Search result for

cornered

(36 entries)
(0.2105 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cornered-, *cornered*, corner, cornere
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cornered[ADJ] ซึ่งตกในสถานการณ์ที่ยากลำบาก, See also: จนตรอก, Syn. trapped
cornered[ADJ] ซึ่งมีหลายมุม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cornered(คอร์'เนอดฺ) adj. เป็นมุม,ซึ่งถูกต้อนเข้ามุม,จนตรอก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Anxiety or distress, a free superego, a sexless entity who attacks when cornered.ความกังวลหรือความโศกเศร้า อภิอัตตาอิสระ สิ่งมีชีวิตไร้เพศที่โจมตียามจนมุม  ()
Captain, the Malay pirates have us cornered.กัปตัน โจรสลัดโหดต้อนเราจนมุมแล้ว Alice Through the Looking Glass (2016)
We cornered the rum market and lived like kings.เราผูกขาดตลาดเหล้ารัมได้ และใชี้ชวิตเีย่ยงเจ้าพ่อ Live by Night (2016)
Somehow, they've cornered me.ยังไงพวกเขาต้องต้อนผมจนมุม Spirit of the Goat (2014)
I need someone on my side in case I get cornered.ชั้นต้องการใครบางคนข้างชั้น ในกรณีที่ชั้นเกิดกังวล Renaissance (2014)
They've got us cornered!พวกเขาได้มีเรามุม! Transformers: Age of Extinction (2014)
I just, I felt cornered.ฉันแค่ รู้สึกกังวัลน่ะ Liar, Liar (2013)
He's gonna get dangerous if he gets cornered.เขาจะเป็นคนอันตราย ถ้าเขาจนมุม Route 66 (2013)
What did you say happened to the last guy who cornered me in the library...คุณพูดว่าอะไรเกี่ยวกับผู้ชายคนที่ผ่านมา คนที่อยู่ในห้องสมุดกับฉัน บางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนิ้วมือหัก A Parching Imbued (2013)
He just cornered me, man.เขาแค่ต้อนผมจนมุม Vertigo (2013)
So, finally, I cornered him on his way to Easter Mass.ดังนั้นในที่สุดฉันเลยต้อนเขาจนมุม ตอนที่เขากำลังไปทำพิธีมิสซาฉลองวันอีสเตอร์ Madness Ends (2013)
On the bright side, Sebastian must really like you. Donna's like a cornered cat.อีกอย่างนะ, เซบาสเตียนต้องชอบเธอมากแน่ๆ ดอนน่าเหมือนกับแมวจนตรอก Caught (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
corneredA cornered rat will bite a cat. [Proverb]
cornered"I don't think she's an opponent you can ignore like that ..." "That's right, they say a cornered rat bites back, don't they?"
corneredWe have been completely cornered.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จนแต้ม[v.] (jontaēm) EN: be cornered   FR: acculer
จนตรอก[v.] (jontrøk) EN: be cornered   
สามเส้า[adj.] (sāmsao) EN: tripartite ; three-cornered ; trilateral   FR: triparti ; tripartite ; trilatéral

CMU English Pronouncing Dictionary
CORNERED    K AO1 R N ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cornered    (v) (k oo1 n @ d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
角形[かくけい;かっけい, kakukei ; kakkei] (n) (1) (N)-cornered polygon, incl. triangle; (2) (esp. かくけい) Japanese rectangular envelope (opening on the short dimension; numbered 0-8, A3, A4, each with different sizes) [Add to Longdo]
窮鼠[きゅうそ, kyuuso] (n) cornered rat or mouse [Add to Longdo]
窮鼠噛猫[きゅうそごうびょう, kyuusogoubyou] (exp) A cornered rat will bite the cat; One who is cornered will fight like a devil [Add to Longdo]
窮鼠猫を噛む[きゅうそねこをかむ, kyuusonekowokamu] (exp) (id) a cornered rat will bite a cat; despair turns cowards courageous [Add to Longdo]
窮鳥[きゅうちょう, kyuuchou] (n) cornered bird [Add to Longdo]
窮追[きゅうつい, kyuutsui] (n,vs) cornered; driven to the wall [Add to Longdo]
三つどもえの争い;三つ巴の争い[みつどもえのあらそい, mitsudomoenoarasoi] (n) (See 三つ巴戦) three-cornered battle [Add to Longdo]
三角形(P);3角形[さんかくけい(P);さんかっけい, sankakukei (P); sankakkei] (n,adj-no) triangle; three-cornered polygon; (P) [Add to Longdo]
三角闘争[さんかくとうそう, sankakutousou] (n) three-cornered fight [Add to Longdo]
三角帽[さんかくぼう, sankakubou] (n) three-cornered hat; tricorne [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Corner \Cor"ner\, v. t. [imp. & p. p. {Cornered} (-n?rd); p. pr.
   & vb. n. {Cornering}.]
   1. To drive into a corner.
    [1913 Webster]
 
   2. To drive into a position of great difficulty or hopeless
    embarrassment; as, to corner a person in argument.
    [1913 Webster]
 
   3. To get command of (a stock, commodity, etc.), so as to be
    able to put one's own price on it; as, to corner the
    shares of a railroad stock; to corner petroleum.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cornered \Cor"nered\ (-n?rd), p. a.
   1 Having corners or angles.
   [1913 Webster]
 
   2. In a possition of great difficulty; brought to bay.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cornered
   adj 1: forced to turn and face attackers; "a stag at bay"; "she
       had me cornered between the porch and her car"; "like a
       trapped animal" [syn: {at bay(p)}, {cornered}, {trapped},
       {treed}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top