Search result for

(55 entries)
(0.0154 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -雪-, *雪*
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[xuě bēng, ㄒㄩㄝˇ ㄅㄥ] หิมะถล่ม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ゆき, yuki] (n) หิมะ , See also: S. snow,
[ゆきやま, yukiyama] (n) ภูเขาหิมะ
[なだれ, nadare] หิมะถล่ม
祭り[ゆきまつり, yukimatsuri] (n name ) เทศกาลหิมะ(สำหรับในประเทศญี่ปุ่นเทศกาลหิมะชื่อดังจะจัดขึ้นทุกปีที่เมืองซัปโปโร เรียกว่า "เทศกาลหิมะซัปโปโร" 札幌祭り

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[雪, xuě, ㄒㄩㄝˇ] snow; wipe away shame, avenge
Radical: Decomposition: 雨 (yǔ ㄩˇ)  彐 (jì ㄐㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] rain

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ゆき, yuki] (n) snow; (P) [Add to Longdo]
あられ;[ゆきあられ, yukiarare] (n) (See 氷霰) soft hail; snow pellets [Add to Longdo]
しまき;風巻[ゆきしまき, yukishimaki] (n) blizzard; snowstorm [Add to Longdo]
だるま;達磨[ゆきだるま, yukidaruma] (n) snowman [Add to Longdo]
だるま式;達磨式[ゆきだるましき, yukidarumashiki] (n) snowballing (phenomenon, effect) [Add to Longdo]
で被われる[ゆきでおおわれる, yukideoowareru] (v1) to be covered with snow [Add to Longdo]
と墨[ゆきとすみ, yukitosumi] (exp) (obsc) snow and ink (esp. used as an example of diametric opposites, like night and day) [Add to Longdo]
に白鷺[ゆきにしらさぎ, yukinishirasagi] (exp) (obsc) something indistinguishable or indistinct (like an egret in the snow) [Add to Longdo]
に埋まった小道[ゆきにうまったこみち, yukiniumattakomichi] (n) lane buried deep in snow [Add to Longdo]
の下[ゆきのした, yukinoshita] (n) saxifrage [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xuě, ㄒㄩㄝˇ, ] snow [Add to Longdo]
上加霜[xuě shàng jiā shuāng, ㄒㄩㄝˇ ㄕㄤˋ ㄐㄧㄚ ㄕㄨㄤ, ] to add hail to snow (成语 saw); one disaster on top of another; to make things worse in a bad situation [Add to Longdo]
中送炭[xuě zhōng sòng tàn, ㄒㄩㄝˇ ㄓㄨㄥ ㄙㄨㄥˋ ㄊㄢˋ, ] lit. to send coal during snow (成语 saw); fig. timely help; to provide help when one most needs it [Add to Longdo]
[xuě rén, ㄒㄩㄝˇ ㄖㄣˊ, ] yeti [Add to Longdo]
佛兰[Xuě fó lán, ㄒㄩㄝˇ ㄈㄛˊ ㄌㄢˊ, / ] Chevrolet [Add to Longdo]
佛龙[xuě fó lóng, ㄒㄩㄝˇ ㄈㄛˊ ㄌㄨㄥˊ, / ] Chevron (oil company) [Add to Longdo]
佛龙公司[xuě fó lóng gōng sī, ㄒㄩㄝˇ ㄈㄛˊ ㄌㄨㄥˊ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] Chevron Corporation [Add to Longdo]
佛龙石油公司[xuě fó lóng shí yóu gōng sī, ㄒㄩㄝˇ ㄈㄛˊ ㄌㄨㄥˊ ㄕˊ ㄧㄡˊ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] Chevron Corporation [Add to Longdo]
利酒[xuě lì jiǔ, ㄒㄩㄝˇ ㄌㄧˋ ㄐㄧㄡˇ, ] sherry [Add to Longdo]
地追踪[xuě dì zhuī zōng, ㄒㄩㄝˇ ㄉㄧˋ ㄓㄨㄟ ㄗㄨㄥ, / ] to pursue through snow [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It had been snowing for a week.1週間が降り続いていた。
The path between the two houses was blocked by snow.2軒の家の間の道はで閉ざされていた。
It has snowed for two days.2日間が降りました。
Do you have much snow in your country?あなたの国ではがたくさん降りますか。
Had you seen snow before you came to this town?あなたはこの市に来る前にを見たことがありましたか。
That mountain is covered with snow.あの山はでおおわれています。
Driving through that snowstorm was a nightmare.あの吹の中で車を走らせたのは恐ろしい経験だった。
Look at that mountain which is covered with snow.あのでおおわれた山をごらんなさい。
Thanks, Yukina.ありがとう、名。
How long has it been snowing?いつからが降っているのですか。
Your letter reached me only today, having been delayed by the heavy snow.お手紙は大で遅れ、やっと今日着きました。
When I opened the curtains, it was snowing.カーテンを開けたら、が降っていた。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We were standing in the snow.[CN] 我们站在地里 Til Death Do Us Part (2013)
A high-rise at Sherbourne and Gerrard. Drug dealer by the name of Lou Conlon.[CN] 邦站及杰拉德交汇处的一栋大厦 名叫Lou Conlon的毒贩 Deception (2013)
It's started to snowfall.[JA] が降り始めましたね Wonder Woman (2017)
It's snowing.[JA] が降ってます The Zookeeper's Wife (2017)
I'm Shin Jae-seok from South Seoul High[CN] 我就是南高中的申载硕 Fists of Legend (2013)
They have never seen the sun or the ocean... rain or snow... or any of God's creatures.[JA] 太陽や海を見ることはない... 雨やも... 神が創造したもの全てを Logan (2017)
Any of you ever carve an R4 on a snowboard while an avalanche is on your booty?[JA] スノボーで超上級者コースを 滑った奴は? しかも崩に追われてな xXx: Return of Xander Cage (2017)
-First snow for the mountain.[JA] (アルマン)初山だね New It-Girl in the City (2016)
All the big natural disasters that we know of... volcanoes, earthquakes, avalanches.[CN] 所有我们知道的大型自然灾害 火山 地震  Skinwalker Ranch (2013)
"It's snowing, Thoros. It's windy.[JA] "ソロスよ、吹だ、 Dragonstone (2017)
It's all right, boy. It's just a bit of snow.[JA] 心配ない が少し積ってるだけだ Beauty and the Beast (2017)
(Faucet shuts off) Talk about a woman who wasn't afraid to shovel snow.[CN] 一个不怕铲的老太太 Friday the 13th (2013)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ゆき, yuki] -Schnee [Add to Longdo]
合戦[ゆきがっせん, yukigassen] Schneeballschlacht [Add to Longdo]
[せつがい, setsugai] Schaden_durch_Schneefall [Add to Longdo]
[せっけい, sekkei] verschneites_Tal, verschneite_Schlucht [Add to Longdo]
[せつじょく, setsujoku] Ehrenrettung, Revanche [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top