Search result for

consumer

(104 entries)
(0.0416 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -consumer-, *consumer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
consumer[N] ผู้บริโภค, See also: ผู้ซื้อ, Syn. buyer
consumerism[N] การคุ้มครองผู้บริโภค
consumer goods[N] เครื่องอุปโภคบริโภค, See also: ของกินของใช้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
consumer(คันซู'เมอะ) n. ผู้บริโภค,สิ่งผลาญ,ผู้ใช้สินค้าหรือบริการ
consumer goodsn. สินค้าประเภทบริโภคเช่นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม
consumerism(คันซูม'เมอริสซึม) n. การป้องกันผู้ใช้หรือบริโภคสินค้าไม่ให้ใช้สินค้าด้อยคุณภาพ อันตราย

English-Thai: Nontri Dictionary
consumer(n) ผู้บริโภค

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
consumer price indexดัชนีราคาผู้บริโภค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
consumer protection lawกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Consumerผู้บริโภค [เศรษฐศาสตร์]
consumerผู้บริโภค, สิ่งมีชีวิตจำพวกที่ไม่มีคลอโรฟิลล์ สร้างอาหารเองไม่ได้ ต้องกินพืชหรือเนื้อสัตว์ที่มีพลังงานอยู่แล้วเป็นอาหาร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Consumer behaviorพฤติกรรมผู้บริโภค [TU Subject Heading]
Consumer behaviourพฤติกรรมผู้บริโภค [เศรษฐศาสตร์]
Consumer complaintsการร้องทุกข์โดยผู้บริโภค [TU Subject Heading]
Consumer cooperativesสหกรณ์ผู้บริโภค [TU Subject Heading]
Consumer creditสินเชื่อผู้บริโภค [เศรษฐศาสตร์]
Consumer creditสินเชื่อผู้บริโภค [TU Subject Heading]
Consumer dataข้อมูาลผู้บริโภค [เศรษฐศาสตร์]
Consumer demandอุปสงค์ผู้บริโภค [เศรษฐศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
consumer insite (name) ผู้บริโภคภายใน
See also: S. consumer, A. insite,
consumerism (n ) การยึดติดกับคุณค่าทางวัตถุหรือทรัพย์สิน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Uh, try Consumer Affairs. Down the hall - room 111.32-17-25 Big (1988)
"Department of Consumer Affairs"?ให้เขาไปเถอะ Big (1988)
Teens are insatiable consumers. They spend hard cash. Take a memo.วัยรุ่นจะเป็นลูกค้าที่มีความต้องการไม่สิ้นสุด พวกเขาจะใช้เงินกันหนักมาก โน้ตไว้นะ Mannequin: On the Move (1991)
What are we, then? I dunno. Consumers.อะไร? Fight Club (1999)
Right. We're consumers.สิ่งที่คุณเคยเป็นเจ้าของน่ะ ท้ายสุดมันจะเป็นนายคุณแทน Fight Club (1999)
- of their meaningless- Meaningless, consumer-driven lives.ไร้ความหมาย ไร้ความหมาย ถูกสังคมเอาเปรียบในการเป็นผู้บริโภค 10 Things I Hate About You (1999)
Negative consumer reaction.การตอบรับจากลูกค้าเป็นลบ Bicentennial Man (1999)
The data initially were trivial anecdotal but gradually a body of data started accumulating to the extent that we now know that the synthetic chemicals which have permeated our workplace our consumer products our air our water produced cancer and also birth defectsข้อมูลในตอนแรกยังประปรายและดูเหมือนไม่สำคัญ แต่ค่อย ๆ สะสมมากขึ้นเรื่อย ๆ จนเดี๋ยวนี้เรารู้แล้วว่าสารเคมีสังเคราะห์ The Corporation (2003)
Bad potentially for the consumerไม่ดีต่อผู้บริโภค The Corporation (2003)
And of course as a consumer my belief is why should I take any risk?แน่นอน ในฐานะผู้บริโภค ทำไมผมถึงต้องเสี่ยงด้วยล่ะ? The Corporation (2003)
You can manipulate consumers into wanting and therefore buying your products.คุณสามารถปั้นแต่งให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการ และซื้อสินค้าของคุณ The Corporation (2003)
The more insight you have about the consumer the more creative you'll be in your communication strategies.ยิ่งคุณเข้าใจผู้บริโภคมากเท่าไร ยุทธวิธีในการสื่อสารของคุณก็ยิ่งสร้างสรรค์มากขึ้น The Corporation (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
consumerAmerican consumer group identifies RealPlayer as 'badware'.
consumerIn America 'rebate' is widely recognized, generally as an incentive where makers give back directly to consumers.
consumerIn general, consumers prefer quantity to quality.
consumerIt is the drop in the rice pricing (blamed on consumers' loss of interest in rice and the freeing up of the international market) that is the cause.
consumerIt's a work that's a consumer society treatise on the class problem.
consumerIt took a long time for Japanese imports to penetrate the American consumer markets.
consumerJapan consumers a lot of paper.
consumerJapanese consumers are watching closely the U.S. government's efforts to make Japan dismantle various restrictions on imports of foreign goods into the country.
consumerLearning lessons from Europe, Japan has to switch its economic-oriented policy to a consumer-conscious one in order to cope with the coming unprecedented ageing society towards the next century.
consumerMany consumers rose up against the consumption tax.
consumerOne in four consumers thinks that prices will continue to rise in the future.
consumerRising costs are fueling anxieties among consumers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โภคภัณฑ์[N] commodity, See also: consumer goods, Syn. เครื่องอุปโภคบริโภค, ของกินของใช้, สิ่งของเครื่องใช้, Example: เราสามารถผลิตโภคภัณฑ์ได้อย่างเพียงพอกับความต้องการของคนในสังคม
โภคิน[N] consumer, Syn. ผู้บริโภค, โภคี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
โภคี[N] consumer, Syn. ผู้บริโภค, โภคิน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ของกินของใช้[N] consumer product, Syn. เครื่องอุปโภคบริโภค, Example: มหกรรมแสดงสินค้ามีสินค้านานาภัณฑ์ลดราคาให้เลือกมีทั้งของกินของใช้ ของประดับ และของที่ระลึก
เครื่องอุปโภค[N] consumer goods, See also: chattels, various utensils, Syn. เครื่องใช้, ของใช้, ของอุปโภค, สิ่งของเครื่องใช้, Ant. เครื่องบริโภค, Example: โซเวียตได้มีการวางแผนดัดแปลงอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าและเครื่องอุปโภค ถึงแม้ว่าจะต้องใช้เงินเพื่อการนี้นับพันล้านๆ รูเบิล, Thai definition: สินค้าประเภทบริโภคภัณฑ์เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ เช่น เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และไม่ใช้ต่อไปในการผลิตสินค้าอื่น
เครื่องอุปโภคบริโภค[N] consumer goods, See also: consumption goods, consumable goods, consumables, Syn. ของกินของใช้, Ant. สินค้าที่ใช้ในการลงทุน, Example: เครื่องอุปโภคบริโภคจะมีราคาสูงขึ้นทุกครั้งที่มีการเพิ่มเงินเดือนข้าราชการ, Thai definition: สิ่งของสำหรับกินหรือใช้
ผู้บริโภค[N] consumer, See also: customer, buyer, purchaser, shopper, Syn. ผู้ซื้อ, ลูกค้า, ผู้ใช้, Ant. ผู้ผลิต, Example: ผู้บริโภคเรียกร้องให้ลดราคาสินค้าลง, Count unit: คน, Notes: (บาลี)
พฤติกรรมผู้บริโภค[N] consumer behaviour

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จิตวิทยาผู้บริโภค[n. exp.] (jittawitthayā phūbøriphōk) EN: consumer psychology   FR: psychologie du consommateur [f]
การใช้จ่ายในการบริโภค [n. exp.] (kān chaijāi nai kān børiphōk) EN: consumer spending (on food)   
การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค[n. exp.] (kān chaijāi pheūa kān uppaphōkbøriphōk) EN: consumer spending (on goods)   
การคุ้มครองผู้บริโภค[n. exp.] (kān khumkhrøng phūbøriphōk) EN: consumer protection   
การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค[n. exp.] (kān khumkhrøng sitthi phūbøriphōk) EN: Protection of Consumers` Rights (PCR)   FR: protection du consommateur [f]
การสำรวจความต้องการของผู้บริโภค[n. exp.] (kān samrūat khwām tǿngkān khøng phūbøriphōk) EN: consumer research   
ของกินของใช้[n. prop.] (khøngkin khøngchai) EN: consumer product   FR: produit de consommation [m]
เครื่องอุปโภคบริโภค[n. exp.] (khreūang uppaphōk børiphōk) EN: necessaries of life ; consumer goods   FR: biens de consommation [mpl]
ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค[n. exp.] (khwām cheūaman khøng phūbøriphōk) EN: consumer confidence   FR: confiance des consommateurs [f]
ความพึงพอใจของผู้บริโภค[n. exp.] (khwām pheungphøjai khøng phūbøriphōk) EN: consumer satisfaction   

CMU English Pronouncing Dictionary
CONSUMER    K AH0 N S UW1 M ER0
CONSUMERS    K AH0 N S UW1 M ER0 Z
CONSUMER'S    K AH0 N S UW1 M ER0 Z
CONSUMERS'    K AH0 N S UW1 M ER0 Z
CONSUMERISM    K AH0 N S UW1 M ER0 IH2 Z AH0 M
CONSUMERIST    K AH0 N S UW1 M ER0 IH2 S T
CONSUMERISTS    K AH0 N S UW1 M ER0 IH2 S T S
CONSUMERISTS    K AH0 N S UW1 M ER0 IH2 S S
CONSUMERISTS    K AH0 N S UW1 M ER0 IH2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
consumer    (n) (k @1 n s y uu1 m @ r)
consumers    (n) (k @1 n s y uu1 m @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Konsumgenossenschaft {f}consumer co-operative society [Add to Longdo]
Konsumgesellschaft {f}consumer society [Add to Longdo]
Konsumgüter {pl}consumer goods [Add to Longdo]
Privatkundengeschäft {n}consumer banking; consumer business [Add to Longdo]
Verbraucherpreis {m}consumer price [Add to Longdo]
Verbraucherpreisindex {m}consumer price index [Add to Longdo]
Verbraucherschutz {m}consumer protection [Add to Longdo]
Verbrauchermarkt {m}consumer market [Add to Longdo]
Verbrauchsgüter {pl}consumer goods; expendable goods [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オンライン利用者[オンラインりようしゃ, onrain riyousha] (n) {comp} online consumers [Add to Longdo]
コンシューマー[, konshu-ma-] (n) consumer; (P) [Add to Longdo]
コンシューマーインターポール[, konshu-ma-inta-po-ru] (n) Consumer Interpole [Add to Longdo]
コンシューマーズリサーチ[, konshu-ma-zurisa-chi] (n) consumers' research; CR [Add to Longdo]
コンシューマーズリレーション[, konshu-ma-zurire-shon] (n) consumers' relation [Add to Longdo]
コンシューマー向けポータブルモデル[コンシューマーむけポータブルモデル, konshu-ma-muke po-taburumoderu] (n) {comp} consumer portable [Add to Longdo]
コンシューマリズム[, konshu-marizumu] (n) (See 消費者主権) advocacy of consumer rights (product safety, accurate labelling, etc.); consumer activism; consumer advocacy; consumerism (in the original sense) [Add to Longdo]
コンシューマリング[, konshu-maringu] (n) consumering [Add to Longdo]
コンシューマ向け製品[コンシューマむけせいひん, konshu-ma mukeseihin] (n) consumer products [Add to Longdo]
コンシューマ製品[コンシューマせいひん, konshu-ma seihin] (n) consumer goods; consumer products [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
居民消费价格指数[jū mín xiāo fèi jià gé zhǐ shù, ㄐㄩ ㄇㄧㄣˊ ㄒㄧㄠ ㄈㄟˋ ㄐㄧㄚˋ ㄍㄜˊ ㄓˇ ㄕㄨˋ, / ] consumer price index CPI [Add to Longdo]
消费价格指数[xiāo fèi jià gé zhǐ shù, ㄒㄧㄠ ㄈㄟˋ ㄐㄧㄚˋ ㄍㄜˊ ㄓˇ ㄕㄨˋ, / ] consumer price index CPI [Add to Longdo]
消费品[xiāo fèi pǐn, ㄒㄧㄠ ㄈㄟˋ ㄆㄧㄣˇ, / ] consumer goods [Add to Longdo]
消费器件[xiāo fèi qì jiàn, ㄒㄧㄠ ㄈㄟˋ ㄑㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] consumer [Add to Longdo]
消费者[xiāo fèi zhě, ㄒㄧㄠ ㄈㄟˋ ㄓㄜˇ, / ] consumer [Add to Longdo]
生活质料[shēng huó zhì liào, ㄕㄥ ㄏㄨㄛˊ ㄓˋ ㄌㄧㄠˋ, / ] consumer goods [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
消費側非同期手続き[しょうひがわひどうきてつづき, shouhigawahidoukitetsuduki] consumer [Add to Longdo]
コンシューマー[こんしゅーまー, konshu-ma-] Consumer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Consumer \Con*sum"er\ (k[o^]n*s[=u]m"[~e]r), n.
   1. One who, or that which, consumes; as, the consumer of
    food.
    [1913 Webster]
 
   2. (Econ.) the person or organization that uses some item of
    commerce or service in its own acitities, as opposed to
    reselling the item or including it as part of another item
    for resale; -- called also the {end user}.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 consumer
   n 1: a person who uses goods or services

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 consumer [kõsyme]
   consume; use up
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top