Search result for

*conference room*

(62 entries)
(1.2241 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: conference room, -conference room-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conference roomsห้องประชุม [TU Subject Heading]
Conference room (Library)ห้องประชุมในห้องสมุด
ห้องประชุมในห้องสมุด หมายถึง ห้องที่จัดไว้สำหรับการประชุมบุคลากรของห้องสมุดและใช้ต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยียนห้องสมุด โดยทั่วไปห้องประชุมมักตั้งอยู่ใกล้กับฝ่ายบริหารของห้องสมุด ในห้องประชุมส่วนใหญ่ของห้องสมุดมักจะจัดให้มีโต๊ะประชุม เก้าอี้ อุปกรณ์โสตทัศนวัสดุสำหรับใช้ในการประชุม และโทรศัพท์ และในห้องประชุมบางแห่งยังมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและมีห้องครัวขนาดเล็กไว้สำหรับการให้บริการอาหารด้วย

ในห้องสมุดขนาดใหญ่ ห้องสมุดอาจเปิดบริการให้ใช้ห้องประชุมสำหรับผู้ใช้ห้องสมุดทั่วไป รวมทั้งสมาชิกต่าง ๆ ในชุมชนของห้องสมุด เพื่อใช้จัดประชุม สัมมนา การฝึกอบรมและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ นอกจากนั้น ห้องสมุดบางแห่งยังจัดห้องประชุมกลุ่มย่อยไว้ให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุดด้วย เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการประชุมทำรายงาน การศึกษาค้นคว้า วิจัย เป็นรายกลุ่ม โดยมุ่งเน้นที่การใช้ทรัพยากรห้องสมุดประกอบกิจกรรมเป็นหลัก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
the doors to the conference room are opening.ประตูห้องประชุมเปิดออก Spies Like Us (1985)
All right. The conference room ought to be... big enough for you to set up shop in.ก็ดี ห้องประชุมที่ควรจะเป็น ... Dante's Peak (1997)
No, it's like New York City and an available conference room.No, it's like New York City and an available conference roomMaid in Manhattan (2002)
Conference Room[ห้องประชุม] Jenny, Juno (2005)
Bau team, can you meet me in the conference room, please?ทีม BAU ช่วยเข้ามาพบฉัน/Nที่ห้องประชุมด้วย Compulsion (2005)
Um, I'm afraid Mr. Fuller has a meeting in the conference room... and I'm not allowed to disturb him.ฉันคงไปรบกวนท่านไม่ได้ Big Momma's House 2 (2006)
So everyone's in the conference room, and Daniel's about to start his first staff meeting.ทุกคนประชุมอยู่ เดเนี่ยลกำลังเริ่มประชุมงานครั้งแรกกับพวกพนักงาน Pilot (2006)
Sunday, would you show the gentleman who gave you the envelope... into the conference room and tell him that I would meet him there?ซันเดย์ คุณช่วยพาสุภาพบุรุษ ที่ส่งซองเอกสารไปที่ห้องประชุม บอกเขาด้วยว่าผมจะไปพบเขาที่นั่น Mr. Brooks (2007)
there is some kind of leak in the conference room.มันมีน้ำหยดในห้องประชุม Here Comes the Flood (2008)
It's up on a board in the conference room.- มันอยู่บนบอร์ดที่ห้องประชุม There's No 'I' in Team (2008)
I'm Working On It. Why Don't You Come In The Conference Roomฉันกำลังจัดการอยู่ ทำไมเธอไม่เข้ามาห้องประชุมล่ะ The Manhattan Project (2008)
The target will be in the conference room, sitting at the head chair.เป้าหมายนายอยู่ในห้องประชุม เค้าจะนั่งเก้าอี้หัวโต๊ะ Wanted (2008)
I'll have to crash-brief you in the conference room.ผมต้องรีบสรุปให้คุณเข้าใจในห้องประชุม The Day the Earth Stood Still (2008)
In the meanwhile, I'm gonna have to ask you to wait in the conference room, okay?ในระหว่างนี้ ขอให้คุณอยู่ในห้องประชุมก่อน โอเค? Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Please escort him to the conference room.พาเขาไปที่ห้องประชุมหน่อย Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
But there's somebody waiting to see you in the conference room.แต่ มีบางคนรอพบคุณอยู่ ในห้องประชุม เขาต้องการ... Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Morris O'Brian is waiting in the conference room.มอริส โอ ไบรอัน รอคุณที่ห้องประชุม Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Janis, set up a secure connection in the conference room with Almeida and the White House for this signature.เจนิส ต่อสายปลอดภัยในห้องประชุม กับอัลเมด้าและต่อไปทำเีนียบขาวสำหรับลายเซ็นด้วย Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
I'll take it in the conference room. thank you.ผมจะไปรับในห้องประชุม ขอบคุณ Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
Port it to the conference room.ในห้องประชุมให้หน่อย Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
What? In the conference room.อะไรนะ, ในห้องประชุมนะ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
I ran a bounce-tap into the conference room speakerphone that they'll never find, and I can hear everything they're saying.ผมแอบดักฟังสิ่งที่พวกเค้าคุยกันในห้องประชุม โดยที่พวกเขาไม่มีทางรู้เลย Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
It was recorded in the conference room.บันทึกในห้องประชุม Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
Some guy sits down in a conference room somewhere and our server routes his session to one of our termination engineers.จะมีคนนั่งอยู่ที่ห้องประชุมที่ไหนแห่ง แล้วเซอร์เวอร์ของเราก็เชื่อมเขาเข้ากับวิศวกรผู้กำจัด Up in the Air (2009)
- Lord, are waiting in the conference room. - very good.ท่านครับ,มีคนรอพบที่ห้องประชุมครับ อืม Saw VI (2009)
Have everybody meet in the conference room. I'll be there in 10 minutes.ให้ทุกคนพบกันที่ห้องประชุม เดียวผมไปใน 10 นาที Bloodline (2009)
Yeah, I'll see you at the conference room at 7:00 A.M.อืม ผมจะไปเจอที่ห้องประชุมตอนเจ็ดโมงเช้านะ A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
I've got a victim board and timelines set up on monitors in the conference room.เรามีบอร์ดของเหยื่อ ช่วงเวลา ตั้งอยู่ในห้องประชุม To Hell... And Back (2009)
Well, Sweets says he has something he'd like to share with us in the conference room.เอาล่ะ สวีทบอกว่า มีบางอย่าง ที่อยากแชร์ความคิดกับเรา ในห้องประชุม The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Yeah, I got the twin brother and the sister-in-law; they're in the conference room.ใช่ ผมได้ตัวคู่แฝดของเขากับพี่สะใภ้มา พวกเขาอยู่ในห้องประชุม The Dwarf in the Dirt (2009)
Ms. Tobin is all set up in the conference room.คุณนายโทบินรอ อยู่ที่ห้องประชุมแล้ว Your Secrets Are Safe (2010)
He's in the conference room, ma'am.เขาอยู่ในห้องประชุมค่ะ Day 8: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2010)
In the conference room,อยู่้ในห้องประชุม Day 8: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2010)
Stand by outside the conference room.เตรียมพร้อมไว้ รอนอกห้องประชุม Day 8: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2010)
Why don't you run those folders in the conference room over to the courthouse?ทำไมเธอไม่ไปทำเอกสาร หลังการประชุมของศาล? Trouble (2010)
Yeah, he's in the conference room.ใช่ เขาอยู่ในห้องประชุม The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
Everyone's required to assemble in the conference room, sir.ทุกคนได้รับคำสั่งให้ไป รวมตัวกันภายในห้อง ประชุมครับท่าน Queen Sacrifice (2010)
Sergeant Mosley, you're needed in the conference room ASAP.จ่าโมสลี มาที่ห้องประชุมASAP Chuck Versus the Subway (2010)
If you'll come this way, we can use the conference room.เชิญทางนี้ เราสามารถใช้ห้องประชุมได้ Red Sky at Night (2010)
Chief Jeffords from Brooklyn South is waiting for you in the conference room.สารวัตรเจฟฟรอด จาก เซาร์ทบลู๊คลิน รอคุณอยู่ในห้องประชุม Samaritan (2010)
After hours in the video conference room.หลังจากหลายชั่วโมงในห้องประชุมทางวิดีโอ The Guardian (2010)
He's waiting in the conference room.เขารออยู่ในห้องประชุม Middle Man (2010)
Conference room.ห้องประชุม Middle Man (2010)
So the conference room and the bedroom.งั้นก็ห้องประชุมและห้องนอน Phoenix (2010)
Got her. Conference room, first floor.ได้ตัวเธอแล้ว ห้องประชุม ชั้นหนึ่ง Phoenix (2010)
Conference room, and through those doors--ห้องประชุม และผ่านประตูนั้นไป Damien Darko (2011)
Sure. We got case boards set up in the conference room.ได้สิ, เรามีบอร์ดของคดีในห้องประชุม Supply and Demand (2011)
Spending the whole day in a conference room around a table with executives.ใช่,ใช้เวลาในห้องประชุมทั้งวัน ล้อมไปด้วยผู้บริหาร Welcome to the Occupation (2011)
Files are in Conference Room C.แฟ้มอยู่ในห้องประชุมที่สาม Pilot (2011)
[ Sighs ] Why don't we take this into the conference room?ทำไมเราไม่ไปคุยกันในห้องประชุมล่ะ Countdown (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
conference roomPlease let me know immediately if you would like to set up an area of the conference room for your products.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห้องประชุม[N] meeting room, See also: auditorium, assembly hall, boardroom, conference room, Example: การประชุมกลุ่มย่อยซึ่งแยกห้องประชุม เป็นการประชุมที่ต้องใช้เวลามากเป็นพิเศษ, Count unit: ห้อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้องประชุม[n. exp.] (hǿng prachum) EN: meeting room ; auditorium ; assembly hall ; boardroom ; conference room   FR: salle de réunion [f] ; salle de conférence [f] ; auditoire [m] (Belg., Sui.)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Konferenzraum {m}; Sitzungszimmer {n}conference room [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
会議室[かいぎしつ, kaigishitsu] (n) conference room; council room; (P) [Add to Longdo]
会議場[かいぎじょう, kaigijou] (n) conference room; place of assembly [Add to Longdo]
会見場[かいけんじょう, kaikenjou] (n) location of a press conference; press conference room [Add to Longdo]
記者会見場[きしゃかいけんじょう, kishakaikenjou] (n) (See 会見場) location of a press conference; press conference room [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
会议室[huì yì shì, ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ ㄕˋ, / ] meeting; conference room [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conference \Con"fer*ence\, n. [F. conf['e]rence. See {Confer}.]
   1. The act of comparing two or more things together;
    comparison. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Helps and furtherances which . . . the mutual
       conference of all men's collections and observations
       may afford.              --Hocker.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of consulting together formally; serious
    conversation or discussion; interchange of views.
    [1913 Webster]
 
       Nor with such free and friendly conference
       As he hath used of old.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A meeting for consultation, discussion, or an interchange
    of opinions.
    [1913 Webster]
 
   4. A meeting of the two branches of a legislature, by their
    committees, to adjust between them.
    [1913 Webster]
 
   5. (Methodist Church) A stated meeting of preachers and
    others, invested with authority to take cognizance of
    ecclesiastical matters.
    [1913 Webster]
 
   6. A voluntary association of Congregational churches of a
    district; the district in which such churches are.
    [1913 Webster]
 
   {Conference meeting}, a meeting for conference. Specifically,
    a meeting conducted (usually) by laymen, for conference
    and prayer. [U. S.]
 
   {Conference room}, a room for conference and prayer, and for
    the pastor's less formal addresses. [U. S.]
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top