Search result for

เพาะปลูก

(47 entries)
(0.0098 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เพาะปลูก-, *เพาะปลูก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพาะปลูก[V] cultivate, See also: plant, grow, Syn. เพาะเลี้ยง, Example: น้ำท่วมคราวนี้ทำให้เกษตรกรไม่สามารถเพาะปลูกพืชผลต่างๆ ได้, Thai definition: ทำให้ต้นไม้หรือเมล็ดงอกออกมาแล้วเจริญเติบโตต่อไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เพาะปลูกน. กรรมวิธีในการปลูกและเลี้ยงดูต้นไม้ตั้งแต่เพาะเมล็ด หรือนำต้นที่โตแล้ว หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของต้น เช่น หัว กิ่ง ใบ ไปปลูกแล้วบำรุงให้เจริญเติบโต.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cultivatedเพาะปลูก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Bad harvests and famine became a distant memory.ความอดอยากและการเพาะปลูกที่ล้มเหลว กลายเป็นความทรงจำอันห่างไกล Home (2009)
Israel turned the desert into arable land.ประเทศอิสราเอลเปลี่ยนทะเลทราย สู่แผ่นดินที่เหมาะแก่การเพาะปลูก Home (2009)
In Australia, half of farmland is already affected.ในออสเตรเลีย ครึ่งหนึ่งของพื้นที่เพาะปลูกได้รับผลกระทบ Home (2009)
Not that I know a damn thing about farming.ฉันรู้นั่นไม่ใช่การกระทำที่งี่เง่า เกี่ยวกับการเพาะปลูก Light (2009)
and a time to die, a time to plant and a time to uproot the plant, a time to kill and a time to heal... a time to tear down and a time to build...เวลาเพื่อการเกิด และเวลาเพื่อการตาย เวลาที่จะเพาะปลูก และเวลาที่จะเก็บเกี่ยว เวลาที่จะฆ่า และเวลาที่จะรักษา... เวลาที่จะพังทลาย และเวลาที่จะสร้าง... Good Mourning (2009)
Yes,that's the cattle yard and the cropwhere the poisoning occurred.ใช่ครับ ทุ่งเลี้ยงวัว และไร่เพาะปลูกนั่น ทำให้เกิดสารพิษ Bad Seed (2009)
The corn bixton's growing on the land they took from you?ข้าวโพดที่บิกซ์ตันเพาะปลูกบนที่ดิน ที่เขาได้จากคุณไป มันถูกตัดต่อยีนใช่มั๊ย Bad Seed (2009)
Four acres of farmland...4 เอเคอร์ ของพื้นที่เพาะปลูก... I Believe the Children Are Our Future (2009)
Coconut plantation used a cove about 10 miles up.แนวเพาะปลูกมะพร้าว.. ต้องใช้แนวลำธารตั้งแต่ 10 ไมล์ขึ้นไป Guadalcanal/Leckie (2010)
There are crops to harvest, fields to till, hearts to rebuild.มีพืชให้เก็บเกี่ยว, ทุ่งให้เพาะปลูก, หัวใจให้ฟื้นฟู Bounty Hunters (2010)
Made farming and hunting impossible.ทำให้การเพาะปลูกกับการล่าสัตว์เป็นไปไม่ได้ Bad Moon Rising (2010)
IT WAS DARK MATTER, AFTER ALL, THAT ALLOWED GALAXIES TO FORM,กล้องพลังงานมืด จะสามารถที่จะครอบคลุมการ เพาะปลูกขนาดใหญ่ของท้องฟ้า Beyond the Darkness (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพาะปลูก[v.] (phǿplūk) EN: cultivate ; plant ; grow   FR: cultiver

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cultivate[VT] เพาะปลูก, Syn. plant, grow, farm
farm[VT] ทำนา, See also: เพาะปลูก, ทำกสิกรรม, เก็บเกี่ยวพืชผล, Syn. cultivate, garden, plow
get in[PHRV] ปลูก, See also: เพาะปลูก
lay by[PHRV] เพาะปลูกพืชผล, Syn. lay aside
plant[VT] เพาะปลูก, See also: ปลูก, เพาะเลี้ยง, Syn. cultivate, develop
plant out[PHRV] เพาะเลี้ยง, See also: เพาะปลูก
raise[VT] ปลูก, See also: เพาะปลูก, Syn. breed, grow
rear[VT] เพาะปลูก, Syn. breed, grow
tame[VT] เพาะปลูกพืช, See also: หักร้างถางพง, Syn. cultivate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agrology(อะกรอล' โลจี) n. วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับดินเพาะปลูกเกษตรกรรม, ปฐพีเกษตรกรรม. -agroligic, agrological adj.
agronomics(แอกโรนอม' มิคซฺ) ปฐพีศาสตร์, วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพื้นดินเพาะปลูกสำหรับเกษตรกรรม (science of managing crops)
arable(อา'ระเบิล) adj. เหมาะแก่การเพาะปลูก.
bull tonguen. ไถสำหรับเพาะปลูกต้นฝ้าย
crop(ครอพ) {cropped,cropping,crops} n. พืชผล,ธัญพืช,การเพาะปลูก vt. เก็บเกี่ยว,ตัด,ตัดผม,เด็ด vi.
cropper(ครอพ'เพอะ) n. ผู้เก็บเกี่ยว,ผู้เพาะปลูก,คนตัดไม้ประดับ,เครื่องมือตัดหญ้า,เครื่องมือตัดไม้ประดับ,เครื่องตัดผ้า,ล้มหัวทิ่ม,การประสบความล้มเหลวอย่างกะทันหันหรืออย่างสิ้นเชิง
cultavable(คัล'ทะวะเบิล) adj. ซึ่งเพาะปลูกได้, See also: cultivability n. ดูcultavable cultavability n. ดูcultavable
cultivable(คัล'ทะวะเบิล) adj. ซึ่งเพาะปลูกได้, See also: cultivability n. ดูcultavable cultavability n. ดูcultavable
cultivate(คัล'ทะเวท) {cultivated.cultivating,cultivates} vt. เพาะปลูก,เพาะ,ปลูก (พืช) ,เลี้ยง,พัฒนาหรือทำให้ดีขึ้น อุทิศตัวให้กับ
cultivation(คัลทะเว'เชิน) n. การเพาะปลูก,ศิลปะการเพาะปลูก,การอบรมสั่งสอน,วัฒนธรรม

English-Thai: Nontri Dictionary
agriculture(n) เกษตรกรรม,กสิกรรม,การเกษตร,การเพาะปลูก
arable(adj) ซึ่งเหมาะแก่การเพาะปลูก
crop(n) พืช,ธัญพืช,การเก็บเกี่ยว,การเพาะปลูก,การตัดผมสั้น,ด้ามแส้,เหนียงไก่
crop(vt) เก็บเกี่ยว,เด็ด,ตัด,เกี่ยว,เพาะปลูก
cultivate(vt) เพาะปลูก,ศึกษา,ฝึกฝน,อบรม,ปลูกฝัง
cultivation(n) การเพาะปลูก,การปลูกฝัง,การอบรมสั่งสอน
cultural(adj) เกี่ยวกับวัฒนธรรม,เกี่ยวกับการเพาะปลูก
culture(n) วัฒนธรรม,การเพาะปลูก,การปลูกฝัง,การเพาะเลี้ยง,การอบรม
fallow(adj) ปล่อยให้รกร้าง,ไม่ได้เพาะปลูก,ซึ่งไถคราดไว้
fallow(vt) ไม่ได้เพาะปลูก,ปล่อยทิ้งไว้

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
mowing tobacco seedling (n) เพาะปลูกกล้ายาสูบ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
培う[つちかう, tsuchikau] Thai: เพาะปลูก English: to cultivate

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top