Search result for

accelerate

(55 entries)
(0.0042 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accelerate-, *accelerate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accelerate[VT] เร่งความเร็ว, See also: เพิ่มความเร็ว, Syn. expedite, speed up, quicken, Ant. slow, decelerate
accelerate[VI] เร่งความเร็ว, See also: เพิ่มความเร็ว
accelerate[VT] เร่งให้เกิดขึ้น
accelerate[VI] เร่งให้เกิดขึ้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accelerate(แอคเซล' เลอเรท) vt. เร่ง, ก่อให้เกิด, เร่งให้เกิดขึ้น, เพิ่มขึ้น. -acceleration n. -accelerator n., Syn. hasten, spur)

English-Thai: Nontri Dictionary
accelerate(vi,vt) เร่งความเร็ว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
accelerated endowmentการใช้เงินปันผลเร่งให้สัญญาครบกำหนด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
accelerated paid-upการใช้เงินปันผลสมทบจนครบจำนวน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accelerate Testsการทดสอบแบบเร่ง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I mean, like the accelerated learning.การเรียนรู้แบบฉับพลัน The Lawnmower Man (1992)
Normally, you'd have to go through the entire program and train for a year as a butler, but given the circumstances... rather extraordinary due to overbooking and understaffing, we decided to accelerate your application.Normally, you'd go through the program and train for a year as a butler, but-- -Given the circumstances-- -Due to overbooking and understaffing... Maid in Manhattan (2002)
Sir, it just changed course and accelerated again.ท่านครับ มันเปลี่ยนทิศทาง และเพิ่มความเร็วขึ้นด้วย Pilot (2004)
Accelerated.เร็วขึ้น Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
- It appears unforeseen circumstances have accelerated my original plan.- แน่นอนฉันอยากช่วย. - ดูเหมือนว่าสถานการณ์ยากจะคาดเดา... ...ทำให้ต้องเร่งทำตามแผนที่วางไว้แต่แรก. V for Vendetta (2005)
You mean, we might accelerate the unsub's timeline.คุณหมายความว่า/Nเราอาจจะเร่งให้มือลอบวางเพลิงทำงานเร็วขึ้น Compulsion (2005)
It was like an accelerated mutator, a sort of, you know, like an unstoppable force of destructive power that would just lay waste to everything.เหมือนเป็นการเร่งให้เกิดการกลายพันธุ์, อะไรประมาณนั้น พลังทำลายล้าง ที่ไม่มีใครต้านทานได้ จะทำลายทุกอย่างไม่เหลือ Mission: Impossible III (2006)
Now, keep your head up. Accelerate.เงยหน้าขึ้น เร็วกว่านี้ Gridiron Gang (2006)
Whoever we decide on will have to be put in an accelerated learning program.ใครก็ตามที่เราตัดสินใจที่จะต้องมี การวางในโปรแกรมการเรียนรู้ที่เร่งตัวขึ้น Sex Trek: Charly XXX (2007)
Instructions were then accelerated.คำแนะนำที่ถูกเร่งแล้ว Sex Trek: Charly XXX (2007)
But first we remove the damaged portions of the brain... and permit the implanted tissues... which have been chemically revitalized... to produce brain protein... at an accelerated and supernormal rate.แต่ก่อนอื่นเราลบส่วน ความเสียหายของสมอง และอนุญาตให้เนื้อเยื่อที่ฝัง ซึ่งได้รับการฟื้นฟูทางเคมี Sex Trek: Charly XXX (2007)
Accelerate. Turn right, 200 feet.เร่งความเร็ว\ เลี้ยวขวา 200 ฟุตข้างหน้า Eagle Eye (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
accelerateHe accelerated.
accelerateHe accelerated his car and overtook me.
accelerateIt is of great significance in this experiment to accelerate the particle M in the horizontal direction.
accelerateSuddenly he accelerated the car.
accelerateThe driver accelerated his car.
accelerateThe policy will only accelerate inflation.
accelerateThe sled accelerated as it went down the icy slope.
accelerateThe yen's appreciation accelerated the decline of that company.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบ่ง[V] speed, See also: accelerate, expedite, Syn. เร่ง, Example: เขาเบ่งฝีเท้าของเขาขึ้นถึงชั่วโมงละร้อยไมล์
เหยียบคันเร่ง[V] accelerate, See also: speed, step on the accelerator, Ant. ผ่อนคันเร่ง, Example: พนักงานเก็บสตางค์เร่งเร้าให้ลูกพี่เหยียบคันเร่งพารถพุ่งตัวไปข้างหน้า, Thai definition: เร่งความเร็วของรถยนต์โดยเหยียบที่คันเร่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คันเร่ง[n. exp.] (khanreng) EN: accelerator ; gas pedal (Am.)   FR: pédale d'accélérateur [f] ; accélérateur [m] ; champignon [m] (fam.)
คันเร่งน้ำมัน[n.] (khanreng nāmman) EN: accelerator (of a vehicle)   FR: accélérateur [m]
กระตุ้น[v.] (kratun) EN: push ; actuate ; activate ; goad ; urge ; egg on ; press ; encourage ; impel ; hasten ; accelerate ; incite ; instigate ; stimulate ; motivate ; give a fillip to/for ; excite ; jar ; spur ; prompt ; arouse   FR: motiver ; presser ; stimuler ; secouer ; encourager ; exciter ; pousser ; inciter
เพิ่มขึ้น[v.] (phoēmkheun) EN: increase ; accelerate   FR: accroître ; augmenter ; élever
เร่ง[v.] (reng) EN: rush ; hurry ; hasten ; speed up ; accelerate ; step up ; expedite   FR: accélérer ; hâter ; presser ; activer ; expédier
เร่งรัด[v.] (reng rat) EN: accelerate   FR: accélérer
ที่เร่ง[n.] (thī rēng) EN: accelerator   FR: accélérateur [m]
ที่เร่ง[n.] (thī rēng) EN: accelerator (of a vehicle)   FR: accélérateur [m]
ที่เร่งน้ำมัน[n.] (thī rēng nām man) EN: accelerator (of a vehicle)   FR: accélérateur [m]
เหยียบคันเร่ง[v. exp.] (yīep khanreng) EN: step on the gas ; step on the accelerator ; press the accelerator   FR: appuyer sur l'accélérateur

CMU English Pronouncing Dictionary
ACCELERATE    AE0 K S EH1 L ER0 EY2 T
ACCELERATED    AE0 K S EH1 L ER0 EY2 T AH0 D
ACCELERATES    AE0 K S EH1 L ER0 EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accelerate    (v) (@1 k s e1 l @ r ei t)
accelerated    (v) (@1 k s e1 l @ r ei t i d)
accelerates    (v) (@1 k s e1 l @ r ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
加速運動[かそくうんどう, kasokuundou] (n) accelerated motion [Add to Longdo]
吹かす[ふかす, fukasu] (v5s,vt) (1) to smoke (a cigarette); (2) (See 先輩風を吹かす) to behave as ...; (3) (See エンジンを吹かす) to accelerate; to rev up [Add to Longdo]
早める(P);速める(P)[はやめる, hayameru] (v1,vt) to hasten; to quicken; to expedite; to precipitate; to accelerate; (P) [Add to Longdo]
発達を促す[はったつをうながす, hattatsuwounagasu] (exp,v5s) to accelerate development [Add to Longdo]
亢進;昂進;高進[こうしん, koushin] (n,vs) rising; exacerbated; exasperated; accelerated; aggravated [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
加速[jiā sù, ㄐㄧㄚ ㄙㄨˋ, ] accelerate; expedite [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accelerate \Ac*cel"er*ate\, v. t. [imp. & p. p. {Accelerated};
   p. pr. & vb. n. {Accelerating}.] [L. acceleratus, p. p. of
   accelerare; ad + celerare to hasten; celer quick. See
   {Celerity}.]
   1. To cause to move faster; to quicken the motion of; to add
    to the speed of; -- opposed to {retard}.
    [1913 Webster]
 
   2. To quicken the natural or ordinary progression or process
    of; as, to accelerate the growth of a plant, the increase
    of wealth, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. To hasten, as the occurence of an event; as, to accelerate
    our departure.
    [1913 Webster]
 
   {Accelerated motion} (Mech.), motion with a continually
    increasing velocity.
 
   {Accelerating force}, the force which causes accelerated
    motion.                   --Nichol.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To hasten; expedite; quicken; dispatch; forward;
     advance; further.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 accelerate
   v 1: move faster; "The car accelerated" [syn: {accelerate},
      {speed up}, {speed}, {quicken}] [ant: {decelerate},
      {retard}, {slow}, {slow down}, {slow up}]
   2: cause to move faster; "He accelerated the car" [syn:
     {accelerate}, {speed}, {speed up}] [ant: {decelerate}, {slow
     down}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top