Search result for

borderline

(28 entries)
(0.0123 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -borderline-, *borderline*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
borderline[N] เส้นแบ่งขอบเขต, See also: เส้นเขตแดน, เส้นแสดงเขต, Syn. borders
borderline[ADJ] ตามชายแดน, See also: ก้ำกึ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
borderlineadj. ตามพรมแดนตามชายแดน,ก้ำกึ่ง, Syn. indeterminate

English-Thai: Nontri Dictionary
borderline(n) เส้นเขตแดน,เส้นพรมแดน,เส้นแบ่งเขต,เส้นกั้นอาณาเขต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
borderline caseกรณีคาบเส้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
borderline hypertensionความดันเลือดสูงก้ำกึ่ง, ความดันเลือดสูงคาบเส้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Borderlineก้ำกึ่ง,อยู่ระหว่างกลาง,ระดับคาบเส้น,คาบเส้น,พวกก้ำกึ่ง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's borderline solicitation, v., and--and, uh, creepy.มันเป็นอะไรที่น่าสงสังนะวี แล้วก็น่าขนลุกด้วย Chuck in Real Life (2008)
- Borderline mediocre, if you ask me.-ผมว่าค่อนไปทางแย่เลยแหละ Nowhere Boy (2009)
Look, what you did was borderline evil.ที่เธอทำน่ะชั่วร้ายมาก You Must Meet My Wife (2010)
A behavior which tells us we're dealing with a borderline personality.ลักษณะเช่นนี้ทำให้รู้ว่า คนร้ายมีบุคลิกคาบลูกคาบดอก Reflection of Desire (2010)
Borderline of going crazy.ใกล้จะบ้า Episode #1.2 (2010)
Obviously, he forgot to spin the borderline hostile act of hiring a blind guy to tutor his creepshow son.เค้าลืมอย่างเห็นได้ชัด ที่จะมาก้าวก่ายข้ามเขตแดนความเป็นศัตรู โดยทำเป็นดีจ้างคนตาบอดมาให้ เป็นติวเตอร์ให้ลูกชายเส็งเคร็ง Beastly (2011)
He's abrasive, obnoxious, borderline racist...น่ารังเกียจ เกือบจะเป็นพวกดูถูกเหยียดหยามผู้อื่น I'm Still Here (2011)
A few hours ago, you were swigging whiskey and talking like a borderline suicide.เปล่า แต่บางทีเราน่าจะคุยกันเรื่องนั้น ไม่กี่ชั่วโมงก่อนคุณดื่มเหล้า Mutiny (2011)
Oh, that is borderline adorable, but I wasn't here to see you.โอ้ เป็นความคิดที่น่าชื่นชม แต่ฉันไม่ได้มาหาคุณ Beauty and the Feast (2011)
* We're gonna fly to screw each morning * * we're gonna smile the entire time * * we're gonna be more happy * * we're gonna finally be fine * * we're gonna get more calm and normal * * we're gonna fix our state of mind * * we're gonna be less crazy * * we're gonna finally be fine * * we're gonna stand holding hands in a brand new land * * far away from the borderline * * we're gonna seem like a mainstream dream * * and be appealing to all mankind * * we're gonna have more fun and be less weird * * than the first two years combined * * and we're gonna live forever *เจฟ Biology 101 (2011)
Director Vance told me to expect some push-back from you, but you're being borderline disrespectful.ผอ.แวนท์ บอกผมให้คอยรับ การตอบโต้จากคุณ แต่นี่คุณหมิ่นเหม่จะไม่ให้เกียรติ์ผม Nature of the Beast (2011)
borderline supernatural.ก้ำกึ่งกับสิ่งที่เหนือธรรมชาติ Disturbing Behavior (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แนวเขต[N] boundary line, See also: borderline, Syn. เส้นเขต, Example: กรมที่ดินเริ่มปักแนวเขตเพื่อการเวนคืน
คาบลูกคาบดอก[ADJ] ambiguous, See also: borderline, equivocal, uncertain, Syn. ไม่แน่นอน, ก้ำกึ่ง, Ant. แน่นอน, Example: สถานการณ์การเมืองของไทยตกอยู่ในสภาพคาบลูกคาบดอก เอาแน่เอานอนไม่ได้, Thai definition: ตกอยู่ในระยะคับขันกำลังจะได้หรือเสียก้ำกึ่งกันโดยไม่แน่ว่าจะเป็นอย่างไหน

CMU English Pronouncing Dictionary
BORDERLINE    B AO1 R D ER0 L AY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
borderline    (n) (b oo1 d @ l ai n)
borderlines    (n) (b oo1 d @ l ai n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grenzfall {m}borderline case; marginal case [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
境界性人格障害[きょうかいせいじんかくしょうがい, kyoukaiseijinkakushougai] (n) borderline personality disorder; BPD [Add to Longdo]
線上[せんじょう, senjou] (adj-f) on the line; borderline [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 borderline
   adj 1: of questionable or minimal quality; "borderline grades";
       "marginal writing ability" [syn: {borderline},
       {marginal}]
   n 1: a line that indicates a boundary [syn: {boundary line},
      {border}, {borderline}, {delimitation}, {mete}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top