Search result for

desiccate

(25 entries)
(0.0102 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -desiccate-, *desiccate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
desiccate[VT] ตากแห้ง, Syn. dehumidify, freeze-dry, Ant. moisten
desiccated[ADJ] ซึ่งตากแห้งเพื่อถนอมอาหาร, See also: ทำให้แห้ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
desiccatevt. ทำให้แห้งสนิท,เก็บอาหารโดยการขจัดน้ำทิ้ง vi. แห้งสนิท., See also: desiccated adj. ดูdesiccate desiccation n. ดูdesiccate desiccative adj. ดูdesiccate desiccator n. ดูdesiccate

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
desiccate; exsiccateทำให้แห้งสนิท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In a week your skin will desiccate,ในหนึ่งสัปดาห์ ผิวของนายจะแห้ง You're Undead to Me (2009)
Flesh is desiccated, and seems to be untouched by scavengers.เนื้อเยื่อถูกตากจนแห้ง และดูเหมือนว่าไม่ถูกพวก สัตว์กินซากศพแตะต้องเลย The Couple in the Cave (2010)
And when you start to desiccate,เมื่อเธอเริ่มที่จะแห้งตาย Memory Lane (2010)
Must be painful to desiccate and mummify.คงจะเจ็บปวดที่ต้องเหี่ยวแห้ง Katerina (2010)
No one could manage to kill him, so I lured him out of town and cast a spell to desiccate him.ไม่มีใครสามารฆ่าเขาได้ ดังนั้นฉันจึงหลอกล่อให้เขาออกจากเมือง และร่ายคาถาสะกดเขา The Ties That Bind (2012)
I want to desiccate him like you did to mikael.หนูอยากจะทำให้เขาหลับใหล เหมือนกับที่แม่เคยทำกับไมเคิล Before Sunset (2012)
How many desiccated hybrids does it take to screw in a light bulb?ต้องใช้ไฮบริดตากแห้งสักกี่ตัว ถึงจะเปลี่ยนหลอดไฟได้น่ะ Before Sunset (2012)
I want to desiccate him ke you did to mikael.หนูอยากจะทำให้เขาแห้งกรัง เหมือนที่แม่เคยทำกับไมเคิล The Departed (2012)
The body's completely desiccated.ศพแห้งสนิท Tarantella (2012)
Victims were found desiccated within a three-day period.พบว่าศพผู้ตายถูกทำให้แห้งสนิท ภายในเวลาสามวัน Tarantella (2012)
It sucks the lives from their bodies and forces their desiccated husks to attend summer school.มันสูบเลือดสูบเนื้อพวกเขา แล้วยังบังคับนักศึกษาผู้เหนื่อยอ่อน ให้ลงเรียนภาคฤดูร้อน Course Listing Unavailable (2012)
The desiccated cartilage on the lateral femoral and tibial condyles indicate tearing.กระดูกอ่อนบนกระดูกขาส่วนบน ถูกทำให้แห้ง และส่วนยื่นกลมบนกระดูกตาตุ่ม ได้รับความรุนแรง The Future in the Past (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกลือจืด[N] gypsum, See also: desiccated and used as face power, Syn. หินฟองเต้าหู้, ยิปซั่ม, Example: เกลือจืด เป็นสารที่ไม่ละลายน้ำ ใช้ทำประโยชน์ ได้หลายอย่าง เช่น ทำแป้งนวล ทำชอล์ค ทำปูนปลาสเตอร์, Thai definition: เกลือที่ตกผลึกก่อนเกลือชนิดอื่นๆ ในการทำนาเกลือ มีปนอยู่กับเกลือที่ใช้ในการปรุงอาหารเสมอ ไม่มีรส หรือ เกลือที่ได้จากการเผายิปซัม

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
desiccate    (v) (d e1 s i k ei t)
desiccated    (v) (d e1 s i k ei t i d)
desiccates    (v) (d e1 s i k ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
乾かす[かわかす, kawakasu] (v5s,vt) to dry (clothes, etc.); to desiccate; (P) [Add to Longdo]
干す(P);乾す[ほす, hosu] (v5s,vt) (1) to air; to dry; to desiccate; (2) to drain (off); (3) to drink up; (4) to deprive of a role, job, etc. (usu. in the passive); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Desiccate \Des"ic*cate\ (?; 277), v. t. [imp. & p. p.
   {Desiccated}; p. pr. & vb. n. {Desiccating}.] [L. desiccatus,
   p. p. of desiccare to dry up; de- + siccare to dry, siccus
   dry. See {Sack} wine.]
   To dry up; to deprive or exhaust of moisture; to preserve by
   drying; as, to desiccate fish or fruit.
   [1913 Webster]
 
      Bodies desiccated by heat or age.    --Bacon.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Desiccate \Des"ic*cate\, v. i.
   To become dry.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 desiccate
   adj 1: lacking vitality or spirit; lifeless; "a technically
       perfect but arid performance of the sonata"; "a desiccate
       romance"; "a prissy and emotionless creature...settles
       into a mold of desiccated snobbery"-C.J.Rolo [syn:
       {arid}, {desiccate}, {desiccated}]
   v 1: preserve by removing all water and liquids from; "carry
      dehydrated food on your camping trip" [syn: {dehydrate},
      {desiccate}]
   2: remove water from; "All this exercise and sweating has
     dehydrated me" [syn: {dehydrate}, {desiccate}]
   3: lose water or moisture; "In the desert, you get dehydrated
     very quickly" [syn: {exsiccate}, {dehydrate}, {dry up},
     {desiccate}] [ant: {hydrate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top