หรือคุณหมายถึง candyfloß?
Search result for

candyfloss

(5 entries)
(0.0165 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -candyfloss-, *candyfloss*, candyflos
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
candyfloss[N] ขนมสายไหม, See also: ขนมชนิดหนึ่งทำจากน้ำตาลที่ปั่นเป็นปุยพันอยู่บนด้ามไม้, Syn. cotton candy

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Candyfloss?สายไหม? Ernest & Celestine (2012)
Life is like candyfloss, spun of hopes and dreamsชีวิตก็เหมือนสายไหม กรอความหวังและความฝัน Like Stars on Earth (2007)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 candyfloss \candyfloss\ n.
   a candy made by spinning sugar that has been boiled to a high
   temperature; -- called commonly {cotton candy}.
 
   Syn: spun sugar.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 candyfloss
   n 1: a candy made by spinning sugar that has been boiled to a
      high temperature [syn: {cotton candy}, {spun sugar},
      {candyfloss}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top