Search result for

(74 entries)
(0.0572 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -主-, *主*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[しゅさい, shusai] 1.การอุปถัมภ์ 2.การสนับสนุน 3.การเป็นเจ้าภาพจัดงาน
[しゅふ, shufu] (n) แม่บ้าน
治医[しゅじい, shujii] แพทย์ประจำตระกูล
人公[しゅじんこう, shujinkou] ตัวเอก, ตัวละครเอก
[しゅぶん, shubun] (n ) เนื้อหาหลัก
[しゅちょう, shuchou] การยืนกราน การยืนยันความคิดของตนเอง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[しゅじん, shujin] Thai: สามี
[しゅじん, shujin] Thai: เจ้าของร้าน English: owner
[しゅだい, shudai] Thai: แรงบันดาลใจ

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[主, zhǔ, ㄓㄨˇ] to own; to host; master; host; lord
Radical: Decomposition: 丶 (diǎn ㄉㄧㄢˇ)  王 (wáng ㄨㄤˊ) 
Etymology: [pictographic] A lamp 王 with a flame 丶

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぬし, nushi] (n,adj-no) (1) (one's) master; (2) (しゅ only) Lord (Christian ref. to Jesus or God); (3) (しゅ only) (See たる,として) the main thing; the majority; the primary concern; (P) [Add to Longdo]
[ぬし, nushi] (pn) (arch) (fam) (See ・ぬし・6) you [Add to Longdo]
[ぬし, nushi] (n) (1) head (of a household, etc.); leader; master; (2) owner; proprietor; proprietress; (3) subject (of a rumour, etc.); doer (of a deed); (4) guardian spirit (e.g. long-resident beast, usu. with mystical powers); long-time resident (or employee, etc.); (5) husband; (pn) (6) (fam) (See おぬし) you; (P) [Add to Longdo]
(P);重[おも, omo] (adj-na,n) (1) (See な,に) chief; main; principal; important; (2) (abbr) (usu. written as オモ) (See 重あど) main secondary or supporting role (in kyogen); (P) [Add to Longdo]
;子[す, su] (suf) (arch) (hon) honorific (or familiar) suffix used after a name [Add to Longdo]
;[あるじ, aruji] (n) (1) (abbr) head (of a household); proprietor (of a store); proprietress; landlord; landlady; master (of a servant); (2) (arch) (also written as 饗) (See 饗設け) entertaining someone as one's guest [Add to Longdo]
たる[しゅたる, shutaru] (adj-pn) main; principal; major; (P) [Add to Longdo]
として[しゅとして, shutoshite] (adv) mainly; (P) [Add to Longdo]
[おもな, omona] (adj-pn) (See ・おも・1) chief; main; principal; important [Add to Longdo]
なる;重なる(oK)[おもなる, omonaru] (adj-f) main; principal; important [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhǔ, ㄓㄨˇ, ] to own; to host; master; lord; primary [Add to Longdo]
[zhǔ rén, ㄓㄨˇ ㄖㄣˊ, ] master; host [Add to Longdo]
人公[zhǔ rén gōng, ㄓㄨˇ ㄖㄣˊ ㄍㄨㄥ, ] hero (of a novel or film); main protagonist [Add to Longdo]
人翁[zhǔ rén wēng, ㄓㄨˇ ㄖㄣˊ , ] master (of one's own destiny etc) [Add to Longdo]
[zhǔ rèn, ㄓㄨˇ ㄖㄣˋ, ] director; head [Add to Longdo]
[zhǔ xiū, ㄓㄨˇ ㄒㄧㄡ, ] (school) major [Add to Longdo]
[zhǔ pú, ㄓㄨˇ ㄆㄨˊ, / ] master and servant [Add to Longdo]
[zhǔ lì, ㄓㄨˇ ㄌㄧˋ, ] main force; main strength of an army [Add to Longdo]
力舰[zhǔ lì jiàn, ㄓㄨˇ ㄌㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] battleship [Add to Longdo]
[zhǔ dòng, ㄓㄨˇ ㄉㄨㄥˋ, / ] (to take the) initiative [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"George?" said the housewife. "Who's George?"「ジョージ?」婦は言った。「ジョージって・・・。誰?」
"Oh, mother," said the housewife, breaking into bitter tears.「それがね、お母さん」婦は悲しみの涙を流しながら言った。
The purpose of a conclusion is to sum up the main points of the essay.「結論」の目的は論文の要な論点を要約することだ。
Forming an information infrastructure, the real impact of the information highway is an expectation of new economic development due to a shift from a tangible hardware-industry to brain-oriented software-industry.「情報スーパーハイウェイ」の真のインパクトは、情報インフラの構築により経済が従来のハードやモノづくり中心の実体経済から知識、情報、ソフトを体とした経済に移行し、そこから生まれる新しい産業や経済活動にある。
What do you mean by cultural relativism?「文化相対義」とはどういう意味ですか。
What were the chief events of 1990?1990年のな出来事は何でしたか。
U.S.S.R. stands for the Union of Soviet Socialist Republics.USSRはソビエト社会義共和国連邦を表しています。
The man standing over there is the owner of the store.あそこに立っている人が店の人です。
When you don't know what to do, ask the host.あなたがどうしていいかわからないときには、人にたずねなさい。
Is your husband a picky eater?あなたのご人は食事にうるさいのかな?
It is a matter of principle with him to answer your questions honestly.あなたの質問に正直に答えるかどうかは、彼の義の問題だ。
I see your point.あなたの旨はわかる。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
His Excellency, the Papal Nuncio, Monsignor Altomonte.[CN] 教阁下鲁西奥 艾蒙特大人 His Excellency, the Papal Nuncio, Monsignor Altomonte. Roman Holiday (1953)
Let me play the leading role.[JA] (菜々果) 人公の役... 私にやらせて Confrontation (2017)
With her, we would have a hit for sure.[JA] 彼女が演なら 間違いなくヒットする Emotions (2017)
I mean... the prior owner.[CN] 我是说... 这对耳环的原人吗? The Earrings of Madame De... (1953)
Ann flew to Amsterdam, where Her Royal Highness dedicated the new International Aid Building and christened an ocean liner, then went to Paris, where she attended many official functions designed to cement trade relations between her country and the Western European nations.[CN] 安公飞赴阿姆斯特丹 Ann flew to Amsterdam, 持国际援助大楼的开幕典礼 where Her Royal Highness dedicated the new International Aid Building 及一艘邮轮的启航仪式 and christened an ocean liner, Roman Holiday (1953)
I wanted her to play the leading role.[JA] 演... やってほしかったな Ready (2017)
Nanaka Hiraki figured out who sent the invitations, and was murdered.[JA] 送りに気付いた 開(ひらき) 菜々果(ななか)が 殺害されてしまった Disbanded (2017)
But it's not a good idea.[CN] 但这不是个好 The Earrings of Madame De... (1953)
- Thank you.[CN] -谢谢 -谢谢 公殿下 Roman Holiday (1953)
Strange how you always choose our topic of conversation.[CN] 为什么总是你来选择 我们谈话的 The Earrings of Madame De... (1953)
The actress who should play the lead role... is gone.[JA] 人公を演じる女優が もういないんです Reason (2017)
My dear, you have lovely things.[CN] 公 你的衣服很漂亮 My dear, you have lovely things. Roman Holiday (1953)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[しゅ, shu] master (a-no) [Add to Longdo]
エントリ[しゅエントリ, shu entori] main-entry [Add to Longdo]
クロック[しゅくろっく, shukurokku] master clock [Add to Longdo]
プログラム[しゅプログラム, shu puroguramu] main program [Add to Longdo]
メモリ[しゅメモリ, shu memori] main storage, main memory [Add to Longdo]
レコードキー[しゅレコードキー, shu reko-doki-] prime record key [Add to Longdo]
官庁管理領域[しゅかんちょうかんりりょういき, shukanchoukanriryouiki] ADMD, ADministrative Management Domain [Add to Longdo]
管機関[しゅかんきかん, shukankikan] administration [Add to Longdo]
管機関ディレクトリ管理領域[しゅかんきかんディレクトリかんりりょういき, shukankikan deirekutori kanriryouiki] Administration Directory Management Domain (ADDMD) [Add to Longdo]
管機関管理領域[しゅかんきかんかんりりょういき, shukankikankanriryouiki] Administration Management Domain, ADMD [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ぬし, nushi] Haupt- [Add to Longdo]
[ぬし, nushi] Besitzer [Add to Longdo]
の祈り[しゅのいのり, shunoinori] Vaterunser [Add to Longdo]
[しゅじん, shujin] Ehemann, Hausherr [Add to Longdo]
人公[しゅじんこう, shujinkou] Held, Hauptperson [Add to Longdo]
[しゅにん, shunin] verantwortlicher_Leiter [Add to Longdo]
[しゅさい, shusai] Schirmherrschaft, Foerderung [Add to Longdo]
[しゅしょう, shushou] Befuerwortung, Foerderung [Add to Longdo]
[しゅいん, shuin] Hauptursache, Hauptgrund [Add to Longdo]
[しゅふ, shufu] Hausfrau [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top