หรือคุณหมายถึง aße?
Search result for

asse

(184 entries)
(0.0184 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -asse-, *asse*
Possible hiragana form: あっせ
English-Thai: Longdo Dictionary
General Assembly(phrase) การประชุมสามัญ
passersby(n) (พหูพจน์ของ passerby) ผู้คนผ่านไปมาตามถนน, S. passers-by, R. passer-by, passerby
brasserie(n) ร้านอาหารที่ให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงอาหารทั่วไป, ร้านอาหารทีมี่ลักษณะเป็นกึ่งบาร์
casserole(n) ชามก้นลึกหรือหม้อสำหรับอบหรือปิ้ง, อาหารอบหรือปิ้งจากภาชนะดังกล่าว, ชามเล็กๆ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ, หม้อที่มีฝาปิดสำหรับต้มหรือเคี่ยว เช่น In the casserole dish, heat the water with the salt and pepper.
fixed asset(n) สินทรัพย์ถาวร

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
asset[N] สิ่งที่มีคุณค่า
asset[N] สินทรัพย์, See also: สินทรัพย์, ของมีค่า, เงินทอง
assent[N] การตกลง, See also: การยินยอม, การยอมรับ, Syn. concent, agreement
assent[VI] เห็นด้วย, See also: ยอมรับ, ยินยอม, Syn. agree, concur
assert[VT] ถือสิทธิ์, See also: อ้าง, แสดงสิทธิ์
assert[VT] ยืนยัน, See also: ยืนกราน, Syn. affirm, declare, Ant. deny, controvert
assess[VT] กำหนดค่า, See also: ตีค่า, ประเมินค่า, Syn. evaluate, estimate
assess[VT] ประเมิน, See also: ประเมินราคา
assemble[VT] ประกอบ
assemble[VI] รวมตัว, Syn. collect, gather

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assegai(แอส'ซีไก) n. หอกยาวในอาฟริกา, ต้นไม้จำพวก Curtisia faginea ที่ใช้ทำหอก, Syn. assagai
assemblage(อะเซม'เบลจฺ) n. กลุ่มคน,กลุ่มสิ่งของ,การรวบรวม,ภาวะที่รวมกัน, Syn. combination, assembly)
assemble(อะเซม'เบิล) vt. รวบรวม,ประชุม,รวมเข้า. -assembler n., Syn. combine, collect ###A. disperse, separate) แปล (ภาษาแอสเซมบลี) หมายถึงแปลโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาแอสเซมบลีให้เป็นภาษาเครื่อง (machine language) เพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจและปฏิบัติตามคำสั่งนั้น ๆ ได้
assemblerแอสเซมเบลอร์ตัวแปลภาษาแอสเซมบลีหมายถึง โปรแกรมที่ใช้เพื่อทำหน้าที่แปลโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีเป็นภาษาเครื่อง (machine language) ซึ่งจะทำให้คอมพิวเตอร์อ่านแล้วเข้าใจ และปฏิบัติตามคำสั่งได้ ดู assembly language
assembly(อะเซม'บลี) n. ชุมนุมชน,การชุมนุม,การมั่วสุม,ที่ประชุมสภา,สมัชชา,สัญญาณรวมพล,การเคลื่อน (รถถังหรือทหาร) ,เข้าสู่บริเวณหนึ่ง,ประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องจักร, Syn. collection, meeting ###A. dispersal, separation)
assembly languageภาษาแอสเซมบลีหมายถึง ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาหนึ่งซึ่งจะตรงเข้าไปจัดการกับตัวไมโครโพรเซสเซอร์ หรือ "ตัวประมวลผล" ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และจะทำการประมวลผลโดยตรงได้เลย โดยปกติ ภาษานี้จะเรียนยากและต้องเขียนยาวกว่าภาษา C หรือภาษา BASIC แต่จะทำให้ได้ผลลัพธ์ (result) เร็วกว่า และใช้เนื้อที่เก็บน้อยกว่าโปรแกรมภาษาอื่นมาก นิยมใช้ภาษานี้เมื่อต้องการประหยัดเวลาทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ และเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรม โดยไม่ต้องพะวงถึงความชัดเจนมากนัก และที่สำคัญก็คือ โปรแกรมภาษานี้จะเขียนขึ้นมาเพื่อใช้เฉพาะกับเครื่องใดเครื่องหนึ่ง หากจะนำไปใช้กับเครื่องคนละรุ่น ก็จะต้องมีการปรับแก้ก่อน (ขึ้นกับหน่วยประมวลผลหรือ CPU)
assembly lineแนวประกอบชิ้นส่วนของเครื่องในโรงงาน
assemblyman(อะเซม'บลีเมิน) n. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
assent(อะเซนทฺ') vi. ตกลง, ยินยอม,ยอมรับ. -n. การตกลง,การยินยอม. -assentation n. -assentive adj., Syn. concur, agree, allow ###A. dissent, disagree, denial)
assenter(อะเซน'เทอะ) n. ผู้ตกลง,ผู้ยินยอม

English-Thai: Nontri Dictionary
assemblage(n) การชุมนุม,การมั่วสุม,ฝูงชน
assemble(n) การประชุม
assemble(vi) ประชุม,มาชุมนุมกัน,รวบรวม
assembly(n) การชุมนุม,การประชุม,ที่ประชุม,สมัชชา
assent(n) การยินยอม,การเห็นพ้องต้องกัน,การยอมรับ,การตกลง
assent(vi) เห็นด้วย,ตกลง,ยอมรับ,ยินยอม
assert(vt) ยืนยัน,ถือสิทธิ์,แสดงสิทธิ์,อ้างสิทธิ์
assertion(n) การยืนยัน,การอ้างสิทธิ์,การถือสิทธิ์,การแสดงสิทธิ์
assertive(adj) แน่วแน่,ซึ่งยืนยัน
assess(vt) เก็บเงิน,กำหนดราคา,ตีราคา,ประเมินราคา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
assemblageการผสมผเส [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assemblage๑. กลุ่มชีวิน๒. กลุ่มแร่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
assemblage zone; cenozoneส่วนชั้นกลุ่มชีวิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
assembleแปลภาษาแอสเซมบลี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
assemble๑. ชุมนุม (ก. รัฐธรรมนูญ และ ก. ปกครอง)๒. มั่วสุม (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assembleแปลภาษาแอสเซมบลี [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assemble, liberty to; assembly, freedom ofเสรีภาพในการชุมนุม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
assemblerแอสเซมเบลอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
assemblerแอสเซมเบลอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assembly๑. สภา๒. สมัชชา๓. การชุมนุม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assemblage (Art)การผสมผเส (ศิลปะ) [TU Subject Heading]
Assemblerตัวแปลภาษาแอสเซมบลี
โปรแกรมประเภทหนึ่งซึ่งทำหน้าที่แปลโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีไปเป็นภาษาเครื่อง [คอมพิวเตอร์]
Assembler language (Computer program language)แอสเซมเบลอร์ (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Assemblyการเชื่อมต่อ, การเจริญเต็มวัย [การแพทย์]
Assembly languageภาษาแอสเซมบลี ภาษาระดับต่ำสำหรับใช้เขียนโปรแกรม
แต่ละคำสั่งจะตรงกับคำสั่งภาษาเครื่องหนึ่งคำสั่ง ภาษาเครื่องนั้นปกติเป็นตัวเลขฐานสองหรือ 0 กับ 1 ซึ่งยากที่จะจำ ส่วนภาษาแอสเซมบลีนั้นเปลี่ยนเลข 0 กับ 1 ให้เป็นคำที่จำได้ง่าย เช่น A แทนคำว่า Add หรือบวก s แทน Subtract หรือลบ ทำให้เขียนโปรแกรมได้ง่ายกว่าการท่องจำเลข 0 กับ 1 ภาษาแอสเซมบลีนี้มักจะแตกต่างกันไปตามประเภทและรุ่นของตัวประมวลผล (processor) และใช้ร่วมกันไม่ได้ [คอมพิวเตอร์]
Assembly line workงานผลิตแบบสายการประกอบ [เศรษฐศาสตร์]
Assembly, Right ofเสรีภาพในการชุมนุม [TU Subject Heading]
Assembly-line balancingการสมดุลย์ในสายการผลิต [TU Subject Heading]
Assembly-line methodsวิธีการสายการผลิต [TU Subject Heading]
Assertiveness (Psychology)การกล้าแสดงออก (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
ASSETสายลับ Jason Bourne (2016)
Sound assembly!ให้สัญญาน The Great Dictator (1940)
5:00 a.m. - Endless assembly on the inspection ground.5 นาฬิกาเช้า เวลาของการตรวจนับ Night and Fog (1956)
I've got to kick asses sometimes.I've got to kick asses sometimes. The Godfather (1972)
"At six p.m., the company will assemble in the "Hall of Orgies"..."ที่หก p.m . ,บริษัท will assemble ใน"ห้องโถงของการสนุกสนานสุดเหวี่ยง"... "... Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Don't you, young man try to teach this assemblage the role of the Deity.อย่าดีกว่าพ่อหนุ่ม อย่าพยายามสอนองค์ประชุมนี้ ถึงหน้าที่พระองค์ท่าน Oh, God! (1977)
We have assembled a set of questions for you to ask God.เราได้ตั้งคำถาม จำนวนหนึ่งมาครับ ให้คุณถามพระเจ้า Oh, God! (1977)
The county took a tax assessment of this property last month.เขตปกครองทำการประเมินค่าภาษีของที่ดินผืนนี้เมื่อเดือนที่แล้ว The Blues Brothers (1980)
That money's got to be in the Cook County Assessor's Office within 11 days.เงินนั้นจะต้องอยู่ในที่ทำงานผู้ประเมินเขตปกครองคูคภายใน11วัน The Blues Brothers (1980)
Then we gotta figure out some way to collect that gate money... get it to the County Assessor's office as soon as they open in the morning.เราต้องกำหนดว่าจะได้เงินค่าผ่านประตูเท่าไร ให้ผู้ประเมินเขตปกครองเมื่อพวกเขาเปิดในตอนเช้า The Blues Brothers (1980)
Sir, where's the office of the assessor of Cook County?ที่งานของผู้ประเมินของเขตปกครองคูคอยู่ที่ไหน The Blues Brothers (1980)
This money is for the year's assessment... on the St. Helen of the Blessed Shroud Orphanage in Calumet City, Illinois.เงินนี้สำหรับการประเมินค่าของปี สำหรับ ซนทเฮเลนสโอฟแอจ เตอะเบลเซดชรอด โรงเลี้ยงเด็กกำพร้าในเมืองแคลุเมทอิละฌนย The Blues Brothers (1980)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
asseHere we have assembled only athletes who have broken 10 minutes but, as you can see, Hirayama's record is the slowest of the five people.
asseShareholders voted to liquidate the company's assets.
asseI'm sure you'll be a valuable asset to our company.
asseAt Kuroda Primary School we assemble at a prearranged time and go to school as a group.
asseShe gave her assent to the match.
asseThe teacher assembled the students in the hall.
asseYou'd better try to assert yourself more.
asseThe United Nations General Assembly adopted the cease-fire resolution.
asseThe mechanic assembled the engine.
asseObviously wash your face, but you must also take care of your appearance before assembling here.
asseThe club members assembled in the meeting room.
asseThe assembly consisted of people concerned about human rights.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รวมตัว[V] assemble, See also: collect, gather together, gather into a group, rally, muster, come together to, combine in, Syn. รวมกลุ่ม, Example: เราต้องจัดการไม่ให้พวกมันรวมตัวกันได้, Thai definition: เข้าด้วยกันเป็นกลุ่ม, ร่วมชุมนุมกัน
จุดนัดพบ[N] assembly point, See also: meeting point
การประเมินผล[N] evaluation, See also: assessment, Example: ประธานให้สรุปการประเมินผลของผู้เข้าร่วมประชุม, Thai definition: การกะประมาณคุณค่าเท่าที่ควรจะเป็น
สมัชชา[N] assembly, Syn. คณะบุคคล, คณะผู้แทน
สมัชชา[N] assembly, Example: สมัชชาคนจนถือเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดในบรรดาม็อบขณะนี้, Thai definition: การประชุมเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ, Notes: (บาลี)
มั่ว[V] assemble, See also: conspire, swarm, gather, congregate, mustre, rally, Syn. มั่วสุม, Example: วัยรุ่นสมัยนี้มักพากันไปมั่วในผับในเธคอย่างไม่คิดถึงคนเป็นพ่อเป็นแม่, Thai definition: มาอยู่รวมกันหรือมาสุมหัวกัน (ใช้ในทางไม่ดี)
ผู้ประเมิน[N] assessor, Count unit: คน, Thai definition: ผู้กะประมาณคุณค่า ราคา หรือผลของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ผู้แทนราษฎร[N] representative, See also: assemblyman, member of parliament, congressman, Syn. ส.ส., ผู้แทน, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, Example: มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งธนบุรีสิบคน, Count unit: ท่าน, คน, Thai definition: บุคคลที่ได้รับเลือกตั้งจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ทําหน้าที่นิติบัญญัติในสภา
ระดม[V] mobilize, See also: assemble, muster, gather, come in force, Example: คู่ต่อสู้มีแผนที่จะระดมคะแนนเสียงด้วยวิธีทุจริต, Thai definition: รวมพร้อมๆ กันอย่างรีบด่วน
สภา[N] council, See also: assembly, board, house, chamber, parliament, congress, forum, Syn. ที่ประชุม, Example: ผู้แทนราษฎรคนใดจะเข้ารับหน้าที่ในฝ่ายบริหาร ต้องลาออกจากสมาชิกภาพในสภาเสียก่อน โดยไม่ต้องมีการเลือกตั้งซ่อม, Count unit: สภา, Thai definition: องค์การหรือสถานที่ประชุม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีต[n.] (adīt) EN: past ; former times ; previous times   FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีตกาล[n.] (adīttakān) EN: past ; former times ; ancient times   FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีตกาล[n.] (adīttakān) EN: past tense   FR: passé [m] (conjug.) ; imparfait [m]
อาย[v.] (āi) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed   FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé
อาย[adj.] (āi) EN: ashamed ; embarrassed ; shy ; abashed   FR: timide ; gêné ; embarrassé
อาคารที่พักผู้โดยสาร[n. exp.] (ākhān thīphak phūdōisān) EN: passenger terminal   
อักษรสามหมู่[n. exp.] (aksøn sām mū) FR: les trois classes de consonnes [fpl] ; les trois classes consonantiques [fpl]
อักษรเสียงต่ำ[n. exp.] (aksøn sīeng tam) EN: low-tone consonants ; low-class letters ; low consonant   FR: consonne basse [f]
อักษรต่ำ[n. exp.] (aksøn tam) EN: low-tone consonants ; low-class letters ; low consonant   FR: consonne basse [f]
อับ[n.] (ap) EN: small round box ; round casket ; cassette   FR: petite boîte[f] ; cassette [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ASSED    AE1 S T
ASSES    AE1 S AH0 Z
ASSET    AE1 S EH2 T
ASSERT    AH0 S ER1 T
ASSESS    AH0 S EH1 S
ASSENT    AH0 S EH1 N T
ASSETS    AE1 S EH2 T S
ASSELIN    AE1 S AH0 L AH0 N
ASSETS'    AE1 S EH0 T S
ASSERTS    AH0 S ER1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
asses    (n) (a1 s i z)
asset    (n) (a1 s e t)
assent    (v) (@1 s e1 n t)
assert    (v) (@1 s @@1 t)
assess    (v) (@1 s e1 s)
assets    (n) (a1 s e t s)
assegai    (n) (a1 s @ g ai)
assents    (v) (@1 s e1 n t s)
asserts    (v) (@1 s @@1 t s)
assegais    (n) (a1 s @ g ai z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Wasser(n) |das, nur Sing.| น้ำ
lassenยอมให้ (คล้าย let ในภาษาอังกฤษ) (กรณีกริยาช่วย)
lassenวางไว้ ปล่อยไว้ (คล้าย let ในภาษาอังกฤษ) (กรณีกริยาแท้) | ließ, gelassen |
verlassenออกจาก, ละทิ้ง | verließ, verlassen |
Süßwasser(n) |das| น้ำจืด
ins kalte Wasser werfen(phrase) ต้องต่อสู้ทำิอะไีีรด้วยตนเอง ไม่มีใครช่วย
Tasse(n) |die, pl. Tassen| ถ้วย
Der hat nicht alle Tassen im Schrank.(phrase slang) เขาเป็นคนไม่ค่อยเต็มเต็ง, หรือไม่ค่อยเต็มบาท
Gasse(n) |die, pl. Gassen| ตรอก, ซอย
etw. außer acht lassenเพิกเฉย, ละเลย, See also: nicht beachten

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Assekuranz {f}assecurance; asecurance company [Add to Longdo]
Assembler {m} [comp.]assembler [Add to Longdo]
Assembler {m}assembly [Add to Longdo]
Assembler-Primärprogramm {n} [comp.]assembler primary program [Add to Longdo]
Assembler-Programmierer {m} [comp.]assembler programmer [Add to Longdo]
Assembler-Programmverknüpfung {f} [comp.]assembler program link [Add to Longdo]
Assembler {m}; Monteur {m}; Montagefirma {f}assembler [Add to Longdo]
Assemblerbefehl {m} [comp.]assembler instruction [Add to Longdo]
Assemblerbefehl {m} [comp.]assembly instruction [Add to Longdo]
Assemblerdirektive {f} [comp.]assembler directive [Add to Longdo]
Assemblerformat {n} [comp.]assembler format [Add to Longdo]
Assemblermodul {n} [comp.]assembler module [Add to Longdo]
Assemblerprotokoll {n}; Übersetzungsprotokoll {n} [comp.]assembler listing [Add to Longdo]
Assemblersprache {f} [comp.]assembler language; assembly language [Add to Longdo]
Assessment Center {n}; Auswahlverfahren für StellenbewerberAssessment Center (AC) [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
assez(adv) มากเพียงพอ ex: J'ai assez mangé., See also: S. suffisant,
assez(adv) เพียงพอ, พอเพียง เช่น assez d'agent เงินที่เพียงพอ
maison de passe(n) |f| สถานบริการทางเพศ, See also: S. maison close,
embrasser(vt) 1)จูบหรือหอมแก้ม ex: Embrasse-moi, s'il te plaît! = กรุณาจูบฉันที , Je t'embrasse!!! = นิยมใช้เป็นคำลากับคนสนิท 2) กอดไว้ในอ้อมแขน
Image:
pas assez(adv) ไม่พอ เช่น ce n'est pas assez cuit. นี่มันยังสุกไม่พอ
faire la grasse matinéeหลับกลางวัน

Japanese-English: EDICT Dictionary
CDラジカセ[シーディーラジカセ, shi-dei-rajikase] (n) CD radio-cassette [Add to Longdo]
あん摩(P);按摩[あんま, anma] (n,vs) (1) massage, esp. the Anma Japanese type of massage; (n) (2) (sens) masseur; masseuse; (P) [Add to Longdo]
[, i] (prt) (fam) (See かい,ぞい,だい,わい) strengthens a question, assertion, etc. [Add to Longdo]
いつまで経っても;何時まで経っても[いつまでたっても, itsumadetattemo] (exp) no matter how much time passes [Add to Longdo]
[, e] (int) (1) eh? (surprise); (2) eh (agreement); (prt) (3) (arch) (See かえ,ぞえ,わえ) strengthens a question, assertion, etc.; (4) (after a noun) used when calling out to someone [Add to Longdo]
きまりが悪い;決まりが悪い;決りが悪い;極りが悪い[きまりがわるい, kimarigawarui] (exp,adj-i) (See きまりわるい) embarrassed; ashamed [Add to Longdo]
こそばゆい;こそばい;こしょばい[, kosobayui ; kosobai ; koshobai] (adj-i) (1) ticklish; (2) embarrassed; awkward; ill at ease (esp. when receiving public praise) [Add to Longdo]
こっくりとうなずく;こっくりうなずく[, kokkuritounazuku ; kokkuriunazuku] (v5k) to nod in agreement; to nod in assent [Add to Longdo]
[, sa] (suf) (1) -ness (nominalizing suffix indicating degree or condition); (prt) (2) (sentence end, mainly masc.) indicates assertion; (int) (3) (See さあ) come; come now; (P) [Add to Longdo]
さとうきび糖;サトウキビ糖;砂糖黍糖[さとうきびとう(さとうきび糖;砂糖黍糖);サトウキビとう(サトウキビ糖), satoukibitou ( satoukibi tou ; satou kibi tou ); satoukibi tou ( satoukibi tou )] (n) cane sugar; sugar cane juice; sugar cane molasses [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
估算[gū suàn, ㄍㄨ ㄙㄨㄢˋ, ] assessment; evaluation [Add to Longdo]
汇编语言[huì biān yǔ yán, ㄏㄨㄟˋ ㄅㄧㄢ ㄩˇ ㄧㄢˊ, / ] assembly language [Add to Longdo]
合成语音[hé chéng yǔ yīn, ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ㄩˇ , / ] assembled phonology [Add to Longdo]
宣称[xuān chēng, ㄒㄩㄢ ㄔㄥ, / ] assert; claim [Add to Longdo]
[còu, ㄘㄡˋ, / ] assemble; put together; press near; come together [Add to Longdo]
生产线[shēng chǎn xiàn, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] assembly line; production line [Add to Longdo]
礼堂[lǐ táng, ㄌㄧˇ ㄊㄤˊ, / ] assembly hall; auditorium [Add to Longdo]
组装[zǔ zhuāng, ㄗㄨˇ ㄓㄨㄤ, / ] assemble and install [Add to Longdo]
聚集[jù jí, ㄐㄩˋ ㄐㄧˊ, ] assemble; gather [Add to Longdo]
[zuì, ㄗㄨㄟˋ, ] assemble; small [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アサート[あさーと, asa-to] assert (vs) [Add to Longdo]
アセンブラ[あせんぶら, asenbura] assembler [Add to Longdo]
アセンブラ言語[アセンブラげんご, asenbura gengo] assembly language [Add to Longdo]
アセンブリ言語[アセンブリげんご, asenburi gengo] assembly language [Add to Longdo]
アセンブル[あせんぶる, asenburu] assemble (vs) [Add to Longdo]
アセンブル時[アセンブルじ, asenburu ji] assembly time [Add to Longdo]
アセンブル時間[アセンブルじかん, asenburu jikan] assembly time [Add to Longdo]
オーディオカセットプレーヤ[おーでいおかせっとぷれーや, o-deiokasettopure-ya] tape player, audio cassette player [Add to Longdo]
カセット[かせっと, kasetto] cassette [Add to Longdo]
カセットテープ[かせっとてーぷ, kasettote-pu] tape cassette [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
斡旋[あっせん, assen] -Hilfe, Beistand, Vermittlung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Asse \Asse\, n. (Zool.)
   A small foxlike animal ({Vulpes cama}) of South Africa,
   valued for its fur.
   [1913 Webster]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Asse [aseːkuːrants] (n) , pl.
   aces
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 asse
    axis, axle
    shelf
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top