Search result for

bracelet

(48 entries)
(0.0326 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bracelet-, *bracelet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bracelet[N] ทองกร, See also: กำไลข้อมือ, วลัย, ทองกร, ทองปลายแขน, พาหุรัด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bracelet(เบรส'ลิท) n. กำไลมือ,กุญแจมือ, See also: bracelets n. กุญแจมือ, Syn. handcuffs

English-Thai: Nontri Dictionary
bracelet(n) กำไล,สร้อยข้อมือ,กุญแจมือ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bracelet Testการทดสอบในโรครูมาตอยด์โดยการกดปลายล่างกระดูกแขน [การแพทย์]
Braceletsสร้อยข้อมือ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He still had his bracelet on.เขาอายุ70แล้วโลอีส เข้าออกรพ. ป็นส่วนใหญ่ Committed (2008)
Those are GPS tracking bracelets.นั่นมันเครื่องติดตามตัวนี่ Death Race (2008)
Bracelet fell in.สร้อยข้อมือร่วงลงไปค่ะ New York, I Love You (2008)
Yep. And the bracelet matches.ใช่แล้ว และสร้อยข้อมือก็เข้ากันด้วย New York, I Love You (2008)
Uh, earrings, uh, bracelet-่ตุ้มหูเอย กำไลเอย Marley & Me (2008)
Right now-- we can worry about the ankle braceletsตอนนี้ เราก็แค่กังวลเกี่ยวกับไอ้กำไลข้อเท้านี่ Shut Down (2008)
It's a bracelet I found unpacking.สร้อยข้อมือ.. พ่อเจอมันตอนย้ายของ Invictus (2009)
He wasn's too happy when we took his bracelet though.เขาดูไม่มีความสุขเลย พอเราเอาสร้อยข้อมือของเขามา Law Abiding Citizen (2009)
I've got your bracelet all polishedผมได้สร้อยข้อมือของคุณมาแล้ว ผมขัดเงา In a World Where the Kings Are Employers (2009)
I'm really sorry about the bracelet, Mrs. Solis.ผมขอโทษนะครับคุณนายโซลิส เรื่องสร้อยข้อมือ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
I really wanted to buy this bracelet I saw todayก็แค่ ฉันอยากซื้อสร้อยข้อมือที่ฉันเห็นวันนี้มาก ๆ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
I see you got your bracelet after all.โอ้ ในที่สุดคุณก็ซื้อสร้อยข้อมือมาจนได้ In a World Where the Kings Are Employers (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
braceletThis bracelet is more expensive than that one.
braceletThis watch is as expensive a gift as that bracelet.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สร้อยข้อมือ[N] bracelet, Example: ผมไม่ลืมที่จะส่งสร้อยข้อมือให้ยายก่อนออกเดินทาง, Count unit: เส้น, Thai definition: สร้อยสวมข้อมือ
กุญแจมือ[N] handcuffs, See also: bracelets, shackles, Example: นายตำรวจออกคำสั่งให้จ่าจับมือผู้ต้องหาไพล่หลังสวมกุญแจมือ, Count unit: คู่, Thai definition: ห่วงเหล็กมีกุญแจไข สำหรับเจ้าหน้าที่ใช้ใส่ข้อมือผู้ต้องหา
พาหุรัด[N] bracelet, Syn. ทองต้นแขน, Example: นางรำที่ต้องใส่พาหุรัดแน่นๆ จะรู้สึกเจ็บบ้างหรือเปล่า, Count unit: ขอน, ข้าง, คู่, Thai definition: เครื่องประดับชนิดหนึ่ง สวมรัดต้นแขน
วลัย[N] bracelet, See also: armlet, Syn. กำไลมือ, ทองกร, Count unit: วง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทองกร[N] bracelet, See also: armlet, Syn. ทองพระกร, กำไลมือ, สร้อยข้อมือ, กำไลแผง, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องประดับสวมข้อมือเป็นแผ่นเงินหรือแผ่นทอง ทำเป็นวงโค้ง มีลวดลาย ประดับพลอย, Notes: (ราชา)
กำไล[N] bangle, See also: bracelet, anklet, Example: ผู้หญิงจีนนิยมใส่กำไลหยก, Count unit: ขอน, วง, Thai definition: เครื่องประดับสำหรับสวมข้อมือ มีลักษณะเป็นวงกลม ทำด้วยทอง หยก เป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำไล[n.] (kamlai) EN: bracelet ; bangle ; anklet   FR: bracelet [m]
พิธีบายศรีสู่ขวัญ[n. exp.] (phithī bāi sī sū khwan) EN: wrist-binding ceremony   FR: rituel de l'offrande du cordon-bracelet [m]
สายสิญจน์[n. exp.] (saīsin) EN: wrist-binding string ; wrist string ; holy thread   FR: cordon-bracelet porte-bonheur [m] ; cordelette bénie [f]
สร้อยข้อมือ[n. exp.] (søi khømeū) FR: bracelet [m]
ทองกร[n.] (thøngkøn) EN: gold bracelet ; armlet   FR: bracelet en or [m]
ทองปลายแขน[n. exp.] (thøng plāikhaēn) EN: gold bracelet   FR: bracelet en or [m]
วง[n.] (wong) EN: [classifier : rings, bracelets ; circles]   FR: [classificateur : bagues, bracelets ; cercles]

CMU English Pronouncing Dictionary
BRACELET    B R EY1 S L AH0 T
BRACELETS    B R EY1 S L AH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bracelet    (n) (b r ei1 s l i t)
bracelets    (n) (b r ei1 s l i t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Armband {n}; Armreif {m}; Armreifen {m} | Armbänder {pl}; Armreifen {pl} | Armband mit Anhängernbracelet | bracelets | charm bracelet [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブレスレット[, buresuretto] (n) bracelet; (P) [Add to Longdo]
ミサンガ[, misanga] (n) good-luck bracelet (por [Add to Longdo]
[くしろ, kushiro] (n) (arch) (See 古墳時代) bracelet (usu. dating from the Kofun period) [Add to Longdo]
手纏;環;鐶[たまき, tamaki] (n) (1) (arch) bracelet (made of stringed jewels or bells and worn at the elbow); (2) bracer (for the elbow of an archer) [Add to Longdo]
腕飾り;腕飾(io)[うでかざり, udekazari] (n) armlet; bracelet [Add to Longdo]
腕輪[うでわ, udewa] (n) bracelet; bangle [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
手镯[shǒu zhuó, ㄕㄡˇ ㄓㄨㄛˊ, / ] bracelet [Add to Longdo]
[huán, ㄏㄨㄢˊ, / ] bracelet; ring (not for finger); to surround; to loop; loop [Add to Longdo]
[zhuó, ㄓㄨㄛˊ, / ] bracelet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bracelet \Brace"let\, n. [F. bracelet, dim. of OF. bracel
   armlet, prop. little arm, dim. of bras arm, fr. L. bracchium.
   See {Brace},n.]
   1. An ornamental band or ring, for the wrist or the arm; in
    modern times, an ornament encircling the wrist, worn by
    women or girls.
    [1913 Webster]
 
   2. A piece of defensive armor for the arm. --Johnson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bracelet
   n 1: a band of cloth or leather or metal links attached to a
      wristwatch and wrapped around the wrist [syn: {watchband},
      {watchstrap}, {wristband}, {watch bracelet}, {bracelet}]
   2: jewelry worn around the wrist for decoration [syn:
     {bracelet}, {bangle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top