Search result for

celli

(48 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -celli-, *celli*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cellist[N] นักเล่นเชลโล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cellistn. ผู้เล่นไวโอลินใหญ่, Syn. violoncellist,
parcelling(พาร์'ซะลิง) n. การห่อ,การแบ่งสรร,การแบ่งปัน,ผ้าใบอาบน้ำมันที่ใช้ห่อเชือกโยงของเรือ
vermicelli(เวอมิเซล'ลิ) n. เส้นหมี่อิตาลีคล้ายสปาเกตตี้แต่เส้นเล็กกว่า
violoncellist(วีอะเลินเชล'ลิสทฺ) n. =cellist

English-Thai: Nontri Dictionary
vermicelli(n) เส้นหมี่อิตาลี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My mom's a cellist.แม่ฉันเล่นเซลโล Pilot (2010)
The cellist has arrived.นักเซลโล่มาถึงแล้ว Finding Mr. Destiny (2010)
- Cellie...- มือถือหน่อย Early 21st Century Romanticism (2011)
Cellist...นักเล่นเชลโล... Pilot (2011)
JAKE: We're all part of this infinite tessellation, each a single cellin the honeycomb.: พวกเราทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างที่ไม่สิ้นสุด Tessellations (2012)
I want to hear about the cellist.ชั้นอยากถาม เรื่องนักเชลโล่ ยังคบกันอยู่มั๊ย? The Avengers (2012)
There was a cellist, I think.แฟนเขาเป็นนักเชลโล่ ถ้าผมจำไม่ผิด The Avengers (2012)
The reliquary attributed to Cellini, I presume.น่าจะเป็นเรื่องกล่องที่ประกอบกับเซลลินี่ The Best Offer (2013)
Easiest cellie I ever had.นักโทษที่คุมง่ายสุดตั้งแต่ทำงานมา Red and Itchy (2013)
I'm gonna transfer to a nice, quiet cell with a normal cellie, one that doesn't screw my entire life up.ฉันกำลังจะถูกส่งตัวไปอยู่ที่ดีๆ ห้องขังที่เงียบกับเซลลี่ มันจะไม่ทำชีวิตฉันพังแน่ Cell Test (2005)
Found you a new cellie.เจอเพื่อนร่วมห้องใหม่รึยัง Cell Test (2005)
Found you a new cellie. Haywire, get in here.เพื่อนร่วมห้องขังคนใหม่ เฮย์ไวร์ เข้าไปซะ Cute Poison (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
celliHe is the cellist in his class.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บะหมี่[n.] (bamī) EN: Chinese egg noodles ; Chinese vermicelli ; egg noodles   FR: nouilles aux oeufs et farine de blé [fpl] ; pâte de blé fine aux oeufs [f]
การตัดออก[n. exp.] (kān tat øk) EN: cancelling   
ขนมจีน[n.] (khanom jīn) EN: vermicelli ; rice noodles ; Thai rice noodles ; Lao sphagetti ; Thai vermicelli eaten with curry   FR: vermicelle [m] ; spaghetti lao [m] ; vermicelles à la thaïlandaise [mpl]
ขนมจีนแกงเนื้อ[n. exp.] (khanom jīn kaēng neūa) EN: vermicelli mixed with meat curry   
ขนมจีนแกงปลาดุก[n. exp.] (khanom jīn kaēng plāduk) EN: vermicelli mixed with fish curry   
ขนมจีนน้ำพริก [n. exp.] (khanom jīn nām phrik) EN: vermicelli mixed with bean curry   
ขนมจีนน้ำยา[n. exp.] (khanom jīn nām yā) EN: vermicelli mixed with a fish soup   
ขนมจีนซาวน้ำ[xp] (khanom jīn sāonām) EN: vermicelli with powdered shrimps and pineapple slices ; vermicelli with coconut cream   
ขนมปลากริมไข่เต่า[n. exp.] (khanom plākrim khaitao) EN: Thai sweetmeat made of vermicelli   
ก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่[n. exp.] (kuaytīo sen mī) EN: thin rice noodles ; vermicelli ; tiny and long noodles   FR: vermicelle [m] : nouilles fines [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
CELLI    CH EH1 L IY0
CELLIO    CH EH1 L IY0 OW0
CELLINI    CH EH0 L IY1 N IY0
CELLIST    CH EH1 L AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cellist    (n) (ch e1 l i s t)
cellists    (n) (ch e1 l i s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cellist {m}; Cellistin {f} | Cellisten {pl}cellist | cellists [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お蔵;お倉;御蔵;御倉[おくら;オクラ, okura ; okura] (n) (1) (See 蔵・くら) shelving (a play, movie, etc.); closing down; cancelling; canceling; the shelf; (2) rice storehouse of the Edo shogunate [Add to Longdo]
ウラウチイソハゼ[, urauchiisohaze] (n) Eviota ocellifer (species of pygmy goby from the Ryukyu Islands, Japan) [Add to Longdo]
クマドリキンチャクフグ[, kumadorikinchakufugu] (n) shy toby (Canthigaster ocellicincta) [Add to Longdo]
スポットテールバタフライフィッシュ[, supottote-rubatafuraifisshu] (n) spot-tail butterflyfish (Chaetodon ocellicaudus) [Add to Longdo]
チェリスト[, chierisuto] (n) cellist [Add to Longdo]
バーミセリ[, ba-miseri] (n) vermicelli (ita [Add to Longdo]
フェデリーニ[, federi-ni] (n) fedelini (pasta similar to thin vermicelli) (ita [Add to Longdo]
一芸一能[いちげいいちのう, ichigeiichinou] (n) (excelling in) one area or skill; (being skilled or gifted in) one certain area [Add to Longdo]
逸出[いっしゅつ, isshutsu] (n,vs) escape; excelling; prominence [Add to Longdo]
休講[きゅうこう, kyuukou] (n,vs) lecture cancellation; cancelling (lecture, class, etc.); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大提琴手[dà tí qín shǒu, ㄉㄚˋ ㄊㄧˊ ㄑㄧㄣˊ ㄕㄡˇ, ] cellist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Cello \Cel"lo\ (ch[e^]l"l[-o]), n.; pl. E. {Cellos}
     (ch[e^]l"l[-o]z), It. {Celli} (ch[e^]l"l[=e]).
     A contraction for {Violoncello}.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top