Search result for

*เป็นโทษ*

(21 entries)
(0.0041 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เป็นโทษ, -เป็นโทษ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นโทษ[V] be bad, See also: be harmful, be hazardous, be dangerous, Syn. เป็นอันตราย, Ant. เป็นคุณ, เป็นประโยชน์, Example: สิ่งเสพติดทุกชนิดเป็นโทษต่อร่างกาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ถือสาก. ยึดเอาเป็นเรื่องเป็นราว, ถือเอาเป็นโทษ, (มักใช้ในทางปฏิเสธ) เช่น เรื่องเล็กน้อยไม่ควรถือสา.
ทำกรรม, ทำกรรมทำเวรก. ทำสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษ.
ทำคุณบูชาโทษก. ทำความดีต่อผู้อื่น แต่กลับเป็นโทษแก่ผู้ทำ, ทำดีแต่กลับเป็นร้าย, มักใช้พูดเข้าคู่กับ โปรดสัตว์ได้บาป.
ทิมดาบน. ที่พักเจ้าพนักงานรักษาการณ์หรือที่คุมขังคนเป็นโทษในพระราชวัง.
น้ำเย็นปลาตายน. คำพูดที่ไพเราะอ่อนหวานทำให้ตายใจ อาจเป็นโทษเป็นภัยได้, มักพูดเข้าคู่กับ นํ้าร้อนปลาเป็น.
โลกวัชชะ(โลกะ-) น. โทษทางโลก, อาบัติที่เป็นโทษทางโลก, ข้อเสียหายที่ชาวโลกติเตียนว่าไม่เหมาะสมกับสมณะ คือ สิ่งที่ภิกษุหรือคนทั่วไปที่ไม่ใช่ภิกษุทำ ก็เป็นความผิดความเสียหายเหมือนกัน เช่น ทำโจรกรรม ฆ่ามนุษย์ ทะเลาะวิวาท.
เหตุในลักษณะคดีน. ข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ซึ่งมิใช่เหตุส่วนตัวเฉพาะผู้กระทำความผิดคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นเหตุที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้กระทำความผิดนั้นด้วยกันทุกคน เช่น ข้อเท็จจริงที่ว่าลักษณะบาดแผลที่ถูกทำร้ายเป็นอันตรายแก่กายถึงสาหัสหรือไม่สาหัส.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hostile witnessพยานที่เบิกความเป็นโทษ (แก่ผู้อ้าง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
witness, hostileพยานที่เบิกความเป็นโทษ (แก่ผู้อ้าง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- on a death penalty case.-ในกรณีที่เป็นโทษประหาร Dex Takes a Holiday (2009)
And you have to admit, no matter how toxic our marriage was, I was really good at taking care of you when you were sick.แล้วคุณก็ต้องยอมรับ ไม่ว่าจะเป็นโทษแค่ไหนก็ตาม ชีวิตคู่เราเป็นแบบนั้น มันเยี่ยมมาก ที่ได้ดูแลเวลาที่คุณไม่สบาย The Substitute (2010)
It is unforgivable to come between man and cunt, yet I must have words with my brother.มันเป็นโทษ ที่จะมาระหว่างมนุษย์และหี, แต่ฉันจะต้องมีคำพูด กับน้องชาย Sacramentum (2012)
At what point does it become treason to waste the king's time?ต้องให้ถึงจุดใดกัน มันถึงจะเป็นโทษร้ายแรง ที่มาทำให้กษัตริย์เสียเวลาแบบนี้ Valar Dohaeris (2013)
It's doom.มันเป็นโทษประหาร Good Form (2013)
The booster is a kick to your system, so you may experience some side-effects, nausea, dizziness, headaches, a ringing in your ears like you have tinnitus.ผู้สนับสนุนเป็นโทษกับระบบ ของคุณ ดังนั้นคุณอาจพบบางส่วน ผลข้างเคียง คลื่นไส้เวียนศีรษะ, ปวดหัว, Arrival (2016)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
harmful[ADJ] ซึ่งให้โทษ, See also: ซึ่งเป็นโทษ, อันตราย, ซึ่งเป็นอันตราย, ซึ่งมุ่งร้าย, Syn. damaging, hurtful, injurious, Ant. beneficial, healthful, useful
punishable[ADJ] ซึ่งเป็นโทษ, See also: ซึ่งมีโทษ, Syn. culpable, criminal
triglyceride[N] สารไตรกลีเซอไรด์มีมากเป็นโทษกับร่างกาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abuse(อะบิวซ) vt.,n. ใช้ในทางผิด, ใช้มากเกินไป, ใช้เป็นโทษ, หลอกลวง,ข่มขืน, ชำเรา, กล่าวร้าย. -abusive adj., -abuser n.
commutation(คอมมิวเท'เชิน) n. การแลกเปลี่ยน,การเปลี่ยนแทนกัน,การเดินทางไปมาตามปกติระหว่างบ้านกับที่ทำงาน,การเปลี่ยนโทษจำคุกให้เป็นโทษอื่นที่เบากว่า,การเปลี่ยนกระแสไฟฟ้า,เงินชดเชย, Syn. substitution

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top