Search result for

barmans

(56 entries)
(0.0668 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -barmans-, *barmans*, barman
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา barmans มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *barmans*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barman[N] ชายเสิร์ฟเครื่องดื่มในบาร์, Syn. bartender

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
barman(บาร์'เมิน) n. พนักงานบาร์ผู้ชาย, Syn. bartender -pl. barmen

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
BARMAN:BARMANN: Black Mass (2015)
To which the barman says: "may I push in your stool?".และคนชงเหล้าก็พูด "ขอเลื่อนเก้าอี้ได้ไหม?" Sherlock Holmes (2009)
Barman!ไอ้น้อง! Argentina (2012)
Do I seem like the kind of guy who would let you down? Do you know why a good barman favors larger ice cubes?ผมดูเหมือนพวกที่จะทำให้คุณผิดหวังรึ? คุณรู้รึเปล่าว่าทำไมเขา ถึงชอบใช้น้ำแข็งก้อนใหญ่? Critical (2012)
Oi, barman. We're going to need four bottles of Holsten here.นี่ ไอ้น้อง ทางนี้เอาเบียร์โฮลสเต็นสี่ขวดนะ Smell the Weakness (2017)
Send the barman over, please.เรียกเด็กมาสั่งเหล้าซิ! Casino Royale (2006)
I just found the world's stupidest barman.ผมเพิ่งพบบาร์แมนที่โง่ที่สุดในโลก Cashback (2006)
-Why? The bartender told me Helmut left with Poulakis for the forbidden zone.Der Barmann sagt, Helmut und Poulakis fahren jetzt dahin. L'Africain (1983)
The barman goes, "Take my wife!"Der Barmann: "Nehmen Sie meine Frau." Garçon! (1983)
He's an ornery cuss.Und Vorsicht mit dem Barmann. Vacation (1983)
I'm a bartender.Als Barmann. So Long, Stooge (1983)
I'm not a bartender.Ich bin kein Barmann. So Long, Stooge (1983)
The bartender on Mykonos.!- Der Barmann von Mykonos. Puzzled Steele (1984)
You're supposed to be my bartender.Du solltest mein Barmann sein. Breakout (1985)
He was a, uh, bartender at the club we both belong to.Er war Barmann in dem Klub, dem wir beide angehören. Have I Got a Steele for You (1985)
He used to work in a pub in Whitechapel... behind the bar as a barman.Ich fand heraus, dass er als Barmann in einer Kneipe in Whitechapel arbeitete. Steele Searching: Part 1 (1985)
Go. Because the bartender who lives there, his girlfriend killed herself tonight.Weil sich die Freundin des Barmanns, der dort lebt, heute Nacht umgebracht hat. After Hours (1985)
The bartender says, "I suppose you won't be needing a drink?"Der Barmann sagt: "Sie möchten wohl keinen Drink." The Breakfast Club (1985)
Sometimes a man will tell his bartender... things he'll never tell his doctor.Manchmal sagt man seinem Barmann, was man seinem Arzt nie sagen würde. The Cage (1986)
Now you're beginning to talk like a doctor, Bartender.Sie hören sich langsam wie ein Doktor an, Barmann. The Cage (1986)
BARTENDER:- BARMANN: Need to Know (1986)
BARTENDER:BARMANN: Need to Know (1986)
BARTENDER:BARMANN: Need to Know (1986)
I'm a bartender. You get to know your regulars.Als Barmann kennt man seine Stammgäste. Stemwinder: Part 1 (1986)
Well, the bartender says it is. He calls you regulars.Der Barmann sagt, Sie seien Stammgäste. Stemwinder: Part 1 (1986)
Stoli, straight up.Barmann, Whiskey pur. No Way Out (1987)
You're gonna go to the Black Cat bar, you're gonna check with the bartender... see if those guys spoke Spanish, all right?Fragen Sie den Barmann im Black Cat, ob die Männer Spanisch gesprochen haben. Cop (1988)
Her girlfriend didn't see anything, the bartender didn't.Ihre Freundin und der Barmann haben nichts gesehen. The Accused (1988)
This guy Danny was sitting at the end of the bar, and he saw her come in too, and he sent the bartender over with some drinks.Dieser Danny, der am Ende der Bar saB, hat sie auch kommen sehen, er schickte den Barmann mit ein paar Drinks rüber. The Accused (1988)
And you can treat as nothing the testimony of the bartender, Jesse, who told you that she was so drunk, she could barely stand.Sie können auch die Aussage des Barmanns Jesse, der sagte, dass sie vollkommen betrunken war, als belanglos ansehen. The Accused (1988)
BARTENDER:BARMANN: Arthur 2: On the Rocks (1988)
You had money or something?BARMANN: Hattest du nicht Geld? Arthur 2: On the Rocks (1988)
-750 million smackers.- $750 Millionen. - BARMANN: Arthur 2: On the Rocks (1988)
-Fabricated half-inch-- BARTENDER:ARTHUR: Vorgefertigtes Halbzollrohr. BARMANN: Arthur 2: On the Rocks (1988)
BARTENDER:BARMANN: Arthur 2: On the Rocks (1988)
Two Stolis on the rocks.(Barmann) Zwei Russen auf Eis. Bright Lights, Big City (1988)
How you doin'?(Barmann) Wie geht's? Bright Lights, Big City (1988)
- TV's here.Soweit wir wissen, könnte er ein verdammter Barmann sein! Die Hard (1988)
But one less bartender is not a problem.Aber ein Barmann mehr oder weniger macht nichts. Tequila Sunrise (1988)
-sure. -Bartender.-Barmann. Always (1989)
Bartender said there's some real men out here.Der Barmann hat gesagt, hier wären ein paar richtige Männer. Pink Cadillac (1989)
I'm in a community where I know no one but my bartender.Ich kenne in dieser Stadt nur den Barmann. My Blue Heaven (1990)
Bartender said that's the strongest stuff they got.Laut Barmann ist es das sta"rkste Zeug, das sie haben. Back to the Future Part III (1990)
The bartender got $100 just for keeping the ice cubes cold.Und der Barmann bekam $100 für seine kalten Eiswürfel. Goodfellas (1990)
Sorry, Captain, but Tony the bar boy saw some guys breaking into the cars.Entschuldigen Sie, Kapitän. Der Barmann sah jemanden die Autos aufbrechen. Havana (1990)
I come into the club, one night, and there's Carlos, the bartender.Ich komm eines Tages in den Club. Da steht Carlos, der Barmann. Reservoir Dogs (1992)
- Bartender.- Barmann. The Perfect Mate (1992)
The police were way outta line when they kept you from beatin' that bartender half to death.Die Polizei hat sich auch falsch verhalten als sie verhinderte, dass du den Barmann tot schlägst. Kalifornia (1993)
You ask a bartender or waiter around here: "What do you do?" They say: "I'm an actor," "I'm a singer," "I'm a student," "I'm a writer."Fragen Sie einen Barmann oder Kellner, was er tut und... er sagt: "Ich bin Schauspieler." "Ich bin Sänger." "Ich bin Student." "Ich bin Autor." Mad Dog and Glory (1993)
I'm a bartender, waiter waitress.Ich bin Barmann, Kellner, Kellnerin. Mad Dog and Glory (1993)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บาร์เทนเดอร์[N] bartender, See also: barman, barkeeper, barkeep, Syn. พนักงานผสมเหล้า

CMU English Pronouncing Dictionary
BARMAN    B AA1 R M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
barman    (n) (b aa1 m a n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Barkeeper {m}; Schankkellner {m}; Barmann {m}bartender [Am.]; barman [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top