Search result for

หมู่

(103 entries)
(0.0077 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หมู่-, *หมู่*
Longdo Dictionary ไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH)
หมู่เฮา[มู^-เฮ่า] (pron) พวกเรา

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
หมู่บ้าน (n vi vt adj ) หมู่บ้าน
หมู่บ้านจัดสรร (n ) developed housing
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) (n ) Village Health Volunteer

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
หมู่สู (n ) พวกเธอ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมู่[N] group, See also: party, Syn. กลุ่ม, พวก, หมวด, Example: อัตราเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งในหมู่ของพนักงานต่อเชื่อมสายเคเบิลของบริษัทโทรศัพท์นิวยอร์กเพิ่มสูงขึ้นมาก, Thai definition: สิ่งต่างๆ ที่อยู่ด้วยกันจำนวนมาก
หมู่[N] at the present time, See also: recently, during this time, lately, Syn. ระยะเวลา, Example: หมู่นี้ผมไม่ค่อยได้ไปสังสรรค์กับเพื่อน เพราะงานเยอะมาก
หมู่[CLAS] group, See also: collection, bevy, squad, crowd, herd, flock, party, Example: คณะนายพลอากาศไทย 3 นาย ได้ไปรับมอบเครื่องบินไอพ่นหนึ่งหมู่จากฐานทัพอเมริกัน, Thai definition: ลักษณนามของสิ่งต่างๆ ที่อยู่ด้วยกันจำนวนมาก
หมู่คณะ[N] staff, See also: clique, bloc, organization, Example: การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะมีมาแต่สมัยโบราณ, Thai definition: กลุ่มบุคคลที่กระทำกิจกรรมร่วมกัน
หมู่นี้[ADV] recently, See also: at the present time, for the past few days, Syn. พักนี้, เดี๋ยวนี้, Example: หมู่นี้ใจคอผมไม่ค่อยอยู่กับตัว
หมู่ไม้[N] wood, See also: bush, Syn. แมกไม้, สุมทุมพุ่มไม้, ดงไม้, พงไม้, Example: ผู้สูงอายุเล่นแบดมินตันอยู่ในสนามท่ามกลางหมู่ไม้เขียวขจี, Thai definition: บริเวณที่มีต้นไม้ขึ้นเป็นจำนวนมาก
หมู่ญาติ[N] relatives, See also: cousin, lineage, kin, kinsmen, Syn. เครือญาติ, ญาติพี่น้อง, ญาติโกโหติกา, วงศาคณาญาติ, วงศ์วานว่านเครือ, วงศ์ญาติ, วงศ์ตระกูล, Example: ก่อนการแต่งงานผู้ชายจะมีฐานะเหมือนเป็นแขกท่ามกลางหมู่ญาติของฝ่ายหญิง, Thai definition: กลุ่มคนในวงศ์วานที่ยังนับรู้กันได้ทางเชื้อสายฝ่ายพ่อหรือฝ่ายแม่
หมู่บ้าน[N] village, Example: ทุกหมู่บ้านในชนบทมักมีวัด หรือสถานที่ทางศาสนา เป็นศูนย์รวมกิจกรรมต่างๆ ในหมู่บ้าน, Thai definition: เขตปกครองที่เล็กที่สุด ประกอบด้วยบ้านเรือน ราษฎรจำนวนมากหรือน้อย แล้วแต่ขนาดของหมู่บ้าน
หมู่เกาะ[N] archipelago, See also: group of islands, Example: หมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกมีมากมาย
หมู่เกาะ[N] archipelago, See also: group of islands, Example: หมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกมีมากมาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หมู่น. กลุ่มชนิดเดียวกัน เช่น หมู่ดาว หมู่เมฆ, พวกชนิดเดียวกัน เช่น หมู่มนุษย์ หมู่โจร
หมู่กำลังพลของทหาร ตำรวจ เป็นต้น มีจำนวนไม่เกิน ๑๐ คน มีหัวหน้าเรียกว่า ผู้บังคับหมู่ หรือทั่ว ๆ ไปเรียกว่า ผู้หมู่, ถ้าเป็นทหารบกหรือตำรวจจะต้องมียศเป็นนายสิบ, ถ้าเป็นทหารเรือหรือทหารอากาศจะต้องมียศเป็นจ่า.
หมู่น. ระยะเวลา เช่น หมู่นี้สุขภาพไม่ค่อยดี หมู่นั้นไม่ว่าง.
หมู่ดู คอแดง.
หมู่บ้านน. ท้องที่ที่รวมบ้านหลายบ้านให้อยู่ในความปกครองอันเดียวกัน และมีประกาศจัดตั้งเป็นหมู่บ้าน มีผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าปกครอง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sectionหมู่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
groupหมู่, กลุ่ม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
collectionหมู่, พวก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
villageหมู่บ้าน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
villageหมู่บ้าน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
villageหมู่บ้าน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hamletหมู่บ้านขนาดเล็ก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
hamletหมู่บ้านขนาดเล็ก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
fleetหมู่ยานพาหนะ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
subsectionหมู่ย่อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Andaman and Nicobar Islands (India)หมู่เกาะอันดามันและนิโคบาร์ (อินเดีย) [TU Subject Heading]
Archipelagoesหมู่เกาะ [TU Subject Heading]
Batteries (Ordance)หมู่อาวุธ [TU Subject Heading]
Blood groupsหมู่เลือด [TU Subject Heading]
Cook Islandsหมู่เกาะคุก [TU Subject Heading]
Fishing villagesหมู่บ้านประมง [TU Subject Heading]
Galapagos Islandsหมู่เกาะกาลาปากอส [TU Subject Heading]
Islands of the Pacificหมู่เกาะแปซิฟิก [TU Subject Heading]
Paracel Islandsหมู่เกาะพาราเซล [TU Subject Heading]
Solomon Islandsหมู่เกาะโซโลมอน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The thing is two hours over already, and that's the third time we passed that colonial with the cross burning out front.จนกระทั่งมันเคลื่อนไปทั่ว มันใช้เวลา 2 ชั่วโมง และมันเป็นครั้งที่ 3 ที่เราขับผ่านหมู่บ้านและเตาเผาขยะ Birthmarks (2008)
The village doesn't even have a dentist.ในหมู่บ้านไม่มีหมอฟัน Birthmarks (2008)
Master Yoda's warship has fled the system.ยานรบของโยดา\ หลบหนีออกไปจากหมู่ดาวแล้ว Ambush (2008)
Sir, there are two patrols coming in on foot.ท่านครับ หน่วยลาดตระเวนสองหมู่ เดินเท้าตามมาครับ Ambush (2008)
Split up by squad and spread out.แบ่งเป็นหมู่ แล้วกระจายกำลังออกไป Ambush (2008)
This mystery weapon has struck in a dozen systems, and disappeared without a trace.เจ้าอาวุธลึกลับนี่ได้เข้าโจมตี หลายหมู่ดาวแล้ว จากนั้นก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย Rising Malevolence (2008)
Master Plo was here in the Abregado system when we lost contact.อาจารย์โพลอยู่ที่หมู่ดาวอะเบรกาโด ก่อนจะขาดการติดต่อ Rising Malevolence (2008)
Corporal, there's another pod over there.หมู่ มียานอีกลำอยู่ทางโน้น Rising Malevolence (2008)
And last night, in the grain store, you let that villager go.และเมื่อคืน ในห้องเก็บข้าว เจ้าปล่อยคนในหมู่บ้านไป The Labyrinth of Gedref (2008)
They have come from the outlying villages in search of food.พวกเขามาจากหมู่บ้านอันห่างไกลเพื่อแสวงหาอาหาร The Labyrinth of Gedref (2008)
We're approaching the system now.เราใกล้จะถึงหมู่ดาวนั่นแล้ว Destroy Malevolence (2008)
Then extend the search to the villages.งั้นก็ขยายการค้นหาออกไปตามหมู่บ้านต่างๆ The Mark of Nimueh (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมู่[n.] (mū) EN: group ; collection ; squad ; bevy ; crowd ; party ; pile ; lot   FR: groupe [m] ; ensemble [m] ; collection [f] ; classe [f] ; lot [m]
หมู่[n.] (mū) EN: sector   FR: secteur [m] ; quartier [m]
หมู่[n.] (mū) EN: [classifier : group, collection, bevy, squad, crowd, herd, flock, party]   
หมู่คณะ[n.] (mūkhana) EN: staff ; clique ; bloc ; organization   
หมู่ญาติ[n.] (mūyāt) EN: relatives ; cousin ; lineage ; kin ; kinsmen   FR: parents [mpl] ; membres de la famille [mpl] ; famille [f]
หมู่นี้[adv.] (mū nī) EN: at the present time ; for the past few days ; recently ; lately   FR: récemment
หมู่บ้าน[n.] (mūbān) EN: village ; hamlet   FR: village [m] ; hameau [m] ; communauté [f]
หมู่บ้านจัดสรร[n. exp.] (mūbān jatsan) EN: housing development   
หมู่บ้านชนบท[n. exp.] (mūbān chonnabot) EN: rural village   FR: village rural [m]
หมู่บ้านชายแดน[n. exp.] (mūbān chāidaēn) EN: border village   FR: village frontalier [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
acrylamide(n name) เอคริลเอไมด์ เป็นสารประกอบอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่มีหมู่เอไมด์แทนที่หมู่ไฮดรอกซิลของกรดโพรพีโนอิก (propenoic acid) สารประกอบชนิดนี้เกิดได้จากการอบหรือทอดอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรท และจากการทดลองในสัตว์สารชนิดนี้สามารถทำให้ระบบประสาทกลางเป็นอัมพาตได้ อีกทั้งยังเป็นสารก่อมะเร็ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
archipelago[N] หมู่เกาะ
batch[N] หมู่, See also: พวก, ชุด, กลุ่ม, Syn. group
blood group[N] หมู่เลือด
blood type[N] หมู่เลือด
brush[N] หมู่ไม้เตี้ยๆ, See also: ไม้พุ่ม, Syn. bush
bunch[N] หมู่คน, See also: พวก, กลุ่ม, Syn. group, Ant. individual
category[N] หมวด, See also: หมู่, หมวดหมู่, ประเภท, Syn. class, type
collective[N] กลุ่ม, See also: หมู่คณะ, กอง, Syn. group
colony[N] กลุ่ม, See also: หมู่, เหล่า, พวก, Syn. community, group, swarm
Fiji[N] ประเทศฟิจิ, See also: หมู่เกาะฟิจิและเกาะอื่นๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิก, Syn. Fiji Islands

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amiga(อามิกา) เป็นชื่อของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือพีซียี่ห้อหนึ่งที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ราคาไม่สู้จะแพงนัก นิยมใช้เฉพาะในหมู่นักวาดภาพและนักดนตรี
among(อะมัง') prep. ในระหว่าง, ในหมู่, ในจำพวก, ระหว่าง (surrounded by)
antiphony(แอนทิฟ' โฟนี) n. การขับร้องสลับกันในหมู่นักร้อง, โคลงกลอนที่ร้องสลับกัน, antiphon, การขับร้องตอบโต้กัน. -antiphonic (al) adj. (singing, antiphon)
aquila(แอค'วิลา) n. ชื่อหมู่ดาว (Eagle)
archipelago(อาร์คิเพล'ละโก) n., (pl. -goes. -gos) หมู่เกาะ -archipelagic, archipelagian adj., Syn. island group)
aristocracy(แอริสทอค'คระซี) n. พวกคนชั้นสูง,พวกขุนนาง, คณาธิปไตย,การปกครองที่ผูกขาดโดยหมู่คณะ,การปกครองของขุนนาง, Syn. gentry, nobility ###A. proletariat
aristocratic(อะริสโทแครท'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการปกครองที่ผูกขาดโดยหมู่คณะ (คณาธิปไตย) ,มีลักษณะของคนชั้นสูง
aristocratical(อะริสโทแครท'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการปกครองที่ผูกขาดโดยหมู่คณะ (คณาธิปไตย) ,มีลักษณะของคนชั้นสูง
artiodactyl(อาร์ทีโอแดค'ทิล) adj. มีนิ้วมือ (เท้า) เป็นเลขคู่. -n. สัตว์มีกีบจำพวก Artiodactyla เช่นหมู่ อูฐ แพะ แกะ วัว ควาย. -artiodactylous adj. (hoofed)
assorted(อะซอร์ท'ทิด) adj. ประกอบด้วยชนิดที่คัดเลือกแล้ว,ประกอบด้วยชนิดต่าง ๆ ,หลายชนิด,หลากหลาย,คละกัน,เหมาะสม,แบ่งประเภทเป็นหมู่, Syn. miscellaneous, varied, sundry ###A. matching, similar)

English-Thai: Nontri Dictionary
among(pre) ท่ามกลาง,ในหมู่,ระหว่าง
amongst(pre) ท่ามกลาง,ในหมู่,ระหว่าง
archipelago(n) หมู่เกาะ
band(n) ปลอก,แถบ,ผ้าพันหมวก,สายคาด,พวก,หมู่,คณะ,แตรวง
batch(n) หมู่,พวก,ชุด
bevy(n) กลุ่ม,ฝูง,หมู่,คณะ
bloc(n) หมู่,กลุ่มคน,ฝูงคน,พวก
BLOOD blood group(n) กลุ่มเลือด,หมู่เลือด,กรุ๊ปเลือด
BLOOD blood type(n) กลุ่มเลือด,หมู่เลือด,กรุ๊ปเลือด
brigade(n) กองทหาร,กองพลน้อย,กองพัน,กลุ่มคน,หมู่คณะ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Mooหมู่ (หมู่บ้าน) ในประเทศไทย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
blood group[blood group] (n) หมู่เลือด

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[むら, mura] Thai: หมู่บ้าน English: village
町村[ちょうそん, chouson] Thai: หมู่บ้าน และ อำเภอ English: towns and villages

German-Thai: Longdo Dictionary
Gruppe(n) |die, pl. Gruppen| กลุ่ม, หมู่, เหล่า
verlaufen(vi) |verlief, hat/ist verlaufen| สิ่งใดสิ่งหนึ่งเดินหรือดำเนินไปในทิศทางหนึ่ง เช่น Der Weg verläuft zwischen zwei Dörfen. เส้นทางนี้วิ่งผ่านระหว่างสองหมู่บ้าน
Mehrheit(n) |die, pl. Mehrheiten| เสียงส่วนมาก, ส่วนใหญ่ , หมู่มาก, See also: A. die Minderheit,
Veitshöchheim(uniq) หมู่บ้านแห่งหนึ่งในเยอรมนี

French-Thai: Longdo Dictionary
Salut!เป็นคำทักทายสำหรับคนที่รู้จักกันดีแล้ว หรือในหมู่เพื่อน คล้าย หวัดดี (สวัสดี)ในภาษาไทย
vieux(adj) |m. หน้าสระและ h ที่ไม่ออกเสียง vieil, f. vieille| แก่, เก่าแก่, ที่มีอายุมาก เช่น un vieux village หมู่บ้านเก่าแก่, une vieille amie เพื่อนผู้หญิงที่เก่าแก่, See also: A. nouveau,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top