Search result for

*searching*

(128 entries)
(0.0177 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: searching, -searching-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
searching[ADJ] ตรวจสอบอย่างละเอียด, See also: พินิจพิเคราะห์, พิจารณาอย่างรอบคอบ, Syn. speculative, scrutinizing, inquiring, inquisitive
soul-searching[N] การพิจารณาจิตวิญญาณของตน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
searching(เซิร์ชฺ'ชิง) adj. ตรวจสอบอย่างระมัดระวัง,ตรวจสอบอย่างละเอียด,คมกริบ,รุนแรง., See also: searchly adv., Syn. speculative

English-Thai: Nontri Dictionary
searching(adj) ซึ่งตรวจค้น,ซึ่งค้นหา,รุนแรง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Online bibliographic searchingการค้นทางบรรณานุกรมแบบออนไลน์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Internet searchingการค้นทางอินเทอร์เน็ต [เทคโนโลยีการศึกษา]
Online bibliographic searchingการค้นทางบรรณานุกรมแบบออนไลน์

บรรณานุกรม (Bibliographic) หมายถึงข้อความที่ประกอบ หรือระบุหรือไว้ในส่วนท้าย หรือแนบท้ายหนังสือ รายงาน บทความวิชาการ และงานวิจัย เพื่อแสดงหลักฐาน ความน่าเชื่อถือ และเป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้อ่านรายงาน บทความวิชาการ และงานวิจัย ได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม เป็นการให้เครดิตแก่เจ้าของผลงาน และป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์

การค้นทางบรรณานุกรมแบบออนไลน์ ตัวอย่างเช่น การสืบค้นข้อมูลทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุดจัดหาเข้ามา หรือ รายการเข้าถึงแบบออนไลน์ (Online Public Access Catalog : OPAC) ข้อมูลบรรณานุกรมที่แสดง คือ ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง เลขเรียกหนังสือ สถานที่จัดเก็บ และสถานภาพของทรัพยากรสารสนเทศ นอกจากนี้การสืบค้นทางบรรณานุกรมแบบออนไลน์ ยังรวมถึงการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ประเภทฐานข้อมูลบรรณานุกรม ที่แสดงผลเฉพาะข้อมูลบรรณานุกรม เช่น ฐานข้อมูล ISI : Web of Science หรือ ฐานข้อมูล Scopus เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Internet searchingการค้นทางอินเทอร์เน็ต [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Keyword searchingการสืบค้นด้วยคำสำคัญ

เป็นการสืบค้นที่ผู้ใช้สามารถระบุคำสืบค้นได้มากกว่า 1 คำ โดยใช้ตรรกะบูลีน and or not เชื่อม และสามารถเลือกค้นทรัพยากรสารสนเทศได้จากเขตคำค้นต่าง ๆ ได้แก่ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง หัวเรื่อง เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร และทุกเขตคำค้น โดยคำสำคัญที่ระบุจะปรากฏในทรัพยากรสารสนเทศทุกรายการที่ค้นได้

คำสำคัญ (Keyword) หมายถึง คำที่สามารถใช้แทนขอบเขตของเนื้อหาที่ผู้ใช้ต้องการ ซึ่งในการค้นแต่ละครั้ง อาจมีคำสำคัญได้มากกว่า 1 คำ และเมื่อเลือกการค้นแบบที่ต้องใช้คำสำคัญ ไม่ควรใช้คำที่ไม่สามารถบอกขอบเขตของเนื้อหาเป็นคำค้น ที่เรียกว่า Stop words เช่น all, also, an, as, between, both, but, by, from, into, more เป็นต้น

บรรณานุกรม

คณาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. (2548). สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า. กรุงเทพฯ : เลี่ยงเชียง. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Searching, Bibliographicalการค้นทางบรรณานุกรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Database searchingการค้นหาฐานข้อมูล

การค้นหาฐานข้อมูล หรือ การสืบค้นฐานข้อมูล หมายถึงกระบวนการ วิธีการ ในการสืบค้นสารสนเทศประเภทฐานข้อมูล ซึ่งโดยทั่วไปมีขั้นตอนในการสืบค้น ดังนี้

1. วิเคราะห์เรื่องที่ต้องการสืบค้น

2. กำหนดคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องการสืบค้น

3. เลือกฐานข้อมูล

4. หากผลลัพธ์ที่ได้ยังไม่ตรงกับความต้องการ ให้ปรับปรุงกลวิธีการสืบค้น อาจใช้เทคนิคการสืบค้นแบบขั้นสูง โดยการใช้ตรรกะ (Logical operator) and or not ช่วยในการสืบค้น เพื่อให้ได้รับผลลัพธ์ที่ถูกต้อง และชัดเจนมากขึ้น

ประโยชน์ของฐานข้อมูล มีดังนี้

1. จัดเก็บสารสนเทศได้ปริมาณมาก ทำให้ประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บ

2. จัดเก็บสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ทำให้เข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากกว่าการค้นด้วยมือ ประหยัดเวลาในการค้นหา

3. ปรับปรุง และแก้ไขสารสนเทศในฐานข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว ทำให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย

4. เชื่อมโยงแหล่งข้อมูลที่อยู่ห่างไกลได้โดยระบบออนไลน์ ทำให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างกว้างขวาง โดยไม่ต้องเดินทางไปค้นหาจากหลายแหล่ง

5. มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเข้าระบบเครือข่ายที่ทันสมัย ทำให้ฐานข้อมูลแพร่หลาย และสามารถจัดหาเพื่อให้บริการได้ง่ายจากทั่วโลก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Database searchingการสืบค้นฐานข้อมูล [TU Subject Heading]
Electronic information resource searchingการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ [TU Subject Heading]
Internet searchingการสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต [TU Subject Heading]
Online bibliographic searchingการสืบค้นข้อมูลบรรณานุกรมแบบออนไลน์ [TU Subject Heading]
Patent searchingการสืบค้นสิทธิบัตร [TU Subject Heading]
Searching behaviorพฤติกรรมการค้นหา [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Excuse me, Somchai. Can you help me? I need some advice on job searching.[อิอิ] ไม่รู้
See also: S. raycity, A. raycity, R. raycity

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Have you been searching for Lex, or are you just covering your own tracks?คุณหาเล็กซ์เจอแล้วหรือ? หรือเพียงค้นพบร่องรอยเขา? Odyssey (2008)
You were searching for someone else.พวกคุณไปตามหาบางคนนอกจากนั้น Odyssey (2008)
Actually, I just received word that Anakin has found the remains of Master Plo's fleet and is searching the debris for survivors.ที่จริง, ข้าได้รับข่าว ว่าอนาคินพบสัญญาณจากยานของอาจารย์โพล และตอนนี้พวกเขากำลังค้นหาผู้รอดชีวิต Rising Malevolence (2008)
- We're searching everywhere in town.พรรคพวก เราต้องค้นหาทุกๆห้อง The Mark of Nimueh (2008)
A sorcerer who's powerful enough to do this will never be found searching the town.พ่อมดที่มีพลังมากขนาดนั้นไม่มีทางจะหาเจอ โดยการตรวจค้นแบบนั้นหรอก The Mark of Nimueh (2008)
That is why I am searching for you to negotiateนั่นเป็นเหตุให้ข้าตามหาเจ้า เพื่อทำการเจรจาต่อรอง Iljimae (2008)
I can't eat all that. Keep searching.ฉันไมสามารถกินได้ Heartbreak Library (2008)
Perhaps we're all searching for the same thing.บางทีเราอาจตามหาสิ่งเดียวกัน Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
You've spent your entire life searching for answers.คุณใช้เวลาทั้งชีวิต เพื่อค้นหาคำตอบ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
He spent months on horseback, scout the entire county, searching for you ...เขาใช้เวลาเป็นเดือนๆบนหลังม้า ตระเวณไปจนทั่ว เพื่อตามหาท่าน The Secret of Moonacre (2008)
Yes, I'm searching the Internet.ใช่ครับ ผมกำลังหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ตอยู่ My Sassy Girl (2008)
Every time I go on the online, it says, "Searching for server."ทุกครั้งที่ฉันจะต่อเน็ท มันก็บอกว่า "กำลังค้นหาเซอร์เวอร์ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
We've got teams searching now.เรากำลังส่งทีมค้นหาไป. Day of the Dead (2008)
We're searching the grid now. Keep me informed.คอยแจ้งข่าวผม ผมจะลองหาทางอื่นดู Jumper (2008)
Waiting for you to find what it is you've been searching for.รอให้นายเจอสิ่งที่นายกำลังตามหา Inkheart (2008)
That's why you've been searching for Inkheart all these years.ก็เลยตามหา หัวใจน้ำหมึก มาตลอด Inkheart (2008)
Oh, gee... He went searching for this tomb 70 years ago.เขาออกค้นหาสุสานนี้เมื่อ 70 ปีก่อน The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
We've spent our entire lives searching for priceless artefacts, and the one thing that's most precious to us, we've lost.เราใช้เวลาทั้งชีวิตของเราค้นหาวัตถุล้ำค่า แต่เรากลับปล่อยสิ่งมีค่าที่สุดของตัวเองสูญหาย The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
How long have you been searching for the Staff?นานแค่ไหนแล้ว ที่เจ้าไล่ตามหาไม้พลอง The Forbidden Kingdom (2008)
They're still searching. They haven't found the kids, you know.พวกนั้นยังค้นหาอยู่ แต่ยังไม่พบเด็ก WarGames: The Dead Code (2008)
After researching my last book,หลังงานวิจัย หนังสือเล่มสุดท้ายของผม Frost/Nixon (2008)
They are searching for the reason why symptoms don't appear on Maki to develop the antidote.พวกมันต้องหาสาเหตุที่อาการของมากิไม่ปรากฎ เพื่อไปคิดค้นหายารักษา Death Note: L Change the World (2008)
# Which way, I can't tell I'm searching, searchingทางไหน ฉันไม่รู้ ฉันกำลังมองหาอยู่ High School Musical 3: Senior Year (2008)
We've been searching for the link betweenเรากำลังค้นหาจุดเชื่อมโยงกันระหว่าง Five the Hard Way (2008)
He knows almost immediately she's who he's been searching for.เขารู้ในทันทีนั้นเองว่า เธอคือคนที่เขากำลังตามหา 500 Days of Summer (2009)
Those guys are searching for it all around the city!พวกนั้นเลยควานหากันทั่วเมืองเลย! Goemon (2009)
You... what are you searching for?ข้า... ไม่เข้าใจเรื่องที่ท่านพูด Goemon (2009)
You don't feel like searching anymore, do you, master?ท่านแม่ Goemon (2009)
I'm not searching for revenge, am I?ทำได้ดีมาก Goemon (2009)
They're clearly searching around the world for something.พวกมันค้นหาบางสิ่งบางอย่างไปทั่วโลก Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Alright, those Decepticons are searching for Sam.เอาล่ะ ดีเซพติคอนพวกนั้น กำลังค้นหาตัวแซม Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
The fbi's searching the area, but there's no sign of her, or any evidence telling us what the target might be.เอฟบีไอกำลังค้นหา \ แต่ยังไม่มีร่องรอยของเธอ หรือหลักฐานที่บอกเกี่ยวกับเป้าหมาย Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
Those charges are absurd, and we're not going to let you keep searching.เป็นการกล่าวหาที่ไร้สาระ และไม่ปล่อยให้คุณค้นต่อไป Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Larry's searching the compound now.ตอนนี้ลารี่กำลังค้นหาอยู่ Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
Josh was researching livestock mortality rates.จอชเคยทำวิจัยเกี่ยวกับอัตราการตายของสัตว์ Hey! Mr. Pibb! (2009)
Yeah, I was researching ultima national's legal history.ฉันค้นเรื่องสำนักกฎหมายอัลติมา เนชั่นแนลอยู่น่ะ I Agree, It Wasn't Funny (2009)
Officers are searching your warehouse and your moms place right now.เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอย่างละเอียด กับโกดังและบ้านแม่ของนาย Emotional Rescue (2009)
Commonly it takes one month of searching for every $10,000 you expect to earn in salary.ตามปกติแล้วจะใช้หางานเวลาหนึ่งเดือน สำหรับเงินเดือนทุกๆ 10,000 เหรียญที่คุณต้องการได้ Up in the Air (2009)
I have been searching for you for so long.ผมให้เวลาในการตามหาท่านมานานแสนนาน Lucifer Rising (2009)
Searching for your brother-in-law as I understand.ตามหาพี่เขยของคุณ เท่าที่ผมรู้มา Bit by a Dead Bee (2009)
Let's finish searching here.ไปค้นหาให้มันเสร็จๆจากที่นี่ [Rec] 2 (2009)
ALL RIGHT. YOU READY TO START SEARCHING HIS COMPUTER?พร้อมตั้้งแต่เกิดแล้วจ่ะ Soul Mates (2009)
We have people searching the area, but the rain's making it tough.เราส่งคนไปค้นพื้นที่แล้ว แต่ฝนตกทำให้ลำบากหน่อย Cold Comfort (2009)
But we've got a team searching now.แต่เราจัดทีมค้นหาในป่าแล้ว A Shade of Gray (2009)
Rangers are searching for the killer animal...เจ้าหน้าที่อุทยานกำลังตามล่าเจ้าสัตว์ฆาตกรอยู่... The Twilight Saga: New Moon (2009)
Tom was searching.ทอมพยายามค้นหา Marry Me a Little (2009)
I'm searching the global power grid for power surges anywhere in the world.ฉันกำลังตามหาสนามพลัง เผื่อว่าจะเจอคลื่นพลังมหาศาลสักที่ในโลก Legion (2009)
I'd been searching for so long, hoping to find what they had - a bond.ฉันได้ค้นหามายาวนาน หวัง ที่จะพบสิ่งที่พวกเขามี -สายใยสายสัมพันธ์ Under the Mountain (2009)
You see me searching?นายเห็นฉันค้นอะไรไหมล่ะ Balm (2009)
Upon searching the cell's hideout, they found the explosives...เราต้องร่วมมือกัน เราจะได้โจมตีอย่างหนัก V (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
searchingBefore adding a new sentence, please check that your sentence brings new vocabulary by searching the keywords.
searchingFor long time I've been searching for my way.
searchingHe got down on all fours and started searching for the ring.
searchingI found a lost cat for which its owner had been searching.
searchingI hurriedly started searching in earnest.
searchingIs this what you've been searching for all this time?
searchingI've been searching for my puppy for weeks.
searching"Strange isn't it. By the schedule around now we should have all witnessed an UFO, and united in researching." "From 'witnessed' it's never gunna happen."
searchingThe boy was searching for the lost key.
searchingThe cops are searching for clues to the brutal murder.
searchingThe cops are searching for clues to the cruel murder.
searchingThe cops are searching for the missing documents.
searchingThe police are searching.
searchingThe police have been searching for the stolen goods for almost a month.
searchingThe police is searching for an escaped prisoner.
searchingThe storm hindered us from searching for the missing child.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การใฝ่หา[N] seeking, See also: searching, examination, investigation, looking for, pursuing, Syn. การแสวงหา, การค้นหา, Example: การใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมนอกตำราเรียนเป็นหน้าที่ของนักเรียนทุกคน
การตรวจตรา[N] patrol, See also: looking around, searching, inspection, Syn. การสำรวจ, Example: การตรวจตราอย่างเข้มงวดของตำรวจสามารถจับกุมยาบ้าที่ซุกซ่อนมากับรถกระบะได้, Thai definition: การพิจารณาดูให้รอบคอบถี่ถ้วน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การตรวจตรา[n.] (kān trūattrā) EN: inspection ; patrol ; looking around ; searching   FR: inspection [f]
เสาะ[v.] (sǿ) EN: explore ; seek ; search ; look searchingly for ; scout for ; be after   FR: sonder ; explorer ; approfondir

CMU English Pronouncing Dictionary
SEARCHING    S ER1 CH IH0 NG
RESEARCHING    R IY0 S ER1 CH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
searching    (v) (s @@1 ch i ng)
researching    (v) (r i1 s @@1 ch i ng)
searchingly    (a) (s @@1 ch i ng l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Suche {f}; Suchen {n} | Suchen einer Datei {n}searching; finding | file searching [Add to Longdo]
absuchend; durchsuchendsearching [Add to Longdo]
durchsuchen; absuchen; suchen; forschen | durchsuchend; absuchend; suchend; forschend | durchsucht; abgesucht; gesucht; geforschtto search | searching | searched [Add to Longdo]
forschen | forschend | er hat geforscht | forscht | forschteto research | researching | he has researched | researches | researched [Add to Longdo]
gründlich {adv}searchingly [Add to Longdo]
suchen (nach) | suchend | gesucht | er/sie sucht | ich/er/sie suchte | er/sie hat/hatte gesucht | nicht gesuchtto search (for); to look for | searching; looking for | searched; looked for | he/she searches | I/he/she searched | he/she has/had searched | unsearched [Add to Longdo]
untersuchendresearching [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ボディーチェック;ボディチェック[, bodei-chiekku ; bodeichiekku] (n,vs) strip-searching (wasei [Add to Longdo]
糾明;糺明[きゅうめい, kyuumei] (n,vs) searching examination; establishing the facts through thorough examination [Add to Longdo]
漁り[あさり, asari] (n-suf,n) (1) searching; rummaging; (n) (2) (arch) fishing; collecting shells [Add to Longdo]
教えて君[おしえてくん, oshietekun] (n) (sl) someone who asks others for answers without first researching by himself [Add to Longdo]
金探し[きんさがし, kinsagashi] (n) searching for gold [Add to Longdo]
結婚活動[けっこんかつどう, kekkonkatsudou] (n) searching for a marriage partner; marriage hunting; activities leading to marriage, e.g. dating, courtship, etc. [Add to Longdo]
検索[けんさく, kensaku] (n,vs) looking up (e.g. a word in a dictionary); retrieval (e.g. data); searching for; referring to; (P) [Add to Longdo]
婚活;婚カツ[こんかつ(婚活);こんカツ(婚カツ), konkatsu ( kon katsu ); kon katsu ( kon katsu )] (n) (abbr) (See 結婚活動) searching for a marriage partner; marriage hunting; activities leading to marriage, e.g. dating, courtship, etc. [Add to Longdo]
索敵[さくてき, sakuteki] (n,vs) searching for the enemy [Add to Longdo]
仕事探し[しごとさがし, shigotosagashi] (n) job hunting; job searching [Add to Longdo]
手弄り;手まさぐり[てまさぐり, temasaguri] (n,vs) (1) playing with something with one's fingers; (2) searching with one's fingers (e.g. in the dark) [Add to Longdo]
就活[しゅうかつ, shuukatsu] (n) (abbr) (See 就職活動) job hunting; job searching; (P) [Add to Longdo]
就職運動[しゅうしょくうんどう, shuushokuundou] (n) job hunting; job searching [Add to Longdo]
就職活動[しゅうしょくかつどう, shuushokukatsudou] (n) job hunting; job searching [Add to Longdo]
渉猟[しょうりょう, shouryou] (n,vs) ranging over or scouting out a territory; searching far and wide (for); reading extensively [Add to Longdo]
職探し[しょくさがし, shokusagashi] (n) job hunting; job searching [Add to Longdo]
人探し[ひとさがし, hitosagashi] (n) searching for someone [Add to Longdo]
探訪[たんぼう, tanbou] (n,vs) searching; hunting for news story; journalist; (P) [Add to Longdo]
博捜[はくそう, hakusou] (n,vs) searching far and wide [Add to Longdo]
物色[ぶっしょく, busshoku] (n,vs) (1) looking for a particular person or thing; searching high and low; hunting for; rummaging; scouring (a place) looking for (something); (2) picking out; singling out [Add to Longdo]
猛省[もうせい, mousei] (n,vs) serious reflection or soul-searching [Add to Longdo]
盲探し[めくらさがし, mekurasagashi] (n) (sens) searching blindly [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反省[fǎn xǐng, ㄈㄢˇ ㄒㄧㄥˇ, ] to engage in introspection; soul-searching [Add to Longdo]
找到[zhǎo dào, ㄓㄠˇ ㄉㄠˋ, ] find (what one was searching for); succeeded in finding [Add to Longdo]
搜狗[Sōu gǒu, ㄙㄡ ㄍㄡˇ, ] Sougou (searching dog) search engine, www.sogou.com [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
検索[けんさく, kensaku] retrieval (vs), looking up (a word in a dictionary), searching for, referring to [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Search \Search\, v. t. [imp. & p. p. {Searched}; p. pr. & vb. n.
   {Searching}.] [OE. serchen, cerchen, OF. cerchier, F.
   chercher, L. circare to go about, fr. L. circum, circa,
   around. See {Circle}.]
   1. To look over or through, for the purpose of finding
    something; to examine; to explore; as, to search the city.
    "Search the Scriptures." --John v. 39.
    [1913 Webster]
 
       They are come to search the house.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Search me, O God, and know my heart. --Ps. cxxxix.
                          23.
    [1913 Webster]
 
   2. To inquire after; to look for; to seek.
    [1913 Webster]
 
       I will both search my sheep, and seek them out.
                          --Ezek. xxxiv.
                          11.
    [1913 Webster]
 
       Enough is left besides to search and know. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To examine or explore by feeling with an instrument; to
    probe; as, to search a wound.
    [1913 Webster]
 
   4. To examine; to try; to put to the test.
    [1913 Webster]
 
   {To search out}, to seek till found; to find by seeking; as,
    to search out truth.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To explore; examine; scrutinize; seek; investigate; pry
     into; inquire.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Searching \Search"ing\, a.
   Exploring thoroughly; scrutinizing; penetrating; trying; as,
   a searching discourse; a searching eye. "Piercing, searching,
   biting, cold." --Dickens.
   [1913 Webster] -- {Search"ing*ly}, adv. -- {Search"ing*ness},
   n.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top