Search result for

-cheap-

(42 entries)
(0.0207 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: cheap, *cheap*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cheap[ADJ] ขี้เหนียว, See also: ตระหนี่, Syn. chinchy, chintzy, miserly, stingy
cheap[ADJ] คุณภาพต่ำ, Syn. inferior, poorly made, shoddy
cheap[ADJ] ถูก, See also: ราคาประหยัด, ราคาย่อมเยา, ราคาต่ำ, ราคาถูก, Syn. inexpensive, low-priced, Ant. costly, dear, expensive, high-priced

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cheap(ชีพ) adj.,adv. ถูก,ขั้นต่ำ,หยาบคาย,ไร้ศีลธรรม,ขวยใจ,ขี้เหนียว,ซึ่งได้มาง่าย, See also: cheapness n., Syn. inexpensive

English-Thai: Nontri Dictionary
cheap(adj) ถูก,ไม่แพง,ย่อมเยา,มีค่าน้อย,ด้อย,เลว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No, that would cheapen the purity of your achievement.ไม่.. ความสามารถคุณ ราคาไม่ถูกอย่างนั้น Adverse Events (2008)
Be a lot cheaper.มันจะถูกมาก Pilot (2008)
She can sing, but doesn't she look cheap?เธอร้องเพลงดี แต่เธอไม่ดูตืดๆไปหน่อยหรอ Scandal Makers (2008)
She just bought a cheap one.เธอแค่ไปหาซื้อของถูกมาอันนึงเองค่ะ Beethoven Virus (2008)
But now our trademark has disappeared in a ball of fire like a cheap magic trick!ตอนนี้ ปาฏิหารย์ของพวกเรากลับหายวับไปกับตา Babylon A.D. (2008)
"Honor, valor, sacrifice, duty, commitment, bravery, justice, integrity, brotherhood, self-esteem, low prices, affordable housing, loose-fitting pants, cheap internet porn."เกียรติยศ กล้าหาญ เสียสละ หน้าที่ พันธะ กล้าหาญ ยุติธรรม ถูกต้อง เพื่อนพ้อง Superhero Movie (2008)
Two-bit wackjob, wears a cheap purple suit and makeup.โจรกระจอก แต่งหน้า ใส่สูทสีม่วง ราคาถูก ๆ The Dark Knight (2008)
Oh, and by the way, the suit, it wasn't cheap.อ้อ, อีกอย่างสูทฉันไม่ถูกนะเว้ย The Dark Knight (2008)
They're cheap.มันกระจอก The Dark Knight (2008)
Cheap-ass motherfuckers.โทรมชิบหาย Body of Lies (2008)
And I got her cheap.ผมซื้อได้ถูกด้วย The Love Guru (2008)
I'd tell you to fasten your seatbelts, but I was too cheap to buy any!ฉันอยากบอกให้ทุกคนคาดเข็มขัด แต่ฉันจนไม่มีเงินซื้อใช้ ฉันหัวเราะทำไม The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cheapA book, if read through, may be said to be cheaper than anything else.
cheapAny watch will do so long as it is cheap.
cheapBeer is taxed according to its malt content, so low-malt beer is cheaper.
cheapBut there are always some cheap standing tickets for the finals which you can buy on the day.
cheapBuy cheap and waste your money.
cheapCheap imports will glut the market.
cheapCheap sake makes you sick.
cheapDesktop publishing lets you produce books quickly and cheaply. It's like killing two birds with one stone.
cheapDon't hold your rival cheap.
cheapDo you happen to know of a cheap hotel near here?
cheapDo you have a cheaper room?
cheapDo you have a cheap flight ticket on a domestic line?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถูกๆ[ADJ] cheap, See also: inexpensive, low-price, low-cost, Syn. ถูกมาก, Example: ของถูกๆ และดีๆ แบบนี้ นานๆ จะมีนะ, Thai definition: ราคาต่ำ

CMU English Pronouncing Dictionary
CHEAP    CH IY1 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cheap    (j) (ch ii1 p)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
安い[やすい, yasui] Thai: ถูก English: cheap

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kolportage {f}; Sensationsmeldung {f}cheap sensationalism [Add to Longdo]
Tingeltangel {n}cheap night-club; honky-tonk [Add to Longdo]
Trivialliteratur {f}cheap literature [Add to Longdo]
billig; preiswert {adj} | billiger | am billigstencheap | cheaper | cheapest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cheap \Cheap\ (ch[=e]p), n. [AS. ce['a]p bargain, sale, price;
   akin to D. koop purchase, G. kauf, Icel. kaup bargain. Cf.
   {Cheapen}, {Chapman}, {Chaffer}, {Cope}, v. i.]
   A bargain; a purchase; cheapness. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      The sack that thou hast drunk me would have bought me
      lights as good cheap at the dearest chandler's in
      Europe.                 --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cheap \Cheap\, a. [Abbrev. fr. "good cheap": a good purchase or
   bargain; cf. F. bon march['e], [`a] bon march['e]. See
   {Cheap}, n., {Cheapen}.]
   1. Having a low price in market; of small cost or price, as
    compared with the usual price or the real value.
    [1913 Webster]
 
       Where there are a great sellers to a few buyers,
       there the thing to be sold will be cheap. --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. Of comparatively small value; common; mean.
    [1913 Webster]
 
       You grow cheap in every subject's eye. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   {Dog cheap}, very cheap, -- a phrase formed probably by the
    catachrestical transposition of good cheap. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cheap \Cheap\, adv.
   Cheaply. --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cheap \Cheap\, v. i.
   To buy; to bargain. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cheap
   adj 1: relatively low in price or charging low prices; "it would
       have been cheap at twice the price"; "inexpensive family
       restaurants" [syn: {cheap}, {inexpensive}] [ant:
       {expensive}]
   2: tastelessly showy; "a flash car"; "a flashy ring"; "garish
     colors"; "a gaudy costume"; "loud sport shirts"; "a
     meretricious yet stylish book"; "tawdry ornaments" [syn:
     {brassy}, {cheap}, {flash}, {flashy}, {garish}, {gaudy},
     {gimcrack}, {loud}, {meretricious}, {tacky}, {tatty},
     {tawdry}, {trashy}]
   3: of very poor quality; flimsy [syn: {bum}, {cheap}, {cheesy},
     {chintzy}, {crummy}, {punk}, {sleazy}, {tinny}]
   4: embarrassingly stingy [syn: {cheap}, {chinchy}, {chintzy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top