Search result for

mel

(169 entries)
(0.0107 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mel-, *mel*
English-Thai: Longdo Dictionary
timely(adj) ถูกเวลา, ถูกกาลเทศะ, S. opportune

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
meld[VI] รวมกัน, See also: ผสมกัน, Syn. unite, bond, merge, Ant. separate
meld[N] การรวมตัว, See also: การผสม
meld[VI] ประกาศ (โดยการนับคะแนนไพ่ในมือ), See also: บอกแต้ม
meld[VT] ประกาศ (โดยการนับคะแนนไพ่ในมือ), See also: บอกแต้ม
meld[N] การประกาศแต้ม
melt[VI] ละลาย, See also: หลอมละลาย, Syn. liquefy, liquidize, Ant. freeze, solidify
melt[VT] ้ละลาย, See also: ทำให้ละลาย, หลอมละลาย, Syn. liquefy, liquidize, Ant. freeze, solidify
melt[VI] เลือนหาย, See also: ค่อยๆ จางหายไป
melt[VI] ใจอ่อนลง
melt[VT] ทำให้ใจอ่อนลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
melanaอุจจาระดำ
melancholia(เมลเลินโค'เลีย) n. โรคจิตที่มีอาการหดหู่ใจหรือซึมเศร้า., See also: melancholic adj.
melancholy(เมล'เลินคอลลี) n. ภาวะจิตใจหดหู่,ใจคอเหี่ยวแห้ง,อาการครุ่นคิดมาก adj. หดใจหู่ใจ,สลดใจ,ครุ่นคิดหนัก, Syn. gloomy,dismal,gloom
melanin(เมล'ละนิน) n. สารสีดำของผิวหนัง
melano-Pref. "ดำ".
melanodermaผิวหนังเปลี่ยนเป็นสีดำคล้ำ
melanoid(เมล'ละนอยด์) adj. ดำ
melanoma(เมลละโน'มะ) n. มะเร็งชนิดmelanoma
meld(เมลดฺ) vt.,vi. ประกาศและแสดงคะแนน,รวมกัน,ผสม
melee(เม'เล,เมเล',เมล'เล) n. การต่อสู้เป็นมวยหมู่อย่างชุลมุน., Syn. melee

English-Thai: Nontri Dictionary
melancholy(adj) เศร้าโศก,หดหู่ใจ
melancholy(n) ความเศร้าโศก,ความหดหู่ใจ
meliorate(vt) ทำให้ดีขึ้น,บรรเทา,แบ่งเบา,ปรับปรุง
mellifluous(adj) หวานเจื้อยแจ้ว,ไพเราะ
mellow(adj) สุก,ฉ่ำ,กลมกล่อม,อ่อนหวาน,ร่วน
mellow(vi) สุก,ฉ่ำ,แก่,อุดมสมบูรณ์
melodious(adj) ไพเราะ,รื่นหู,เสนาะหู
melodrama(n) ละครเร้าอารมณ์,เรื่องประโลมโลก
melodramatic(adj) เหมือนตัวละคร,ที่ดูดดื่ม,ที่ยั่วยวนใจ
melody(n) ทำนองเพลง,ความไพเราะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
melaena; melena๑. อุจจาระดำ (จากเลือด)๒. อาเจียนดำ [มีความหมายเหมือนกับ melanemesis] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
melalgiaอาการปวดแขนขา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
melancholiaภาวะซึมเศร้ารุนแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
melanemesisอาเจียนดำ [มีความหมายเหมือนกับ melaena; melena ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
melanoglossiaสภาพลิ้นดำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
melanuriaปัสสาวะดำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
melena; melaena๑. อุจจาระดำ (จากเลือด)๒. อาเจียนดำ [มีความหมายเหมือนกับ melanemesis] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
melioidosisโรคเมลิออยด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
meliorismวรนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
melitisแก้มอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Melaleucaเสม็ด [TU Subject Heading]
Melamine Formaldehydeเมลามีนฟอร์มาลดีไฮล์ [การแพทย์]
Melancholiaความซึมเศร้าอย่างรุนแรง [การแพทย์]
Melancholia, Involutionalโรคจิตซึมเศร้าในวัยต่อ, โรคอารมณ์เศร้าในวัยต่อ [การแพทย์]
Melaninเมลานิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
melaninเมลานิน, รงควัตถุสีน้ำตาลแก่หรือดำ ซึ่งปรากฏให้เห็นเป็นสีอยู่ในเนื้อเยื่อของสัตว์ เช่น ผิวหนัง เส้นผม เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Melanin Granulesเม็ดสีผิว, เมลานินแกรนูล [การแพทย์]
Melanin Pigmentsสารสีเมลานิน, การสร้างสีผิว, สีเมลานิน [การแพทย์]
Melaninsเมลานิน, สาร; เมลานิน; เม็ดสี [การแพทย์]
Melanoblastsเมลาโนบลาส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Melman!เมลแมน! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
If it's kluver-Bucy, his brain'll melt down,ถ้าเค้าเป็นKluver-Bucy \ สมองเค้าจะหลอมเหลวละลาย Adverse Events (2008)
Melanin affects hair color.เมลานินมีผลกับผลของเค้า Adverse Events (2008)
What affects melanin?อะไรมีผลต่อเมลานิน? ฮอร์โมนหรอ Adverse Events (2008)
Start them on colchicine and melphalan.เริ่มรักษาเขาด้วยcolchicine และ melphalan. Joy (2008)
Melioidosis.Melioidosis. Last Resort (2008)
Test confirmed melioidosis.ผลการทดสอบยืนยัน melioidosis Last Resort (2008)
If I don't go quickly it will be meltingถ้าข้าไม่รีบไป เดี๋ยวมันจะละลาย Iljimae (2008)
All else would be okay, but the ice block will melt into waterทุกอย่างโอเค,แต่น้ำแข็งจะละลาย Iljimae (2008)
It is kind of sweet and will melt in your mouthมันหวานและละลายในปาก Iljimae (2008)
When people sun-dried the persimmon, the sugar has melted and then dried into the white coatingเมื่อใครตากมันไว้,น้ำตาลนั่นจะละลาย และแห้งกลายเป็นคราบขาว Iljimae (2008)
If you go and apologize on behalf of your brother, 00:38:19,070 -- 00:38:23,476 His heart will melt like a frozen iceberg in the springถ้าเจ้าไปและขอโทษในความผิดของพี่เจ้า Iljimae (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
melAmerica is often referred as a melting pot.
melThey are melons.
melTheir sweet melody made young people feel free.
melThe ocean melted into the sky on the horizon.
melThis is a new kind of melon.
melThe ice in the water melted.
melShe melted at his kindly words.
melThe girl melted into tears.
melWhen ice melts, it becomes water.
melEvery sound begins playing a heartfelt melody.
melA plastic dish will melt on the stove.
melCut the melon into six equal pieces.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสนาะ[ADJ] melodious, Syn. น่าฟัง, เพราะ, ไพเราะ, Example: หัวหน้าพรรคท่านนี้มักจะพูดอะไรไม่เสนาะหู
ละลาย[V] melt, See also: thaw, fuse, dissolve, Syn. หลอมเหลว, หลอมละลาย, Example: น้ำแข็งบริเวณขั้วโลกเหนือละลายลงด้วยความร้อนของโลก, Thai definition: อาการที่ของแข็งเปลี่ยนสภาพเป็นของเหลวด้วยความร้อน
หลอม[V] melt, See also: smelt, fuse, Syn. หลอมละลาย, ละลาย, Example: เขาหลอมตะกั่วทำลูกปืน, Thai definition: ทำให้ละลายด้วยความร้อน
หุง[V] cook, See also: melt, Example: เขาเอาแก้วมาหุงเป็นพลอยเทียม, Thai definition: ใช้ความร้อนสูงทำให้สีของผิวสิ่งของบางชนิดเปลี่ยนไป
โศก[ADJ] sad, See also: melancholy, sorrowful, depressed, woebegone, unhappy, blue, mournful, Syn. เศร้า, Example: ต้นเหตุแห่งการเสียชีวิตของพระเอกหนุ่มนัยน์ตาโศกน่าจะมีสาเหตุจากหนี้สินรุงรัง, Thai definition: ที่เศร้าเสียใจ
สอดคล้อง[ADV] harmoniously, See also: melodiously, agreeably, concordantly, Syn. พ้อง, ประสาน, Ant. แตกแยก, แตกต่าง, ขัดแย้ง, Example: คณะผู้บริหารชุดนี้ทำงานได้อย่างสอดคล้องกันดีมาก, Thai definition: อย่างเข้ากันได้
หวาน[ADJ] sweet-sounding, See also: mellifluous, luscious, Syn. เสนาะ, Example: กลอนเพลงยาวเก่านั้นท่านว่า อ่านเทิ่งๆ ไป กลอนสุนทรภู่นั้นหวาน แต่กลอนเสภาและกลอนยุค น.ม.ส.นั้นเสียงอร่อยหูนัก, Thai definition: เพราะ
ทำนองเสียง[N] tune, See also: melody, tone, rhythm, Example: ทำนองเสียงของเขาขึ้นสูงจนฉันฟังไม่รู้เรื่อง, Thai definition: ระเบียบเสียงสูงต่ำซึ่งมีจังหวะสั้นยาว
ความไพเราะ[N] melodiousness, See also: sweetness, sonorousness, tunefulness, Syn. ความเพราะ, ความไพเราะเสนาะหู, ความไพเราะเพราะพริ้ง, Example: ละครดึกดำบรรพ์เป็นละครที่เน้นความไพเราะของเพลงเป็นสำคัญ
ความหดหู่[N] melancholy, See also: depression, sadness, dejection, despondency, Syn. ความสลดใจ, Example: ข่าวเรื่องอาการป่วยของคุณพ่อสร้างความหดหู่ให้แก่เขาเป็นอันมาก, Thai definition: การห่อเหี่ยวไม่ชื่นบานใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาการดีขึ้น[v. exp.] (ākān dī kheun) EN: be in better condition ; feel better ; get better   FR: avoir un état de santé qui s'améliore ; se sentir mieux
อเมลี โมเรสโม่[n. prop.] (Amēlī Mōrēsmō) EN: Amelie Mauresmo   FR: Amélie Mauresmo
อนาถา[adj.] (anāthā) EN: destitute ; impoverished ; pauperized ; homeless ; orphan ; parentless   FR: indigent ; nécessiteux
อับ[adj.] (ap) EN: smelly ; rancid ; stinky ; foul-smelling   FR: puant ; mal aéré ; à l'odeur de renfermé
แบกหน้า[v. exp.] (baēk nā) EN: be shameless to ; be constantly gazed by the public ; endure shame   
บำบัด[v.] (bambat) EN: treat ; cure ; heal ; remedy ; prevent ; relieve ; assuage ; mollify ; ameliorate   FR: traiter ; guérir ; remédier ; prévenir
บ้านเกิด[n.] (bānkoēt) EN: homeland ; hometown ; native village ; birthplace ; fatherland ; motherland   FR: village natal [m] ; lieu de naissance [m] ; pays natal [m]
บรรเลง[v.] (banlēng) EN: play ; make music ; produce melody   FR: jouer de la musique
บันเทิงเริงรมย์[adj.] (banthoēng roēng-rom) EN: melodramatic   
บ่นพึมพำ[v. exp.] (bon pheumpham) FR: grommeler ; bougonner

CMU English Pronouncing Dictionary
MEL    M EH1 L
MELL    M EH1 L
MELD    M EH1 L D
MELE    M IY1 L
MELO    M EH1 L OW0
MELI    M EH1 L IY0
MELT    M EH1 L T
MEL'S    M EH1 L Z
MELEE    M EY1 L EY2
MELIA    M EH1 L IY0 AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
melt    (v) (m e1 l t)
melon    (n) (m e1 l @ n)
melts    (v) (m e1 l t s)
mellow    (v) (m e1 l ou)
melody    (n) (m e1 l @ d ii)
melons    (n) (m e1 l @ n z)
melted    (v) (m e1 l t i d)
Melamed    (n) (m e1 l @ m e d)
Melissa    (n) (m @ l i1 s @)
Meltham    (n) (m e1 l th @ m)

German-Thai: Longdo Dictionary
melden(vt) |meldete, hat gemeldet| ติดต่อ, ให้สัญญาณ, รายงาน, แจ้ง
Meldestelle(n) |die, pl. Meldestellen| สำนักงานทะเบียนราษฎร์(ทั่วไปตั้งอยู่ที่ทำการเมือง)
Meldestelle(n) |die, pl. Meldestellen| จุดส่งคลื่นวิทยุกระจายเสียง
melken(vt) |molk/melkte, hat gemolken, +A| รีดนม
Wärmeleitfähigkeit(n) |die| ความสามารถในการนำความร้อน
sich bei jmdm. meldenติดต่อ เช่น Er hat sich bei mir noch nie gemeldet seit er umgezogen ist. เขาไม่ติดต่อผมเลย ตั้งแต่เขาย้ายบ้านไป
schimmelig(adj) ที่มีเชื้อราขึ้น, See also: S. schimmlig,
Prüfungsanmeldung(n) |die| การลงทะเบียนเพื่อจะขอสอบ, See also: A. die Prüfungsabmeldung,
Prüfungsabmeldung(n) |die| การลงทะเบียนยกเลิกการสอบที่ได้ลงเอาไว้แล้ว
bummeln(vi) |bummelte, ist gebummelt| เดินทอดน่อง, เดินเล่นไปเรื่อยๆโดยไร้จุดหมายที่แน่นอน เช่น Heute bin ich nur durch die Stadt gebummelt. วันนี่ฉันแค่เดินเรื่อยเปื่อยอยู่ในเมือง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Melancholie {f}; Schwermut {m}melancholy [Add to Longdo]
Melancholie {f}melancholiness [Add to Longdo]
Melancholiker {m}melancholiac [Add to Longdo]
Melasse {f}molasses [Add to Longdo]
Meldeamt {n}record section [Add to Longdo]
Meldefahrer {m}; Kradmelder {m}dispatch rider [Add to Longdo]
Melder {m}warning device [Add to Longdo]
Meldereiter {m}galloper [Add to Longdo]
Meldung {f} | Meldungen {pl}message | messages [Add to Longdo]
Meldung {f}; Meldesignal {n}status signal [Add to Longdo]
Melisse {f}balm [Add to Longdo]
Melodie {f} | Melodien {pl} | beschwingte Melodie {f}melody | melodies | lilt [Add to Longdo]
Melodie {f}; Lied {n}; Stimmung {f}tune [Add to Longdo]
Melodramatiker {m}melodramatist [Add to Longdo]
Melone {f} [bot.] | Melonen {pl}melon | melons [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
鱮;鰱[たなご;タナゴ, tanago ; tanago] (n) (uk) bitterling (any fish of subfamily Acheilognathinae, esp. species Acheilognathus melanogaster) [Add to Longdo]
Q熱[キューねつ, kyu-netsu] (n) Q fever (extremely contagious bacterial disease with flu-like symptoms) [Add to Longdo]
いけしゃあしゃ[, ikeshaasha] (adv) shamelessly; brazenly [Add to Longdo]
いけ図図しい[いけずうずうしい, ikezuuzuushii] (adj-i) (uk) impudent; shameless [Add to Longdo]
いとも[, itomo] (adv) extremely [Add to Longdo]
おめおめ[, omeome] (adv-to) (1) (on-mim) shamelessly; acting brazenly unaffected; (2) being resigned to (disgrace) [Add to Longdo]
お婆はる[おばはる, obaharu] (v5r) (sl) to shamelessly demand one's rights [Add to Longdo]
かゆいところに手が届く;痒いところに手が届く;かゆい所に手が届く;痒い所に手が届く[かゆいところにてがとどく, kayuitokoronitegatodoku] (exp,v5k) to be extremely thorough, focusing on even the finest of details [Add to Longdo]
けったくそ悪い;卦体糞悪い[けったくそわるい, kettakusowarui] (adj-i) (vulg) extremely vexing [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
借代[jiè dài, ㄐㄧㄝˋ ㄉㄞˋ, ] melonomy (rhetoric device of using one thing to stand for another) [Add to Longdo]
冰消瓦解[bīng xiāo wǎ jiě, ㄅㄧㄥ ㄒㄧㄠ ㄨㄚˇ ㄐㄧㄝˇ, ] melt like ice and break like tiles; disintegrate; dissolve [Add to Longdo]
圆润[yuán rùn, ㄩㄢˊ ㄖㄨㄣˋ, / ] mellow and full; suave; smooth and round; rich (in voice) [Add to Longdo]
墨尔本[Mò ěr běn, ㄇㄛˋ ㄦˇ ㄅㄣˇ, / ] Melbourne, capital of Victoria, Australia [Add to Longdo]
多愁善感[duō chóu shàn gǎn, ㄉㄨㄛ ㄔㄡˊ ㄕㄢˋ ㄍㄢˇ, ] melancholy and moody (成语 saw); depressed personality [Add to Longdo]
悠扬[yōu yáng, ㄧㄡ ㄧㄤˊ, / ] melodious; mellifluous [Add to Longdo]
悲愁[bēi chóu, ㄅㄟ ㄔㄡˊ, ] melancholy [Add to Longdo]
[mèn, ㄇㄣˋ, / ] melancholy; depressing [Add to Longdo]
惆怅[chóu chàng, ㄔㄡˊ ㄔㄤˋ, / ] melancholy; depression [Add to Longdo]
愁绪[chóu xù, ㄔㄡˊ ㄒㄩˋ, / ] melancholy [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フレームロック[ふれーむろっく, fure-murokku] framelock (vs) [Add to Longdo]
カメレオン[かめれおん, kamereon] Chameleon [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
志願[しがん, shigan] Meldung, Bewerbung, Wunsch [Add to Longdo]
搾乳[さくにゅう, sakunyuu] melken [Add to Longdo]
旋律[せんりつ, senritsu] Melodie, Rhythmus [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 MEL
     Maya Embedded Language (Maya)
     

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 mel
   flour; meal
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 mel
   honey
 

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 mel
   honey
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top