Search result for

(75 entries)
(0.1423 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -名-, *名*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
乗り[なのり, nanori] (n) การประกาศตัว
[なまえ, namae] (n) ชื่อ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
前を馳せる[なまえをはせる, namaewohaseru] (vt) ได้รับการขนานนามว่า
[めいし, meishi] (n ) นามบัตร
[なまえ, namae, namae , namae] (n ) ชื่อ
[めいし, meishi, meishi , meishi] (n ) นามบัตร
[めいし, meishi] คำนาม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
付ける[なづける, nadukeru] Thai: ตั้งชื่อ English: to name (someone)
乗る[なのる, nanoru] Thai: อ้างชื่อ English: to call oneself (name, label, etc)
古屋[なごや, nagoya] Thai: นาโงยา English: Nagoya

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[名, míng, ㄇㄧㄥˊ] name; position, rank, title
Radical: Decomposition: 夕 (xī ㄒㄧ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] A name called out 口 to hail someone at night 夕

Japanese-English: EDICT Dictionary
[めい, mei] (n) name; reputation; (P) [Add to Longdo]
[めい, mei] (ctr) (1) (hon) counter for people (usu. seating, reservations and such); (n) (2) first name; (pref) (3) (See 探偵) famous; great; (suf) (4) (See コード,学校) name [Add to Longdo]
うて[なうて, naute] (adj-no) notorious; famous [Add to Longdo]
が泣く[ながなく, naganaku] (exp,v5k) to not be worthy of the reputation (e.g. restaurant, Diet member, etc.) [Add to Longdo]
が挙がる[ながあがる, nagaagaru] (exp,v5r) to become famous [Add to Longdo]
が響く[ながひびく, nagahibiku] (exp,v5k) (obsc) to be famous; to be well-known [Add to Longdo]
にし負う[なにしおう, nanishiou] (exp,v5u) (emphatic form of に負う) (See に負う・なにおう) to be famous; to be celebrated; to be worthy of the name [Add to Longdo]
に負う[なにおう, naniou] (exp,v5u) (See にし負う・なにしおう) to be famous; to be celebrated; to be worthy of the name [Add to Longdo]
の無い星は宵から出る[なのないほしはよいからでる, nanonaihoshihayoikaraderu] (exp) (id) The worst goes foremost [Add to Longdo]
は体を表す[なはたいをあらわす, nahataiwoarawasu] (exp,v5s) (id) Names and natures do often agree [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[míng, ㄇㄧㄥˊ, ] name; noun (part of speech); place (e.g. among winners); famous; classifier for people [Add to Longdo]
[míng xià, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄚˋ, ] under sb's name [Add to Longdo]
不副实[míng bù fù shí, ㄇㄧㄥˊ ㄅㄨˋ ㄈㄨˋ ㄕˊ, / ] the name does not reflect the reality (成语 saw); more in name than in fact; Reality does not live up to the name.; Excellent theory, but the practise does not bear it out. [Add to Longdo]
不符实[míng bù fú shí, ㄇㄧㄥˊ ㄅㄨˋ ㄈㄨˊ ㄕˊ, / ] the name does not correspond to reality (成语 saw); it doesn't live up to its reputation [Add to Longdo]
不虚传[míng bù xū chuán, ㄇㄧㄥˊ ㄅㄨˋ ㄒㄩ ㄔㄨㄢˊ, / ] lit. name is not in vain (成语 saw); a fully justified reputation; enjoys a well-deserved reputation [Add to Longdo]
[míng rén, ㄇㄧㄥˊ ㄖㄣˊ, ] personage; celebrity [Add to Longdo]
人录[míng rén lù, ㄇㄧㄥˊ ㄖㄣˊ ㄌㄨˋ, / ] record of famous men; anthology of biographies [Add to Longdo]
[míng zuò, ㄇㄧㄥˊ ㄗㄨㄛˋ, ] masterpiece; famous work [Add to Longdo]
[míng yōu, ㄇㄧㄥˊ ㄧㄡ, / ] outstanding; excellent quality [Add to Longdo]
[míng cè, ㄇㄧㄥˊ ㄘㄜˋ, / ] roll (of names); register [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
What's its name?前は何ですか。
"Dachshund sausage" was a good name for the frankfurter.「ダックスフント・ソーセージ」は、フランクフルターにふさわしい前であった。
"Here is my business card. Please call me anytime with more information." said the reporter.「私の刺です。追加情報があったらいつでも連絡下さい」と記者は言った。
In the late eighteenth century, a passport for an American was usually signed by the President of the United States.18世紀の後半には、アメリカ人のパスポートは通常、合衆国大統領によって署されていた。
One day in 1906, a newspaper cartoonist named Tad Dorgan went to a baseball game.1906年のある日、タッド・ドーガンというの新聞漫画家が野球の試合を見に行った。
I lived more than a month in Nagoya.1か月あまり古屋に居たことがある。
I want to make a person-to person call to 212-836-1725.212ー836ー1725に指通話をかけたいんだけど。
That kind of behaviour affects your honour.ああいう行動は君の誉にかかわる。 [M]
That man is notorious as a gambler.あいつはギャンブラーとしてが通っている。
Irene Pepperberg holds a round tray in front of a parrot she has named Alex.アイリーン・ペパーバーグが、アレックスとづけたオウムの前で丸いお盆を持っている。
Ireland is famous for lace.アイルランドは刺繍で有である。
We associate the name of Einstein with the theory of relativity.アインシュタインというから私達は相対性理論を連想する。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Drifting Emotions is a masterpiece that will leave its mark on history.[JA] 「漂う感情」は 歴史にを残す作です Appeal (2017)
The old lady mentioned... two builders working on the terrace in number 3... but they haven't shown in two days because of rain.[CN] 老太婆提到 3号房有两工人在露台施工 但他们因下雨2天没来了 确定她没看到他们? The Secret in Their Eyes (2009)
How is it being famous?[JA] (菜々果)どう? 有になってみて Reason (2017)
Racing has slipped in the standings... and can't waste this final opportunity... to stay in the race for the championship.[CN] 领先排的两队要一决胜负 不能放弃这次的最后机会 争夺冠军的锦标赛 The Secret in Their Eyes (2009)
Yes, like if it caught the eye of an important person.[JA] うん 例えば 誰か著な方の目に留まったり Appeal (2017)
Two builders working in number 3.[CN] 3号房的两工人 The Secret in Their Eyes (2009)
-Their names are...[CN] 他们的字是... The Secret in Their Eyes (2009)
Yes.[CN] 一堆签? The Secret in Their Eyes (2009)
Even on the final page of the novel, we never learn the names of the characters.[JA] (千葉) 小説はそのまま 最終ページを迎え 登場人物の前すら 分からずに終わります Appeal (2017)
And if my colleague from Chivilcoy calls me... very angry to tell me that two of my employees... broke into some poor old lady's house... that means what I say isn't worth a bucket of shit.[CN] 如果奇维尔科伊的同事打给我 气愤地告诉我 我的两员工 闯入一个老太婆家 The Secret in Their Eyes (2009)
The woman named Yuki Kobayashi said she was finished playing with me.[JA] (慎) 小林佑希と乗っていた女は 僕で遊ぶのは終わりだと言った Emotions (2017)
Like if it caught the eye of a prominent person.[JA] 例えば 誰か著な方の 目に留まったり Confrontation (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[めいかん, meikan] directory [Add to Longdo]
[なふだ, nafuda] label, name plate, name tag [Add to Longdo]
[めいしょう, meishou] name, title [Add to Longdo]
称集[めいしょうしゅう, meishoushuu] nomenclature [Add to Longdo]
称変更[めいしょうへんこう, meishouhenkou] name change [Add to Longdo]
称領域[めいしょうりょういき, meishouryouiki] title-domain [Add to Longdo]
称領域[めいしょうりょういきめい, meishouryouikimei] title-domain-name [Add to Longdo]
[なまえ, namae] name [Add to Longdo]
前による代入[なまえによるだいにゅう, namaeniyorudainyuu] assignment by name [Add to Longdo]
前コンテキスト[なまえコンテキスト, namae kontekisuto] naming context [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[な, na] Name, Ruf [Add to Longdo]
[めいじん, meijin] Meister, Virtuose [Add to Longdo]
[めいし, meishi] Visitenkarte [Add to Longdo]
[なまえ, namae] Name [Add to Longdo]
[めいしょう, meishou] Meister, tuechtiger_Handwerker [Add to Longdo]
[めいせい, meisei] Ruhm, Ansehen, guter_Ruf [Add to Longdo]
[めいしょ, meisho] beruehmter_Ort, Sehenswuerdigkeit [Add to Longdo]
[めいきょく, meikyoku] beruehmtes_Stueck, bekanntes_Stueck [Add to Longdo]
[めいあん, meian] gute_Idee [Add to Longdo]
[めいぶつ, meibutsu] beruehmtes_Produkt, Spezialitaet (e.Gegend) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top