Search result for

-bathe-

(40 entries)
(0.0156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bathe, *bathe*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bathe[VI] อาบน้ำ, Syn. bath
bathe[VT] ชำระล้าง, Syn. cleanse

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bathe(เบธ) {bathed,bathing,bathes} vt.,vi. อาบน้ำ,จุ่มน้ำ,ชำระ,ทำให้เปียก,ว่ายน้ำ,อาบแดด, See also: bather n., Syn. dip

English-Thai: Nontri Dictionary
bathe(vi) อาบน้ำ,อาบแดด,ว่ายน้ำ
bathe(vt) อาบน้ำ,ทำให้เปียก,ชำระล้าง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm pleased and happy to repeat the news that we have in fact caught and killed a large predator that supposedly injured some bathers.ผมยินดีที่จะยํ้าว่าเราได้... ฆ่าฉลามที่ทําร้ายคนที่มาว่ายนํ้าบางคนเเล้ว Jaws (1975)
The principle of all greatness on earth has long been bathed in bloodหลักการในบรรดา great on โลก... ...มียาวถูกจุ่มน้ำในเลือด Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Who doesn't bathe and doesn't care?ใครไม่ชอบอาบน้ำ? Cool Runnings (1993)
Bathe the child in the father's blood.อาบร่างกายของเด็ก ด้วยเลือดของผู้เป็นพ่อ Snow White: A Tale of Terror (1997)
They dump human waste, bathe and drink, all in one river.พวกเขาทิ้งสิ่งปฏิกูลของมนุษย์ทั้งหมดเลยลงในแม่น้ำ Brokedown Palace (1999)
Sure. No place to bathe for days, sleeping in flea-infested beds...แน่นอน ไม่มีที่ให้อาบนํ้าทีละหลายๆ วัน นอนบนเตียงที่เต็มไปด้วยหมัด Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
His mother still bathes him every Saturday!แม่เขายังอาบน้ำให้เขาทุกวันเสาร์ Malèna (2000)
You bathe together. You pee in the john together.อาบน้ำด้วยกัน ฉี่ด้วยกัน The Dreamers (2003)
I hadn't bathed recently. Like she should talk. Did you see her eat?เพราะเธอคิดว่าชั้นไม่ได้อาบน้ำมาทำงาน แล้วไปเสริฟหล่อน Latter Days (2003)
I can't bathe and wipe my ass. And look how dirty my hair is, asshole.ฉันล้างก้นไม่ได้ ดูผมดิ สกปรกมาก ไอ้บ้าเอ้ย My Tutor Friend (2003)
Bathe them, feed them.อาบน้ำ ป้อนข้าว Hotel Rwanda (2004)
"Never bathe in hot oil and Bisquick"?"อย่าอยู่ในน้ำมันและหม้ออบความดัน"? The Madagascar Penguins in a Christmas Caper (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
batheBathe your feet to get the dirt off.
batheBeth told Chris to bathe or she will not agree to date him.
batheHe bathed and dressed.
batheHis eyes are bathed in tears.
batheHis eyes are bathed in with tears.
batheI stepped outside and was bathed in the harsh direct sunlight.
batheIt is dangerous to bathe in this river.
batheI want to bathe in the sea.
batheMother bathed the baby.
batheShe bathed her ankle with hot water.
batheSome boys don't like to bathe regularly.
batheSweat bathed her brow.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สรงน้ำ[V] take a bath, See also: bathe, Syn. รดน้ำ, อาบน้ำ, ชำระล้าง
สรงน้ำ[V] bathe, See also: take a bath, wash, clean, Syn. อาบ, อาบน้ำ, Example: อาจารย์ตื่นจากจำวัดแล้วก็ไปสรงน้ำ, Thai definition: เอาน้ำรดหรือลงในน้ำเพื่อชำระกาย
ลงสรง[V] bathe, See also: take a bath (royal word), Syn. สรงน้ำ, อาบน้ำ, Example: พระรามเสด็จพานางสีดาไปลงสรงยังคงคาใหญ่, Notes: (ราชา)
อาบน้ำอาบท่า[V] bathe, See also: take a bath, Syn. อาบน้ำ, Example: สมัยเรียนปี 4 พวกเราจะอยู่ทำงานกันจนสว่าง บางทีอาบน้ำอาบท่า แต่งตัวรอเข้าเรียนในชั่วโมงเช้าต่อไปเลย
ชโลม[V] anoint, See also: bathe, Syn. ทา, อาบ, Thai definition: ลูบไล้ให้เปียกทั่ว

CMU English Pronouncing Dictionary
BATHE    B EY1 DH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bathe    (v) (b ei1 dh)

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bathe \Bathe\, v. i.
   1. To bathe one's self; to take a bath or baths. "They bathe
    in summer." --Waller.
    [1913 Webster]
 
   2. To immerse or cover one's self, as in a bath. "To bathe in
    fiery floods." --Shak. "Bathe in the dimples of her
    cheek." --Lloyd.
    [1913 Webster]
 
   3. To bask in the sun. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bathe \Bathe\, n.
   The immersion of the body in water; as, to take one's usual
   bathe. --Edin. Rev.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bathe \Bathe\ (b[=a][th]), v. t. [imp. & p. p. {Bathed}
   (b[=a][th]d); p. pr. & vb. n. {Bathing}.] [OE. ba[eth]ien,
   AS. ba[eth]ian, fr. b[ae][eth] bath. See 1st {Bath}, and cf.
   {Bay} to bathe.]
   1. To wash by immersion, as in a bath; to subject to a bath.
    [1913 Webster]
 
       Chancing to bathe himself in the River Cydnus.
                          --South.
    [1913 Webster]
 
   2. To lave; to wet. "The lake which bathed the foot of the
    Alban mountain." --T. Arnold.
    [1913 Webster]
 
   3. To moisten or suffuse with a liquid.
    [1913 Webster]
 
       And let us bathe our hands in C[ae]sar's blood.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To apply water or some liquid medicament to; as, to bathe
    the eye with warm water or with sea water; to bathe one's
    forehead with camphor.
    [1913 Webster]
 
   5. To surround, or envelop, as water surrounds a person
    immersed. "The rosy shadows bathe me. " --Tennyson. "The
    bright sunshine bathing all the world." --Longfellow.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bathe
   n 1: the act of swimming; "the Englishman said he had a good
      bathe"
   v 1: cleanse the entire body; "bathe daily"
   2: suffuse with or as if with light; "The room was bathed in
     sunlight"
   3: clean one's body by immersion into water; "The child should
     bathe every day" [syn: {bathe}, {bath}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top