Search result for

*poseidon*

(59 entries)
(0.0122 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: poseidon, -poseidon-
Possible hiragana form: *ぽせいどん*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Zeus, Poseidon and Hades.ซุส โพไซดอน และเฮดีส Clash of the Titans (2010)
PoseidonKingof theseas.และเฮดีสถูกล่อลวงโดยซุส Clash of the Titans (2010)
- Spare us, please. - Poseidon? Zeus?ก็มนุษย์ที่ยั่วยุพวกเขาสิ Clash of the Titans (2010)
So beautiful, that has tempted Poseidon.นางหนีไปหาเอเธนน่าที่วิหาร เพราะคิดว่าพระเทวีจะปกป้องนางได้ Clash of the Titans (2010)
She didn't. Poseidon took her on the cold floor.นางอ้อนวอนเอเธนน่าหวังจะพึ่งพิง แต่ว่าเทพีมีความชิงชังรังเกียจ Clash of the Titans (2010)
Poseidon.โพไซดอน Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
The big three are the brothers Zeus, Poseidon and Hades.สามองค์ใหญ่เป็นพี่น้องกัน ซุส,โพไซดอนและเฮดีส Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
- My father is Poseidon. - God of the seas.พ่อของผมคือโพไซดอน เทพเจ้าแห่งท้องทะเล Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
Poseidon's brothers. Zeus and Hades.พี่น้องของโพไซดอน ซุสและฮาเดส Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
Ladies and gentlemen, the son of Poseidon is coming through!สุภาพบุรุษ และสุภาพสตรี บุตรแห่ง โพไซดอนขอผ่านทางหน่อย Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
Son of Poseidon.บุตรแห่งโพไซดอน Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
Son of Poseidon ...บุตรแห่งโพไซดอน... .. Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
Zeus and Poseidon are preparing for battle.ซุส และ โพเซดอน กำลัง จะสู้กัน Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
Maybe you're no son of Poseidon.บางที่คุณอาจไม่ใช่ ลูกของโพไซดอน Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
I think I am the son of Poseidon.ฉันคิดว่าฉันใช้ ลูกของโพไซดอน Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
I didn't steal it. But I have no connection to Poseidon.ผมไม่ได้ขโมยไป แต่ผมก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับท่านโปไซดอนด้วย Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
Poseidon, if Zeus were to suspect you, we will come to your defense.โพไซดอน.. ถ้าซีอุส สงสัยท่าน เราจะออกรับเอง Immortals (2011)
I have cross-referenced every current and formerly licensed fisherman, crab men, shrimp men, friends of Poseidon, comes from the sea, you name it men with financial records showing default loans totaling over 35k.ฉันได้โยง ทั้งปัจจุบันและอดีต คนหาปลา คนหาปู คนหากุ้ง เพื่อนของโพเซดอน ทุกอย่างที่มาจากทะเล Coda (2011)
But, what are we going to do about Poseidon?แล้วตอนนี้... จะเกิดอะไรขึ้นกับ "โพไซดอน" Poseidon (2011)
This may be the end of Poseidon.ถ้าเป็นไปตามที่นายพูด แผนโพไซดอนจะถูกยกเลิก Poseidon (2011)
ZEUS: Poseidon.โพไซดอน Wrath of the Titans (2012)
Poseidon!โพไซดอน Wrath of the Titans (2012)
Poseidon.โพไซดอน Wrath of the Titans (2012)
Poseidon.โพเซดอน. Wrath of the Titans (2012)
[POSEIDON GROANS]Wrath of the Titans (2012)
POSEIDON: You're the only hope left in this world.เธอเป็นความหวังเดียวบนโลก. Wrath of the Titans (2012)
Poseidon.โพเซดอน. Wrath of the Titans (2012)
Yeah, Agenor here he's the son of the great god Poseidon.เขาเป็นลูกของโพเซดอน. Wrath of the Titans (2012)
Hephaestus was the god that made Poseidon's trident Hades' pitchfork and Zeus' thunderbolt.เค้าคือเทพที่สร้าง สามง่ามของเทพโพไซดอน ไม้สี่ง่ามของเฮดีส และสายฟ้าผ่าของซุส Wrath of the Titans (2012)
Poseidon.โพไซดอน Wrath of the Titans (2012)
Poseidon, I can see your trident glinting.โพไซดอน ข้ายังเห็นหอกสามง่ามของเจ้าเป็นประกายอยู่ Wrath of the Titans (2012)
I'm Agenor, son of Poseidon.ข้าคือแอกเกนนอร์ ลูกชายของโพไซดอน Wrath of the Titans (2012)
HEPHAESTUS: Poseidon dead, Zeus captured.โพไซดอนตาย ซุสถูกจับ คำพูดพวกนี้ Wrath of the Titans (2012)
Well, you are the son of Poseidon.เจ้าก็เป็นลูกของโพไซดอนนี่ Wrath of the Titans (2012)
Two days ago I was trapped in a cell in a dungeon, admittedly trying to escape, unbecoming of the son of Poseidon.เมื่อสองวันก่อน ข้าถูกขังอยู่ในคุก พยายามหาทางหนี ไม่ได้สนใจเลยว่าเป็นลูกชายของโพไซดอน Wrath of the Titans (2012)
Poseidon's trident and Hades' pitchfork.สามง่ามของโพไซดอน และหอกของเฮดิส Wrath of the Titans (2012)
Okay, okay, why don't you two slap-arounds give me your names for the report in case Chang wants to know why his birthday party turned into the frickin' Poseidon adventure.โอเค ทำไมพวกเธอสองคนไม่บอกชื่อมา เพื่อที่เราจะได้ไปรายงานแชง ว่าทำไมงานวันเกิดของเขา The First Chang Dynasty (2012)
All right. Let's hit it, Poseidon.เอาล่ะ เริ่มเลย โพไซดอน Pilot (2013)
You fought as if the blood of Poseidon himself was coursing through your veins.คุณต่อสู้เหมือนเลือดของโพไซดอนตัวเอง ... ... วิ่งผ่านทางหลอดเลือดดำของคุณ 300: Rise of an Empire (2014)
The same with Athena, and Poseidon. God with Roman myth.เช่นเดียวกันกับอธีนาและโพไซดอน พระเจ้าทรงอยู่กับตำนานโรมัน Decline of an Empire (2014)
Poseidon's unhappy.เทพโพไซดอนไม่พอพระทัย Risen (2016)
Poor, poor Poseidon.น่าสงสาร เทพโพไซดอน The Da Vinci Code (2006)
I am Yoshino from Poseidon.ชั้น โยชิโน่ จากโพเซดอน Appleseed Ex Machina (2007)
As you can see, many of the cyborgs involved in the terrorist incidents... were equipped with Components made by Poseidon.อย่างที่เห็น ไซบอร์กจำนวนมาก เกี่ยวข้องเหตุการณ์การก่อการร้าย... ...ซึ่งใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตโดยโพเซดอน Appleseed Ex Machina (2007)
However... it would be regrettable to draw connections... between these terrorists and Poseidon.อย่างไรก็ตาม... ...เป็นที่น่าเสียใจที่จะต้องขีดเส้นความสัมพันธ์ใหม่... .... Appleseed Ex Machina (2007)
So then you're saying Poseidon had nothing to do with the latest terrorist attacks?ซึ่งก็หมายความว่า คุณจะบอกว่า โพเซดอนไม่ได้เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายครั้งล่าสุดงั้นหรือ? Appleseed Ex Machina (2007)
Prime minister, you're well aware... that Poseidon is the largest industrial conglomerate in the world.ท่านนายกรัฐมนตรี ท่านกังวลเกินไป... ...โพเซดอนเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก Appleseed Ex Machina (2007)
We cannot afford to give Poseidon special consideration.เราไม่สามารถพิจารณาโพเซดอน เป็นกรณีพิเศษได้ Appleseed Ex Machina (2007)
As a result of our debate at the Olympus Assembly... we will resume normal trade with Poseidon... with one notable exception.ตามผลการประชุมร่วมกันที่โอลิมปัส... ...เราจะดำเนินการค้ากับโพเซดอนต่อไป... ...โดยมีข้อยกเว้นอย่างหนึ่ง Appleseed Ex Machina (2007)
He's been with the Olympus Science Academy since 2135... but he worked for Poseidon before that.เขาเข้ามาทำงานในสถาบันวิทยาศาสตร์โอลิมปัสตั้งแต่ปี 2135... ...ก่อนหน้านั้นเคยทำงานให้โพเซดอน Appleseed Ex Machina (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary
POSEIDON    P AH0 S AY1 D AH0 N
POSEIDON'S    P AH0 S AY1 D AH0 N Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
サウロポセイドン[, sauroposeidon] (n) sauroposeidon (dinosaur) [Add to Longdo]
ポセイドン[, poseidon] (n) Poseidon [Add to Longdo]
海神;綿津見[かいしん(海神);かいじん(海神);わたつみ;わだつみ(ik), kaishin ( umigami ); kaijin ( umigami ); watatsumi ; wadatsumi (ik)] (n) sea god; Poseidon; Neptune [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奥切诺斯[Ào qiē nuò sī, ㄠˋ ㄑㄧㄝ ㄋㄨㄛˋ ㄙ, / ] Oceanus, Titan God of the seas before Poseidon [Add to Longdo]
奥西娜斯[Ào xī nuó sī, ㄠˋ ㄒㄧ ㄋㄨㄛˊ ㄙ, 西 / 西] Oceanus, Titan God of the seas before Poseidon [Add to Longdo]
波塞冬[Bō sāi dōng, ㄅㄛ ㄙㄞ ㄉㄨㄥ, ] Poseidon, God of the sea in Greek mythology [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

  Poseidon [pɔsɛi˘dɔn]
     Poseidon
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top