Search result for

對,我應該躺在柔軟的床上 趁還有機會時,對吧?

(1 entries)
(0.0451 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -對,我應該躺在柔軟的床上 趁還有機會時,對吧?-, *對,我應該躺在柔軟的床上 趁還有機會時,對吧?*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You rest well.[CN] 對,我應該躺在柔軟的床上 趁還有機會時,對吧? Snowden (2016)

ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

(duì)我應 (wǒ yīng) (gāi) (tǎng) (zài)柔軟 (róu ruǎn) (de)床上 (chuáng shàng) (chèn)還有 (hái yǒu)機會時 (jī huì shí) (duì) (ba)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top