The Pink Panther (1963)
With his bow and arrow, Winnetou will be right behind you.Dem Hagel ihrer Pfeile entkommt er nie. Winnetou (1963)
Get out!Dieser Verbrecher entkommt mir nicht. Revolt of the Praetorians (1964)
You want to leave them behind?Keiner entkommtDas Verrätertor (1964)
They won't get out of here.Keiner entkommt hier. Winnetou: The Red Gentleman (1964)
Now, you should know no one ever escapes from Stalag 13.Sie wissen doch, dass keiner aus diesem Lager entkommtGerman Bridge Is Falling Down (1965)
Ever!Das ist das Lager, aus dem nie einer entkommtThe Prisoner's Prisoner (1965)
He will not escape, not in 24 hours, not in 24 years.Das Arschloch entkommt weder in 24 Stunden noch in 24 Jahren. The Prisoner's Prisoner (1965)
We've gotta run her down before she gets away, or her father finds her.Dann landen wir im Knast. Wir müssen sie kriegen, bevor sie entkommt, oder ihr Vater sie findet. The Hostages (1966)
But if he goes to Kyoto, it will be hard to kill him.Doch wenn er nach Kyoto entkommt, wird es schwierig, ihn zu töten. The Sword of Doom (1966)
- (Pete) He's getting away!- (Pete) Er entkommtThe Russians Are Coming! The Russians Are Coming! (1966)
If Mitchell gets out, at your discretion, if you think you're the last chance... I want you to hit that button.Falls Mitchell entkommt und Sie es als letzte Möglichkeit sehen... will ich, dass Sie auf den Knopf drücken. Where No Man Has Gone Before (1966)
- If he gets in to Mexico... Don't you understand?- Wenn er nach Mexiko entkommt, dann ist er für uns verloren. The Big Gundown (1966)
While we're standing here jabbering, that poacher's getting away.Während wir hier quasseln, entkommt der Wilderer. Judy the Poacher (1967)
No one ever escapes from Commandant Klink.Niemand entkommt aus meinem Lager. The Great Brinksmeyer Robbery (1967)
It's because of your potion he escapes.Dein Gebräu ist schuld, wenn er uns entkommtAsterix (1967)
See to it they don't escape.Wehe, einer entkommtAsterix (1967)
He won't escape anymore!Jetzt entkommt er uns nicht mehr! I giorni della violenza (1967)
Some story! If this guy escapes, I'm booking you for aiding and abetting...Wenn dieser Typ entkommt, buchte ich Sie wegen Beihilfe und Behinderung ein. A Taste of Blood (1967)
- Catleg won't be slipping out of town.- Catleg entkommt uns nicht. Tony Rome (1967)
Someone who eludes the palace guards so easily?Jemand der der Palastgarde so leicht entkommtOperation 'Heart' (1967)
Yeah. All of us.Ja, sie entkommt mir nicht. License to Kill (1968)
Hogan, will your men never learn that no one escapes from Stalag 13?Hogan, werden Ihre Leute nie lernen, dass keiner aus Stalag 13 entkommtSticky Wicket Newkirk (1968)
This way, he can escape us forever, he thinks.So entkommt er uns für immer, denkt er. The Condemned (1968)
Yeah. How do we escape into a P.O.W. camp?Ja, wie entkommt man in ein Kriegsgefangenenlager? Watch the Trains Go By (1969)
We didn't want to scare off a more important fish.Damit uns ein größerer Fisch nicht entkommtThe Diamond Arm (1969)
"When she will come a leash length outside, she can be called greater distances by means of a creance, a long cord which is attached to the hawk to prevent her escaping"."Fliegt er eine Armlänge im Freien, können größere Strecken versucht werden, mithilfe einer Langfessel, einer Schnur, die dazu dient, dass der Falke nicht entkommt." Kes (1969)
! Impossible-- nobody escapes from here.Keiner entkommt diesem Lager. Cuisine à la Stalag 13 (1970)
Nobody escapes from Stalag 13. Red stripe?Keiner entkommt Stalag 13. Cuisine à la Stalag 13 (1970)
Rauch, if he gets away, I'll have your head.- Entkommt er, sind Sie verantwortlich. The Amateur (1970)
And those who can escape the Reverend, won't escape Jack Winchester.Und wer dem Reverend entkommt wird jedoch nicht Winchester Jack entkommen können. Roy Colt & Winchester Jack (1970)
You can't get away with it.Ihr entkommt sowieso nicht! Female Prisoner Scorpion: Jailhouse 41 (1972)
Don't you let her get away from you, George, or those sharks will really have a fine time for themselves.Beobachte sie. Wenn sie entkommt, werde ich mit dir die Haie füttern. Double Dead (1972)
And they're attacking the english pantomime horse And the russian pantomime horse has got awaySie greifen das englische Pferd an, und das russische entkommtBlood, Devastation, Death, War and Horror (1972)
Hey, give me back my money!Heute entkommt er mir nicht. He, gib mir mein Geld zurück! The Harder They Come (1972)
Let me tell you something, Roy, if this punk gets away, it's because you blew it.Wenn dieser Ganove entkommt, dann bist du dran schuld. The Thirty-Year Pin (1972)
Please wait! He won't get away.Er entkommt nicht. Lady Snowblood (1973)
No one runs away.Mir entkommt auch keine. Black Mama White Mama (1973)
Nobody cuts and runs on Sheriff JW Pepper.Niemand entkommt Sheriff J.W. Pepper. Live and Let Die (1973)
Will Louis XIV get away with the Montgolfiers' precious plans?Entkommt Louis XIV mit den wertvollen Montgolfier-Plänen? The Golden Age of Ballooning (1974)
The driver never even slowed down. And he almost got away because some peckerwood rich man's whore in a cop's uniform was worried about a hedge!Der Fahrer hat nicht einmal gebremst und entkommt fast, weil ein Dreckskerl in Uniform sich Sorgen um eine Hecke macht? Earthquake (1974)
She's getting away.Sie entkommtFor Pete's Sake (1974)
Giulio, she's escaped!Giulio, sie entkommtAlmost Human (1974)
If he gets into those woods...Wenn er in die Wälder entkommt... Bite the Bullet (1975)
We're catching up!Er entkommt uns! Peur sur la ville (1975)
We won't catch him.Er entkommt uns! Peur sur la ville (1975)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
entkommtescapes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  entkommt [ɛntkɔmt]
     escapes
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top