Search result for

แกะ

(75 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แกะ-, *แกะ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แกะ[N] sheep, See also: ewe, ram, Example: เขาเรียนรู้วิธีตัดขนแกะจากประเทศนิวซีแลนด์, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์เคี้ยวเอื้องสกุล Ovis ในวงศ์ Bovidae รูปร่างคล้ายแพะ แต่มีขนเป็นปุยหนา ใช้ทำเครื่องนุ่งห่ม
แกะ[V] remove, See also: tear (off/away/down), strip, Syn. ถอด, เลาะ, Example: เธอบรรจงแกะรูปถ่ายที่ติดกันนั้นออก, Thai definition: เอามือแงะหรือง้างสิ่งที่เกาะติดกันแน่นหรือกอดไว้แน่นให้หลุดออกจากกัน
แกะ[V] engrave, See also: etch, carve, sculpture, Syn. แกะสลัก, สลัก, Example: เขาใช้เวลาอยู่นานพอสมควรกว่าจะแกะไม้ท่อนโตนี้เป็นรูปช้างได้งดงามปานนี้, Thai definition: ทำเป็นลวดลายหรือรูปต่างๆ ด้วยเครื่องมือโดยวิธีแกะ
แกะ[V] unwrap, See also: unpack, unbind, untie, undo, unfasten, Syn. เปิด, แก้, ปลด, แกะออก, Ant. ปิด, ห่อ, Example: พวกเราแกะข้าวห่อที่ซื้อเตรียมไว้กินกัน ก่อนออกเดินทางต่อ, Thai definition: เอาเล็บมือค่อยๆ แคะเพื่อให้หลุดออก
แกะดำ[N] black sheep, Example: เขาเป็นแกะดำในหมู่เพื่อนๆ, Thai definition: คนที่ทำอะไรผิดเพื่อนผิดฝูงในกลุ่มนั้นๆ (ใช้ในทางไม่ดี), Notes: (สำนวน)
แกะรอย[V] trail, See also: trace, detect, Syn. ติดตาม, สืบหา, ค้นหา, สืบเสาะ, Example: นายพรานแกะรอยลูกกวาง, Thai definition: ติดตามหาร่องรอย
แกะสลัก[V] carve, See also: sculpture, engrave, Syn. แกะ, สลัก, Example: ช่างจะแกะสลักหยกเป็นรูปเจ้าแม่กวนอิม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แกะน. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในสกุล Ovis วงศ์ Bovidae เป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องรูปร่างคล้ายแพะ แต่ไม่มีเครา มีเขา ๑ คู่ ไม่ผลัดเขา มีขนาดใหญ่โค้งงอ ปลายบิดไปข้างหน้า โคนเขาถึงประมาณกลางเขามีวงนูนลักษณะคล้ายพาลี ขนบนลำตัวยาวและอ่อนนุ่ม ใช้ทำเครื่องนุ่งห่ม ชนิดที่นำเลี้ยง ได้แก่ ชนิดย่อย Ovis amon aries Linn.
แกะก. เอาเล็บมือค่อย ๆ แคะเพื่อให้หลุดออก เช่น แกะสะเก็ด, เอาสิ่งที่มีลักษณะคล้ายเล็บมือทำเช่นนั้น, ทำเป็นลวดลายหรือรูปต่าง ๆ ด้วยเครื่องมือ โดยวิธีแกะ เช่น แกะตรา, โดยปริยายหมายความว่า เหมือนกันอย่างกับโขกหรือแคะมาจากพิมพ์เดียวกัน ในความว่า เหมือนกันอย่างกับแกะ
แกะเอามือแงะหรือง้างสิ่งที่เกาะติดกันแน่นหรือกอดไว้แน่นให้หลุดออกจากกัน เช่น แกะมือที่กำแน่น.
แกะดำน. คนที่ทำอะไรผิดเพื่อนผิดฝูงในกลุ่มนั้น ๆ (ใช้ในทางไม่ดี).
แกะรอยก. ติดตามหาร่องรอย.
แกะสะเก็ดก. เป็นคำเปรียบหมายความว่ารื้อฟื้นเรื่องเก่าขึ้นมาพูดให้เจ็บใจ.
แกะแรก. แกะพื้นผิวโลหะให้เป็นเส้นหรือเป็นเหลี่ยมขึ้นเงาดูคล้ายฝังเพชร.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sheepแกะ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The Lord is my shepherd, I shall not want...พระเจ้าเป็นคนเลี้ยงแกะ\ ฉันไม่ต้องการ Birthmarks (2008)
Can he trace it?เขาแกะรอยมันได้มั้ย? Rising Malevolence (2008)
- Trace it, Rex.- แกะรอยมัน เร็กซ์\ Duel of the Droids (2008)
I have tracked the location of our stolen ship to the Vassek system.ข้าแกะรอยยานลำที่ถูกขโมยไป จนมาถึงระบบดาววาสเซ็ก Lair of Grievous (2008)
It could be trackedเราสามารถแกะรอยมันได้ Cloak of Darkness (2008)
It's the feelings of a shepherd boy who manages the sheep in the fields.มันเป็นความรู้สึกของเด็กเลี้ยงแกะที่ต้องคอยต้อนแกะในทุ่งหญ้า Beethoven Virus (2008)
Especially the calls of the English sheep.โดยเฉพาะที่ต้องคอยเรียกพวกแกะอังกฤษ Beethoven Virus (2008)
I really want to beat a sheep like that to death.ผมอยากตีแกะแบบนี้ให้ตายไปเลยจริงๆ Beethoven Virus (2008)
What about a sheep like this?แล้วแกะแบบนี้เป็นยังไง? Beethoven Virus (2008)
Then what about this sheep?แล้วแกะแบบนี้หล่ะ? Beethoven Virus (2008)
I want to collapse into a sheep like that.ผมอยากไปล้มท่ามกลางแกะแบบนั้นมากเลย Beethoven Virus (2008)
We can just take down the posters, or take back all the advertisements.เราไปแกะเอาโปสเตอร์ออกเลย แล้วก็ไปดึงโฆษณากลับมาสิ Beethoven Virus (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แกะ [n.] (kae) EN: sheep   FR: mouton [m] ; brebis [f]
แกะ [v.] (kae) EN: remove ; tear off ; tear away ; strip ; slip out ; lever out ; take out ; unwrap ; unpack ; unbind ; untie ; undo ; unfasten   FR: retirer ; défaire
แกะ [v.] (kae) EN: carve ; cut ; engrave ; sculpture   FR: tailler ; sculpter ; graver ; ciseler ; gratter
แกะกล่อง[v. exp.] (kae klǿng) FR: ouvrir un paquet
แกะตัวผู้[n. exp.] (kae tūaphū) FR: bélier [m]
แกะตัวเมีย[n. exp.] (kae tūamīa) FR: brebis [f]
แกะถั่วลิสง[v. exp.] (kae thūalisong) EN: shell peanuts   
แกะสลัก[v.] (kaesalak) EN: engrave ; sculpture ; carve   FR: graver ; sculpter
แกะห่อ[v. exp.] (kae hø) FR: ouvrir un paquet

English-Thai: Longdo Dictionary
sheep(n) แกะ
Image:
tracking(n.) การสะกดรอย, การติดตามแกะรอย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
carve[VT] แกะสลัก, See also: สลัก, Syn. chip at, sculpture
character[VT] สลักอักษร, See also: แกะสลักอักษร, Syn. engrave
carve out[PHRV] สลักเป็นรูป, See also: แกะสลัก, ตัดเป็นรูป, Syn. hack out, hew out
engrave on[PHRV] สลักบน, See also: แกะสลักบน, Syn. engraft upon
engrave upon[PHRV] สลักบน, See also: แกะสลักบน, Syn. engraft onto
etch in[PHRV] แกะสลัก, See also: สลัก, ทำการแกะสลัก, Syn. sketch in
enchase[VT] เลี่ยม, See also: แกะสลักลงบนโลหะ, Syn. carve, emboss, engrave
etch[VT] แกะสลักโดยใช้กรดให้กัดกร่อน, Syn. corrode, eat away
etch[VI] แกะสลักโดยใช้กรดให้กัดกร่อน, Syn. corrode, eat away
etch[VI] แกะสลักโดยใช้ของแหลมหรือแสงเลเซอร์, Syn. engrave

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aba(อะบา' อาบา) n. สิ่งทอขนอูฐหรือขนแกะเสื้อคลุมที่ไม่มีแขนที่ทำด้วยสิ่งทอดังกล่าว ใช้โดยชาวอาหรับ
alpaca(แอลแพค' คะ) n. สัตว์คล้ายแกะในอเมริกาใต้ จำพวก Lama ขนของสัตว์ดังกล่าว, สิ่งทอที่ทำด้วยขนสัตว์ดังกล่าว, สิ่งทอที่ทำคล้ายหรือเลียนขนสัตว์ดังกล่าว (genus Lama)
aoudad(เอา'แดด) n. แกะป่าจำพวก Ammotragus lervia
artiodactyl(อาร์ทีโอแดค'ทิล) adj. มีนิ้วมือ (เท้า) เป็นเลขคู่. -n. สัตว์มีกีบจำพวก Artiodactyla เช่นหมู่ อูฐ แพะ แกะ วัว ควาย. -artiodactylous adj. (hoofed)
astrakhan(แอส'ทระคัน-แคน) n. หนังลูกแกะเมืองแอสตราแคน, สิ่งทอที่ทำด้วยหนังดังกล่าว.
autogravure(ออโทกระววว'เออะ) n. วิธีการแกะสลักบล๊อกภาพถ่าย
bas-relief(บา'ริลิฟ) การแกะสลักที่นูนบาง, Syn. low relief
bass-relief(บา'ริลิฟ) การแกะสลักที่นูนบาง, Syn. low relief
black diseasen. โรคเฉียบพลันร้ายแรงในแกะเนื่องจากเชื้อ Clostridium novyi
black sheepn. แกะดำ,คนผ่าเหล่า,นิ้วร้าย

English-Thai: Nontri Dictionary
BLACK black sheep(n) แกะดำ,นิ้วร้าย,คนผ่าเหล่า,คนเลวทราม
bleat(n) เสียงร้องอย่างแกะหรือแพะ
bleat(vi) ร้องอย่างแกะ,ร้องอย่างแพะ
BRAND-brand-new(adj) ใหม่เอี่ยม,ใหม่ถอดด้าม,ใหม่แกะกล่อง
buckskin(n) หนังกวาง,หนังแกะ
carve(vt) แกะสลัก,สลัก,ตัด,แล่,ชำแหละ
carver(n) ช่างแกะสลัก
collie(n) สุนัขเลี้ยงแกะ
doeskin(n) หนังกวางตัวเมีย,หนังแกะตัวเมีย,หนังกระต่ายตัวเมีย,หนังละมั่งตัวเมีย
engrave(vt) แกะสลัก,จาร,จารึก,สลัก,แกะ,ฝัง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
刻む[きざむ, kizamu] Thai: แกะสลัก English: to carve
彫る[ほる, horu] Thai: แกะสลัก English: to carve

German-Thai: Longdo Dictionary
Pullover(n) |der, pl. Pullover| เสื้อกันหนาวที่ถักด้วยขนแกะหรือไหมพรม, See also: der Pulli
Doppelgänger(n) |der, pl. Doppelgänger| คนที่มีหน้าตาคล้ายคลึงกับใครคนใดคนหนึ่งมาก เช่น Mein Cousin ist mein Doppelgänger. ลูกพี่ลูกน้องของผมคนหนึ่งเหมือนผมอย่างกับแกะ
Stall(n) |der, Ställe| คอกสัตว์ (วัว, แพะ, แกะ, หมู)
Schafhirte(n) |die, pl. Schafhirten| เมษบาล หรือ ผู้เลี้ยงแกะ, คนเลี้ยงแกะ , See also: R. Hirte,

French-Thai: Longdo Dictionary
agneau(n) n.m. ลูกแกะ, เนื้อแกะ
Image:

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top