Search result for

bracket

(58 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bracket-, *bracket*
English-Thai: Longdo Dictionary
bracket(n) |โยธา| ฉาก, ฉากยึด, แป้นหูช้าง, แผ่นเหล็กหูช้าง, ที่เท้าแขน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bracket[N] วงเล็บ, Syn. parenthesis
bracket[VT] ใส่วงเล็บ
bracket[N] ประเภท, See also: ชนิด, Syn. category
bracket[V] รับน้ำหนักด้วยเหล็กฉาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bracket(แบรค'คิท) {bracketed,bracketing,brackets} n. ที่ค้ำ,ที่เท้าแขน,ที่แขวนโคม,แท่นรองรับ,เครื่องหมายวงเล็บ,ระดับ,ประเภท,ชั้น vt. ใส่ที่ค้ำ,ใส่วงเล็บ,แบ่งประเภท,จัดเป็นประเภท, Syn. support
bracketing(แบรค'คิททิง) n. ชุดที่ค้ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
bracket(n) วงเล็บ,นขลิขิต,ที่เท้าแขน,ที่ค้ำ
bracket(vt) ใส่วงเล็บ,แบ่งประเภท

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bracket fungusเห็ดหิ้ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Uh, sir, uh, we need to step out for a few more bracket-joints for the shelving.ท่านครับ เราต้องออกไปเอา ข้อต่อชั้นวางของมาเพิ่ม Greatness Achieved (2008)
Yeah, last birthday seems that I aged to the unaffordable bracketใช่ ในวันเกิดที่ผ่านมาของฉัน นั่นดูเหมือนว่าประกันภัยผู้สูงอายุของฉัน จะอยู่ในประเภทที่จ่ายไม่ได้ Fa Guan (2009)
great news, guys. Just got the competition bracket for sectionals, And we are in really good shape.ข่าวดี รายละเอียดการแข่งมาแล้ว เราน่าจะไปได้สวย Vitamin D (2009)
They got us bracketed. We gotta move!มันจะล้อมเราแล้ว รีบไปเร็ว.. Peleliu Landing (2010)
His victims have been between the ages of 20 and 40, and we think that he's in the same age bracket.เหยื่อของเขามีอายุในช่วง 20 ถึง 40 ปี และเราคิดว่าเขามีอายุในช่วงเดียวกัน Sense Memory (2011)
The number 2 in brackets...เลข 2 ในวงเล็บ The Beginning of the End (2011)
Uh, the stuff in the brackets.อา... ส่วนที่อยู่ในวงเล็บเล็ก Cyber Threat (2011)
The team got disqualified, Threw my bracket off.ทีมดันถูกตัดสิทธิื Let the Water Hold Me Down (2012)
They're in a different price bracket. Entirely different.ราคาป้ายก็ต่างกัน Episode #18.1 (2012)
Which means it's in the same sort of price bracket as a Rolls-Royce.หมายความว่าราคาจากป้าย ก็ไม่แตกต่างไปจากโรลส์รอย Episode #18.2 (2012)
You're actually starting to look like you're in our income bracket.คุณเริ่มจะดูเหมือนกราฟรายได้ ของเราเข้าไปทุกที The Hose (2012)
- The wing brackets need...- วงเล็บปีกต้อง ... - เพศสัมพันธ์ Rush (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปีกกา[N] bracket, Syn. วงเล็บปีกกา, Example: ตัวแปร และฟังก์ชั่นทั้งหมดที่ใช้ในคลาสนี้ไว้ในเครื่องหมายปีกกา, Count unit: ตัว, คู่, Thai definition: เครื่องหมายอย่างนี้ { } สำหรับควงข้อความเข้าด้วยกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขั้นเงินเดือน[n. exp.] (khan ngoendeūoen) EN: salary bracket ; grade   
วงเล็บ[n.] (wonglep) EN: “( )” ; parentheses ; round brackets ; braces   FR: “( )” ; parenthèse [f]
วงเล็บใหญ่[n. exp.] (wonglep yai) EN: square brackets ; [ ]   FR: crochet [m] ; [, ]

CMU English Pronouncing Dictionary
BRACKETS    B R AE1 K AH0 T S
BRACKETT    B R AE1 K IH2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bracket    (v) (b r a1 k i t)
brackets    (v) (b r a1 k i t s)
bracketed    (v) (b r a1 k i t i d)
bracketing    (v) (b r a1 k i t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
(eckige) Klammer {f} | Klammern {pl}bracket | brackets [Add to Longdo]
Klammerausdruck {m}bracket term [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぞろ目[ぞろめ, zorome] (n) (1) matching dice; doublets; (2) bet on two horses in the same bracket [Add to Longdo]
アングル括弧[アングルかっこ, anguru kakko] (n) {comp} less-than mark; left angle bracket [Add to Longdo]
カッコ内;括弧内[カッコない(カッコ内);かっこない(括弧内), kakko nai ( kakko nai ); kakkonai ( kakkonai )] (exp,adj-no) in parentheses; bracketed [Add to Longdo]
ブラケット[, buraketto] (n) bracket [Add to Longdo]
ブラケットクリープ[, burakettokuri-pu] (n) bracket creep [Add to Longdo]
右大括弧[みぎだいかっこ, migidaikakko] (n) {comp} closing bracket [Add to Longdo]
猿の腰掛け;胡孫眼[さるのこしかけ;サルノコシカケ, sarunokoshikake ; sarunokoshikake] (n) (uk) polypore (bracket fungus, esp. of family Polyporaceae) [Add to Longdo]
回し引き鋸;回し引きのこぎり[まわしびきのこぎり, mawashibikinokogiri] (n) bracket saw; sabre saw; saber saw [Add to Longdo]
角括弧;角がっこ;角ガッコ[かくがっこ(角括弧;角がっこ);かくガッコ(角ガッコ), kakugakko ( kaku kakko ; kaku gakko ); kaku gakko ( kaku gakko )] (n) square brackets [Add to Longdo]
括弧[かっこ, kakko] (n,vs,adj-no) parentheses; brackets; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小括号[xiǎo kuò hào, ㄒㄧㄠˇ ㄎㄨㄛˋ ㄏㄠˋ, / ] brackets; parentheses ( ) [Add to Longdo]
托架[tuō jià, ㄊㄨㄛ ㄐㄧㄚˋ, ] bracket [Add to Longdo]
支撑架[zhī chēng jià, ㄓ ㄔㄥ ㄐㄧㄚˋ, / ] bracket [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
右大括弧[みぎだいかっこ, migidaikakko] closing bracket (]) [Add to Longdo]
括弧[かっこ, kakko] parentheses, brackets [Add to Longdo]
左大括弧[ひだりだいかっこ, hidaridaikakko] opening bracket [Add to Longdo]
大かっこ[だいかっこ, daikakko] brackets ([]) [Add to Longdo]
鉤括弧[かぎかっこ, kagikakko] square bracket [Add to Longdo]
ダイナリ[だいなり, dainari] greater-than mark, right angle bracket [Add to Longdo]
ショウナリ[しょうなり, shounari] less-than mark, left angle bracket [Add to Longdo]
アングル括弧[アングルかっこ, anguru kakko] less-than mark, left angle bracket [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bracket \Brack"et\, n. [Cf. OF. braguette codpiece, F. brayette,
   Sp. bragueta, also a projecting mold in architecture; dim.
   fr. L. bracae breeches; cf. also, OF. bracon beam, prop,
   support; of unknown origin. Cf. {Breeches}.]
   [1913 Webster]
   1. (Arch.) An architectural member, plain or ornamental,
    projecting from a wall or pier, to support weight falling
    outside of the same; also, a decorative feature seeming to
    discharge such an office.
    [1913 Webster]
 
   Note: This is the more general word. See {Brace},
      {Cantalever}, {Console}, {Corbel}, {Strut}.
      [1913 Webster]
 
   2. (Engin. & Mech.) A piece or combination of pieces, usually
    triangular in general shape, projecting from, or fastened
    to, a wall, or other surface, to support heavy bodies or
    to strengthen angles.
    [1913 Webster]
 
   3. (Naut.) A shot, crooked timber, resembling a knee, used as
    a support.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mil.) The cheek or side of an ordnance carriage.
    [1913 Webster]
 
   5. (Print.) One of two characters [], used to inclose a
    reference, explanation, or note, or a part to be excluded
    from a sentence, to indicate an interpolation, to rectify
    a mistake, or to supply an omission, and for certain other
    purposes; -- called also {crotchet}.
    [1913 Webster]
 
   6. A gas fixture or lamp holder projecting from the face of a
    wall, column, or the like.
    [1913 Webster]
 
   7. (Gunnery) A figure determined by firing a projectile
    beyond a target and another short of it, as a basis for
    ascertaining the proper elevation of the piece; -- only
    used in the phrase, to establish a bracket. After the
    bracket is established shots are fired with intermediate
    elevations until the exact range is obtained. In the
    United States navy it is called {fork}.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Bracket light}, a gas fixture or a lamp attached to a wall,
    column, etc.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bracket \Brack"et\, v. t. [imp. & p. p. {Bracketed}; p. pr. &
   vb. n. {Bracketing}]
   1. To place within brackets; to connect by brackets; to
    furnish with brackets.
    [1913 Webster]
 
   2. (Gunnery) To shoot so as to establish a bracket for (an
    object).
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bracket
   n 1: a category falling within certain defined limits
   2: either of two punctuation marks (`<' or `>') used in computer
     programming and sometimes used to enclose textual material
     [syn: {bracket}, {angle bracket}]
   3: either of two punctuation marks ([ or ]) used to enclose
     textual material [syn: {bracket}, {square bracket}]
   4: a support projecting from a wall (as to hold a shelf) [syn:
     {bracket}, {wall bracket}]
   v 1: support with brackets; "bracket bookshelves"
   2: place into brackets; "Please bracket this remark" [syn:
     {bracket}, {bracket out}]
   3: classify or group

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top