Search result for

(50 entries)
(0.0041 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -促-, *促*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[うながす, unagasu] (vt) กระตุ้น,เร่งเล้า บุคคลให้ทำอย่างใดอย่างนึง ทนายความเร่งเล้าจำเลยแสดงตัวตนออกมา

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[うながす, unagasu] Thai: กระตุ้น English: to urge
[うながす, unagasu] Thai: เสนอแนะ English: to suggest
[うながす, unagasu] Thai: บีบให้กระทำ English: to press

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[促, cù, ㄘㄨˋ] to urge, to rush, to hurry; hasty; near, close
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  足 (zú ㄗㄨˊ) 
Etymology: [ideographic] Someone 亻 on your heels 足; 足 also provides the pronunciation

Japanese-English: EDICT Dictionary
[うながす, unagasu] (v5s,vt) to urge; to press; to prompt; to suggest; to demand; to stimulate; to quicken; to incite; to invite (attention to); (P) [Add to Longdo]
[そくおん, sokuon] (n) assimilated sound (small "tsu" in Japanese); geminate consonant [Add to Longdo]
音便[そくおんびん, sokuonbin] (n) {ling} (See 撥音便) nasal sound change (generation of geminate consonant, primarily a geminate 't' from vowel stems ending in 'i') [Add to Longdo]
[そくしん, sokushin] (n,vs,adj-no) promotion; acceleration; encouragement; facilitation; spurring on; (P) [Add to Longdo]
進剤[そくしんざい, sokushinzai] (n) accelerant; stimulant [Add to Longdo]
進率[そくしんりつ, sokushinritsu] (n) acceleration ratio [Add to Longdo]
[そくせい, sokusei] (n,vs) promotion of growth; (P) [Add to Longdo]
成栽培[そくせいさいばい, sokuseisaibai] (n,vs) raising out-of-season crops with artificial heat [Add to Longdo]
成栽培の野菜[そくせいさいばいのやさい, sokuseisaibainoyasai] (n) forced vegetables [Add to Longdo]
[そくはく, sokuhaku] (n,vs) growing urgent; becoming distressful [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cù, ㄘㄨˋ, ] to hurry; to rush; to hasten; near; to promote [Add to Longdo]
使[cù shǐ, ㄘㄨˋ ㄕˇ, 使] spur on; urge; to cause; to bring about [Add to Longdo]
[cù dòng, ㄘㄨˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] to motivate [Add to Longdo]
[cù chéng, ㄘㄨˋ ㄔㄥˊ, ] procure; facilitate [Add to Longdo]
[cù qǐng, ㄘㄨˋ ㄑㄧㄥˇ, / ] to urge [Add to Longdo]
[cù jìn, ㄘㄨˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] to promote (an idea or cause); to advance; boost [Add to Longdo]
[cù xiāo, ㄘㄨˋ ㄒㄧㄠ, / ] promote sales [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He impatiently asked for repayment.しびれを切らして借金の催をした。
We have established the institute with a view to facilitating the research.われわれは研究を進するために、この協会を設立した。
We must promote commerce with neighboring countries.我が国は近隣諸国との貿易を進させねばならない。
It should be clear that the curriculum reform is mandatory in order to enhance interdisciplinary research.学際的研究を進するのにカリキュラム改革が不可欠であることは明らかである。
The policeman called attention to pickpockets.警察たちはすりへの注意をした。
The would today needs to advance its production of food.今日の世界は食料生産を進する必要がある。
The world today needs to advance its production of food.今日の世界は食料生産を進する必要性がある。
The world today needs to advance its production of food.今日の世界は食糧生産を進する必要がある。
I'm afraid this sounds like a demand, but could you return the money I lent you the other day?がましくて恐縮ですが、先日お貸ししたお金を返していただけませんか。
I have to set up a budget for sales promotion.私は販売進の予算を組まなければなりません。
We must promote sales.私達は販売を進しなければならない。
Although they pay lip service to the idea of affirmative action, in reality very few minorities get hired.少数民族や女性の雇用進政策とはいっても、建前にすぎず、現状はマイノリティーが職に就けるチャンスなどほとんどない。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But the upshot is she may be facilitating a terrorist attack on domestic soil.[JA] テロ攻撃を進するのが 彼女の役目かも 国内に向けて 2:00 p.m.-3:00 p.m. (2017)
Your stratagem is to sow discord, but we have a counter-stratagem.[JA] お前は分裂をし 我々は抵抗する Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
What gave it to you?[CN] 是什么使你有欲望的? Shock Corridor (1963)
There was no other baggage. Your husband must have been in a great hurry.[CN] 沒有其他行李妳先生一定是匆離開 Charade (1963)
- Labiche, Colonel. Area Inspector. Under my supervision, of course.[CN] 上校,他叫拉畢奇 是我督下的區域檢查員 The Train (1964)
Scrap Lucy's precious promotional marketing crap.[JA] ルーシーの 販売進計画は中止 Okja (2017)
What brought you way out here?[CN] 什么使你 能来这里? The Ugly American (1963)
Pulses rushing[CN] 脈搏,急 My Fair Lady (1964)
See they do their jobs properly, or I'll make a report.[CN] 督她們好好幹活, 不然我會向上級反映的. How to Steal a Million (1966)
But there's no such thing as coincidence in Dramaworld. See, everything is manipulated.[JA] 〈偶然ではなく 全てされてたわけ〉 Episode #1.9 (2016)
That 's the way to improve 'er mind.[CN] 那就會督 My Fair Lady (1964)
Just a picturesque backdrop.[JA] 販売進の 道具でしかないんだ Okja (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[うながす, unagasu] to prompt, to urge, to press, to suggest, to demand, to stimulate, to quicken, to incite, to invite (attention to) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[うながす, unagasu] draengen, mahnen [Add to Longdo]
[そくせい, sokusei] (Wachstum) kuenstlich_beschleunigen [Add to Longdo]
[そくしん, sokushin] foerdern, beschleunigen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top