หรือคุณหมายถึง %carefulneß%?
Search result for

*carefulness*

(18 entries)
(0.0119 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: carefulness, -carefulness-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
carefulness[N] ความระมัดระวัง, Syn. care, watchfulness, Ant. carelessness, heedlessness

English-Thai: Nontri Dictionary
carefulness(n) ความระมัดระวัง,การระวังรักษา,การดูแล,ความเอาใจใส่

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความละเอียดอ่อน[N] meticulousness, See also: carefulness, scrupulosity, thoroughness, Example: เพศหญิงเป็นเพศที่มีความละเอียดอ่อนในการทำสิ่งต่างๆ มากกว่าเพศชาย, Thai definition: ความเอาใจใส่อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ
ความสำรวม[N] carefulness, See also: caution, Syn. การระมัดระวัง, Example: ภิกษุมีความสำรวมและมีวัตรจริยาอันน่าเสื่อมใส
ความเอาใจใส่[N] carefulness, See also: heedfulness, concern, solicitation, attendance, Syn. การฝักใฝ่, ความสนใจ, Ant. ความเฉยเมย, Example: เด็กถ้าได้รับการอบรมเลี้ยงดูด้วยความรัก ความเอาใจใส่และความเข้าใจ เด็กจะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดี
การระมัดระวัง[N] caution, See also: carefulness, precaution, Syn. การระวัง, Example: เขาทำงานที่ต้องอาศัยการระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะหากเกิดเหตุพลาดพลั้งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้, Thai definition: การดูแลให้ปลอดภัย, การดูแลอย่างรอบคอบไม่ให้พลั้งพลาด
การระวังรักษา[N] carefulness, See also: watchfulness, guardedness, caution, Syn. การระวัง, การรักษา, การป้องกัน, Example: โรงพยาบาลเปิดอบรมการระวังรักษาสุขภาพให้กับประชาชนที่สนใจทั่วไป
ขอบไร[N] circumspect, See also: discretion, prudence, completeness, complement, carefulness, Syn. ความรอบคอบ, ความทั่วถึง
ความระแวดระวัง[N] caution, See also: vigilance, carefulness, watchfulness, Syn. ความระวัง, ความระมัดระวัง, ความรอบคอบ, Ant. ความประมาท, ความเลินเล่อ, Thai definition: ความเอาใจใส่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายหรือความเสียหาย
ความระวัง[N] carefulness, See also: vigilance, alert, caution, watchfulness, Syn. ความระมัดระวัง, ความรอบคอบ, Ant. ความเลินเล่อ, ความประมาท, Thai definition: ความเอาใจใส่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายหรือความเสียหาย
ความระมัดระวัง[N] carefulness, See also: precaution, caution, wariness, Syn. ความรอบคอบ, ความระวัง, ความระแวดระวัง, Ant. ความสะเพร่า, ความเลินเล่อ, ความประมาท, Example: การทำงานในโรงงานต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ, Thai definition: ความเอาใจใส่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายหรือความเสียหาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเอาใจใส่[n.] (khwām aojaisai) EN: carefulness ; concern   
ความละเอียด[n.] (khwām la-īet) EN: delicacy ; elaboration ; meticulousness ; carefulness ; scrupulosity ; thoroughness ; susceptibilities   
ความระมัดระวัง[n.] (khwām ramatrawang) EN: carefulness ; attention   FR: attention [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
carefulness    (n) (k e@1 f @ l n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sorgfalt {f}carefulness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
労り[いたわり, itawari] (n) trouble; service; labor; labour; sympathy; illness; carefulness; attention [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Carefulness \Care"ful*ness\, n.
     Quality or state of being careful.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top