Search result for

*cants*

(99 entries)
(0.0149 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: cants, -cants-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lubrication and lubricantsการหล่อลื่นและตัวหล่อลื่น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Lubrication and lubricantsการหล่อลื่นและสารหล่อลื่น [TU Subject Heading]
Lubrication and lubricants industryอุตสาหกรรมการหล่อลื่นและสารหล่อลื่น [TU Subject Heading]
Desiccantsสารดูดความชื้น,สารที่ดูดน้ำ,ตัวดูดความชื้น [การแพทย์]
Lubricantsสารช่วยหล่อลื่น, สารหล่อลื่น, ยาหล่อลื่น, วัสดุหล่อลื่น, ครีมหล่อลื่น, สารเคลือบลื่น, หล่อลื่น, สารช่วยหล่อลื่นผิว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So good luck to our four applicants.โชคดีล่ะ ผู้สมัครทั้งสี่คน High School Musical 3: Senior Year (2008)
We'll have more applicants next year.คงมีนักเรียนมาสมัครอีกเยอะ ในปีหน้า Gokusen: The Movie (2009)
Did you check applicants?คุณได้เช็คจาก ใบสมัครบ้างมั้ย? 137 Sekunden (2009)
Yeah, because none of the other applicants were good enough to get in this year.ใช่ เพราะไม่มีผู้เข้าสมัครคนอื่น ที่ดีพอ ในปีนี้ The Plain in the Prodigy (2009)
As I'm sure you're aware, apartments at the Davenport don't come up very often, and we have more than our share of applicants.อย่างที่ฉันคิดว่าคุณคงรู้อยู่แล้วว่า ห้องพักในดาเวนพอร์ทไม่ได้มีมากนัก และเรามีคนสนใจค่อนข้างมาก ดังนั้นทำไมต้องเป็นคุณ Leap Year (2010)
"that due to the high volume of qualified applicants,เนื่องจากมีผู้สมัครเป็นจำนวนมาก Dr. Estrangeloved (2010)
Ivy League schools look fondly on applicants who serve in student government, and Alexis is beefing up her resume before she reapplies to Stanford.มหาวิทยาลัยดังๆ อยากจะได้ คนที่อยู่ในองค์กรนักศึกษา และอเล็กซีส ก็เร่งทำประวัติ Kick the Ballistics (2011)
Since we have such an abundance of overqualified applicants, they fill every staff position for the DN Group director.อย่างไรก็ตามเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการเหล่านี้ ผู้อำนวยการของ ดีเอ็นกรุ๊ป Protect the Boss (2011)
Fabricants have no such memories, Archivist.Yоu wаnt а rеаѕоn? Ι'll gіvе yоu а rеаѕоn. Cloud Atlas (2012)
I could think of no other serious applicants.Gооd tо ѕее yоu, Dеnny. Cloud Atlas (2012)
Hae-Joo, fabricants can be excised for this.іΒеfоrе Ι rеаlіzеd іt, my fееt hаd brоught mе bасk tо thе Τеmрlе оf Ѕасrіfісе,/і Cloud Atlas (2012)
And stay close. Fabricants get snatched here.Κіllеd, Ι wаѕ tоld. Cloud Atlas (2012)
Recycled fabricants are a cheap source of protein.n' lеt а ѕtrаngеr kеер fuggіn' yоur bеlіеfѕ uр n' dоwn, іn n' оut! Cloud Atlas (2012)
If she recants, your boyfriend walks.เธอให้เสียงที่คัดแย้งกับคุณบัทเลอร์ ถ้าเธอไม่ให้ความ แฟนของคุณก็ลอยนวล If You're Just an Evil Bitch Then Get Over It (2012)
There were dozens of applicants.ที่นั่น มีผู้สมัครเป็นโหล All In (2012)
I took a full load at Hollis, and Aria beat out a thousands applicants for a space in that photography class.ฉันลงเรียนเต็มที่ที่ฮอลลิส และอาเรียเอาชนะผู้สมัครอีกนับพัน สำหรับที่นั่งในวิชาถ่ายรูปนั่น It Happened 'That Night' (2012)
They don't mingle, but they'd be the first applicants for an open position.พวกเขาเกี่ยวข้องกัน แต่พวกเขาจะเป็นผู้สมัครกลุ่มแรก สำหรับตำแหน่งที่ว่างอยู่ Zugzwang (2013)
Yeah. She was one of a bunch of internal applicants that got rejected.ใช่ เธอเป็นหนึ่งในผู้สมัครจากภายใน Zugzwang (2013)
Well, I help applicants put their best foot forward and try to get them face-time with people who can champion them.คือ , ผมช่วยผู้สมัครเลือกวางเท้าที่ดีที่สุดไว้ข้างหน้า และพยายามให้พวกเขาเผชิญหน้า กับผู้คนที่เขาสามารถชนะพวกเขาได้ Gamma Zeta Die! (2013)
There are 212 supplicants waiting, Your Grace.มีผู้มาร้องทุกข์รออยู่อีก สองร้อยสิบสองคน ฝ่าบาท The Laws of Gods and Men (2014)
So do applicants ever get rejected?ดังนั้นผู้สมัครที่เคยได้รับการ ปฏิเสธ? The Big Short (2015)
It was designed for tender applicants who are already predisposed to honesty.แต่นายควรรู้ว่าเซรั่มนั้นมันโหดร้าย มันถูกสร้างมาเพื่อผู้ซื่อสัตย์ ที่พร้อมจะเปิดเผยความซื่อสัตย์ Insurgent (2015)
You see why those lorries burnt so well and exploded - nay, came apart - that's petrol and lubricants, which is very difficult to get in war.คุณจะเห็นว่าทำไมรถบรรทุก เหล่านั้นเผาให้ดี และระเบิดแต่ว่ามาออกจากกัน นั่นเป็นเพียงน้ำมันและ น้ำมันหล่อลื่นซึ่ง How I Won the War (1967)
Why should anybody invest all that money to train me when there are 1000 other applicants with a far cleaner profile?ทำไมเขาจะต้องเสียเงินมาฝึกคนอย่างผม ในเมื่อมีใบสมัครอีกเป็นพันที่ดีกว่า Gattaca (1997)
- ..and lubricants and amyl nitrite.ได้สิ Fight Club (1999)
Let's see what applicants we have here. Squint.มาดูผู้เข้าสมัครสิ Inspector Gadget 2 (2003)
Out of all the applicants in America, our T erri got in.จากคนที่สมัครมากมายในอเมริกา เทอร์รี่ได้เข้าเรียน Raise Your Voice (2004)
There aren't ever many applicants, I'm sure you'll get inไม่ว่าจะมีวงเข้าประกวดมากแค่ไหน พวกเธอคงผ่านอยู่แล้ว Swing Girls (2004)
This year, due to the unusually large volume of applicants we accepted bands on a "first come first served' basis.เนื่องจากในปีนี้ มีวงเข้าประกวดมากมาย เราจึงใช้กฎ "คนส่งก่อนได้รับการคัดเลือก" ขอแสดงความเสียใจที่... Swing Girls (2004)
But all the applicants have been drooling guys.แต่ใบสมัครทั้งหมดก็มีแต่ผู้ชายโง่ๆ Episode #1.1 (2006)
It's an evaluation tool we use to separate applicants. Be safe, score a hundred.นี่เป็นวิธีที่เราใช้คัดคนที่มีแวว ดูให้ดี ถ้าไม่ได้เต็มร้อย The Pursuit of Happyness (2006)
There are 100 applicants ready to take my place who don't need to be fixed.มีผู้สมัครที่แข็งแรงหนึ่งร้อยคน ที่พร้อมจะมาแทนที่ชั้นทุกเมื่อ The Right Stuff (2007)
I'd fire them all,Hire 40 new Fellowship applicants,Start the game All over again.ผมก็จะไล่พวกเค้าออกให้หมดแล้ว จ้างคนมาใหม่ 40 คนแล้วเริ่มเกมส์ใหม่ 97 Seconds (2007)
He's leaked lubricants all over my foot.แต่มันปล่อยน้ำมันหล่อลื่นออกมา\ เลอะเท้าเราไปหมด Transformers (2007)
We have over 8,000 applicants for 10 positions.ก็เลยมีการแข่งขันกัน เรามีผู้สมัครมากกว่า 8,000 คน จากงานแค่ 10 ตำแหน่ง The Nanny Diaries (2007)
And there's a kind of Mad Hatter magic in the air here tonight, judging by Nina Scant's magnificent millinery.Heute Abend liegt ein magischer Hauch Hutmode in der Luft, nach Nina Scants prachtvoller Kopfbedeckung zu urteilen. Ready to Wear (1994)
Your connection to the murder of a federal judge, and the escape of Dr Ephraim Fabricant.Ihre Verwicklung in den Mord an einem Richter und die Flucht Ephraim FabricantsLamentation (1997)
The man assaulted during Dr Fabricant's escape was hospitalized in a coma.Bei Fabricants Flucht wurde ein Wärter schwer verletzt. Lamentation (1997)
We belong on Senator Amidala's balcony, watching Coruscant's glorious moons rise above the City of Spires...Wir könnten jetzt auf Senatorin Amidalas Balkon sitzen und Coruscants fantastische Monde über der Stadt aufgehen sehen. Mercy Mission (2011)
I never saw you as one of Traffikant's boys.Du hast doch nie zu Trafficants Männern gehört. Interview with a Hitman (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cantsAlso, increased temperatures may require that lubricants be changed frequently.
cantsApplicants are requested to apply in person.
cantsApplicants must be under thirty years old.
cantsApplicants were requested to submit their resumes.
cantsDelete his name from the list of the applicants.
cantsHe was chosen out of a number of applicants.
cantsIt is stipulated that the applicants must be female.
cantsMarry got the nod among some 500 applicants.
cantsMy first task was to screen out unqualified applicants.
cantsShe was chosen from ten thousand applicants.
cantsThe auditorium is filled to capacity with anxious applicants.
cantsThe position requires applicants to be skilled in spoken English.
cantsThere were 20 failures among 50 applicants.
cantsThese were twice as many university applicants in 1992 as in 1982.
cantsWe must select one from among these applicants.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มัชวิรัติ[N] abstention from the intoxicants, Thai definition: การงดเว้นของมึนเมา, Notes: (บาลี)
มัชวิรัติ[N] abstention from the intoxicants, Thai definition: การงดเว้นของมึนเมา, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จัดเรียงลำดับรายชื่อผู้สมัคร[v. exp.] (jatrīeng lamdap rāicheū phūsamak) EN: rank applicants   

CMU English Pronouncing Dictionary
MCCANTS    M AH0 K AE1 N T S
APPLICANTS    AE1 P L IH0 K AH0 N T S
LUBRICANTS    L UW1 B R AH0 K AH0 N T S
LUBRICANTS    L UW1 B R AH0 K AH0 N Z
APPLICANTS'    AE1 P L AH0 K AH0 N T S
RECIPROCANTS    R IY0 S IH1 P R AH0 K AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cants    (v) (k a1 n t s)
scants    (v) (s k a1 n t s)
decants    (v) (d i1 k a1 n t s)
recants    (v) (r i1 k a1 n t s)
descants    (n) (d e1 s k a n t s)
descants    (v) (d i1 s k a1 n t s)
applicants    (n) (a1 p l i k @ n t s)
desiccants    (n) (d e1 s i k @ n t s)
lubricants    (n) (l uu1 b r i k @ n t s)
mendicants    (n) (m e1 n d i k @ n t s)
intoxicants    (n) (i1 n t o1 k s i k @ n t s)
supplicants    (n) (s uh1 p l i k @ n t s)
communicants    (n) (k @1 m y uu1 n i k @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bewerber {m}; Antragsteller {m}; Antragssteller {m}; Antragstellerin {f} | Bewerber {pl}; Antragsteller {pl}applicant | applicants [Add to Longdo]
Bittsteller {m} | Bittsteller {pl}applicant | applicants [Add to Longdo]
füllt umdecants [Add to Longdo]
Schmiermittel {n}; Schmierstoff {m}; Gleitmittel {n} | Schmiermittel {pl}; Schmierstoffe {pl}; Gleitmittel {pl}lubricant | lubricants [Add to Longdo]
Schmieröl {n} | Schmieröle {pl}lubricating oil; lube | lubricants [Add to Longdo]
Sekante {f} | Sekanten {pl}secant | secants [Add to Longdo]
berauschende Getränkeintoxicants [Add to Longdo]
gießt abdecants [Add to Longdo]
heucheltcants [Add to Longdo]
kippen; verkanten; schräg stellen; kanten | kippend; verkantend; schräg stellend; kantend | kipptto cant | canting | cants [Add to Longdo]
knausern mit | knausernd mit | knausert mitto be tight with; to scant | scanting | scants [Add to Longdo]
widerrufen; zurücknehmen; Abbitte leisten | widerrufend | widerruft | widerriefto recant | recanting | recants | recanted [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
競争率[きょうそうりつ, kyousouritsu] (n) ratio of successful (applicants) to total applicants [Add to Longdo]
合格率[ごうかくりつ, goukakuritsu] (n) ratio of successful applicants; (examination) pass rate [Add to Longdo]
採用選考[さいようせんこう, saiyousenkou] (n) employment screening; employment selection (for job applicants) [Add to Longdo]
大学全入時代[だいがくぜんにゅうじだい, daigakuzennyuujidai] (exp) era in which university places outnumber university applicants; era of declining enrollment [Add to Longdo]
入学志願者[にゅうがくしがんしゃ, nyuugakushigansha] (n) applicants for admission [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top