Search result for

*促*

(140 entries)
(0.013 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -促-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[うながす, unagasu] (vt) กระตุ้น,เร่งเล้า บุคคลให้ทำอย่างใดอย่างนึง ทนายความเร่งเล้าจำเลยแสดงตัวตนออกมา

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[うながす, unagasu] Thai: กระตุ้น English: to urge
[うながす, unagasu] Thai: เสนอแนะ English: to suggest
[うながす, unagasu] Thai: บีบให้กระทำ English: to press

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[促, cù, ㄘㄨˋ] to urge, to rush, to hurry; hasty; near, close
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  足 (zú ㄗㄨˊ) 
Etymology: [ideographic] Someone 亻 on your heels 足; 足 also provides the pronunciation

Japanese-English: EDICT Dictionary
居催[いざいそく, izaisoku] (n,vs) refusal to leave [Add to Longdo]
勤労者財産形成[きんろうしゃざいさんけいせいそくしん, kinroushazaisankeiseisokushin] (n) (workers) asset formation [Add to Longdo]
[さいそく, saisoku] (n,vs) request; demand; claim; urge (action); press for; (P) [Add to Longdo]
[さいそくじょう, saisokujou] (n) dun; letter requesting money, etc. [Add to Longdo]
陣痛進剤[じんつうそくしんざい, jintsuusokushinzai] (n) (See 陣痛) labor-inducing drugs [Add to Longdo]
成長[せいちょうそくしん, seichousokushin] (n) growth promotant [Add to Longdo]
赤血球生成進因子[せっけっきゅうせいせいそくしんいんし, sekkekkyuuseiseisokushin'inshi] (n) erythropoietin; EPO [Add to Longdo]
[うながす, unagasu] (v5s,vt) to urge; to press; to prompt; to suggest; to demand; to stimulate; to quicken; to incite; to invite (attention to); (P) [Add to Longdo]
[そくおん, sokuon] (n) assimilated sound (small "tsu" in Japanese); geminate consonant [Add to Longdo]
音便[そくおんびん, sokuonbin] (n) {ling} (See 撥音便) nasal sound change (generation of geminate consonant, primarily a geminate 't' from vowel stems ending in 'i') [Add to Longdo]
[そくしん, sokushin] (n,vs,adj-no) promotion; acceleration; encouragement; facilitation; spurring on; (P) [Add to Longdo]
進剤[そくしんざい, sokushinzai] (n) accelerant; stimulant [Add to Longdo]
進率[そくしんりつ, sokushinritsu] (n) acceleration ratio [Add to Longdo]
[そくせい, sokusei] (n,vs) promotion of growth; (P) [Add to Longdo]
成栽培[そくせいさいばい, sokuseisaibai] (n,vs) raising out-of-season crops with artificial heat [Add to Longdo]
成栽培の野菜[そくせいさいばいのやさい, sokuseisaibainoyasai] (n) forced vegetables [Add to Longdo]
[そくはく, sokuhaku] (n,vs) growing urgent; becoming distressful [Add to Longdo]
注意を[ちゅういをうながす, chuuiwounagasu] (exp,v5s) to call a person's attention (to) [Add to Longdo]
特定非営利活動進法[とくていひえいりかつどうそくしんほう, tokuteihieirikatsudousokushinhou] (n) (See NPO法) Law Concerning the Promotion of Specific Non-Profit Organization Activities (1998); the NPO Law [Add to Longdo]
[とくそく, tokusoku] (n,vs) urge; demand; importunity; (P) [Add to Longdo]
[とくそくじょう, tokusokujou] (n) demand note; dunning letter (note) [Add to Longdo]
入力[にゅうりょくそくしん, nyuuryokusokushin] (n) {comp} prompt [Add to Longdo]
入力進エコー種別[にゅうりょくそくしんエコーしゅべつ, nyuuryokusokushin eko-shubetsu] (n) {comp} prompt and echo type [Add to Longdo]
発達を[はったつをうながす, hattatsuwounagasu] (exp,v5s) to accelerate development [Add to Longdo]
[はんそく, hansoku] (n) (abbr) sales promotion [Add to Longdo]
販売[はんばいそくしん, hanbaisokushin] (n,adj-no) sales promotion [Add to Longdo]
要督[ようとくそく, youtokusoku] (n) necessary reminder [Add to Longdo]
齷齪;あく;偓(oK)[あくせく, akuseku] (adv-to,vs) fussily; busily; sedulously; worrying about (small things) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中国民主进会[Zhōng guó Mín zhǔ Cù jìn huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄘㄨˋ ㄐㄧㄣˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] China Association for Promoting Democracy [Add to Longdo]
乙种效剂[yǐ zhǒng cù xiào jì, ㄧˇ ㄓㄨㄥˇ ㄘㄨˋ ㄒㄧㄠˋ ㄐㄧˋ, / ] beta-2 agonist [Add to Longdo]
[cù, ㄘㄨˋ, ] to hurry; to rush; to hasten; near; to promote [Add to Longdo]
使[cù shǐ, ㄘㄨˋ ㄕˇ, 使] spur on; urge; to cause; to bring about [Add to Longdo]
[cù dòng, ㄘㄨˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] to motivate [Add to Longdo]
[cù chéng, ㄘㄨˋ ㄔㄥˊ, ] procure; facilitate [Add to Longdo]
[cù qǐng, ㄘㄨˋ ㄑㄧㄥˇ, / ] to urge [Add to Longdo]
[cù jìn, ㄘㄨˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] to promote (an idea or cause); to advance; boost [Add to Longdo]
[cù xiāo, ㄘㄨˋ ㄒㄧㄠ, / ] promote sales [Add to Longdo]
[cāng cù, ㄘㄤ ㄘㄨˋ, / ] hurried [Add to Longdo]
[cuī cù, ㄘㄨㄟ ㄘㄨˋ, ] urge [Add to Longdo]
[lì cù, ㄌㄧˋ ㄘㄨˋ, ] to urge; to press (for action) [Add to Longdo]
[cōng cù, ㄘㄨㄥ ㄘㄨˋ, ] hastily; in a hurry [Add to Longdo]
[jú cù, ㄐㄩˊ ㄘㄨˋ, ] narrow (surrounding); short (of time) [Add to Longdo]
[jí cù, ㄐㄧˊ ㄘㄨˋ, ] urgent; hurried and brief; rushing [Add to Longdo]
[jí cù shēng, ㄐㄧˊ ㄘㄨˋ ㄕㄥ, / ] patter [Add to Longdo]
[dūn cù, ㄉㄨㄣ ㄘㄨˋ, ] to press; to urge; to hasten [Add to Longdo]
[shǔ cù, ㄕㄨˇ ㄘㄨˋ, ] summer promotion (sale) [Add to Longdo]
[dū cù, ㄉㄨ ㄘㄨˋ, ] to urge sb to complete a task [Add to Longdo]
[duǎn cù, ㄉㄨㄢˇ ㄘㄨˋ, ] short in time; fleeting; brief [Add to Longdo]
[pò cù, ㄆㄛˋ ㄘㄨˋ, ] to urge; urgent; pressing [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He impatiently asked for repayment.しびれを切らして借金の催をした。
We must promote commerce with neighboring countries.我が国は近隣諸国との貿易を進させねばならない。
We have established the institute with a view to facilitating the research.われわれは研究を進するために、この協会を設立した。
It should be clear that the curriculum reform is mandatory in order to enhance interdisciplinary research.学際的研究を進するのにカリキュラム改革が不可欠であることは明らかである。
The would today needs to advance its production of food.今日の世界は食料生産を進する必要がある。
The policeman called attention to pickpockets.警察たちはすりへの注意をした。
The world today needs to advance its production of food.今日の世界は食料生産を進する必要性がある。
The world today needs to advance its production of food.今日の世界は食糧生産を進する必要がある。
I'm afraid this sounds like a demand, but could you return the money I lent you the other day?がましくて恐縮ですが、先日お貸ししたお金を返していただけませんか。
We must promote sales.私達は販売を進しなければならない。
I have to set up a budget for sales promotion.私は販売進の予算を組まなければなりません。
Although they pay lip service to the idea of affirmative action, in reality very few minorities get hired.少数民族や女性の雇用進政策とはいっても、建前にすぎず、現状はマイノリティーが職に就けるチャンスなどほとんどない。
Mutual understanding promotes peace.相互理解は平和を進する。
We must work hard to promote world peace.世界平和を進するために、努力しなければならない。
The government should promote common welfare.政府は公共福祉を進するべきである。
The teacher urged the students to answer more clearly.先生は生徒たちにもっとはっきり答えるようにした。
Japan will play an important role in promoting world peace.日本は世界平和を進するのに重要な役割を演じているでしょう。
He urged her to drive carefully.彼は彼女に注意して運転するようにとした。
The meeting on sales promotion is dragging on.販売進に関する会議が延々と続いている。
His job is to promote sales.彼の仕事は販売の進です。
He helped the cause of world peace.彼は世界平和という目的を進した。
He worked hard to promote peace.彼は平和を進するために尽力した。
Don't tell me it was really a demand for money from debt collectors?まさかリアルに借金の催だったの?
They are making every effort for the promotion of world peace.彼らは世界平和のための進のためにあらゆる努力をしている。
The determining factor in question is whether this social welfare plan can facilitate the influx of immigrants.問題となっている決定要因は、この社会福祉計画が移民の流入を進するかどうかということである。
Trade helps nations develop.貿易は諸国の発展を進する。
I think it might be of use if you could add how to output the diphthongs (with small ya yu yo) and geminate consonants (with small tsu).拗音(ゃ ゅ ょ)と音(っ)の出し方も、加えていただけると参考になるかもしれません。
The president urged employees to act on their initiative.社長が社員の主体的な取り組みをした。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your stratagem is to sow discord, but we have a counter-stratagem.[JA] お前は分裂をし 我々は抵抗する Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
Our job as a society, as I see it, really is to help protect them and by vaccinating ourselves, it's a benefit to us as individuals but also to those who can't be vaccinated.[CN] 這確實使我改變觀念 Do Some Shots, Save the World (2017)
This is the accelerant that caused that fire to burn so hot so fast.[JA] これが燃焼進剤に使われた 6 A.M. (2014)
But there's no such thing as coincidence in Dramaworld. See, everything is manipulated.[JA] 〈偶然ではなく 全てされてたわけ〉 Episode #1.9 (2016)
I'm not on the MMA circuit, and neither are you these days.[CN] - 我来自一个家庭销员。 Hard Target 2 (2016)
Just a picturesque backdrop.[JA] 販売進の 道具でしかないんだ Okja (2017)
And can you push my lunch with Bob Rice?[JA] それと ボブ・ライスとのランチを催できるか? Demolition (2015)
You postponed the vote in the Security Council.[CN] 加拿大领事馆 纽约市 图西外长 谢谢您 肯在这么仓的情况下和我见面 Snap Back (2016)
Okay, well, let's have a discourse.[CN] 你喜欢庆 一神奇的虚拟精灵 而不是一活的人道主义 谁做了这么多的进 人权和理解? Captain Fantastic (2016)
You can save 40-50% off...[CN] 各位顾客注意 本店有打折 Homecoming (2016)
It was the only way, I mean, you had to choose--[JA] 〈選択をすために... 〉 Episode #1.7 (2016)
Did you meet Professor Hashem? I did.[JA] ああ、君の雇用進計画で Fair Game (2016)
Here's a recent statement by incendiary Purge detractor Dante Bishop.[CN] 这只是首都发生的十几起抗议之一 之前有报告显示 新开国者们 利用清洗来进他们的经济计划 The Purge: Election Year (2016)
Facilitates a life of recreation.[JA] レクリエーションは人生を 進させる Down the Mississippi (2015)
We need to know the temperature at which the accelerant burned and the duration of the fire in order to know his body temperature.[JA] だから燃焼進剤の種類と 燃焼時間を特定しないと 6 A.M. (2014)
In the future of organ replacement...[JA] 臓器移植の将来に 大きな進を図った Fastest Man Alive (2014)
EXPEDITE[JA] 進してください Jason Bourne (2016)
I'm just saying, give them a heads-up.[JA] 注意をすだけよ There's Something Else Going On (2014)
It's been very effective thus far.[JA] すごい経済効果を しましたよ Ikujinashi (2015)
It fosters the illusion of control.[JA] それは管理の錯覚を進する Blunt (2015)
You must know that Clara Haber has invited the girls[CN] 是你成这一切的 爱尔莎 Einstein: Chapter Six (2017)
I've merely raised your stress levels high enough to trigger a mutation.[JA] 特異化を進させただけだ Deadpool (2016)
They help circulate.[JA] 血流の循環を進します Ip Man 3 (2015)
What's on your mind?[CN] 代表还有20个小时 我都还没机会感谢我在票友的朋友 感谢他们成这次的直播活动 Chapter 55 (2017)
If you call again,[CN] 要是他因為大記者您而手機沒電了 造成孤立無援而陷入恐慌 心跳加快 呼吸急 動脈窄縮 Tunnel (2016)
Finch, you said McCourt could speed up or halt legislation.[JA] フィンチ マコートは 進や立法を中止できると言った Death Benefit (2014)
You could do it.[CN] 对 但总得有人成这事 Yeah, but somebody's gonna have to make that happen. Say Yes (2017)
That doesn't sound like help.[CN] 你想声明所有权 但你要仓行事 你唯一能说明就是你还没准备好 The Statue (2017)
Last week one of our papers was shuttered for publishing a pro-Liber8 cartoon.[JA] 先週 新聞のひとつが 出版停止に リバー8支持をすというのが 理由です Minute Changes (2014)
...local authorities caution that there could still be...[JA] ...地元当局は注意をし... San Andreas (2015)
-Well, I obviously shouldn't have come today.[CN] 你们不停煽动和催 直到他丢掉性命 You pushed and you provoked him till it cost him his life. Demolition (2016)
But it's not magic, it's...[CN] 使用磁鐵的概念是血液含鐵 磁鐵可將血液引到特定部位進療癒 Tune Your Quack-o-Meter (2017)
Great idea.[CN] 线上点击不一定能进纸媒销量 {\3cH000000\fs20}Online hits don't automatically translate to print sales. Fifty Shades Darker (2017)
Start the operation.[CN] 这次销中 开户金额达到了10亿以上 Master (2016)
And so as it expands, the liquid works its way up the thermometer, too, in exactly the same way that when heat is applied to this liquid, it works its way up the much bigger tube.[CN] 如果我們一同思考,合作無間 就會進社會進步 Earth Is a Hot Mess (2017)
It's good.[CN] 你要如何成那些必须得发生的事 How are you going to make what needs to happen happen? Say Yes (2017)
Probably the hotel manager probably here to complain that I haven't paid the bill.[JA] ホテルの支配人かも 支払いの催 Girls, Girls, Girls (2014)
Search engine security alerted us.[JA] 検索エンジンの警備が 我々に警告をしました The Cold War (2014)
Do you have any idea the can of worms you're asking me to open?[CN] 竞技场俱乐部知道明天会发生什么 The Arena Club knows what's happening tomorrow 因为这一切都是他们成的 because they're making it happen. Better Angels (2016)
Ma'am, the foreign minister of Iran is on the line for you.[CN] 这样吧 "我很惊讶一个有线电台新闻节目 会布下这么大的陷阱又碰巧成了我的计划 Snap Back (2016)
I have to come.[CN] 虽不是我的主意 但是我成的 It wasn't my idea, but I led us into this. Not Tomorrow Yet (2016)
Go to the Red Keep and show her the way.[JA] レッドキープに行き催しなさい The Winds of Winter (2016)
- Yeah?[CN] 总统敦您和国会 The president is urging you and Congress 重新授权《爱国者法案》的相关条例 to reauthorize certain provisions of the PATRIOT Act. The Return (2017)
He knew at the time that things were pretty rough between me and Hannah, so he... told me to head home.[JA] その頃 俺とハンナとの仲が険悪になってた リーアムも事情を察して帰宅をしたんだ Drive (2016)
Their star super pig. Which is why we've made this.[CN] 我们会进运动 Okja (2017)
- Whatever it is, I'm sure that my office...[CN] 什么才能使北京送还萨宾? What does Beijing want in return for Sabine? Beware the Jabberwock (2016)
No, no, he must stay exactly where he is.[CN] 当然了 我敦他离开家 The Abominable Bride (2016)
Spurring it forward or stopping it altogether.[JA] 積極的な進か完全に阻止する Death Benefit (2014)
The Mirando scientists are dying to run tests on her in their underground lab.[CN] 传统并不能进运动 Okja (2017)
- Let's check the perimeter.[CN] 他们一定走得很仓 Dog Day (2016)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[うながす, unagasu] to prompt, to urge, to press, to suggest, to demand, to stimulate, to quicken, to incite, to invite (attention to) [Add to Longdo]
入力[にゅうりょくそくしん, nyuuryokusokushin] prompt [Add to Longdo]
入力進エコー種別[にゅうりょくそくしんエコーしゅべつ, nyuuryokusokushin eko-shubetsu] prompt and echo type [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[うながす, unagasu] draengen, mahnen [Add to Longdo]
[そくせい, sokusei] (Wachstum) kuenstlich_beschleunigen [Add to Longdo]
[そくしん, sokushin] foerdern, beschleunigen [Add to Longdo]
[さいそく, saisoku] Mahnung, Aufforderung [Add to Longdo]
[とくそく, tokusoku] auffordern, -mahnen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top