Search result for

rivalry

(31 entries)
(0.0168 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rivalry-, *rivalry*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rivalry[N] การแข่งขันกัน, Syn. competition, contention

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rivalry(ไร'เวิลรี) n. การแข่งขันกัน,การเป็นคู่ต่อสู้กัน,การชิงดีชิงเด่น,การตีเสมอ, See also: rivalrous adj., Syn. competition,contest,duel

English-Thai: Nontri Dictionary
rivalry(n) การชิงดี,การแข่งขัน,การตีเสมอ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And we're going to play up this whole thing about how they went to the same school, you know, the education rivalry.และเรากำลังเล่นกับ ทุกสิ่งบนโลกใบนี้ พวกเขาได้ไปที่โรงเรียนเดิม เป็นอย่างไรหล่ะ นายก็รู้ต้องแข่งขันกันเรียน Fighting (2009)
Rivalry for education.แข่งขันกันเรียน Fighting (2009)
- Ah. Friendly rivalry.แข่งขันกันอย่างฉันท์มิตร Chuck Versus the Beefcake (2009)
Korea's common people cannot survive without the spirit of rivalry and patience.คนเกาหลีไม่สามารถรอดได้โดย ไม่มีจิตวิญญาณของการแข่งขันและความอดทนหรอกนะ Episode #1.1 (2009)
Let's just say that the men in the Salvatore family have been cursed with sibling rivalry.มันเริ่มต้นที่คู่พี่น้องซาลวาทอร์ คู่ดั้งเดิมโน้น Family Ties (2009)
I've seen your works and you don't ... yeah but just for fun it's not something professional well what if the pirates and the rivalry didn't exist?ฉันได้เห็นผลงานของคุณและคุณไม่ ... ใช่ แต่เพื่อความสนุกสนาน สิ่งที่ไม่เป็นระดับมืออาชีพ สิ่งที่ดีถ้า ไพเรต และการแข่งขันไม่อยู่? Step Up 3D (2010)
I'm not putting a man on the street over some stupid rivalryฉันไม่ใส่ใจคนข้างถนนโง่ๆ มากกว่าการแข่งขัน Step Up 3D (2010)
but it wasn't about rivalry anymore.เอ็ดเวิร์ดเกลียดวิธีนี้ แต่เขาไม่มีทางเลือก The Twilight Saga: Eclipse (2010)
But instinct and centuries of rivalryแต่ด้วยสัญชาติญาณและ การแข่งขันนับหลายร้อยปี Bad Moon Rising (2010)
Is demise the only thing that can bring an end to your rivalry with Biryu?การตายเป็นเพียงหนทางเดียวที่จะทำให้การแข่งขันระหว่าง เสด็จพ่อและฝ่าบาทจบลงได้หรือทเพคะ Episode #1.4 (2010)
It's not a rivalry, you know. I respect my elders.ผมไม่ได้อยากจะทำตัวตีเสมอเขาหรอกนะ ผมเคารพรุ่นพี่ Tooth Fairy (2010)
Sibling rivalry, backstabbing, familial manipulation.การชิงดีชิงเด่นของพี่น้อง ,ทรยศหักหลัง โกงกันในครอบครัว The Fasting and the Furious (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rivalryThe quarrel originated in rivalry between the two countries.

CMU English Pronouncing Dictionary
RIVALRY    R AY1 V AH0 L R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rivalry    (n) (r ai1 v @ l r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rivalität {f}; Wetteifer {m}; Wettstreit {m} | freundschaftlicher Wettsreitrivalry | friiendly rivalry [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
競合[きょうごう, kyougou] (n,vs,adj-no) contention; competition; rivalry; quarrel; (P) [Add to Longdo]
競合関係[きょうごうかんけい, kyougoukankei] (n) competitive relationship; rivalry [Add to Longdo]
群雄割拠[ぐんゆうかっきょ, gunyuukakkyo] (n,vs) rivalry of local warlords; a number of powerful (talented, influential) persons standing by themselves in a given field [Add to Longdo]
兄弟牆に鬩ぐ[けいていかきにせめぐ, keiteikakinisemegu] (exp,v5g) sibling rivalry; quarrel among friends [Add to Longdo]
縦割行政;縦割り行政[たてわりぎょうせい, tatewarigyousei] (n) vertically segmented administrative system; overcompartmentalized bureaucracy; system in which interministerial rivalry diminishes overall efficiency; (bureaucratic) sectionalism; interministerial rivalry; bureaucratic fiefdoms [Add to Longdo]
鞘当て[さやあて, sayaate] (n) rivalry (in love, touching of sheaths) [Add to Longdo]
切磋琢磨し合う[せっさたくましあう, sessatakumashiau] (exp,v5u) to work hard together; to be in a state of friendly rivalry [Add to Longdo]
先陣争い[せんじんあらそい, senjin'arasoi] (n) competition (rivalry) to first (e.g. rider in a charge) [Add to Longdo]
争い[あらそい, arasoi] (n) dispute; strife; quarrel; dissension; conflict; rivalry; contest; (P) [Add to Longdo]
相克;相剋[そうこく, soukoku] (n,vs) rivalry [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rivalry \Ri"val*ry\, n.; pl. {Rivalries}.
   The act of rivaling, or the state of being a rival; a
   competition. "Keen contention and eager rivalries."
   --Jeffrey.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Emulation; competition. See {Emulation}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rivalry
   n 1: the act of competing as for profit or a prize; "the teams
      were in fierce contention for first place" [syn:
      {competition}, {contention}, {rivalry}] [ant:
      {cooperation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top