Search result for

dag

(102 entries)
(0.0039 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dag-, *dag*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dag[N] กระจุกขนสัตว์ที่ปกคลุมไปด้วยมูลสัตว์, Syn. daglock
dag[N] ชายผ้าเป็นหยักๆ, See also: ลูกไม้
dag[N] เดคากรัม, See also: หน่วยวัดน้ำหนักมีค่าเท่ากับ 10 กรัม, Syn. decagram
dago[N] คำที่มีความหมายดูถูกใช้เรียกคนที่มาจากอิตาลี สเปน หรือโปรตุเกส
dagger[N] กริช, See also: ดาบสั้น, Syn. dirk, stiletto
Dagwood sandwich[N] แซนด์วิชชิ้นโตที่มีเนื้อ เนยแข็งและส่วนผสมหลายชนิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dagger(แดก'เกอะ) {daggered,daggering,daggers} n. กริช,ดาบสั้นสองคม,เครื่องหมายดาบ (คล้ายกางเขน) ซึ่งใช้เป็นเครื่องหมายอ้างอิง vt. แทงด้วยกริช,ทำเครื่องหมายดังกล่าว, Syn. dirk,obelisk
daggle(แดก'เกิล) vt.,vi. ลากลุย
adage(แอด' ดิจฺ) n. คติพจน์, สุภาษิต. -adagial adj., Syn. saying, proverb, precept)
adagio(อะดา' โจ) adv. adj., n. (pl. -glos) อย่างช้า ๆ , (ดนตรี) , กระดานที่นิ่ม
appendage(อะเพน'เดจฺ) n. ส่วนผนวก,ส่วนเพิ่มใส่,แขนขา,อวัยวะประกอบ,ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา,ผู้อยู่ในสังกัด, Syn. accessory, appendix ###A. separation)
bandage(แบน'ดิจฺ) {bandaged,bandaging,bandages} n. แถบผ้าพันแผล,ผ้าพันแผล,สิ่งผูกมัด vt.,vi. พันหรือติดด้วยผ้าหรือแถบพันแผล, See also: bandager n., Syn. strip
bondage(บอน'ดิจฺ) n. ความเป็นทาส,ภาวะที่เป็นทาส,การผูกมัด, Syn. servitude ###A. freedom
cordage(คอร์'ดิจฺ) n. เชือก (ทั้งหลาย)
pedagog(เพด'ดะกอก) n. ครู,ผู้ที่ทำหน้าที่หรือวางตัวเป็นครู,ผู้ที่ชอบสอน,ผู้ที่ชอบอวดความรู้, See also: pedagoguery n. pedagogery n. pedagoguish adj. pedagogish adj., Syn. teacher,educator
pedagogic(เพดดะกอจ'จิค, -คัล) adj. เกี่ยวกับ pedagogueหรือpedagogy (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
dagger(n) ดาบสั้น,กริช
adage(n) สุภาษิต,ภาษิต,คติพจน์,คำกล่าว
appendage(n) ส่วนที่เพิ่มเติม,ส่วนผนวก,สาขา
bandage(n) ผ้าพันแผล,ผ้ากอซ
bandage(vt) พันแผล
bondage(n) ความเป็นทาส,การผูกมัด
brigandage(n) การโจรกรรม,การขโมย,การปล้น
cordage(n) กลุ่มเชือก,สายระโยงระยาง
pedagogue(n) อาจารย์,ครู,ผู้สอน
pedagogy(n) การสอน,หน้าที่ครู,วิชาครู

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Daggersมีดสั้นสองคม [TU Subject Heading]
Daggers, Malayกริช [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No matter how many Dago Guinea greaseballs come out of the woodwork!ไม่ว่ากี่ greaseballs Dago กีนีออกมาจากไม้! The Godfather (1972)
No, no, dag blame it, gol darn it, the sheriff is a n...ไม่ใช่ ให้ผู้ว่าฯ ตายสิ นายอำเภอเป็นนิ... Blazing Saddles (1974)
Who had the dagger, anyway?ใครที่ได้มีดไป? Clue (1985)
The dagger will go further into her back.มีดมันปักอยู่ที่หลังของเธอ Clue (1985)
While we stood here, trying to stop Yvette from panicking, one of us could have stayed in the study, picked up the dagger, run down the hall, and stabbed the cook!ในขณะที่เรายืนอยู่ที่นี่ พยายามที่จะไม่ให้อีเว็ตต์ตื่นตระหนก หนึ่งในพวกเรายังคงอยู่ในห้องหนังสือ Clue (1985)
And while we all examined the bullet hole, she crept into the study, picked up the dagger, ran to the kitchen, and stabbed the cook.และในขณะที่เราตรวจสอบรูกระสุนปืน เธอเข้ามาในห้องหนังสือ หยิบมีดวิ่งไปที่ห้องครัว และแทงแม่ครัว Clue (1985)
As her pain struck at my heart like a dagger,ความเจ็บปวดของเธอเหมือนกริช Don Juan DeMarco (1994)
Your jewel dagger.กริชอัญมณีของคุณ Princess Mononoke (1997)
These are the daggers of the Noldorin.นี่คือดาบสั้นแห่งโนลโดริน The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Have you run out of those nice, shiny daggers?ท่านไม่มีดาบสั้นเล่มงามพวกนั้นเหลือแล้วเหรอครับ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Stay your dagger.ชะลอดาบของเจ้าไว้ก่อน. Millennium Actress (2001)
- Excuse me, Mr. Daglish. - Hey, Paul.ขอโทษครับ คุณดากิสต์ ไง พอล Hotel Rwanda (2004)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กริช[N] dagger, Example: เขาว่ากันว่ากริชบางเล่มมีราคาสูงมาก, Count unit: เล่ม, Thai definition: มีด 2 คม รูปคดปลายแหลม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะลูดช้าง[n. exp.] (chalūt chāng) EN: Madagascar jasmine ; Doftranka ; Duftranke ; Bridal wreath ; Waxflower ; Chaplet Flower ; Floradora ; Creeping Tuberose   
เชือกชักธง[n. exp.] (cheūak chak thong) EN: halyard   FR: cordage servant à hisser un drapeau [m] ; drisse [f]
การเข้ารหัส[n.] (kān khao rahat) EN: coding ; encoding ; encryption   FR: codage [m]
การสำรวจความคิดเห็น[n. exp.] (kān samrūat khwām khithen) EN: poll   FR: sondage d'opinion [m]
การสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนที่เพิ่งลงคะแนนเสร็จสด ๆ ร้อน ๆ[xp] (kān samrūat khwām khithen jāk prachāchon thī phoeng longkhanaēn set sot-sot røn-røn) EN: exit poll   FR: sondage effectué à la sortie des bureaux de vote [m]
การสำรวจประชามติ[n. exp.] (kān samrūat prachāmati) EN: public opinion survey   FR: sondage d'opinion [m] ; enquête publique [f]
การทำแผล[n.] (kān tham phlaē) EN: plaster (for bandaging wounds)   FR: pansement [m]
การเทียบฝั่ง[n. exp.] (kān thīep fang) FR: accostage [m] ; abordage [m]
การถอดรหัสพันธุกรรม[n. exp.] (kān thøtrahat phanthukam) FR: décodage du code génétique [m]
การถอดรหัสสาร[n. exp.] (kān thøtrahat sān) EN: decoding   FR: décodage [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DAG    D AE1 G
DAGG    D AE1 G
DAGON    D EY1 G AH0 N
DAGER    D EY1 G ER0
DAGLE    D EY1 G AH0 L
DAGGY    D AE1 G IY0
DAGGS    D AE1 G Z
DAGEN    D AE1 G AH0 N
DAGUE    D AA1 G
DAGAN    D EY1 G AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dago    (n) (d ei1 g ou)
dagos    (n) (d ei1 g ou z)
dagger    (n) (d a1 g @ r)
daggers    (n) (d a1 g @ z)
daguerreotype    (n) (d @1 g e1 r @ t ai p)
daguerreotypes    (n) (d @1 g e1 r @ t ai p s)

German-Thai: Longdo Dictionary
dagegenตรงข้ามกับสิ่งนั้น

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Daghestan {n}Daghestan [Add to Longdo]
dagegenagainst it [Add to Longdo]
dagestandenstood there [Add to Longdo]
Dagegen lässt sich nichts einwenden.There are no objections to it. [Add to Longdo]
DAG : Deutsche AngestelltengewerkschaftTrade Union of German Employees [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
BDSM[ビーディーエスエム, bi-dei-esuemu] (n) bondage, discipline & sadomasochism; BDSM [Add to Longdo]
あんだーぎー;あんだぎー[, anda-gi-; andagi-] (adj-f) (1) (rkb [Add to Longdo]
くたくた(P);ぐたぐた;ぐだぐだ[, kutakuta (P); gutaguta ; gudaguda] (adj-na,adj-no) (1) (on-mim) exhausted; tired; (2) withered; worn out; (n) (3) boiling until shapeless or mushy; (4) (esp. ぐだぐだ) (See くどくど) tediously; repetitively; wordily; (P) [Add to Longdo]
ぐさりと[, gusarito] (adv) (on-mim) deeply (e.g. dagger thrust) [Add to Longdo]
さーたーあんだぎー;サーターアンダキー[, sa-ta-andagi-; sa-ta-andaki-] (n) type of Okinawan doughnut (donut) [Add to Longdo]
ただごと歌;徒言歌;直言歌[ただごとうた;ただことうた(徒言歌), tadagotouta ; tadakotouta ( to gen uta )] (n) (See 六義・2) plain form (of waka) [Add to Longdo]
ただ事;只事;徒事;あだ事;唯事[ただごと(ただ事;只事;徒事;唯事);あだごと(徒事;あだ事), tadagoto ( tada koto ; tada koto ; to koto ; tadagoto ); adagoto ( to koto ; ada ko] (n) trivial matter [Add to Longdo]
だが(P);ですが(P)[, daga (P); desuga (P)] (conj) but; however; (and) yet; nevertheless; still; for all that; (P) [Add to Longdo]
よくある事だが;良くある事だが[よくあることだが, yokuarukotodaga] (exp) (uk) (See 良くある) as often is the case [Add to Longdo]
アイアイ[, aiai] (n) aye-aye (primate, Daubentonia madagascariensis) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bǐ, ㄅㄧˇ, ] dagger; ladle; ancient type of spoon [Add to Longdo]
匕首[bǐ shǒu, ㄅㄧˇ ㄕㄡˇ, ] dagger [Add to Longdo]
大公报[Dà Gōng Bào, ㄉㄚˋ ㄍㄨㄥ ㄅㄠˋ, / ] Dagong Bao, popular newspaper name; Ta Kung Pao, founded 1902 in Beijing, now published in Hong Kong [Add to Longdo]
小刀会[xiǎo dāo huì, ㄒㄧㄠˇ ㄉㄠ ㄏㄨㄟˋ, / ] Dagger Society, anti-Qing secret society who mounted an unsuccessful rebellion in 1855 [Add to Longdo]
尖刀[jiān dāo, ㄐㄧㄢ ㄉㄠ, ] dagger [Add to Longdo]
短剑[duǎn jiàn, ㄉㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] dagger [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
打楽器[だがっき, dagakki] Schlaginstrument [Add to Longdo]
駄菓子[だがし, dagashi] billiges_Konfekt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (11 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dag \Dag\, n. [Of Scand. origin; cf. Sw. dagg, Icel. d["o]gg.
   [root]71. See {Dew}.]
   A misty shower; dew. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dag \Dag\, n. [OE. dagge (cf. {Dagger}); or cf. AS. d[=a]g what
   is dangling.]
   A loose end; a dangling shred.
   [1913 Webster]
 
      Daglocks, clotted locks hanging in dags or jags at a
      sheep's tail.              --Wedgwood.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dag \Dag\, v. t. [1, from {Dag} dew. 2, from {Dag} a loose end.]
   1. To daggle or bemire. [Prov. Eng.] --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   2. To cut into jags or points; to slash; as, to dag a
    garment. [Obs.] --Wright.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dag \Dag\, v. i.
   To be misty; to drizzle. [Prov. Eng.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dag \Dag\ (d[a^]g), n. [Cf. F. dague, LL. daga, D. dagge (fr.
   French); all prob. fr. Celtic; Cf. Gael. dag a pistol, Armor.
   dag dagger, W. dager, dagr, Ir. daigear. Cf. {Dagger}.]
   1. A dagger; a poniard. [Obs.] --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   2. A large pistol formerly used. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The Spaniards discharged their dags, and hurt some.
                          --Foxe.
    [1913 Webster]
 
       A sort of pistol, called dag, was used about the
       same time as hand guns and harquebuts. --Grose.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) The unbranched antler of a young deer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dag
   n 1: 10 grams [syn: {dekagram}, {decagram}, {dkg}, {dag}]
   2: a flap along the edge of a garment; used in medieval clothing
     [syn: {jag}, {dag}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DAG
     DatenAnschaltGeraet
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DAG
     Directed Acyclic Graph (NVSG)
     

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 dag [dɑx]
   goodday
   hello
   day
   bye; goodbye; so long
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 dag
   day
 

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 dag
   day
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top