Search result for

tote

(79 entries)
(0.0158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tote-, *tote*
Possible hiragana form: とて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tote[SL] คนงดเครื่องดื่มมีอัลกอฮอล์, See also: คนอดเหล้า
totem[N] รูปสลักบนเสา, Syn. fetish, symbol
totemism[N] การสลักรูปบนเสา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tote(โทท) vi.,vt. รวมยอด,รวม,แฝงไว้, Syn. carry,convey
totem(โท'เทิม) n. รูปสัตว์หรือพืชที่สลักอยู่บนเสาอินเดียนแดงที่เรียกว่าtotem pole/เป็นสัญลักษณ์ของเผ่าตระกูลครอบครัวหรืออื่น ๆ, See also: totemic adj. totemically adv.
totemism(โท'ทะมิสซึม) n. ระบบการแบ่งเผ่าต่าง ๆ ตามสัญลักษณ์ของ totem
aristotelian(อะริสโทเทล'เยิน) adj. เกี่ยวอริสโตเติลหรือคำสอนของเขา. -n. ผู้ปฏิบัติตามคำสอนของอริสโตเติล (of, Aristotle)
aristotelianism(อะริสโทเทล'เยินนิสซึม) n. ปรัชญาคำสอนของอริสโตเติล
asymptote(แอส'ซิมโทท) n. เส้นตรงที่เส้นโค้งเช้าหา, ค่าไม่สิ้นสุด (infinity)

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
tote (n vt) ยกหรือถือสิ่งของ โดยเฉพาะสิ่งของที่หนักหรือยากต่อการเคลื่อนย้าย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He think totem pole alive!เขาคิดว่าเสาโทเท็มีชีวิตอยู่! Pulp Fiction (1994)
[ Laughing ] That totem pole been here forever![หัวเราะ] นั่นเสาโทเท็มอยู่ที่นี่ตลอดไป! Pulp Fiction (1994)
So, they let you tote that record player down there, huh?ดังนั้นพวกเขาช่วยให้คุณสิริเครื่องเล่นแผ่นเสียงที่ลงไปที่นั่นเหรอ? The Shawshank Redemption (1994)
How many jars you reckon you can tote?หลานคิดว่าจะเอาขวด พวกนี้ไปได้ซักกี่ขวด The Education of Little Tree (1997)
You tote it real straight, now, you hear ?แบกตรงๆ นะ The Legend of Bagger Vance (2000)
Totenkopf.โทเทนค๊อฟท์ Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
It's Totenkopf.มันคือโทเทนค๊อฟท์ Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
I need you to dig up anything you can on a Dr. Walter Jennings and someone named Totenkopf.ฉันอยากให้คุณช่วยหารายละเอียดทุกอย่างที่หาได้ ที่เกี่ยวข้องกับ ดร.วอลเตอร์ เจนนิ่งส์ และคนที่ชื่อโทเทนค๊อฟท์ด้วย Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
Totenkopf. Who is he?โทเทนค๊อฟท์ เขาเป็นใคร Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
Totenkopf.โทเทนค๊อฟท์ Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
Totenkopf, who is he?โทเทนค๊อฟท์ เขาคือใคร Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
If Totenkopf finds them, the countdown will begin.ถ้าโทเทนค๊อฟท์เจอมัน -การนับถอยหลังก็จะเริ่มขึ้น Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
toteThese poles, called totem poles, are thought to have been worshipped or constructed for frightening enemies.
toteTotem poles consist of a group of figures which represent animals, birds, fish, mythological beings and supernatural beasts.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หอบ[v.] (høp) EN: lug ; tote ; hold in arms ; carry in arms ; carry with both arms against the chest   FR: porter dans les bras
แม่ครัว[n.] (maēkhrūa) EN: female cook ; female chef ; cook   FR: cuisinière [f] ; cuistote [f] (fam.)
ออกลอตเตอรี่[v. exp.] (øk løttoērī) FR: tirer à la toterie

CMU English Pronouncing Dictionary
TOTE    T OW1 T
TOTED    T OW1 T AH0 D
TOTEM    T OW1 T AH0 M
TOTES    T OW1 T S
TOTEMS    T OW1 T AH0 M Z
TOTENBERG    T OW1 T AH0 N B ER0 G

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tote    (v) (t ou1 t)
toted    (v) (t ou1 t i d)
totem    (n) (t ou1 t @ m)
totes    (v) (t ou1 t s)
totems    (n) (t ou1 t @ m z)
totem-pole    (n) - (t ou1 t @ m - p ou l)
totem-poles    (n) - (t ou1 t @ m - p ou l z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
とても[とても, totemo] (adv) มาก (ใช้กับความรู้สึก) เช่น ชอบมาก, เหนื่อยมาก เป็นต้น

German-Thai: Longdo Dictionary
tote Hose(slang) น่าเบื่อมาก, ไม่มีอะไัรน่าสนใจเลย เช่น Von der Party bin ich gleich wieder weg, da war total tote Hose. ผมรีบออกมาจากงานทันที เำพราะมันน่าเบื่อมาก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tote {m,f}; Toter | viele Totedead | many dead [Add to Longdo]
Totem {n} | Totems {pl}totem | totems [Add to Longdo]
Totemismus {m}totemism [Add to Longdo]
Totempfahl {m}totem pole [Add to Longdo]
Totenbahre {f}bier [Add to Longdo]
Totenbett {n}deathbed [Add to Longdo]
Totenblässe {f}deathly pallor [Add to Longdo]
Totenfeier {f}obsequies [Add to Longdo]
Totenglocke {f} | Totenglocken {pl}death knell | knells [Add to Longdo]
Totengräber {m}gravedigger [Add to Longdo]
Totenhemd {n}shroud [Add to Longdo]
Totenklage {f}dirge; lament [Add to Longdo]
Totenkopf {m}; Totenschädel {m}skull; death's-head [Add to Longdo]
Totenkopf {m} (Symbol)skull and crossbones [Add to Longdo]
Totenkult {m}mortuary practices; cult of the dead [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こととて[, kototote] (conj) because [Add to Longdo]
それとて[, soretote] (conj) even so; even that [Add to Longdo]
とて[, tote] (prt) (1) even; (2) even if; even though; (3) because of; on the grounds that [Add to Longdo]
アウトテイク[, autoteiku] (n) outtake (of a film, television program, etc.) [Add to Longdo]
アチーブメントテスト[, achi-bumentotesuto] (n) achievement test [Add to Longdo]
アラインメントテストイメージ[, arainmentotesutoime-ji] (n) {comp} alignment test image [Add to Longdo]
アリストテレスの提灯[アリストテレスのちょうちん, arisutoteresu nochouchin] (n) Aristotle's lantern [Add to Longdo]
イースターアイランドバタフライフィッシュ;ホワイトティップバタフライフィッシュ[, i-suta-airandobatafuraifisshu ; howaitoteippubatafuraifisshu] (n) Easter Island butterflyfish (Chaetodon litus); white-tip butterflyfish [Add to Longdo]
インクブロットテスト[, inkuburottotesuto] (n) inkblot test [Add to Longdo]
インサーキットテスタ[, insa-kittotesuta] (n) in-circuit tester [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
图腾[tú téng, ㄊㄨˊ ㄊㄥˊ, / ] totem (religious symbol) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エラーの検出と訂正[エラーのけんしゅつとていせい, era-nokenshutsutoteisei] Error Checking and Correcting (ECC) [Add to Longdo]
カセットテープ[かせっとてーぷ, kasettote-pu] tape cassette [Add to Longdo]
セグメントテーブル[せぐめんとてーぶる, segumentote-buru] segment table [Add to Longdo]
パイロットテスト[ぱいろっとてすと, pairottotesuto] pilot test [Add to Longdo]
写真電送[しゃしんでんそう, shashindensou] facsimile transmission, phototelegraphy [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
死人[しにん, shinin] Toter [Add to Longdo]
死傷者[ししょうしゃ, shishousha] Tote_und_Verletzte [Add to Longdo]
死語[しご, shigo] tote_Sprache [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tote \Tote\, v. t. [imp. & p. p. {Toted}; p. pr. & vb. n.
   {Toting}.] [Said to be of African origin.]
   To carry or bear; as, to tote a child over a stream; to tote
   a gun on one's hip; -- a colloquial word originating in the
   Southern States, and used there esp. by negroes, now common
   throughout the U. S.
   [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tote \Tote\, n. [L. totum, fr. totus all, whole.]
   The entire body, or all; as, the whole tote. [Colloq.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tote
   n 1: a capacious bag or basket [syn: {carryall}, {holdall},
      {tote}, {tote bag}]
   v 1: carry with difficulty; "You'll have to lug this suitcase"
      [syn: {lug}, {tote}, {tug}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top