Search result for

lette

(145 entries)
(0.0202 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lette-, *lette*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
letter[VT] เขียนตัวอักษร, See also: เขียนตัวหนังสือ
letter[VI] เขียนตัวอักษร
letter[N] จดหมาย, See also: สาร, หนังสือราชการ, เอกสาร, หนังสือ
letter[N] ตัวอักษร, See also: ตัวหนังสือ, Syn. character, alphabet
letterpress[N] ตัวหนังสือ (เพื่อแยกความต่างจากภาพหรือองค์ประกอบอื่นๆ ในหนังสือ)
letter-perfect[ADJ] ที่ถูกต้องทุกตัวอักษร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
letter(เลท'เทอะ) n. จดหมาย,อักษร,ตัวหนังสือ,ตัวพยัญชนะ,แบบ,ตัวพิมพ์,ตัวเรียงพิมพ์,ศัพท์,สาส์น,หนังสือ,หนังอนุญาต, See also: letters n. วรรณคดี,อาชีพนักประพันธ์,ความรู้ เครื่องหมาย
letter of creditn. หนังสือจากธนาคารหนึ่งไปยังอีกธนาคารหนึ่ง ให้จ่ายเงินในจำนวนที่ระบุไว้แก่บุคคลที่ระบุไว้
letter qualityคุณภาพคมชัดแปลตามตัวอักษรว่า เหมือนตัวพิมพ์ดีด ใช้เป็นศัพท์ที่บอกคุณภาพของการพิมพ์ว่า คมชัดเหมือนกับพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ดีด มักใช้กับเครื่องพิมพ์ประเภทจุด (dot matrix printer) เท่านั้น สมัยเมื่อยังไม่มีเครื่องพิมพ์เลเซอร์ การพิมพ์เป็นจุดห่าง ๆ ทำให้ดูไม่สวย เครื่องพิมพ์ที่มีจุดถี่มาก ๆ ก็จะทำให้คุณภาพการพิมพ์เหมือนตัวพิมพ์ดีดได้มากขึ้นดู dot matrix printer ประกอบ
letter quality printerเครื่องพิมพ์คุณภาพคมชัดหมายถึง เครื่องพิมพ์แบบจุด (dot matrix printer) ชั้นดี ที่มีคุณภาพการพิมพ์คมชัด กล่าวคือ มีจุดถี่กว่าเครื่องพิมพ์แบบจุดธรรมดาดู letter quality ประกอบ
letter sizeเป็นขนาดของกระดาษพิมพ์ขนาดหนึ่ง นิยมใช้เฉพาะในสหรัฐ กว้าง 8.5 นิ้ว ยาว 11 นิ้วดู A4, legal size เปรียบเทียบ
letter spacingช่องไฟหมายถึงช่องว่างระหว่างตัวอักษร ซึ่งสามารถทำให้เบียดกัน หรือห่างกันเท่าใดก็ได้ดูตัวอย่างต่อไปนี้ V e r y L o o s e Very tightมีความหมายเหมือน tracking
letterhead(เลท'เทอะเฮด) n. ตัวหนังสือที่พิมพ์อยู่ตรงหัวกระดาษจดหมาย (โดยเฉพาะที่บอกชื่อและที่อยู่) ,กระดาษจดหมายที่มีตัวหนังสือดังกล่าว
letterpress(เลท'เทอเพรส) n. ตัวพิมพ์,หนังสือที่พิมพ์ด้วยตัวเรียงพิมพ์
air letterไปรษณีย์อากาศ, จดหมายอากาศ
block letterตัวพิมพ์ใหญ่

English-Thai: Nontri Dictionary
letter(n) จดหมาย,ตัวอักษร,ตัวหนังสือ,เอกสาร,หนังสือ,ตัวพิมพ์
letter(vt) เขียนหนังสือ,ร่างหนังสือ
letterhead(n) หัวกระดาษเขียนจดหมาย
letters(n) อักษรศาสตร์,วรรณคดี,การประพันธ์
CHAIN chain letter(n) จดหมายเวียน,จดหมายลูกโซ่
omelette(n) ไข่ทอด,ไข่เจียว
palette(n) จานสี
roulette(n) การพนันชนิดหนึ่ง
unlettered(adj) ไร้การศึกษา,ไม่รู้หนังสือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
letter๑. ผู้ให้เช่า๒. หนังสือ๓. ตัวอักษร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
letter of acceptanceคำแถลงรับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
letter of allotmentหนังสือแจ้งการแบ่งสรรหุ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
letter of attorneyหนังสือมอบอำนาจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
letter of credenceอักษรสาสน์ตราตั้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
letter of creditตราสารเครดิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
letter of giftหนังสือยกให้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
letter of hypothecationหนังสือประกันการส่งสินค้า, ตราสารจำนอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
letter of indemnityหนังสือค้ำประกันการชดใช้ค่าเสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
letter of intentหนังสือแสดงเจตนารมณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
letter of certificationหนังสือรับรอง [การทูต]
Letter of comfortหนังสือรับทราบภาระหนี้สิน [การบัญชี]
letter of commission สัญญาบัตรตราตั้งของหัวหน้าสถานทำการทางกงสุลซึ่งรัฐผู้ส่งมีถึงรัฐผู้รับ [การทูต]
letter of consentหนังสือแสดงความยินยอม [การทูต]
letter of credenceสาส์นตราตั้ง หนังสือแต่งตั้งเอกอัครราชทูต จากประมุขรัฐผู้ส่งถึงประมุขของรัฐผู้รับ [การทูต]
Letter of creditเล็ตเตอร์ออฟเครดิต [การบัญชี]
letter of recallสาส์นถอน หนังสือแจ้งการถอดถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน จากประมุขรัฐผู้ส่งถึงประมุขของรัฐผู้รับ [การทูต]
Letter of undertakingหนังสือยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย [การบัญชี]
Letter Pressตัวอักษรลอก [การแพทย์]
Letter quality คุณภาพจดหมาย คุณภาพคมชัด [คอมพิวเตอร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
letter of administration (n) หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการมรดกโดยคำสั่งศาล
letter of orderหนังสือสั่งการ
lettered (adj ) อ่านหนังสือออก
letteringการประดิษฐ์ตัวอักษร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I couldn't focus. You'll get no letter of recommendation from me.ผมจดจ่อกับมันไม่ได้เลย เธอจะไม่ได้รับจดหมายรับรองการทำงานจากฉัน New Haven Can Wait (2008)
It seems you only have one letter of recommendationดูเหมือนว่าเธอจะมีจดหมายยืนยันแค่ฉบับเดียว New Haven Can Wait (2008)
You need another letter, one about your work.คุณต้องหาจดหมายอีกฉบับ เพื่อยืนยันในการทำงานของคุณ New Haven Can Wait (2008)
Another letter from whom and how?อีกฉบับ? จากใคร และ อย่างไร ล่ะครับเนี่ย New Haven Can Wait (2008)
I need someone to read my work and write a letterผมต้องการคนอ่านงานของผมและเขียนจดหมายแนะนำ New Haven Can Wait (2008)
Eight letters. Three syllables.แค่ 8 ตัวอักษร 3 พยางค์ Chuck in Real Life (2008)
I couldn't find the letter opener.ผมไม่ได้เป็นคนเปิดจดหมาย Adverse Events (2008)
I know "heart" and "head" start with the same three letters,ผมรู้ว่าหัวใจกับหัว\ ใช้อักษร 3 ตัวแรกเหมือนกัน Adverse Events (2008)
I found your letters.พบจดหมายของคุณ Lucky Thirteen (2008)
You have my word she will complete her mission to the letterข้ารับรองได้ นางจะปฏิบัติภารกิจนี้ สำเร็จตามประสงค์ของท่าน Cloak of Darkness (2008)
Your father sent me a letterพ่อของเจ้าส่งจดหมายมาถึงข้า Portrait of a Beauty (2008)
It's been a while since we heard from her. It's a letter from the single mom, Jung-nam Hwang.เราไม่ได้รับข่าวคราวจากเธอมานานพอสมควรเลยนะครับ แต่ว่านี่เป็นเรื่องราวของ ซิงเกิ้ลมัม ฮวัง จุง นัม Scandal Makers (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
letteA capital letter is used at the beginning of a sentence.
letteActually, I haven't gotten any letters yet.
letteAfter I write the letter, I'll mail it in a mailbox.
letteAfter she had read the letter, she tore it to pieces.
letteAfter the first letter the other came easily.
letteA is the first letter of the alphabet.
letteAnd began my first letter to Terry Tate.
letteAnyway, if you want to know more about my country, I'll send you a letter when I get home.
letteAre there any letters for me?
letteAre there any letters for me in today's mail?
letteAre they writing a letter?
letteAre you writing a letter?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จ.ม.[N] letter, Syn. จดหมาย
สาสน์[N] message, See also: letter, word, tidings, Syn. สาสน, Example: กองบัญชาการทหารสูงสุดสัมพันธมิตรเอเชียอาคเนย์ได้ส่งสาสน์ให้ขบวนการเสรีไทยส่งคณะฑูตทหารออกไปเจรจาทางทหารที่ศรีลังกา, Thai definition: จดหมายของประมุขของประเทศ หรือประมุขสงฆ์ที่ใช้ในการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ
หนังสือรับรอง[N] certificate, See also: letter of recommendation, Syn. ใบรับรอง, Example: งานทะเบียนประวัตินักศึกษารับผิดชอบการจัดทำทะเบียนประวัตินักศึกษา และออกหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา, Count unit: เล่ม, ใบ
ใบลาออก[N] resignation, See also: letter of resignation, Example: เขาใช้เวลาตัดสินใจมาหลายเดือนแล้วก่อนที่จะยื่นใบลาออก
จดหมาย[N] letter, See also: correspondence, mail, Syn. หนังสือ, Example: ทางมหาวิทยาลัยจะจัดส่งจดหมายแจ้งผลการสอบให้นักศึกษาทราบ, Count unit: ฉบับ, แผ่น, Thai definition: หนังสือที่มีไปมาถึงกัน
ศุภอักษร[N] letter of the a vassal King, Count unit: ฉบับ, Thai definition: จดหมายของเจ้าประเทศราช
อักขระ[N] character, See also: letter, alphabet, Syn. ตัวหนังสือ, ตัวอักษร, อักษร, Example: เอกลักษณ์สำคัญของอักษรไทย คือ เป็นการดัดแปลงจากอักขระพราหมี และอักขระขอมมาเป็นลายสือไทย, Count unit: ตัว
อักษร[N] character, See also: letter, alphabet, Syn. อักขระ, ตัวอักษร, ตัวหนังสือ, Count unit: ตัว
สิทธิบัตร[N] patent, See also: letter patent, Example: ตอนนี้ทางบริษัทรอจดสิทธิบัตรอยู่ ถ้ามีผลคุ้มครองคงนำสินค้าออกจำหน่ายได้, Count unit: ใบ, ฉบับ, Thai definition: หนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อคุ้มครองการผลิตหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์, Notes: (กฎหมาย)
หนังสือ[N] letter, Syn. จดหมาย, รายงาน, บันทึก, Example: โรงเรียนมีหนังสือไปถึงผู้ปกครองนักเรียน เพื่อให้มาร่วมประชุม, Count unit: ฉบับ, Thai definition: จดหมายที่มีไปมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักขระ[n.] (akkhara) EN: character ; letter ; alphabet ; ideograph ; hieroglyph ; script   FR: lettre [f] ; caractère [m] ; idéogramme [m]
อักษร[n.] (aksøn) EN: letter (of alphabet) ; alphabet   FR: lettre (de l'alphabet) [f] ; consonne [f] ; caractère (alphabétique) [m] ; alphabet [m]
อักษรกลาง[n. exp.] (aksøn klāng) EN: medium tone consonant ; middle-class letters   FR: consonne moyenne [f]
อักษรเสียงกลาง[n. exp.] (aksøn sīeng klāng) EN: medium tone consonant ; middle-class letters   FR: consonne moyenne [f]
อักษรเสียงสูง[n. exp.] (aksøn sīeng sūng) EN: high-level consonant ; high-class letter   FR: consonne haute [f]
อักษรเสียงต่ำ[n. exp.] (aksøn sīeng tam) EN: low-tone consonants ; low-class letters ; low consonant   FR: consonne basse [f]
อักษรสูง[n. exp.] (aksøn sūng) EN: high-level consonant ; high-class letter   FR: consonne haute [f]
อักษรต่ำ[n. exp.] (aksøn tam) EN: low-tone consonants ; low-class letters ; low consonant   FR: consonne basse [f]
อักษรตัวเล็ก[n. exp.] (aksøn tūa lek) EN: small letter   FR: lettre minuscule [f]
อักษรตัวใหญ่[n. exp.] (aksøn tūa yai) EN: capital letter   FR: lettre capitale [f] ; lettre majuscule [f] ; capitale [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LETTER    L EH1 T ER0
LETTERS    L EH1 T ER0 Z
LETTERED    L EH1 T ER0 D
LETTERING    L EH1 T ER0 IH0 NG
LETTERMAN    L EH1 T ER0 M AH0 N
LETTERHEAD    L EH1 T ER0 HH EH2 D
LETTERMAN'S    L EH1 T ER0 M AH0 N Z
LETTERPRESS    L EH1 T ER0 P R EH2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
letter    (n) (l e1 t @ r)
letters    (n) (l e1 t @ z)
lettered    (j) (l e1 t @ d)
lettering    (n) (l e1 t @ r i ng)
letter-box    (n) - (l e1 t @ - b o k s)
letterhead    (n) (l e1 t @ h e d)
letter-card    (n) - (l e1 t @ - k aa d)
letter-case    (n) - (l e1 t @ - k ei s)
letterheads    (n) (l e1 t @ h e d z)
letterpress    (n) (l e1 t @ p r e s)

German-Thai: Longdo Dictionary
große Toilette machen(vt) อุจจาระ (เป็นภาษาพูดเพื่อหลีกเลี่ยงคำว่า อุจจาระ) เช่น Wann haben Sie zum letzten Mal die große Toilette gemacht? คุณอึครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lette {m}; Lettin {f}Latvian [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
aller à bicycletteปั่นจักรยาน, See also: aller

Japanese-English: EDICT Dictionary
[エム, emu] (n) (1) (abbr) letter 'M'; (2) Mega; (3) (col) (ant [Add to Longdo]
M字開脚[エムじかいきゃく, emu jikaikyaku] (n) pornographic pose (spreading one's legs open wide with knees bent, creating the shape of the letter 'M') [Add to Longdo]
[エス, esu] (n) (1) (abbr) letter "S" (abbr. for sister, south, steam, etc.); (2) (abbr) (ant [Add to Longdo]
やり取り(P);遣り取り[やりとり, yaritori] (n,vs) giving and taking; exchange (of letters); arguing back and forth; (conversational) exchange; (P) [Add to Longdo]
アマルナ文書[アマルナぶんしょ, amaruna bunsho] (n) Amarna letters (archive of Egyptian correspondence, recorded on clay tablets) [Add to Longdo]
アラム文字[アラムもじ, aramu moji] (n) Aramaic letter [Add to Longdo]
アンシアル[, anshiaru] (n) uncial; uncial letter [Add to Longdo]
ウェットティッシュ[, uettoteisshu] (n) (See 濡れティッシュ) wet wipes; moist towelette; baby wipes [Add to Longdo]
エポーレットシャーク;エポーレット・シャーク[, epo-rettosha-ku ; epo-retto . sha-ku] (n) epaulette shark (Hemiscyllium ocellatum); blind shark [Add to Longdo]
エポウレットシャーク[, epourettosha-ku] (n) epaulette shark (Hemiscyllium ocellatum) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xìn, ㄒㄧㄣˋ, ] letter; true; to believe; sign; evidence [Add to Longdo]
信函[xìn hán, ㄒㄧㄣˋ ㄏㄢˊ, ] letter; mailbox [Add to Longdo]
信用证[xìn yòng zhèng, ㄒㄧㄣˋ ㄩㄥˋ ㄓㄥˋ, / ] letter of credit [Add to Longdo]
函件[hán jiàn, ㄏㄢˊ ㄐㄧㄢˋ, ] letters; correspondence [Add to Longdo]
[zì, ㄗˋ, ] letter; symbol; character; word [Add to Longdo]
字母[zì mǔ, ㄗˋ ㄇㄨˇ, ] letter (of the alphabet) [Add to Longdo]
字词[zì cí, ㄗˋ ㄘˊ, / ] letters or words; words or phrase [Add to Longdo]
字谜[zì mí, ㄗˋ ㄇㄧˊ, / ] letter puzzle [Add to Longdo]
家信[jiā xìn, ㄐㄧㄚ ㄒㄧㄣˋ, ] letter (to or from) home [Add to Longdo]
快信[kuài xìn, ㄎㄨㄞˋ ㄒㄧㄣˋ, ] letter by express mail [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ドライブ名[ドライブめい, doraibu mei] drive letter, drive letter designator [Add to Longdo]
ニューズレター[にゅーずれたー, nyu-zureta-] newsletter [Add to Longdo]
パレット[ぱれっと, paretto] palette [Add to Longdo]
ローマ字[ローマじ, ro-ma ji] Roman letter [Add to Longdo]
英字[えいじ, eiji] Roman letter, alphabetic character [Add to Longdo]
英小文字[えいこもじ, eikomoji] lower-case letters [Add to Longdo]
英大文字[えいおおもじ, eioomoji] upper-case letters [Add to Longdo]
英文字[えいもじ, eimoji] letter [Add to Longdo]
欧字[おうじ, ouji] alphabetic, letter [Add to Longdo]
字体[じたい, jitai] type, font, lettering [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Lette \Let"te\ (l[e^]t"te), v. t. [imp. & p. p. {Letted}.]
     To let; to hinder. See {Let}, to hinder. [Obs.] --Chaucer.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top