Search result for

bathe

(78 entries)
(0.01 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bathe-, *bathe*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bathe[VI] อาบน้ำ, Syn. bath
bathe[VT] ชำระล้าง, Syn. cleanse
bathed[ADJ] ซึ่งเปียกชุ่มเพราะเหงื่อหรือน้ำตา
bathe in[PHRV] อาบน้ำ, See also: ว่ายน้ำ
bathe in[PHRV] เต็มไปด้วย (น้ำ/ไฟ), See also: เอ่อล้นด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bathe(เบธ) {bathed,bathing,bathes} vt.,vi. อาบน้ำ,จุ่มน้ำ,ชำระ,ทำให้เปียก,ว่ายน้ำ,อาบแดด, See also: bather n., Syn. dip
sunbathe(ซัน'เบธ) vi. อาบแดด., See also: sunbather n.
szombathely(ซอม' บาทเฮ) n. ชื่อเมืองในภาคตะวันตกของฮังการี

English-Thai: Nontri Dictionary
bathe(vi) อาบน้ำ,อาบแดด,ว่ายน้ำ
bathe(vt) อาบน้ำ,ทำให้เปียก,ชำระล้าง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Got bathed in cytomes and partially differentiated.มันก็แวะอาบน้ำที่ cytomes และส่วนต่างๆแตกต่างกัน Not Cancer (2008)
What, you wanna bathe in it?นายอยากแหวกว่ายลงไปในนั้นใช่มั้ย Pineapple Express (2008)
Pure, crystalized horror, two stories high and bathed in bloody red.ความน่าสะพรึงกลัวอันใสบริสุทธิ์ สูงยังกะตึกสองชั้น แถมอาบด้วยเลือดสด Gamer (2009)
-"Wash the thighs." -No, "bathe." Bathe the thighs.ล้างขา / ไม่ๆ..."แช่" แช่ขา Julie & Julia (2009)
I think I need to bathe.แต่ชั้นคิดว่า คงต้องไปอาบน้ำ Princess Protection Program (2009)
I've spent the last year of my life being tortured, dangled off of skyscrapers, bathed in sewage.ผมสละเวลาปีที่แล้วของชีวิต ถูกทรมาน, ห้อยโหนตามตึกระฟ้า เปียกชุ่มด้วยน้ำโสโครก Chuck Versus the First Kill (2009)
The bathe salts. they're supposed to be reinvigorating.เกลืออาบน้ำ มันจะช่วยให้ ดีต่อสุขภาพ The Pickle Jar (2009)
Have the nursing home examine him when they bathe him.-ตอนที่พวกเขาอาบน้ำให้ -ฉันอาบเองได้ Tainted Obligation (2009)
- I bathe myself. - Of course you do, Irving.แน่นอน คุณอาบเองได้ เออร์วิ่ง เขาอาจตกลงไปในอ่างได้ Tainted Obligation (2009)
- He bathed it in gin.-(แธ็ทเชอร์) เพื่อนลูกพูดถูกแล้ว Tainted Obligation (2009)
It's me who needs to bathe.ข้าต้องอาบน้ำ Sweet Dreams (2009)
Can I bathe without killing me?ชั้นอาบน้ำจะตายก่อนมั๊ย Push (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
batheBathe your feet to get the dirt off.
batheBeth told Chris to bathe or she will not agree to date him.
batheHe bathed and dressed.
batheHis eyes are bathed in tears.
batheHis eyes are bathed in with tears.
batheI stepped outside and was bathed in the harsh direct sunlight.
batheIt is dangerous to bathe in this river.
batheI want to bathe in the sea.
batheMother bathed the baby.
batheShe bathed her ankle with hot water.
batheSome boys don't like to bathe regularly.
batheSweat bathed her brow.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สรงน้ำ[V] take a bath, See also: bathe, Syn. รดน้ำ, อาบน้ำ, ชำระล้าง
สรงน้ำ[V] bathe, See also: take a bath, wash, clean, Syn. อาบ, อาบน้ำ, Example: อาจารย์ตื่นจากจำวัดแล้วก็ไปสรงน้ำ, Thai definition: เอาน้ำรดหรือลงในน้ำเพื่อชำระกาย
ลงสรง[V] bathe, See also: take a bath (royal word), Syn. สรงน้ำ, อาบน้ำ, Example: พระรามเสด็จพานางสีดาไปลงสรงยังคงคาใหญ่, Notes: (ราชา)
ล้างแผล[V] bathe the wound, Example: พยาบาลล้างแผลให้น้องด้วยแอลกอฮอล์
ลูบตัว[V] bathe/wash the upper part of one's body, Syn. ลูกเนื้อลูบตัว, Example: ชายหนุ่มวักน้ำมาจากบ่อขึ้นลูบตัวเพื่อเพิ่มความสดชื่น, Thai definition: ราดน้ำชำระกายตอนบน
อาบน้ำอาบท่า[V] bathe, See also: take a bath, Syn. อาบน้ำ, Example: สมัยเรียนปี 4 พวกเราจะอยู่ทำงานกันจนสว่าง บางทีอาบน้ำอาบท่า แต่งตัวรอเข้าเรียนในชั่วโมงเช้าต่อไปเลย
ชำระร่างกาย[V] wash, See also: bathe, shower, take a bath/shower, , Syn. ล้างตัว, ทำความสะอาดร่างกาย, ชำระล้างร่างกาย, อาบน้ำ, Example: ก่อนลงสระว่ายน้ำ ต้องชำระร่างกายให้สะอาดเสียก่อน
ชุบตัว[V] bathe oneself, See also: change one's form, Example: พระสังข์ชุบตัวในบ่อทองของนางพันธุรัต, Thai definition: เอาตัวจุ่มลงไปในของเหลวเพื่อให้ติดสิ่งนั้นอย่างพระสังข์ชุบตัวให้เป็นทอง, เอาตัวเข้าไปในกองไฟเพื่อเปลี่ยนรูปอย่างท้าวสันนุราชชุบตัวในกองไฟเพื่อให้กลับเป็นหนุ่มใหม่
ชโลม[V] anoint, See also: bathe, Syn. ทา, อาบ, Thai definition: ลูบไล้ให้เปียกทั่ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบแดด[v. exp.] (āpdaēt) EN: sunbathe ; have a sunbath   FR: prendre un bain de soleil ; bronzer au soleil ; se chauffer au soleil
ชโลม[v.] (chalōm) EN: anoint ; bathe ; besmear   FR: oindre ; enduire ; barbouiller
ชำระร่างกาย[v. exp.] (chamra rāngkāi) EN: wash ; bathe ; shower ; take a bath ; take a shower   FR: prendre un bain
ชุบ[v.] (chup) EN: soak ; immerse ; dip ; steep ; put in a bathe ; douse   FR: plonger ; tremper ; immerger
ล้าง[v.] (lāng) EN: wash ; clean ; scrub ; bathe   FR: laver ; nettoyer ; récurer
ล้างแผล[v. exp.] (lāng phlaē) EN: bathe a wound   FR: nettoyer une blessure
ลงสรง[v.] (longsong) EN: bathe ; take a bath ; have a ceremonial bath   
ลูบตัว[v.] (lūptūa) EN: bathe the upper part of one's body ; wash the upper part of one's body   
สรงน้ำ[v. exp.] (song nām) EN: bathe ; take a bath ; wash ; clean   

CMU English Pronouncing Dictionary
BATHE    B EY1 DH
BATHED    B EY1 DH D
BATHER    B AE1 DH ER0
BATHES    B EY1 DH Z
BATHERS    B AE1 DH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bathe    (v) (b ei1 dh)
bathed    (v) (b aa1 th t)
bathed    (v) (b ei1 dh d)
bather    (n) (b ei1 dh @ r)
bathes    (v) (b ei1 dh z)
bathers    (n) (b ei1 dh @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ソープランド[, so-purando] (n) brothel where one can bathe with the prostitutes (wasei [Add to Longdo]
トルコ風呂[トルコぶろ, toruko buro] (n) (1) Turkish bath; (2) (sens) (See ソープランド) soapland (brothel where one can bathe with the prostitutes) [Add to Longdo]
汗だく[あせだく, asedaku] (exp) dripping with sweat; bathed in perspiration [Add to Longdo]
五右衛門風呂[ごえもんぶろ, goemonburo] (n) bath heated directly from beneath, with a floating wooden lid on which the bather sits causing it to sink (named after the robber Goemon Ishikawa, who was boiled to death in one) [Add to Longdo]
湯女[ゆな, yuna] (n) (1) women who assist bathers at hot-springs resorts; (2) (arch) bathhouse prostitute [Add to Longdo]
入浴[にゅうよく, nyuuyoku] (n) (1) bathing; (vs) (2) to bathe; to take a bath; to enter a bath; (P) [Add to Longdo]
浴す[よくす, yokusu] (v5s,vi) (1) (See 浴する) to bathe; (2) to receive (an honor, etc.) [Add to Longdo]
浴する[よくする, yokusuru] (vs-s,vi) (1) to bathe; (2) to receive (an honor, etc.) [Add to Longdo]
浴びる[あびる, abiru] (v1,vt) (1) to dash over oneself (e.g. water); to bathe; to bask in (e.g. the sun); to be flooded with (e.g. light); to shower; (2) to suffer (e.g. an attack); to have abuse heaped upon; to draw criticism upon oneself; (P) [Add to Longdo]
浴客[よっきゃく;よっかく, yokkyaku ; yokkaku] (n) bather; (hot springs resort) guest [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mù, ㄇㄨˋ, ] bathe; cleanse; receive favors [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bathe \Bathe\, v. i.
   1. To bathe one's self; to take a bath or baths. "They bathe
    in summer." --Waller.
    [1913 Webster]
 
   2. To immerse or cover one's self, as in a bath. "To bathe in
    fiery floods." --Shak. "Bathe in the dimples of her
    cheek." --Lloyd.
    [1913 Webster]
 
   3. To bask in the sun. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bathe \Bathe\, n.
   The immersion of the body in water; as, to take one's usual
   bathe. --Edin. Rev.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bathe \Bathe\ (b[=a][th]), v. t. [imp. & p. p. {Bathed}
   (b[=a][th]d); p. pr. & vb. n. {Bathing}.] [OE. ba[eth]ien,
   AS. ba[eth]ian, fr. b[ae][eth] bath. See 1st {Bath}, and cf.
   {Bay} to bathe.]
   1. To wash by immersion, as in a bath; to subject to a bath.
    [1913 Webster]
 
       Chancing to bathe himself in the River Cydnus.
                          --South.
    [1913 Webster]
 
   2. To lave; to wet. "The lake which bathed the foot of the
    Alban mountain." --T. Arnold.
    [1913 Webster]
 
   3. To moisten or suffuse with a liquid.
    [1913 Webster]
 
       And let us bathe our hands in C[ae]sar's blood.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To apply water or some liquid medicament to; as, to bathe
    the eye with warm water or with sea water; to bathe one's
    forehead with camphor.
    [1913 Webster]
 
   5. To surround, or envelop, as water surrounds a person
    immersed. "The rosy shadows bathe me. " --Tennyson. "The
    bright sunshine bathing all the world." --Longfellow.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bathe
   n 1: the act of swimming; "the Englishman said he had a good
      bathe"
   v 1: cleanse the entire body; "bathe daily"
   2: suffuse with or as if with light; "The room was bathed in
     sunlight"
   3: clean one's body by immersion into water; "The child should
     bathe every day" [syn: {bathe}, {bath}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top