Search result for

dissection

(35 entries)
(0.0107 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dissection-, *dissection*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dissection[N] การชำแหละคน สัตว์หรือพืชเพื่อการศึกษา, See also: การผ่าเพื่อพิสูจน์, Syn. itemization, analysis

English-Thai: Nontri Dictionary
dissection(n) การผ่าตัด,การชำแหละ,การผ่าศพ,การวิเคราะห์,การจำแนก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dissectionการชำแหละศพ [TU Subject Heading]
Dissectionศพ,การชำแหละ,พยาธิสภาพเริ่มต้น,การผ่าเพื่อแยกดูให้เห็นชัด,การชำแหละศพ [การแพทย์]
Dissection of Mosquitoesการชำแหละยุง [การแพทย์]
Dissection, Bluntการแหวกเนื้อเยื่อตามแนวแยกทางธรรมชาติด้วยนิ้วมือ,แยกด้วยกรรไกร [การแพทย์]
Dissection, Retrogradeการชำแหละย้อนทาง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A doctor doesn't perform his first dissectionหมอไม่ได้เรียนรู้การผ่าศพครั้งแรก Shut Down (2008)
And is having meredith grey do the pancreatic dissection--แล้วก็ให้เมเรดิธ เกรย์ ทำการผ่าตับอ่อน I Like You So Much Better When You're Naked (2010)
Yes! Just did a perfect dissectionใช่ แค่ทำการตัดที่ไร้ที่ติ I Like You So Much Better When You're Naked (2010)
The pancreatic neck dissection, so I've prepped.ทำการผ่บริเวณส่วนต้นของตับอ่อน คือ ฉันเตรียมไว้แล้ว I Like You So Much Better When You're Naked (2010)
I should have been more careful with my initial dissection.ฉันควรจะระวังมากกว่านี้ ตอนที่ฉันผ่ามันดูครั้งแรก The Man from the Other Side (2010)
What if she starts explaining human dissection to these kids?ก็ต่อเมื่อเธอเริ่มต้น บรรยายการชำแหละซากศพ ให้กับเด็กๆพวกนี้ฟัง จะดีกว่า The Body and the Bounty (2010)
The father of the Archer family had multiple stab wounds but no dissection.พ่อของครอบครัวอาร์เชอร์ มีบาดแผลถูกแทงหลายแห่ง แต่ไม่ถูกชำแหละ Safe Haven (2010)
The dissection of the last dad makes me think the unsub was focused on male parents as well.การชำแหละเหยื่อคนพ่อรายล่าสุด ทำให้ผมคิดว่าคนร้าย มุ่งเป้าหมายไปที่ฝ่ายผู้ชาย เช่นกัน Safe Haven (2010)
All dissection was done postmortem.การชำแหละทั้งหมดถูกทำ หลังจากเสียชีวิต Safe Haven (2010)
We liked animal dissection and Roman history and crime journalism--เราชอบชำแหละสัตว์ ประวัติศาสตร์โรมัน และวารสารด้านอาชญากรรม-- True Genius (2012)
The cutting here was pristine, nerve and vascular dissection was careful, well-ligated.รอยตัดดูเรียบ การเลาะเส้นประสาทและเส้นเลือด ทำอย่างบรรจง God Complex (2012)
- They can't. Dissections show no vocal cords. - There are other ways to communicate.การอดนอนก็คือส่วนหนึ่งของการฝึก การรบกับพวกฟอร์มิคส์อาจมาถึงแล้ว Ender's Game (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
DISSECTION    D AY0 S EH1 K SH AH0 N
DISSECTION    D AY1 S EH0 K SH AH0 N
DISSECTIONS    D AY0 S EH1 K SH AH0 N Z
DISSECTIONS    D AY1 S EH0 K SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dissection    (n) (d i1 s e1 k sh @ n)
dissections    (n) (d i1 s e1 k sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sektion {f} (von Tieren)dissection (of animals) [Add to Longdo]
Seziermesser {n}dissection knife [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
解体[かいたい, kaitai] (n,vs) (1) disassembly; dismantling; deconstruction; dissolution; demolishing; (adj-f) (2) (obsc) dissection (i.e. postmortem); (P) [Add to Longdo]
解剖[かいぼう, kaibou] (n,vs) (1) dissection; autopsy; (2) analysis; (P) [Add to Longdo]
大動脈解離[だいどうみゃくかいり, daidoumyakukairi] (n) aortic dissection [Add to Longdo]
離断[りだん, ridan] (n) dissection; disconnection; diaeresis [Add to Longdo]
腑分け[ふわけ, fuwake] (n,vs) dissection; autopsy [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
剖析[pōu xī, ㄆㄡ ㄒㄧ, ] dissection; self-analysis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dissection \Dis*sec"tion\, n. [Cf. F. dissection.]
   1. The act of dissecting an animal or plant; as, dissection
    of the human body was held sacrilege till the time of
    Francis I.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: The act of separating or dividing for the purpose of
    critical examination.
    [1913 Webster]
 
   3. Anything dissected; especially, some part, or the whole,
    of an animal or plant dissected so as to exhibit the
    structure; an anatomical so prepared.
    [1913 Webster]
 
   {Dissection wound}, a poisoned wound incurred during the
    dissection of a dead body.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dissection
   n 1: cutting so as to separate into pieces
   2: a minute and critical analysis
   3: detailed critical analysis or examination one part at a time
     (as of a literary work)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top